Your delivery experts

Tüüptingimused

Siit leiad infot DPD teenuse osutamise tingimuste kohta. Pane tähele, et erinevate teenuste puhul kehtivad täiendavad eritingimused, mille kohta leiab täpsemat teavet vastavate teenuste alapeatükkidest.

 

1. ÜLDSÄTTED

2. MÕISTED

3. TEENUSE OSUTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

4. TELLIMUSE ESITAMINE JA MUUTMINE

5. SAADETISE MARKEERIMINE, PAKENDAMINE, LAADIMINE JA KINNITAMINE

6. SAADETISE DPDle ÜLEANDMINE

7. SAADETISE KÄTTETOIMETAMINE

8. TEENUSE OSUTAMISE PIIRANGUD JA VÄLISTATUS

9. ARVELDUSTE KORD

10. EKSPEDEERIMISTEENUS

11. POOLTE VASTUTUS JA SELLE PIIRANGUD

12. NÕUETE JA TEADETE ESITAMINE NING VAIDLUSTE LAHENDAMINE

13. LEPINGU TÄHTAEG JA LÕPETAMINE

14. VÄÄRAMATU JÕUD, KOHALDATAVAD AKTID JA KONFIDENTSIAALSUS

 

 

1.             ÜLDSÄTTED

1.1.          Käesolevad DPD Eesti AS (edaspidi: DPD) teenuse osutamise tüüptingimused (edaspidi: Tüüptingimused) kohalduvad DPD ja Kliendi (edaspidi: Pool või Pooled) vahelisele lepingule Teenuse osutamiseks (edaspidi: Leping) ja hõlmavad Pooltevahelise suhte peamised aluseid. Lepingu sõlmimisega kinnitab Klient, et on Tüüptingimustega tutvunud ja kohustub neid täitma.

1.2.          Teenuse täpsemad kirjeldused, tasud, juhendid ja muud tingimused on kättesaadavad DPD Veebilehel ja E-teeninduses (edaspidi: Veebilehe Tingimused). Vastuolu korral Tüüptingimuste ja Veebilehe Tingimuste vahel kohaldatakse Tüüptingimusi, kui DPD Veebilehel ei ole märgitud teisiti.

1.3.          Tüüptingimused ja Veebilehe Tingimused moodustavad Lepingu lahutamatud osad. Pooled võivad Lepingus Tüüptingimuste või Veebilehe Tingimuste kohaldumise täielikult või osaliselt välistada või leppida kokku teisiti. Pooled kohustuvad muudatuses kokku leppima e-kirja teel või kirjalikult. DPDl on õigus jätta Teenus osutamata, kui Klient ei kinnita muudatust või peatada Teenuse osutamine ajaks, mil Klient ei ole muudatust kinnitanud.

1.4.          Tüüptingimused kohalduvad Lepingule sõltumata Lepingu sõlmimise vormist (nt E-teeninduse kaudu, e-kirja teel, kirjalikult, elektrooniliselt). Pooled võivad sõlmida Lepingu, mis reguleerib Poolte vahel kokkulepitud tingimusi ja mille alusel DPD osutab Kliendile püsivalt Teenust, nt eraldiseisvate Tellimuste alusel või Lepingus kokkulepitud aegadel, mahus ja marsruutidel (edaspidi: Lepinguline Klient).

1.5.          Tüüptingimused ei kohaldu Teenustele, mida reguleerivad „Valitud Riigis pakutavate teenuste CLASSIC EUROPE ja PICKUP PAKIPOOD Teenuseosutaja üldtingimused“ (edaspidi: Üldtingimused). Kui Üldtingimustes viidatakse Tüüptingimuste kohaldumisele või Üldtingimuste kohaselt võib selles toodust teisiti kokku leppida, siis kohaldatakse selles ulatuses Tüüptingimusi.

1.6.          Pooled lähtuvad oma koostöös ka Poolte vahel välja kujunenud tavast ja praktikast, mis moodustavad Lepingu lahutamatu osa. Pool kohustub teist Poolt koheselt informeerima, kui muutub Poole kontaktisik, sidevahend või muu asjaolu, mis on oluline Lepingu kohaseks täitmiseks.

1.7.          Teenuse piiriülese osutamise korral tuleb võtta arvesse mitme riigi seadusandluse ja DPD grupi partnerite nõudeid, mille kohta leiab täpsemat informatsiooni veebilehelt www.dpd.com. Riigiti võivad erineda mitmed asjaolud, millega tuleb Kliendil arvestada (nt Saadetise kättetoimetamise viisid, Saadetise markeerimise nõuded). Kliendil puudub õigus vabandada DPD grupi partnerite tingimuste või riikide seadusandluse mittetundmisega.

1.8.          DPD töötleb isikuandmeid vastavalt Privaatsusteates sätestatule, mis moodustab Lepingu lahutamatu osa. Privaatsusteates kasutatakse mõisteid samas tähenduses Tüüptingimustega.

1.9.          Tüüptingimused, Veebilehe Tingimused ja Privaatsusteade (edaspidi: Lepingu Dokumendid) on kättesaadavad DPD Veebilehel ja edastatakse Kliendile e-posti teel vastavasisulise palve alusel. DPD võib Lepingu Dokumente ühepoolselt muuta, lisades uued DPD Veebilehele. Kliendil tuleb alati veenduda, et lähtub Lepingu sõlmimisel või Tellimuse esitamisel kehtivatest Lepingu Dokumentidest.  

 

2.              MÕISTED

Tüüptingimustes kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

2.1.          Alus

Kaupade veoks mõeldud alus, mida on võimalik kahveltõstukile laadida vajadusel igast neljast küljest. Saadetised Reaalkaaluga enam kui 31,5 kg peavad olema asetatud Alusele.

2.2.          Arvestuslik Kaal

Saadetise Teenuse osutamise hinnastamise arvestamise aluseks olev kaal, mis on võrdne Reaalkaalu ja Mahukaalu võrdluses suurema kaaluga.

2.3.          DPD Veebileht

DPD poolt kasutatav veebileht, millel viidatakse Tüüptingimuste kohaldumisele Teenuse osutamisel (nt www.dpd.ee). DPDl on õigus DPD Veebilehte ja selle sisu muuta, sulgeda või lisada.

2.4.          Edastamisteenus/Edastamine

Protsess, mis hõlmab Saadetise vastuvõtmist vahetult Saatjalt, Pickup Pakipoe või Pickup Pakiautomaadi vahendusel, Saadetise sorteerimist, vedu ja Saajale kättetoimetamist Kulleri, Pickup Pakipoe või Pickup Pakiautomaadi vahendusel.

2.5.          E-teenindus

Veebikeskkond aadressil telli.dpd.eewww.pakivedu.ee või www.dpd.ee.

2.6.          Ekspedeerimisteenus/Ekspedeerimine

Saadetise Edastamisteenuse korraldamise teenus, mis ei hõlma Saadetise Edastamist.

2.7.          Hinnakiri

Veebilehe Tingimustes toodud või Lepingus eraldi kokku lepitud tasud, mis kuuluvad Kliendi poolt DPDle maksmiseks. Hinnakirjas sisalduvaid tasusid võib, kuid ei pruugi olla Tüüptingimustes mainitud.

2.8.          Jaotuskeskus

Hoone, kus DPD muu hulgas sorteerib Saadetisi ja hoiustab kätte toimetamata jäänud Saadetisi. DPD teatab Kliendile vajadusel Jaotuskeskuse, kus asub Kliendi Saadetis, asukoha.

2.9.          Klient 

Füüsiline või juriidiline isik, kes on sõlminud DPDga Lepingu Teenuse osutamiseks. Klient ei pea olema Saatja ega Saaja. Saaja, Saatja, nende ja Kliendi huvides tegutsevate kolmandate isikute (nt esindajad, töötajad) tegevus või tegevusetus loetakse Kliendi tegevuseks või tegevusetuseks, mille eest Klient vastutab nagu enda tegevuse või tegevusetuse eest.

2.10.        Kuller

DPD vormiriietust kandev DPD esindaja (nt töötaja või DPD nimel Teenust osutav isik), kelle kaudu toimub Teenuse osutamine.

2.11.        Kullerpakk 

Pakk või ümbrik, mille minimaalsed ja maksimaalsed mõõdud ning muud tingimused on toodud Veebilehe Tingimustes.

2.12.        Kullerteenus         

Kullerpaki või Mitmepakisaadetise Edastamine Saajale Kulleri kaudu.

2.13.        Kättetoimetamise Teade

Teatud teenuste korral DPD poolt edastatav teade (smsi, e-kirja teel või muul viisil), mis teatab Saadetise kättetoimetamise vahemikust ja annab juhised kättetoimetamise aja ning koha muutmiseks.

2.14.        Laadimiskoht

Pakisildil või Saadetisel märgitud aadress, kus toimub Saadetise peale- või mahalaadimine. Laadimiskoht peab olema kõva kattega, sileda pinnaga, kaldeta ja astmeteta pind, mis asub teetasapinnal või DPD sõiduki tagaluugiga samal kõrgusel. Enam kui 31.5 kg kaaluva Saadetise korral on kõrgemale kui 5 korrus vajalik töötava lifti olemasolu.

2.15.        Lisakindlustus

Lisateenus, mille korral hüvitatakse kindlustustingimuste alusel tekkinud kahju, kuid mitte rohkem kui Kliendi poolt määratud Saadetise sisu väärtus, milleks võib olla maksimaalselt 13 000 eurot. Lisakindlustust on võimalik rakendada kogu Saadetisele või üksikutele Pakkeüksustele. Lisakindlustuse kokkulepe kehtib, kui see sõlmitakse Poolte vahel kirjalikult või e-kirja teel enne Saadetise DPDle üleandmist.

2.16.        Lisateenus

Teenust täiendav või sellele lisaväärtust andev teenus, mille osutamise eest maksab Klient DPDle tasu ja millele kohalduvad Tüüptingimused (nt tollimine, isikutuvastus, lunamakse).

2.17.        Mahukaal

Kaal, mis saadakse Saadetise pikkuse, kõrguse, laiuse ja mahukaalu ühiku 1m3=250 kilogrammi korrutamise tulemusena.

2.18.        Mitmepakisaadetis

Ühelt Saatjalt ühele Saajale samaaegselt edastatavate nõuetekohaselt adresseeritud ja pakendatud Pakkeüksuste kogum.

