Your delivery experts

Intellectueel eigendom

Gebruik van Software

Het gebruik van Software is van groot belang om de Dienstverlening zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarom stelt DPD aan de Opdrachtgever Software ter beschikking, die speciaal voor DPD is ontwikkeld.

Als de Opdrachtgever gebruik maakt van Software, wordt door DPD een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepelijk gebruiksrecht op de Software verleend. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Software blijven bij DPD of aan haar gelieerde ondernemingen berusten. De Opdrachtgever mag dan ook geen kopieën van de Software maken of de Software (anderszins) verveelvoudigen. Door DPD in bruikleen gegeven hardware blijft steeds exclusief eigendom van DPD. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct gebruik van de Software en eventueel ter beschikking gestelde hardware. DPD is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade veroorzaakt door Software en hardware, al dan niet ten gevolge van verkeerd gebruik ervan.

Beeldmerk

Het DPD beeldmerk vormt een onderdeel van intellectueel eigendom van DPD.

Het DPD-beeldmerk wordt beschermd door het Benelux merkenrecht, maar ook door het Wipo (World Intellectual Property Organization). Dat betekent dat de Opdrachtgever het DPD-beeldmerk niet geheel, gedeeltelijk of bewerkt mag gebruiken in communicatie-uitingen (zoals folders, brochures of bijv. leaflets).

De Opdrachtgever mag het dus ook niet plaatsen op zijn eigen website of in enige andere vorm openbaar maken of vermenigvuldigen. Ongeoorloofd openbaar maken of vermenigvuldiging van het DPD-beeldmerk in welke vorm dan ook levert een schending van het intellectueel eigendomsrecht op en is dientengevolge strafbaar.

Widget

Een uitzondering op laatst genoemd verbod is de Widget, gratis ter beschikking voor de consument (klant van de klant) waarvoor DPD aan haar klanten een licentie verleent, die geen afbreuk doet aan het exclusief intellectueel eigendom van DPD en dewelke beperkt is tot de operationele doeleinden van de Widget.

Overig intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectueel eigendom, uit hoofde van auteursrecht en overige door of in opdracht van DPD opgestelde teksten, werken, uitvindingen, technieken etc, , in de ruimste zin van het woord, berusten bij DPD of een door DPD nader aan te wijzen derde.