Your delivery experts

Tolliformaalsused

Eestist kaupade saatmisel Norra ja Šveitsi on vajalik korraldada kaupadele tolliformaalsused. Seadusandlusest tulenevalt tuleb tolliformaalsused korraldada  sõltumata, kas saatjaks on firma või eraisik ning saajaks firma või eraisik.

 • Kui kauba väärtus ja/või kaal ületab 1000 €/1000 kg deklareerib kauba Saatja kaubad Eestis tolliagentuuris. Kauba Saatja lisab deklaratsiooni kauba-arve juurde 1 eksemplaris kiletasku sisse.
 •  Kaubale peab olema lisatud kauba arve (5 eksemplaris). Kauba arve peab olema dokumenditaskus, mis on kleebitud transpordipakendile.
 •  Kui vajalikud ja nõuetekohased tollidokumendid on kaubaga kaasas, siis reeglina korraldatakse kaubale tolliformaalsused 1 tööpäeva jooksul peale kauba saabumist sihtriiki. Seejärel on kaup vaba kättetoimetuseks.
 •  Kui tollidokumendid vajavad täiendamist või andmed täpsustamist, siis DPD informeerib sellest Saatjat ning annab teada ka aja, mille jooksul lisainformatsioon on vajab esitada. Kaupa hoitakse sihtriigis kuni 7 tööpäeva. Kui vajalikku lisainformatsiooni ei ole laekunud, võidakse saadetis tagastatada Saatjale.
 •  Täpsemat lisainformatsiooni nõuetest ekspordi tolliformaalsuste korraldamiseks oskavad anda kõik suuremad tollimaakler firmad. Näiteks A-Tolliagentuur. Impordi tolliformaalsuste tingimuste ja seadusandluse kohta oskab Saajale kõige täpsemini vastata maaklerfirma sihtriigis.  
 •  Juhime ka tähelepanu, et paki saatmisel Norrasse ja Šveitsi lisandub hinnale tollidokumentide tollile esitamise tasu 25 EUR. Tollidokumentide puudumisel või vajadusel täiendada kaubaga seotud informatsiooni, lisandub saatekulule 25 EUR.

 

DPD ei vastuta tolli-, käibemaksu või muude seadusest tulenevate maksude tasumise eest. Juhul kui DPD esindaja on korraldanud Norras või Šveits Saajale kaubaga seotud tolliformaalsused ja tasunud Saajat esindades seadusest tulenevad maksud, lasub nende maksmise kohustus siiski Saajal. Juhul kui Saaja jätab oma kohustused DPD või DPD esindaja ees täitmata, on DPD-l õigus nõuda Saaja poolt tasumata summa kohast tasumist Kliendilt.

 

Lisainfo Norra-siseste maksude kohta: http://www.toll.no/en/corporate/import/ ja http://www.toll.no/en/online-shopping/

Kohustuslik kauba saatmisel Norra või Šveitsi. Kaubaarve peab olema kaasas 5-s eksemplaris, millest 1 eksemplar jõuab ka lõppsaajani. Kaubaarve peab olema märgitud toote õige väärtus, seda ka kingituste ning dokumentide puhul. Kauba väärtus ei tohi olla kunagi 0. Kui dokumentidel puudub väärtus, tuleb selleks märkida kasvõi paberi hind.

 

Kohustuslikud väljad arvel on:

 • Kaubasaatja nimi ja aadress, reg number
 • EOR number - on kohustuslik kõikidele väliskaubandusega tegelevatele firmadele kaupade eksportimisel, importimisel, transiitvedudel ja muudel tollitoimingutel. See on kohustuslik ka ainult ühekordsel kauba saatmisel väljaspool Euroopa Liitu. Eestis väljastab EORI koodi Eesti Maksu-ja Tolliamet. Numbrit võib taotleda ettevõtte seaduslik esindaja.
 • Kaubasaaja nimi ja aadress
 • Arve number ja kuupäev
 • Müüja viide
 • Ostja viide
 • Ostja nimi (kui on erinev kaubasaaja omast)
 • Kättetoimetamise aadress
 • Tarnetingimus - Näitab ära, kui palju on esitatud arve summa sees veokulusid. Tarnetingimus koos asustatud koha nimetusega näitab, kuhumaani see kehtib.
 • Sihtriik
 • Päritoluriik
 • Mahalaadimiskoht
 • Lõplik sihtpunkt
 • Kauba tollikood ehk taric kood - 10-kohaline liigendatud kood, mida oskab öelda deklarant. 
 • Kauba nimetus (nii täpne kui võimalik) - Kui nimetus ei ole õige, võidakse kaup tolli poolt tagasi saata.
 • Brutokaal, netokaal
 • Kogus, pakkeüksuste arv
 • Ühiku hind
 • Valuuta
 • Eksportööri allkiri ja pitsat

 

Kui kaup on kindlustatud, peab see olema ka arvel välja toodud.

EORI number on kohustuslik väliskaubandusega tegelevatele ettevõtjatele kaupade importimisel, transiitvedudel, eksportimisel või muudel tollitoimingutel.

 

Ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise (Economic Operators Registration and Identification, EORI) süsteem loodi turvameetmete rakendamiseks. Turvameetmed on tõhusamad, kui asjaomaseid isikuid saab identifitseerida ühtse numbri järgi, mis on iga üksikisiku puhul kordumatu ja kehtib kogu ühenduses.

 

Eestis väljastab EORI numbri Maksu- ja Tolliamet.

 

Lisainfo: http://www.emta.ee/et/ariklient/toll-kaubavahetus/ettevotja-registreerimine-eori

Juhul kui tolliformaalsused korraldab Norras/ Šveitsi DPD või tema esindaja esitatakse tollimaksude arve Saajale reeglina 1 nädala jooksul peale tolliformaalsuste korraldamist. Kaup toimetatakse Saajale koheselt peale tolliformaalsuste korraldamist. Saajal on reeglina tollimaksude tasumiseks aega 30 kalendripäeva. Kui tasu ei ole makstud õigeaegselt, saadetakse esimene meeldetuletus ning Saajale antakse reeglina lisaaeg 15 kalendripäeva. Kui ka seejärel ei ole tasu makstud, saadetakse teistkordne meeldetuletus ning kui tasu ei maksta, esitatakse vastav arve edasi DPD Eestile. DPD Eesti omakorda Saatjale.

Sellepärast soovitame veenduda, et Saajaga oleks selgesõnaline kokkulepe tolliformaalsuste korraldamisega seotud kulude katmise osas ja võimaliuste piires veenduda Saaja maksesuutlikkuses ning juhinduda vastavalt saadud infole.