2.19.        Ooteaeg

Maksimaalne ajavahemik 10 minutit, mille jooksul võtab Kuller Saadetise Saatjalt vastu või annab üle Saajale. DPD ei vastuta kahju eest, mis tuleneb Ooteaja ületamisest.

2.20.        Pakisilt

Saadetisele kinnitatud ühekordseks kasutamiseks mõeldud transpordi saateleht, millele on kantud Saadetise Teenuse osutamiseks vajalikud ja Saadetist iseloomustavad andmed. Pakisilt kleebitakse Paki pealmisele küljele. Paki täpseks ja kiireks käsitlemiseks ei tohi Pakisilt olla vigastatud või kleebitud üle Paki mitme külje. Kuni viiest Alusest koosnevale Saadetisele kinnitatakse Pakisilt Saadetise küljele. Alates kuuest Alusest koosnevast Saadetisest annab igakordselt Pakisildi juhised DPD esindaja. Pakisildi vormistamisel tuleb kasutada ladina tähti ja araabia numbreid. Lubatud ei ole lühendite või tingmärkide kasutamine. Pakisildi vormistamise ja kinnitamise eest vastutab Klient. DPD ei vastuta kahju eest, mis tuleneb Pakisildi nõuete täitmata jätmisest.

2.21.        Pakk

Kullerpakk või Mitmepakisaadetis.

2.22.        Pakkeüksus

Eraldi pakendatud Kullerpakk.

2.23.        Pickup Pakiautomaat

Fikseeritud asukohaga, mugava ligipääsuga ja ööpäevaringselt avatud seade, mis võimaldab Kullerpakke Saatjatelt vastu võtta ning väljastada Saajale. Kullerpaki Saajale väljastamine toimub Uksekoodi alusel. Pickup Pakiautomaadi asukohad on leitavad DPD Veebilehel.

2.24.        Pickup Pakipood

Ettevõtted (nt pood, bensiinijaam), kus DPD nimel toimub Kullerpaki Saatjalt vastuvõtmine ja Kullerpaki Saajale kättetoimetamine. Kullerpaki Saajale väljastamine toimub Saaja mobiiltelefonile edastatud PIN-koodi või isikut tõendava dokumendi alusel. Kui Kullerpaki võtab vastu Saaja esindaja, on esindajal lisaks PIN-koodile vaja teatada ka Kullerpaki number ja Saaja nimi. Pickup Pakipoe asukohad on leitavad DPD Veebilehel.

2.25.        Reaalkaal

Kaal kilogrammides, mis saadakse Saadetise kaalumisel.

2.26.        Saadetis

Ühelt Saatjalt ühele Saajale Edastatav või Ekspedeeritav nõuetekohaselt adresseeritud ja pakendatud Kullerpakk, Mitmepakisaadetis, Alus või Aluste kogum, mille teekond ja väljastamine on jälgitavad.

2.27.        Saabumisteade

Saadetise Saajale saadetav teade Saadetise Pickup Pakiautomaati või Pickup Pakipoodi saabumise ja selle väljastamise koha kohta Edastamisteenuse osutamise korral. Saabumisteade saadetakse Saajale SMS-i teel ja/või elektrooniliselt.

2.28.        Saatja

Isik, kes soovib Edastada Saadetise Saajale ja kelle nimel on Saadetis DPDle üle antud.

2.29.        Saaja

Isik, kellele Saadetis tuleb Edastada ja kellel on õigus Saadetis vastu võtta.

2.30.        Saatedokumendid

Dokumendid, mis on vajalikud Saadetisega seotud tolli- jm formaalsuste läbiviimiseks.

2.31.        Tagastamistasu

Kliendi poolt DPDle makstav tasu Saadetise Saatjale tagastamise eest.

2.32.        Tarnekinnitus

Saaja või Saatja poolt antud Saadetise kättetoimetamise kinnitus, mis allkirjastatakse puutetundlikul ekraanil ja Pickup Pakiautomaadis Uksekoodi sisestamisega. Kui DPD täiendab või muudab Tarnekinnituse andmise viise, siis ei ole tegemist Tüüptingimuste muutmisega. 

2.33.        Teenus

DPD poolt Kliendile osutatav Edastamis-, Ekspedeerimis- ja/või Lisateenus. Teenuse mõiste kohaldub ka teenusele, mis ei ole Edastamis-, Ekspedeerimis- või Lisateenuse mõistega hõlmatud ja sõltumata sellest, kas selle osutamises oli Poolte vahel kokku lepitud või mitte, kuid mille osutamine on vajalik nt suurema kahju vältimiseks või vähendamiseks, Kliendi juhiste täitmiseks või muul juhul.

2.34.        Tellimus

Kliendi poolt DPDle antud korraldus Teenuse osutamiseks.

2.35.        Tühisõit

Teenuse osutamiseks tehtud väljasõit, mille jooksul Kullerile ei anta üle või Kuller ei saa kätte toimetada ühtegi Saadetist. Tühisõidu eest on DPDl õigus nõuda tasu.

2.36.        Uksekood

Saabumisteates sisalduv numbritest koosnev kood Saadetise saabumise kohta Pickup Pakiautomaati, mis avab Pickup Pakiautomaadis Saadetist sisaldava kapi ukse.

2.37.        Veotasu

Saadetise Edastamise maksumus. Ekspedeerimisteenuse korral Saadetise Ekspedeerimise maksumus, kui ei ole märgitud teisiti.

 

3.             TEENUSE OSUTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

3.1.          DPD võib Lepingu täitmisel kasutada kolmandaid isikuid, kes osutavad Teenust vastavalt Lepingule ja tagavad DPD poolt seatud Teenuse osutamise kõrge kvaliteedi ja standardi. DPD avaldab kolmandatele isikutele informatsiooni ainult ulatuses, mis on vajalik nende poolt Teenuse või selle osa kohaseks osutamiseks. DPD teeb kõikvõimaliku, et kolmandad isikud hoiavad saadud informatsiooni konfidentsiaalsena. Selliste kolmandate isikute tegevus või tegevusetus loetakse DPD tegevuseks või tegevuseks, mille eest DPD vastutab nagu enda tegevuse või tegevusetuse eest arvestades Tüüptingimustes toodut (nt p 1.7).

3.2.          DPD võib Saadetist vedada mistahes veoviisil ja marsruudil vastavalt sellele, mis on DPD enda äranägemise järgi kohane Lepingu täitmiseks. DPD ei vastuta kahju eest, mis tuleneb veoviisi või marsruudi valikust.

3.3.          DPDl on õigus erinevate Klientide Saadetised konsolideerida. Seega võib Kliendi Saadetis, eelkõige juhul, kui see ei vasta Lepingu tingimustele, tekitada kahju teiste Klientide Saadetistele ja/või põhjustada muud kahju (nt veovahendile). Klient kohustub hüvitama eeltoodust tuleneva kahju, sh kaudse kahju.

3.4.          DPD ei edasta Saadetisi „nõudmiseni“ või postkasti aadressile. DPD ei võimalda Saadetise kohaletoimetamise erihuvi deklareerimist.

3.5.          Saadetise sisu eest vastutab Klient. DPDl puudub kohustus Saadetise sisu kontrollida. Tellimuse esitamisega kinnitab Klient, et Saadetis vastab Lepingu (sh Tüüptingimuste) ja seaduse nõuetele.

3.6.          Saadetise kättetoimetamise eeldatav aeg sõltub eelkõige Tellimuse esitamise ajast. Eeldatavad kättetoimetamise tähtajad on kättesaadavad Veebilehe Tingimustes. DPD võib osutada ajalubadusega Teenust, kui selles on Pooled eraldiseisvalt kirjalikult või e-kirja teel kokku leppinud ja Klient on DPD nõudmisel tasunud ettemaksu.

3.7.          Lepingu täitmise käigus võib DPD küsida Kliendilt, Saajalt või Saatjalt juhiseid. Teatud juhtudel (nt kahju ärahoidmise vältimine) ei pruugi juhiste küsimine või nende ootamine olla mõistlik, mistõttu on DPDl õigus otsustada Lepingu täitmise käigu üle. DPD võib peatada Teenuse osutamise, kuni juhised on saadud. DPD ei vastuta kahju eest, mis tuleneb ebakorrektsetest juhistest või juhiste andmisega viivitamisest.

3.8.          Kui Klient ei ole Saaja ega Saatja, siis eeldab DPD, et Saajal ja Saatjal on samad õigused, mis Kliendil (vt p 2.9). Kui Saajal, Saatjal või nt mõnel Kliendi töötajal puudub õigus anda DPDle Lepingu täitmise käigus juhiseid või on nende õigused Teenuse käigus muul viisil piiratud, siis kohustub Klient sellest DPDle e-kirja teel või kirjalikult hiljemalt Tellimuse esitamisel teavitama. Kui DPDle saavad taolised piirangud teatavaks hiljem, siis võib DPD neid järgida, kuid ei ole kohustatud ega vastuta sellest tuleneva kahju eest.

3.9.          DPD ei vastuta Kliendi, Saatja, Saaja või nende poolt Lepingu täitmisel kasutavate isikute vajaliku teovõime ja esindusõiguse olemasolu ega tõendamise eest.

3.10.        DPDl on õigus teostada Saadetise üle pandiõigust. Pandiõiguse teostamisel ei ole oluline, kas võlgnevus on seotud Saadetisega, mille suhtes teostatakse pandiõigust ja milline on võlgnevuse suuruse ning Saadetise väärtuse suhe. DPDl on õigus Kliendi Saadetisele kohaldada pandiõigust ka juhul, kui võlgnevus on seotud Saatja või Saaja Saadetisega, mis ei ole Kliendi Saadetis. DPD ei vastuta pandiõiguste teostamisest tuleneva kahju eest ja DPDl on muu hulgas õigus arvestada tasu Saadetise hoiustamise eest.

 

4.             TELLIMUSE ESITAMINE JA MUUTMINE

4.1.          Tellimuse Teenuse osutamiseks esitab Klient E-teeninduses, Pickup Pakiautomaadis, DPD klienditeenindusele e-kirja teel või muus vormis vastavalt Lepingule. Klient esitab Tellimuses olulised andmed (nt Saadetise kaal ja mõõtmed, Incoterms, lähte- ja sihtkoht) ja annab juhised, mis on vajalikud Teenuse osutamiseks. DPDl on õigus küsida täiendavaid andmeid ja juhiseid vastavalt oma äranägemisele eesmärgiga tagada Teenuse korrektne hinnastamine ja kohane osutamine.  

