Your delivery experts

Vyhlásenie k ochrane osobných údajov

Spoločnosť Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., identifikačné číslo 35 834 498, so sídlom Technická 7, 82104 Bratislava (ďalej len DPD), poskytuje s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu úroveň transparentnosti nasledujúcu informáciu o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov, ktoré vykonáva.

Preambula

Primárnym cieľom spoločnosti DPD ako najmä, no nie len poskytovateľa poštových a zasielateľských služieb je, pri svojej podnikateľskej aktivite, dodržiavať všetky zákonné požiadavky.

Ako spoločnosť podliehajúca súkromnému právu sa DPD riadi pri spracovaní osobných údajov predovšetkým ustanoveniami Všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR) o ochrane údajov, národným zákonom 18/2018, poslednou verziou Federálneho zákona o ochrane údajov (BDSG), Zákona o poštových službách (PostG), Smernice o ochrane údajov v poštových službách (PDSV) a ďalšími národnými zákonnými a normami.

Z tohto dôvodu DPD spracúva osobné údaje zásadne podľa článku 6 GDPR (odsek 1 písmeno a – súhlas, písmeno b - zmluvné vzťahy, písmeno c – zákonná povinnosť, písmeno f - oprávnený záujem), § 26 BDSG (osobné údaje zamestnancov) a § 5 PDSV (preprava, fakturácia a hlavné údaje). Ďalšie informácie sú uvedené nižšie a v rámci opisov jednotlivých služieb.

V prípade otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov môžete kontaktovať ustanovenú Zodpovednú osobu DPD (Data Protection Officer DPD, ďalej len DPO DPD), na adrese [email protected] alebo na telefónnom čísle +421 907 916 018.

Na Zodpovednú osobu sa môžete obrátiť aj vtedy, ak si myslíte, že pri spracovaní osobných údajov došlo k ich úniku alebo DPD nezabezpečilo ich dostatočnú ochranu. DPO DPD preverí vaše podnety, skontaktuje sa s vami, prípadne vám poskytne relevantnú odpoveď. Upozorňujeme, že emaily nemusia byť nevyhnutne odoslané z DPD len preto, lebo je to uvedené v adrese odosielateľa. Takto pristupujte ku všetkým podozrivým odpovediam alebo otázkam. DPD nikdy nežiada heslo alebo iné dôverné identifikačné údaje. Nanajvýš si od vás vyžiadame číslo zásielky, notifikačné číslo balíka, poštové smerovacie číslo príjemcu, prípadne vaše zákaznícke číslo, ak je to potrebné.

Spracovanie osobných údajov