4.2.          DPD hinnapakkumine põhineb Kliendi poolt esitatud infol ja kehtib tavatingimustel (nt Saadetis ei ole ohtlik, ülegabariidiline ega vaja erikäsitlust), kui DPD ei teata teisiti. DPD hinnapakkumine kehtib 1 kalendrikuu kui hinnapakkumises ei ole toodud pikem või lühem tähtaeg. Hinnapakkumine ei garanteeri ruumi mistahes konkreetselt veovahendil. Klient kinnitab hinnapakkumise e-kirja teel või kirjalikult.

4.3.          Teenuse osutamisel ja tasu määramisel lähtutakse DPD poolt määratud kaalust ja/või mõõtmetest.

4.4.          Pooled on kokku leppinud, et Klient kohustub DPDle tasuma osutatava Teenuse eest. See tähendab, et DPDl on õigus nõuda täiendavat tasu, kui Teenuse tingimustesse viiakse sisse muudatusi või esinevad muud juhud (nt punkt 9.2). Klient peab silmas pidama, et muudatuste sisseviimine võib põhjustada ka Teenuse teiste tingimuste muutumist (nt kättetoimetamise eeldatav aeg). DPD võib omal äranägemisel käsitleda muudatuste sisseviimist uue Tellimusena (nt eelkõige juhul, kui tegemist on ulatuslike muudatustega). Tellimuse muutmisel või uue Tellimuse korral on DPDl õigus nõuda Kliendilt ettemaksu tasumist ja DPDl on õigus keelduda Teenuse osutamisest, kuni ettemaks on laekunud.

 

5.             SAADETISE MARKEERIMINE, PAKENDAMINE, LAADIMINE JA KINNITAMINE

5.1.          Klient on teadlik Saadetise sisust ja kohustub DPDle andma õigeaegselt juhised, mis on vajalikud Teenuse kohaseks osutamiseks eesmärgiga tagada Saadetise sisu puutumatus, mittekahjustumine ja säilimine. Eelkõige sellest ja punktis 3.5 toodust tulenevalt vastutab Klient Saadetise markeerimise, pakendamise, laadimise ja kinnitamise eest.

5.2.          Klient korraldab Saadetise korrektse markeerimise ja pakendamise ning vastutab eksimusest tulenevate kahjude eest. Veebilehe Tingimused sisaldavad soovituslikke juhendeid, kuidas Saadetist korrektselt markeerida ja pakendada. Kliendil tuleb silmas pidada oma Saadetise eripärasid.

5.3.          Klient kohustub iga Saadetise (sh iga Pakkeüksuse) markeerima Saatja ja Saaja korrektsete kontaktandmetega (juriidilise või füüsilise isiku nimi, asukoht, telefon, kontaktisiku nimi) Saadetisele kleebitavale Pakisildil.

5.4.          Klient kohustub tagama, et Saadetis on pakitud transpordikindlasse suletud pakendisse. Saadetise sisu peab olema kaitstud kõigi mõjutuste vastu, mis võivad tekkida seoses Saadetiste automaatse sorteerimise ja mehaanilise käsitsemisega (minimaalne lubatud kukkumiskõrgus diagonaalselt 80 cm), tulenevalt ilmastikust või muudest asjaoludest, mis võivad mõistlikult Edastamise käigus esineda. Saadetise sisu ei tohi mingil viisil kahjulikult mõjutada DPDd, Saadetise tegelikku vedajat ega teisi Saadetisi. Saadetist ei tohi olla võimalik avada nii, et avamist ei ole hiljem võimalik üheselt tuvastada.

5.5.          DPD poolt Saadetise vastuvõtmisel ei võta DPD vastutust Saadetise markeerimise ja pakendamise eest. DPDl puudub kohustus Saadetise markeerimist ja pakendamist kontrollida. Kui DPD avastab puudusi Saadetise markeerimisel või pakendamisel, siis on DPDl õigus keelduda Teenuse osutamisest, kuni Klient on puudused kõrvaldanud või kõrvaldada puudused ise. Klient kohustub hüvitama sellest tuleneva kahju.

5.6.          Klient kohustub DPDle andma õigeaegselt juhised, mis on vajalikud Saadetise kohaseks laadimiseks ja veovahendile kinnitamiseks. DPD lähtub praktikas tavapärastest laadimise ja kinnitamise nõuetest, kui Klient ei ole DPDle teavitanud teisiti. Klient vastutab Saadetise peale- ja mahalaadimise ning kinnitamise eest.

5.7.          Saatedokumendid peavad olema ümbrikus, mis on kinnitatud Saadetise välisküljele.

 

6.             SAADETISE DPDle ÜLEANDMINE

6.1.          Saadetis antakse DPDle üle Kulleri, Pickup Pakiautomaadi või Pickup Pakipoe vahendusel.

6.2.          Kuller saabub Saadetist vastu võtma Veebilehe Tingimustes fikseeritud ajavahemikel. Saadetise vastuvõtmisel koostab Kuller skaneerimiskirje või annab allkirja Saadetise manifestile, mis on piisav tõend Saadetise üleandmise kohta. Kui Saadetis koosneb mitmest Pakist, võib skaneerimiskirje(te) koostamine toimuda Jaotuskeskuses, kus määratakse kindlaks Pakkide arv ja muud omadused, mille tagajärjel loetakse Saadetis DPDle üleantuks. Sellisel juhul lähtuvad Pooled Jaotuskeskuses määratud omadustest, kui Klient ei tõenda teisiti.

6.3.          Saadetise vastuvõtmisel puudub Kulleril kohustus kontrollida isikut tõendava dokumendi alusel Saadetise üleandja isikut. DPDl on õigus eeldada, et Saatja aadressil viibival isikul on õigus Saadetist üle anda. DPD ei vastuta sellest tuleneva kahju eest.

6.4.          Kulleril on põhjendatud kahtluse korral õigus Saadetise vastuvõtmisel nõuda Saatjalt Saadetise avamist, et veenduda Saadetise vastavuses Lepingule ja seaduse nõuetele. Kui Saatja avamisest keeldub, on Kulleril õigus keelduda Saadetise vastuvõtmisest ja käsitleda seda Tühisõiduna.

6.5.          Klient tagab Kullerile juurdepääsu Saatja juures asuvale Laadimiskohale ja võimaluse Laadimiskohal ohutult peatuda. Klient on kohustatud hüvitama DPDle kõik kulud, mis tekivad seoses Laadimiskohale juurdepääsuga (tasuline sissesõit, tasuline parkimine, jm kulud või kahju).

6.6.          Ooteaja ületamisel on Kulleril õigus keelduda Saadetise vastuvõtmisest, kuni Klient on tasunud täiendavat tasu või käsitleda olukorda Tühisõiduna.

6.7.          Saadetis loetakse DPDle üleantuks ja DPD poolt vastu võetuks:

a)             Kullerile üle antud Saadetis – vastavalt punktis 6.2 toodule;

b)             Pickup Pakiautomaadi vahendusel üle antud Saadetis – Klient on tasunud Teenuse eest, asetanud Saadetise kappi, mille uks on automaatselt avanenud Kliendi Saadetisele ja sulgenud ukse selliselt, et uks lukustub;

c)             Pickup Pakipoe vahendusel üle antud Saadetis – Klient on tasunud Teenuse eest ja andnud Saadetise Pickup Pakipoe esindajale.

6.8.          DPDl on õigus Veebilehe Tingimustes määrata üheaegselt vastuvõetavate Saadetiste maksimaalne kogus.

 

7.             SAADETISE KÄTTETOIMETAMINE

7.1.          Saadetis Edastatakse vastavalt Kliendi poolt esitatud Tellimusele Saajale Kulleri, Pickup Pakiautomaadi või Pickup Pakipoe vahendusel. Info kättetoimetamise vahemiku kohta ja lisainfot saab Kättetoimetamise Teatest või Saabumisteatest.

7.2.          Klient tagab Kullerile juurdepääsu Saaja juures asuvale Laadimiskohale ja võimaluse Laadimiskohal ohutult peatuda. Klient on kohustatud hüvitama DPDle kõik kulud, mis tekivad seoses Laadimiskohale juurdepääsuga (nt tasuline sissesõit või parkimine).

7.3.          Ooteaja ületamisel Saadetise kättetoimetamisel on Kulleril õigus lähtuda punktis 6.6 toodust.

7.4.          Saajaks loetakse isik, kes viibib Saaja aadressil. Isik, kes Saadetise vastu võtab, märgib Tarnekinnitusele oma nime, allkirja, vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja.

7.5.          Vastavalt Kliendi juhistele on DPDl õigus jätta Saadetis Saaja äraolekul Saaja aadressile (nt hoone välisukse ette), millisel juhul täidab ja allkirjastab Kuller Saaja eest Tarnekinnituse. DPD ei vastuta sellest tuleneva kahju eest.

7.6.          Kliendil on õigus nõuda DPDlt Tarnekinnituse koopiat kolme kalendrikuu ja E-teeninduse kaudu esitatud Tellimuse puhul kuue kalendrikuu jooksul pärast Saadetise kättetoimetamist. Teenuse eest tasumise kohustus või mistahes rahalise kohustuse täitmise kohustus ei sõltu Tarnekinnituse väljastamisest.

7.7.          DPDl puudub kohustus kontrollida isikut tõendava dokumendi alusel Saaja või tema esindaja isikut. DPDl on õigus eeldada, et Saaja aadressil viibival isikul on õigus Saadetist vastu võtta. DPD ei vastuta sellest tuleneva kahju eest.

7.8.          DPDl on õigus keelduda Saadetise üleandmisest, kui Saaja soovib selle avamist, ja käsitleda olukorda Tühisõiduna.

7.9.          Saadetis loetakse Saajale kättetoimetatuks:

a)             Kulleri poolt Saadetise üleandmisel – Tarnekinnituse allkirjastamisest;

b)             Pickup Pakiautomaadi vahendusel kättetoimetamisel – Uksekoodi Pickup Pakiautomaati sisestamisest;

c)             Pickup Pakipoe vahendusel kättetoimetamisel – Tarnekinnituse allkirjastamisest, kusjuures Saadetise üleandmise eelduseks on Saaja poolt õige PIN-koodi või dokumendi esitamine. Saaja esindajal tuleb teatada ka Kullerpaki number ja Saaja nimi.

7.10.        Juhul, kui Saadetist ei ole võimalik Saajale üle anda seetõttu, et kättetoimetamise aadressil kedagi ei viibi, ja DPDle ei ole antud instruktsiooni Saadetise jätmiseks Saaja aadressile, jätab Kuller võimalusel Saadetise saabumise kohta Saaja aadressile vastava teate ja Saadetis toimetatakse hoiule Jaotuskeskusesse. Kokku teostab DPD kaks kättetoimetamise katset. Saadetise mitteüleandmine ei muuda Kliendi kohustust tasuda Teenuse osutamise eest.

7.11.        Saadetist hoiustatakse Jaotuskeskuses 7 kalendripäeva. Täiendavad kättetoimetamised sooritatakse Pooltevahelise täiendava kokkuleppe alusel. Seitsmepäevase hoiuaja möödumisel tagastatakse Saadetis Saatjale. Tagastamise ja täiendavate kättetoimetamiste eest tasub Klient vastavalt Hinnakirjale, vt ka punkt 2.31.

7.12.        Kui kättetoimetamise võimatus selgub koheselt, tagastatakse Saadetis Saatjale punktis 7.10 toodut järgimata. Tagastamise põhjus fikseeritakse Kulleri poolt Tarnekinnitusel. Klient tasub Saadetise tagastamise eest vastavalt Hinnakirjale, vt ka punkt 2.31. Kättetoimetamise võimatus on muuhulgas olukord, kus:

a)             Saaja keeldub Saadetise vastuvõtmisest;

b)             Saadetist ei ole võimalik Saajale edastada tema postiaadressi ebatäpsuse, loetamatuse vms tõttu;

c)             Saadetise Saaja ei ela või ei asu Saadetisele märgitud aadressil ning puuduvad andmed tema uue elu- või asukoha kohta.

7.13.        Kui Saaja ei võta Saadetist Pickup Pakiautomaadist või Pickup Pakipoest välja 7 päeva jooksul, arvates Saabumisteate Saajale saatmisest, tagastatakse Saadetis Saatjale. Klient tasub Saadetise tagastamise eest vastavalt Hinnakirjale, vt ka punkt 2.31.

 

8.             TEENUSE OSUTAMISE PIIRANGUD JA VÄLISTATUS

8.1.          Teatud juhtudel on DPD poolt Teenuse osutamine piiratud või välistatud. Sellekohane informatsioon on toodud peamiselt Tüüptingimustes ja Veebilehe Tingimustes, millega DPD palub Kliendil Lepingu sõlmimisel või igakordselt enne Tellimuse esitamist tutvuda. Teenuse piiriülesel osutamisel tuleb lähtuda ka punktis 1.7 toodust.

8.2.          Klient on kohustatud enne Saadetise üleandmist kontrollima Saadetist ja teavitama DPDd punktis 8.5 loetletud esemetest. DPDl puudub kohustus kontrollida, kas Saadetis sisaldab punktis 8.5 loetletud esemeid. Klient kohustub hüvitama kulud ja kahju, mis tuleneb DPD teavitamata jätmisest ja punktis 8.5 loetletud esemete Edastamiseks või Ekspedeerimiseks andmisest.

8.3.          Kliendil puudub õigus anda Edastamiseks või Ekspedeerimiseks punktis 8.5 loetletud esemeid, mille Edastamine või Ekspedeerimine on välistatud. Kui Teenuse osutamine on välistatud, siis on DPDl õigus Teenuse osutamisest keelduda koheselt sellisest asjaolust teada saamisel, kuid Klient kohustub hüvitama Veotasu. Kui Klient on tasunud ettemaksu, siis ei kuulu see tagastamisele.

8.4.          Poolte eraldiseisva kokkuleppe alusel on Teenuse osutamine võimalik esemete suhtes, mis on punktis 8.5 tähistatud tärniga.

8.5.          Esemed, mille Edastamine ja Ekspedeerimine on välistatud või piiratud (tähistatud tärniga):

a)             ohtlikud ja tuleohtlikud kaubad, muu hulgas ohtlikud jäätmed, meditsiinijäätmed, hüpodermilised nõelad ja süstlad, tulirelvad, relvad (*), laskemoon, lõhkeained, ilutulestik, kemikaalid, happelised, söövitavad ja ärritavad ained;

b)             akud (*);

c)             tubakatooted (*);

d)             kunstiteosed, ehted (sealhulgas kellad) (*), väärismetallid (sealhulgas kuld- ja hõbeesemed), vääriskivid, ehtsad pärlid, klaas või esemed (või nende osa), mis on valmistatud klaasist, portselanist, savist või muust sarnasest materjalist, antiikesemed, vaibad, karusnahk või muud väärisesemed;

e)             sularaha, mündid, meenemündid ja margid (*);

f)              dokumendid, mida saab vahetada sularahaks või kaupadeks (näiteks tšekid, vautšerid, kreeditarved, võlakirjad, aktsiad/osad, paberraha ja vabalt kaubeldavad instrumendid, mis on samaväärsed sularaha vastuvõtmise kviitungite ja hasartmängu piletitega);

g)             alkohol, sealhulgas vein, õlu ja kanged alkohoolsed joogid (*);

h)             mis tahes liiki vedelikud (*) ja jää;

i)              televiisorid või monitorid, mille ekraan on suurem kui 37 cm (*);

j)              kehaosad või inimsäilmed, elavad või surnud loomad, kalad või linnud või muu mis tahes liiki elav organism (sealhulgas seemned, puud ja taimed) ning külmutatud või kiiresti riknev toit;

k)             kaubad, mis on keelatud kaupade sihtriigi valitsus-, riigi- või kohaliku omavalitsusasutuse õigusnormide alusel;

l)              kaubad, mille puhul on nõutav reguleeritava temperatuuriga vedu;

m)            Saadetised ja kaubad, mille vedamisel peab DPD omandama litsentsi ja/või mis ei vasta rahvusvaheliste konventsioonide nõuetele või õigusnormidele või milleks on vaja eriluba (impordiks või ekspordiks);

n)             pakkumused, eelkvalifitseerimise dokumendid lepingu sõlmimiseks ning eksamitööde koopiad;

o)             Saadetis, mille väärtus ületab punktis 2.15 nimetatud summat;

p)             Saadetis Edastamiseks isikule, kellele osutatakse haiglas statsionaarset tervishoiuteenust või isikule, kes viibib kinnipidamisasutuses.

8.6.          DPDl on õigus Saadetist igal hetkel avada ja kontrollida (sh röntgenseadmega) ette teatamata ja mistahes vastutuseta. Nimetatud õigus on DPDl eelkõige, kui on vajalik veenduda, et Saadetis on ohutu, kooskõlas Lepingu, õigusaktide ja DPD lepingupartnerite nõuetega. Eelkõige toimub Saadetise avamine ja kontroll järgmistel eesmärkidel:

a)             et kaitsta kahjustatud Saadetise sisu;

b)             et teha kindlaks Saadetise Saaja või Saatja, keda ei ole muul viisil võimalik tuvastada;

c)             et vältida ohte, mida Saadetis võib tekitada inimestele või varale;

d)             et täita õigusaktist tulenevat või ametiorganite nõuet;

e)             et määrata kindlaks, kas Saadetis sisaldab kiiresti riknevaid kaupu ja/või muid kaupu, mille vedu on Lepingu alusel keelatud.

8.7.          Kui Saadetise üleandmine on võimatu (nt ebaõige aadress, Saajat ei ole võimalik kindlaks teha, Saaja keeldub Saadetist vastu võtmast, lunamakse korral keeldutakse kaupade hinna tasumisest) või kui Saadetise üleandmiseks kokkulepitud katsete arv on täitnud, on DPDl õigus Saadetis Kliendile tagastada järgmistel alustel:

a)             EL-i sisese Teenuse osutamise korral viivitamata Kliendilt juhiseid küsimata;

b)             tollimaksu tasumise vajaduse korral, kui tollimaksu tasumisega on viivitatud vähemalt 7 kalendripäeva.

8.8.          DPDl on õigus Saadetist osaliselt või täielikult müüa või hävitada, kui Teenuse osutamine on viivituses (nt ei õnnestu Saajale üle anda), Saadetis on või võib olla ohtlik, kiiresti riknev, Saadetise säilitamine või hoidmine põhjustaks põhjendamatult suuri kulutusi, Klient on viivituses Teenuse eest tasumisega või muul põhjusel. Hävitamisõigus on DPDl eelkõige, kui Saadetist ei ole võimalik müüa või hävitamine on mõistlik (nt ohtlik või kiiresti riknev Saadetis). Müümine ei pea toimuma avaliku enampakkumise käigus ja saadud raha arvestab DPD oma kulude katteks. DPD teavitab Klienti eelnevalt Saadetise müümise või hävitamise kavatsusest, kui see on vastavalt asjaoludele mõistlik ja võimalik.

 

9.             ARVELDUSTE KORD

9.1.          Klient tasub Teenuse eest üldjuhul vastavalt Lepingule. Hinnad võivad olla kokku lepitud eraldiseisvalt Lepingus või toodud Veebilehe Tingimustes. Teatud juhtudel on Kliendil kohustus hüvitada DPD lepingupartnerite kulud (nt tollikontrolli kulud, Saadetise hoiustamine), muud kulud või kahju.

9.2.          Kui DPD osutab Kliendile Teenust, mille osutamises ei olnud kokku lepitud, kuid mille osutamine oli tulenevalt asjaoludest vajalik (nt suurema kahju ärahoidmine, Kliendilt ebaõigete juhiste saamine), siis kohustub Klient tasuma DPDle Teenuse eest vastavalt Hinnakirjale. Kui Pooled ei ole Lepingus kõnealuse Teenuse tasus kokku leppinud, siis lähtuvad Pooled Veebilehe Tingimustes toodud tasust või DPD poolsetest kuludest, vastavalt kumb on suurem.

9.3.          Klient tasub DPDle ettemaksu enne Teenuse osutamist. Klient hüvitab kõik muud rahalised kohustused hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul DPDlt vastavasisulise nõude või arve saamisest. Arve või nõue esitatakse Kliendi e-posti aadressile ja loetakse kättesaaduks saatmisele järgneval tööpäeval.

9.4.          Ettemaks peab olema laekunud DPD arveldusarvele. Kuni ettemaks pole laekunud, on DPDl õigus Lepingu täitmisest keelduda või see peatada. DPD ei vastuta sellest tuleneva kahju eest.

9.5.          Rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel on Poolel õigus nõuda teiselt Poolelt viivist 0,07% tähtpäevaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest.

9.6.          Kui Lepinguga on kokku lepitud Kliendi jaoks soodsamas tasus, kui on toodud Veebilehe Tingimustes, siis juhul kui Klient ei täida rahalist kohustust tähtaegselt, loetakse, et soodsam tasu ei rakendu ja tasumisele kuulub Veebilehe Tingimuste järgne tasu.

9.7.          Kui DPD ja Kliendi vahelise kokkuleppega on Poolte vahel kokku lepitud Kliendi jaoks soodsamas tasus, kui on toodud Veebilehe Tingimustes, siis juhul kui Klient ei ole kolmel järjestikusel kalendrikuul Teenust kasutanud, on DPDl õigus kohaldada Teenuse osutamisele edaspidi Veebilehe Tingimustes toodud hindasid. 

9.8.          DPD võib, vastavalt oma äranägemisele, küsida Kliendilt ettemaksu. DPDl on õigus keelduda Teenuse osutamisest, kuni ettemaks on laekunud. Kui ettemaks on laekunud, aga Teenus jääb DPDst mittetuleneval põhjusel osaliselt või täielikult osutamata või esineb muu alus, siis puudub Kliendil õigus ettemaksu tagastamisele.

 

10.           EKSPEDEERIMISTEENUS

10.1.        Juhul, kui DPD osutab Kliendile Teenusena Ekspedeerimisteenust, vastutab DPD Kliendi ees üksnes veoteenuse vahendajana, st DPD ei vastuta ühelgi juhul Kliendi ees vedajana.

10.2.        Tüüptingimustega reguleerimata küsimustes kohaldatakse Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni Üldtingimusi 2015.

 

11.           POOLTE VASTUTUS JA SELLE PIIRANGUD

11.1.        Pooled on teadlikud, et DPDl on piiratud vastutus, DPD vastutab ainult süü olemasolul ja otsese varalise kahju eest. DPD arvestab Saadetise sisu väärtust soetusväärtust tõendava dokumendi alusel, mille esitamise kohustus on Kliendil.

11.2.        Edastamisteenuse korral vastutab DPD Saadetise eest selle Saatjalt vastuvõtmisest kuni Saajani üleandmiseni. Ekspedeerimisteenuse korral vastutab DPD ainult Saadetise Edastamise korraldamise eest. Kui DPD vastutab mingil põhjusel kahju eest, mis ei ole eelnevaga hõlmatud, on DPD vastutus igal juhul piiratud.

11.3.        Edastamisteenuse korral on DPD vastutuse maksimumulatus kuni 31,5 kg kaaluva Saadetise kaotsiminekul või kahjustumisel 520 eurot Saadetise kohta (Pickup Pakiautomaat ja Pickup Pakipood korral 265 eurot Saadetise kohta) ja üle 31,5 kg kaaluva ning Ekspedeerimisteenuse Saadetise korral 8,33 SDR-i kadunud või kahjustunud Saadetise iga kilogrammi kohta. Juhul, kui Saadetisele on ostetud Kliendi poolt Lisakindlustus, on DPD vastutuse maksimumulatus Kliendi eest Lisakindlustusel toodud kindlustussumma.

11.4.        Lepingus nimetamata kahjusid ega kulusid DPD Kliendile ei hüvita, samuti ei vastuta DPD kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest.

11.5.        Klient vastutab kulude ja kahju eest, mis tulenevad Kliendi poolt Lepingu tingimuste mittejärgimisest. Klient kohustub täies ulatuses tasuma Teenuse eest, mis jäi DPD poolt nõuetekohaselt osutamata Kliendist tulenevatel mistahes põhjustel, kuid milles olid Pooled kokku leppinud.

11.6.        DPD ei vastuta tollidokumentide vormistamise ja neis esitatud andmete ebaõigsuse või ebapiisavuse eest, samuti tolli- ega käibemaksu tasumise eest. Klient kohustub tasuma kõik tollikontrolliga seotud kulud.

11.7.        Klient loobub Saadetise avamisest, läbivaatamisest ja kontrollimisest tuleneva kahju ja/või viivituse tõttu tekkivatest nõuetest DPD vastu. Klient hüvitab DPDle kulud ja kahju, mis on seotud Saadetise avamise, tagastamise, hävitamise ja müümisega.

11.8.        Kliendil ei ole õigust DPD ja Kliendi vahelisi rahalisi nõudeid tasaarvestada.

 

12.           NÕUETE JA TEADETE ESITAMINE NING VAIDLUSTE LAHENDAMINE

12.1.        Nõue esitatakse DPDle ja loetakse DPD poolt kättesaaduks, kui see on esitatud DPD Veebilehe kaudu.

12.2.        Kui nõue esitatakse seoses Saadetise kadumise või kahjustumisega, tuleb kadumise ja kahjustumise ulatust täpselt kirjeldada. Kui Saadetise kahjustumine või (osaline) kadumine on Saadetise kättesaamisel välisel vaatlusel tuvastatav, kuid Saaja sellegipoolest võttis Saadetise märkusteta vastu, loetakse, et Saaja on loobunud kõigist nõuetest DPD vastu seoses Saadetise kadumise või kahjustumisega.

12.3.        Teenuse osutamisega seoses tekkinud vaidlused lahendavad Pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel, pöördutakse vaidluse lahendamiseks esimese astme kohtuna Harju Maakohtusse ja vaidlus lahendatakse Eesti õiguse alusel.

 

13.           LEPINGU TÄHTAEG JA LÕPETAMINE

13.1.        Leping jõustub Poolte vahel sõlmimise momendist ja kehtib tähtajatult. Lepingu lõppemisel jäävad kehtima Lepingu punktid, mille kehtivus ei lõppe oma olemuselt Lepingu lõppemisega (nt õigus esitada nõudeid, p 14.3). Lepingu lõppemise päeval muutuvad sissenõutavaks kõik Pooltevahelised rahalised kohustused.

13.2.        Poolel on õigus Leping igal ajahetkel ilma põhjuseta üles öelda, teatades sellest teisele Poolele kirjalikult või e-kirja teel vähemalt 15 kalendripäeva ette.

13.3.        Juhul, kui Pool ei täida Lepingust tulenevaid kohustusi, on teisel Poolel õigus Leping üles öelda, teatades sellest vähemalt 10 kalendripäeva ette.

13.4.        Lepingu lõppemiseni kohustub DPD osutama kõik pooleliolevad Teenused või täitmiseks võetud Tellimused, välja arvatud juhul, kui DPDl on õigus keelduda Teenuse osutamisest või Lepingu lõppemine toimub Kliendi poolse rikkumise tõttu. Klient kohustub tasuma kõigi DPD poolt osutatud Teenuste eest.

13.5.        DPDl on õigus vastavalt Teenuste arengule ühepoolselt muuta Lepingu Dokumente. DPD võib Lepingu Dokumente muuta, kui:

a)             selle tingib muudatus kehtivas seadusandluses või selle tõlgendamises;

b)             võetakse kasutusele uus Teenus või lõpetatakse senise Teenuse pakkumine;

c)             Klientide korduv tagasiside tingib muudatused;

d)             DPD suhtes jõustub kohustav kohtulahend või haldusakt muudatuste sisseviimiseks;

e)             esinevad muudatused DPD töökorralduses;

f)              esinevad tehnoloogilised arengud, mis võimaldavad parandada Teenuste kvaliteeti ja turvalisust;

g)             esinevad muud ettenägematud asjaolud, mille tagajärjel saab mõistlikult eeldada muutmise vajadust.

13.6.        DPD teavitab muudatustest DPD Veebilehe vahendusel vähemalt kahe nädala jooksul enne uute Lepingu Dokumentide kehtestamist. Kliente eraldi muudatustest ei teavitata. Kui Klient ei nõustu nimetatud muudatustega, on Kliendil õigus Leping lõpetada muudatuste jõustumisele eelneva kahe nädala jooksul. Kui Klient jätkab DPD Teenuse kasutamist pärast nimetatud kahenädalase tähtaja möödumist, siis loetakse, et ta on muudatustega nõustunud. Jõustunud muudatused ei kehti nendele Teenustele, mille eest on tasutud enne vastavate muudatuste jõustumist, v.a kui muudatused ei takista nende Teenuste edasist kasutamist ega kahjusta nendest Teenustest mõjutatud Kliente ebamõistlikult.

13.7.        Kui Pooled on Lepingus kokku leppinud Hinnakirjas, siis võib DPD Hinnakirja muuta teatades Lepingulisele Kliendile e-kirja teel kaks nädalat ette. Kui Klient ei nõustu Hinnakirja muudatustega, võib Klient öelda Lepingu üles nimetatud kahenädalase tähtaja jooksul. Kui Klient jätkab DPD Teenuse kasutamist pärast nimetatud kahenädalase tähtaja möödumist, siis loetakse, et ta on Hinnakirja muudatustega nõustunud. Jõustunud muudatused ei kehti nendele Teenustele, mille eest on tasutud enne vastavate muudatuste jõustumist, v.a kui muudatused ei takista nende Teenuste edasist kasutamist ega kahjusta nendest Teenustest mõjutatud Kliente ebamõistlikult.

 

14.           VÄÄRAMATU JÕUD, KOHALDATAVAD AKTID JA KONFIDENTSIAALSUS

14.1.        DPD ei vastuta rikkumiste eest, mis on tekkinud vääramatu jõu esinemise tõttu. Vääramatuks jõuks on mistahes ettenägematud sündmused, mis ei ole põhjustatud DPDst või Kliendist või mille üle neil puudub kontroll (nt tulekahju, plahvatus, loodusõnnetused, sõda, võimu- ja valitsusorganite otsused, internetiühenduse katkemine, makseteenustes esinevad tõrked jne).

14.2.        Teenuse osutamisele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte. Tingimuste osas, milles Pooled ei ole Lepingus kokku leppinud, lähtuvad Pooled Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni Üldtingimustest 2015, ELEA Ladustamise Üldtingimustest, CMRist ja muudest õigusaktidest. CMR kohaldub ka Eesti-sisestele vedudele.

14.3.        Lepingu sisu ja Lepingu täitmise käigus Poolele teatavaks saanud informatsioon on konfidentsiaalne ega kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele välja arvatud juhul, kui informatsiooni avaldamiseks on teise Poole eelnev kirjalik nõusolek või juhul kui informatsiooni avaldamine on vajalik Lepingu või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

Valitud Riigis pakutavate Teenuste CLASSIC EUROPE ja CLASSIC SHOP Teenuseosutaja üldtingimused (muudetud ja kehtivad alates 01.01.2019)

 

 

1.         Põhimõtted

1.1       Kohaldamisala

Üldtingimused reguleerivad Kliendi ja Teenuseosutaja vahelisi lepingulisi suhteid Teenuste CLASSIC EUROPE ja CLASSIC SHOP suhtes, kui toimub Paki piiriülene vedu Valitud Riigist ühte või mitmesse Sihtriiki. Üldtingimused kohalduvad alates 01.01.2019.

Teenuseosutaja esindajal või töötajal on õigus Üldtingimusi mistahes viisil muuta või täiendada ainult Teenuseosutaja seadusliku esindaja eelneva nõusoleku alusel.

Kliendil tuleb tähelepanu pöörata järgnevale:

-          Leping, mille suhtes kohaldatakse Üldtingimusi, sõlmitakse üksnes punktis 2.1 nimetatud Kliendiga. Tarbijatele Üldtingimused ei kohaldu;

-          punktidele 8 ja 9, mis teatud alustel piiravad Teenuseosutaja, tema töötajate ja esindajate vastutust.

Teenuseosutajal on õigus Teenuseid ja Üldtingimusi ühepoolselt ja ette teatamata muuta ning täiendada. Isegi juhul, kui Üldtingimused on toodud Veokirjal, on Teenuseosutaja jaoks siduvad ainult Teenuseosutaja veebilehel www.dpd.ee elektroonilisel kujul esitatud Üldtingimused. Klient kohustub tutvuma elektoonilisel kujul esitatud kehtivate Üldtingimustega igakordselt Veokirja allkirjastamisele eelnevalt.

 

1.2       Keeleversioonid

Üldtingimused on koostatud inglise keeles ja Valitud Riigi ametlikus keeles, nagu on toodud välja Teenuseosutaja veebilehel www.dpd.ee. Erinevuste korral kohaldatakse Valitud Riigi ametlikus keeles koostatud Üldtingimusi.

 

 

2.         Mõisted ja Üldtingimuste tõlgendamine

2.1       Mõisted

Üldtingimustes kasutatake mõisteid alljärgnevates tähendustes:

 

Classic Europe

Teenus, mille käigus toimub Paki vedu Tarneaadressile. CLASSIC EUROPE teenuse nimetus erineb Valitud Riikides järgmiselt: CLASSIC (ES), DPD CLASSIC (BE, HR, CZ, EE, DE, LT, LV, LU, NL, PL, SK, CH, UK), DPD Classic Europe (HU, FR), DPD Classic International (RO), DPD Classic – Europe by Road (IE), Chrono Classic (FR, PT) või DPD Private (CZ).

CLASSIC SHOP

Teenus, mille käigus toimub Paki vedu Pickup Pakipoodi. CLASSIC SHOP teenuse nimetus erineb Valitud Riikides järgmiselt: Chrono Relais Europe (FR), 2SHOP (ES, LU, BE, NL), Pickup Pakipood (EE), DPD relais (FR), Parcelshop Delivery (DE), Pickup Paku Bode (LV) või Pickup siuntų taųkas (LT).

CMR

1956. a mais Genfis sõlmitud rahvusvaheline kaupade autoveolepingu konventsioon ja selle muudatused.

Kaubakood

kaubale määratud kood, millega liigitatakse Pakis sisalduv kaup impordi- ja eksporditoiminguteks.

Üldtingimused

käesolevad Valitud Riikides pakutavate Teenuste CLASSIC EUROPE ja CLASSIC SHOP Teenuseosutaja üldtingimused, mis hõlmavad ka Üldtingimustes sõnaselgelt nimetatud lepinguid, õigusakte ja konventsioone ning mida Teenuseosutajal on õigus muuta.

Kaubasaaja või Saaja

isik, kellele Pakk on adresseeritud ning kes on Veokirjas nimetatud Kaubasaaja või Saajana.

Leping

ekspedeerimisleping, milles võib lisaks kokku leppida ka muudes teenustes, millele kohalduvad samuti Ülditngimused.

Klient või Saatja

majandus- või kutsetegevuses tegutsev füüsiline või juriidiline isik (sealhulgas ettevõtja või äriühing), välja arvatud tarbija, kes sõlmib Teenuseosutajaga Lepingu Paki vedamiseks mistahes Teenuse kaudu.

Tarneaadress

Kliendi või Kaubasaaja poolt märgitud Paki üleandmise koht.

Tingimused

Paki vedamisele kohalduvad tingimused, mis on sätestatud Üldtingimuste lisas 2 ning millega saab tutvuda ja mida on täpsemalt kirjeldatud Vedaja veebilehel www.dpd.ee. Tingimused võivad Sihtriigiti erineda.

Sihtriigid

lisas 2 loetletud riigid, kuhu saab Pakki vedada.

Vedaja

DPD Grupi Liige, kes vastutab Paki vedamise eest Sihtriigis.

Alternatiivne Aadress

Teenuse CLASSIC EUROPE Lisateenus, mis annab Kaubasaajale õiguse lisaks Sihtkohale märkida teise aadressi, kus asuvale saajale on Vedajal õigus  Pakk üle anda. Täpsemad tingimused on kirjeldatud Vedaja Tingimustes.

DPD Grupi Liige

DPD Gruppi kuuluv äriühing ning tema töötajad, esindajad ja teised lepingulised partnerid.

DPD Grupp

üks järgmistest äriühingutest: DPD GmbH & Co. KG ning selle frantsiisivõtjad ja koostööpartnerid, GeoPost SA, nende tütarettevõtjad ja filiaalid, mis võivad tegutseda esindajate ja mistahes lepinguliste partnerite kaudu.

ESCD

elektrooniline allkirjahõive seade, mis võtab vastu, säilitab ja edastab Kliendi teavet, sealhulgas allkirju.

EMP

Euroopa Majanduspiirkond ja selle lepinguriigid, mis kuuluvad Paki vedamise ajal EMP-sse.

EL

Euroopa Liit ja Paki vedamise ajal sinna kuuluvad liikmesriigid.

Lisateenused

teenuse Predict puhul Vedaja poolt pakutavad Paki üleandmise võimalused, mille vahel on Saajal õigus valida ja mida muuta enne Saajale tehtud Paki esimest üleandmise katset kooskõlas Tingimustega.

Intellektuaalse omandi õigused

registreeritud või registreerimata patendid, leiutistega seonduvad õigused, kasulikud mudelid, autoriõigused ja sellega kaasnevad õigused, kaubamärgid, teenindusmärgid, kauba-, äri- ja domeeninimed, õigused kujunduse ja ärivõtete suhtes (rights to trade dress or get-up), õigused firmaväärtuste ja  sellega seotud nõuete esitamise suhtes (rights in goodwill or to sue for passing off), õigus pöörduda eksitamise korral kohtusse, kõlvatu konkurentsiga seotud õigused, tööstusdisainilahendustega seotud õigused, arvutitarkvaraga seotud õigused, andmebaasiõigused, topograafiaõigused, isiklikud õigused, konfidentsiaalse teabega (sealhulgas oskusteabe ja ärisaladustega) seotud õigused ja muud intellektuaalse omandi õigused, sealhulgas kõik selliste õiguste saamise, uuendamise ja pikendamisega seotud taotlused ning uuendatud või pikendatud õigused ning kõik sarnased või samaväärsed õigused või kaitsevormid ükskõik millises maailma riigis.

Seaduslik Iga

iga, mille täitumisel saab isik seaduse alusel õiguse sõlmida teatud tehinguid või mille täitumisel saab isikut kohelda seaduse järgi täisealisena vastavalt Valitud Riigi ja/või Sihtriigi õigusele.

Naaber

isik, kes elab või töötab Saaja Tarneaadressist mõistliku jalutuskäigu kaugusel ning kelle Klient ja/või Saaja on Vedaja veebilehel www.dpd.ee avaldatud teabe kohaselt märkinud Vedaja peamiseks või alternatiivseks Saajaks Tingimustest lähtuvalt.

Pakk

ese:

 • mis CLASSIC EUROPE teenuse puhul kaalub kuni 31,5 kg ning mille pikkus on kuni 175 cm ja ümbermõõt (2 × kõrgus + 2 × laius + pikkus) kuni 300 cm;
 • mis CLASSIC SHOP teenuse puhul kaalub kuni 20 kg ning mille pikkus on kuni 100 cm ja ümbermõõt (pikkus + 2 × kõrgus + 2 × laius) kuni 250 cm.

Pickup Pakipood

asukoht, kuhu toimetatakse Pakke järgmiselt:

-        Teenuse CLASSIC EUROPE puhul:

 • pärast esimest Saajale ebaõnnestunud üleandmiskatset valib Vedaja Tingimustest lähtuvalt üleandmise piirkonnas paikneva asukoha, mis on avaldatud Vedaja veebilehel www.dpd.ee
 • valib Saaja Lisateenusena Sihtriigis paikneva asukohta, mille nimekiri on avaldatud Vedaja veebilehel www.dpd.ee;

-        Teenuse CLASSIC SHOP puhul määrab Klient üleandmise piirkonnas paiknevate asukohtade hulgast, mis on avaldatud Vedaja veebilehel www.dpd.ee.

Predict

teenus, mille käigus Vedaja edastab Saajale Tingimuste kohaselt tekstsõnumi või e-kirja või muud liiki elektroonilise teate Paki eeldatavast üleandmise ajast.

Turvaline Koht

Teenuse CLASSIC EUROPE puhul Paki üleandmise koht, mis on Tingimuste kohaselt turvaline.

Skannimiskirje

Teenuseosutaja elektroonilised laserkirjed Paki vedamise käigust.

Teenus

Kliendi Pakke puudutav veokorraldus, millega kaasneb piiriülene vedu ja mille suhtes kohaldatakse Üldtingimusi, sealhulgas Kliendiga kokku lepitud seonduvad teenused või valikud, mis on avaldatud Teenuseosutaja veebilehel www.dpd.ee.

Teenuseosutaja

DPD Grupi Liige, kes osutab Lepingu alusel Kliendile Veokirjas märgitud Teenust.

Valitud Riigid või Lähteriigid

lisas 1 loetletud riigid, kust saab Paki Teenuse osutamiseks üle anda.

Veoprotsess

omab punktis 6.4 kokkulepitud tähendust.

Veokiri

Pakile kinnitatud markeering ja/või muu dokument, mis tõendab Teenuseosutaja ja Kliendi vahel Lepingu sõlmimist Teenuse osutamiseks ning Üldtingimuste kohaldumist.

Mahukaal

Paki hõivatava ruumi ja selle mahu suhe, mille arvutamiseks kasutatakse järgmist valemit: pikkus (cm) × laius (cm) × kõrgus (cm) / 4000 (cm3/kg).

 

2.2       Üldtingimuste tõlgendamise põhimõtted

a)            Isiku mõiste hõlmab füüsilist või juriidilist isikut. Samuti juriidilise isiku õigusteta isikut (olenemata sellest, kas tal on iseseisev õigusvõime või mitte), välja arvatud juhul, kui kohalduv õigus nimetatut ei reguleeri;

b)            Lepingupoole mõiste hõlmab ka tema esindajat, õigusjärglasi ja tema poolt volitatud isikuid;

c)             Seaduse või selle sätte mõiste hõlmab ka muudetud või taasjõustatud seadust või selle sätet. Samuti teiste muudetud või taasjõustatud õigusaktide alusel kehtestatud õigusnorme;

d)            Väljendid, mis sisaldavad sõnu „sealhulgas“, „sisaldama“, „eelkõige“ või nendele sarnaseid sõnu, on näitlikud ega mõjuta neid hõlmavate väljendite sisu;

e)            Sõnad „kirjalik“ või „kirjalikult“ hõlmab ka faksisõnumeid ja e-kirju, kui sõnaselgelt ei ole märgitud teisiti; ja

f)              Üldtingimustes sätestatud ajavahemiku arvutamisel ei võeta arvesse laupäevi, pühapäevi, pangapühasid ega Lähteriigi, Veoprotsessi toimumise riigi ja Sihtriigi riigipühasid ega muid seadusjärgseid pühasid. Nimetatu ei kohaldu, kui ajavahemiku arvutamisel võetakse arvesse kõiki kalendripäevi.

 

 

3.         Üldsätted

3.1       Teenuseosutaja kohustub korraldama Kliendi Pakkide veo ja/või osutama muid Teenuseosutaja ja Kliendi vahel kokku lepitud teenuseid ainult juhul, kui Klient täidab igal ajal Üldtingimustest tulenevaid kohustusi.

 

3.2       Teenuseosutaja võib ekspedeerijana omal äranägemisel keelduda Kliendi Pakkide veo korraldamisest. Teenuseosutaja võtab kaubad veoks ainult Üldtingimuste alusel.

 

3.3       Üldtingimuste kohaldamisel ei arvestata Kliendi poolt ühepoolselt kehtestatud tingimusi ega praktikas välja kujunenud valdkonna kombeid ja tavasid.

 

3.4       Klient loetakse Ültingimustega tutvunuks ja nõustunuks, kui Klient esitab Teenuseosutajale tellimuse või nõustub Teenuseosutaja pakkumusega Teenuse osutamiseks. Klient kohustub tagama, et Saaja on Üldtingimustega tutvunud ja nõustunud. Klient kohustub Teenuseosutajale esitama Saaja sellekohase kinnituse. Lisaks sellele, et Üldtingimused on avaldatud Teenuseosutaja veebilehel www.dpd.ee, on Üldtingimuste koopiaga võimalik igal ajal tutvuda Teenuseosutaja registrijärgses asukohas, kõikides esindustes ning Teenuseosutaja esindajate, töötajate ja alltöövõtjate juures, kes vastutavad Pakkide vedamiseks vastuvõtmise eest. Üldtingimuste koopia saadetakse PDF-vormingus või või antakse paberkandjal Kliendile, kes registreerib end Teenuseosutaja juures või sõlmib Teenuseosutajaga kirjaliku lepingu.

 

3.5       Klient kinnitab, et kõik Teenuseosutaja tingimused ja Teenuseosutaja poolt antud kinnitused on sätestatud Lepingus. Kui Pakkide vedu toimub EL-i välistest riikidest või nendesse EL-is asuvatest riikidest, esitab Klient Teenuseosutajale Pakis sisalduvate kaupade kohta järgmised andmed:

-        ingliskeelne kaubaarve, mis sisaldab selget ja ühemõttelist kaupade kirjeldust;

-        Kaubakood;

-        eelnev kirjalik teavitus Pakkide ja/või Pakkides sisalduvate kaupade kohta, mis ei ole tavapärased või ei kuulu lõpliku ekspordi alla (näiteks ajutine eksport, milleks võib olla remondiks saadetav kaup, mis tagastatakse kauba päritoluriiki);

-        Teenuseosutajale väljastatud volikiri Kliendi otsese esindamise kohta vastavalt kohalduvatele õigusaktidele;

-        Teenuseosutaja või tolliasutuse poolt nõutav teave. Klient vastutab tolliasutusele esitatava teabe ning kõikide tolliformaalsusteks vajalike dokumentide esitamise ja täitmise, sh Veokirja täitmise, eest vastavalt kohalduvatele tolliõigust puudutavatele õigusaktidele.

 

3.6       Klient kinnitab ja nõustub, et:

a)         tal on kaupade suhtes kõik õigused, mis on vajalikud Lepingu täitmiseks või on Klient saanud kõikidelt kaupade suhtes õigusi omavatelt isikutelt volituse sõlmida Leping ja sellise tingimusega, et Lepingu tingimused muutuvad ka neile isikutele siduvaks;

b)         vastutab Teenuseosutajale esitatud mistahes teabe õigsuse eest;

c)         kui andmeid on puudu või kui arve on puudulik või ebaõige, võetakse Pakk vastu ainult Kliendi vastutusel ning selle tagajärjeks võib olla Paki (Pakkide) kinnipidamine või tagastamine; ja

d)         kui Kaubakood on puudu, võib Teenuseosutaja, omal äranägemisel:

             i.   kasutada üldist Kaubakoodi Kliendi esitatud kaupade kirjelduse alusel või

             ii.   ladustada kaubad, kuni ta saab Kliendilt Kaubakoodi, või tagastada kaubad Kliendile.

 

 

4.         Lepingupooled ja alltöövõtt

4.1       Leping sõlmitakse Teenuseosutaja ja Kliendi vahel.

Klient sõlmib Teenuseosutajaga Lepingu Paki vedamiseks Teenuste osutamise käigus. Lepingu sõlmimiseks vajalik info on avaldatud Teenuseosutaja veebilehel www.dpd.ee, samuti võib Klient selleks ühendust võtta Teenuseosutajaga. Kliendiks registreerimiseks ja kliendikonto avamiseks peab Klient esitama Teenuseosutajale vajalikku teavet ja andmeid.

 

4.2       Kui Klient ei ole Pakis sisalduva kauba omanik, kinnitab Klient, et ta on kaupade omaniku või omanike seadusjärgne või nõuetekohaselt volitatud esindaja ning Klient nõustub Üldtingimustega enda nimel ja kõikide teiste Paki suhtes õigusi omavate isikute eest ja nimel.

 

4.3       Teenuseosutajal on õigus Lepingu täitmiseks kasutada mistahes kolmandast isikust vedaja (sealhulgas sellise isiku enda frantsiisivõtjate, esindajate ja kontserniliikmete) teenuseid ning nimetatud vedajal on õigus omakorda kasutada Lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks teisi vedajaid.

 

4.4       Teenuseosutaja sõlmib Lepingu enda eest ja nimel ning oma juhtivtöötajate, teenistujate, esindajate ja alltöövõtjate eest ja nimel. Teenuseosutajal puudub Kliendi ja Kliendi kaudu nõude esitanud muu isiku ees Pakiga seonduvalt muu vastutus peale Teenuseosutaja Lepingust tuleneva vastutuse.

 

 

5.         Pakid

5.1       Maksimaalsed mõõtmed

Klient kohustub tagama, et iga Pakk vastab punktis 2.1 toodud Paki mõistes nimetatud kaalule, mõõtmetele ja pikkusele.

Klient vastutab Paki pakendamise, markeerimise ja dokumentatsiooni eest, sealhulgas nii Paki sisemise kui välise pakendamise ning markeerimise eest, mida tuleb teha kooskõlas Teenuseosutaja veebilehel avaldatud nõuetega. Klient kinnitab, et:

(i)            kaubad on nõuetekohaselt ja piisavalt pakendatud ning markeeritud arvestades sihtkohta. Kauba pakendamine ja markeerimine on kooskõlas Üldtingimustes sätestatud nõuete, piirangute ja välistustega ning viisil, mis on kohane arvestades Pakke võimalikult mõjutavaid toiminguid või protsesse ja kauba omadusi. Kauba pakendamine ja markeerimine tagab, et Pakk ei lähe vedamise käigus kaotsi ega saa kahjustada ega põhjusta vigastusi ega kahjustusi Teenuseosutajale, tema töötajatele, alltöövõtjatele, ja mistahes varale ja muudele kaupadele. Pakend kaitseb kaupu maantee- ja/või õhuveo ajal ning automaatsete sorteerimisseadmetest ja mehaanilisest käitlemisest tingitud koormuse (äärele, nurgale või küljele langetamise kõrgus 80 cm) ning erinevate ilmastiku- ja/või õhurõhu tingimuste eest. Pakend ei võimalda jälgi jätmata Paki sisule juurde pääseda;

(ii)           on kontrollinud, et äri-/müügipakend vastab nimetatud nõuetele ning et pakend ega Pakk ei ole kahjustunud ja/või nendel ei ole märke kahjustustest, leketest ega lõhnaemissioonist. Teenuseosutaja ei arvesta Teenuse osutamisel pakendile trükitud sõnu, näiteks „kergesti purunev“ („fragile“) või „ülemine osa/alumine osa“ („top/bottom“), ning pakendil nende sõnade olemasolu ei vabasta Klienti vastutusest;

(iii)          pakendi markeering sisaldab:

-          Teenuse CLASSIC EUROPE puhul Kaubasaaja ja Saatja täielikku nime, aadressi, postiindeks, riiki ning samuti telefoninumbrit, mobiiltelefoni numbrit või e-posti aadressi,

-          Teenuse CLASSIC SHOP puhul Pickup Pakipoe ja Saatja täielikku nime, aadressi, postiindeks ja riiki ning Kaubasaaja nime ning samuti telefoninumbrit, mobiiltelefoni numbrit või e-posti aadressi,

ning markeering on loetav ja kulumiskindel. Iga Pakk on märgistatud Teenuseosutaja pakisildiga. Klient on teadlik, et Pakkide adresseerimise ja markeerimise tingimused on esitatud Teenuseosutaja poolt kehtestatud tingimustes, mis on avaldatud Teenuseosutaja veebilehel www.dpd.ee;

(iv)          on täitnud Veokirja nõuetekohaselt, kasutades selleks Teenuseosutaja poolseid vorme ja markeeringuid;

(v)           kui Teenust ei osutata EL-i riikide vahel, on Klient tutvunud kõikide kohalduvate tolliõigust puudutavate õigusnormidega ja neid täitnud ning esitanud Teenuseosutajale kõik vajalikud tollidokumendid ja teabe. Kõik tollidokumendid on kinnitatud Paki välisküljele;

(vi)          Pakis sisalduvate kaupade suhtes ei ole vajalik omada mistahes litsentse, lubasid ega sertifikaate ning kaupadele ei kohaldu piirangud, embargo, dumpinguvastased või tasakaalustavad (countervailing) õigusnormid;

(vii)         Kliendi või Saaja poolt nimetatud Paki Teenuseosutajale veoks vastuvõtmise kohas või Saajale üleandmise kohas on Paki peale- ja mahalaadmiseks vajalikud seadmed, võimsus ja töötajad;

(viii)        on esitanud Teenuseosutajale kogu vajaliku ja asjakohase teabe Paki sisu kohta;

(ix)          teavitab Saajat Paki vedamist puudutavatest üksikasjadest.

Paki pakendamisel ja markeerimisel on Kliendil õigus kasutada Teenuseosutaja infotehnoloogilisi vahendeid ja teenuseid. Klient kohustub tagama Teenuseosutaja poolt üle antud kasutajanimede ja paroolide säilimise ning mitte avaldama neid kolmandatele isikutele. Kui Kliendile on üle antud mitu parooli, vastutab ta nende haldamise ja jagamise eest. Klient vastutab kasutajanimede ja paroolide ebaõige kasutamise eest.

 

5.2       Pakid, mille vedamine on keelatud ja muud piirangud

Teenuseosutaja ei võta vedamiseks vastu käesolevas punktis nimetatud kaupu ja Pakke. Nimetatu ei kohaldu, kui Teenuseosutaja eraldiseisvalt nõustub nimetatud kaupade või Pakkide vedamisega ja need erandid on Tingimustest tulenevalt lubatud ka Sihtriigis. Eelkõige kohaldub see alljärgnevalt tärniga (*) tähistatud kaupade kohta. Klient kohustub igakordselt kontrollima vedamiseks lubatud kaupade nimekirja Teenuseosutaja ja Vedaja veebilehel www.dpd.ee. Vedamiseks on keelatud võtta alljärgnevaid esemeid:

(i)            Pakid, mis ei ole pakendatud ja/või markeeritud kooskõlas punktidega 5.1 ja 5.2; ühendatud Pakid, mille puhul kaks või enam Pakki on pakitud kokku ja märgistatud vaid ühe markeeringuga; Pakid, mis ületavad punktis 5.1 toodud mõõtmeid (*);

(ii)           ohtlikud ja tuleohtlikud kaubad, muu hulgas ohtlikud jäätmed, meditsiinijäätmed, hüpodermilised nõelad ja süstlad, tulirelvad, relvad ja nende osad (*), laskemoon, lõhkeained, ilutulestik, kemikaalid, happelised, söövitavad ja ärritavad ained;

(iii)          akud (*);

(iv)          tubakatooted (*);

(v)           kunstiteosed, ehted (sealhulgas kellad) (*), väärismetallid (sealhulgas kuld- ja hõbeesemed), vääriskivid, ehtsad pärlid, klaas või esemed (või nende osa), mis on valmistatud klaasist, portselanist, savist või muust sarnasest materjalist, antiikesemed, vaibad, karusnahk või muud väärisesemed;

(vi)          sularaha, mündid, meenemündid ja margid (*);

(vii)         dokumendid, mida saab vahetada sularahaks või kaupadeks (näiteks tšekid, vautšerid, kreeditarved, võlakirjad, aktsiad/osad, paberraha ja vabalt kaubeldavad instrumendid, mis on samaväärsed sularaha vastuvõtmise kviitungite ja hasartmängu piletitega);

(viii)        alkohol, sealhulgas vein, õlu ja kanged alkohoolsed joogid (*);

(ix)          mis tahes liiki vedelikud (*) ja jää;

(x)           televiisorid või monitorid, mille ekraan on suurem kui 37 cm (*);

(xi)          kehaosad või inimsäilmed, elavad või surnud loomad, kalad või linnud või muu mis tahes liiki elav organism (sealhulgas seemned, puud ja taimed) ning külmutatud või kiiresti riknev toit;

(xii)         kaubad, mis on keelatud kaupade Sihtriigi valitsus-, riigi- või kohaliku omavalitsusasutuse õigusnormide alusel;

(xiii)        kaubad, mille puhul on nõutav reguleeritava temperatuuriga vedu;

(xiv)        Pakid ja kaubad, mille vedamisel peab Teenuseosutaja või DPD Grupi Liige omandama litsentsi ja/või mis ei vasta rahvusvaheliste konventsioonide nõuetele või Lähteriigi, Veoprotsessi toimumise riigi või Sihtriigi õigusnormidele või milleks on vaja eriluba (impordiks või ekspordiks);

(xv)         Pakid, mille puhul on CMR artikli 24 alusel nõutav väärtuse või CMR artikkel 26 lõike 1 alusel erihuvi deklareerimine; kaubad, mille puhul on Varssavi konventsiooni artikli 22 / Montreali konventsiooni artikli 22 alusel nõutav väärtuse või erihuvi deklareerimine (edaspidi nimetatud ka Varssavi konventsioon);

(xvi)        pakkumused, eelkvalifitseerimise dokumendid lepingu sõlmimiseks ning eksamitööde koopiad;

(xvii)       Pakk, mille väärtus ületab lisas 2 nimetatud summat.

Teenuseosutajal puudub loetletud kaupade ja Pakkide suhtes vastutus, sealhulgas vastutus Teenuseosutaja hooletusest tuleneva kahju eest, välja arvatud juhul, kui Teenuseosutaja seaduslik esindaja on nõustunud selliste kaupade või Pakkide vedamisega ning sellest on Klienti kirjalikult teavitatud.

Teenuseosutajal on õigus Sihtriigist ja Teenusest tulenevalt kohaldada Üldtingimustes nimetamata piiranguid. Klient on teadlik, et teatud kaupade puhul võib olla vajalik täiendavate õigusaktidest tulenevate nõuete, sh tolliformaalsuste, täitmine, mis võivad pikendada Veoprotsessi aega ja mõjutada Paki üleandmise aega.

Teenuseosutajal on õigus vedada ravimeid, meditsiiniseadmeid ja -vahendeid ning võtta need Pakina vastu ainult siis, kui Teenuseosutaja on nende vedamisega eelnevalt kirjalikult nõustunud. Nimetatu eeldab muu hulgas, et Teenuseosutaja on nõuetekohaselt hinnanud ravimite olemust ning Teenuseosutaja on kinnitanud Kliendile, et Teenuseosutaja ja tema grupp käitlevad, säilitavad ja teostavad ravimite kooskõlas EL-is kohalduva inimtervishoius kasutatavate ravimite hea turustamistavaga ning muude kohalduvate õigusnormidega. Teenuseosutajal on õigus ravimite vedamisel nõuda Kliendi poolt lisaks Veokirjale lisadokumentide esitamist ja kontrolli. Klient vastutab ravimite nõuetekohase pakendamise ja markeerimise eest kooskõlas kohalduvate õigusnormide, hea tava ja soovitustega ning Teenuseosutaja sellekohaste juhistega.

Teenuseosutaja võtab ohtlikke kaupu vedamiseks vastu vaid eelneval kirjalikul nõusolekul, mis on esitatud Kliendile ning pärast seda, kui Teenuseosutaja on nõuetekohaselt hinnanud veetavate ohtlike kaupade ohuklassi ja Tarneaadressi. Klient vastutab, et ohtlikud kaubad on pakendatud ja markeeritud kooskõlas õigusnormidega, mis kohalduvad Paki viibimisel vastuvõtmiskohas ja Tarneaadressil, samuti Teenuseosutaja poolt Veoprotsessi ja ladustamise ajal. Igal juhul peavad ohtlikke kaupu sisaldavad Pakid vastama Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) ohtlike kaupade ohutu õhuveo tehnilistele juhenditele ja Rahvusvahelise Lennutranspordi Assotsiatsiooni (IATA) ohtlike kaupade veo eeskirjadele. Kui ohtlike kaupade vedamiseks kasutatakse maanteevedu, siis peavad nimetatud Pakid vastama ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkuleppele (ADR). Igal juhul peavad nimetatud Pakid olema kooskõlas Teenuseosutaja poolt Kliendile antud juhistega. Klient vastutab eeltoodu ning ohtlikke kaupu käsitleva teabe eest. Samuti vabastab Klient Teenuseosutaja nõuetest ja vastutusest, mille esitab seoses eeltooduga mis tahes isik.

 

5.3       Kliendi teavitamiskohustused

Klient on kohustatud enne Paki Teenuseosutajale üleandmist kontrollima Pakki ja teavitama Teenuseosutajat Pakkidest ja kaupadest, mille vedamine on keelatud punkti 5.2 kohaselt. Teenuseosutajal puudub kohustus kontrollida, kas Paki vedamine on punkti 5.2 järgi keelatud.

Kui Kliendil esineb kahtlus, et Paki vedamine on punkti 5.2 järgi keelatud, siis kohustub Klient sellest Teenuseosutajat koheselt teavitama ja tegutsema vastavalt Teenuseosutaja poolsetele juhistele. Kui Klient nimetatud teavitamiskohustust ei täida, siis eeldab Teenuseosutaja, et Paki vedamine ei ole punkti 5.2 järgi keelatud.

Kui Teenuseosutajale saab teatavaks, et Paki vedamine on punkti 5.2 järgi keelatud või kui Teenuseosutajal tekib sellekohane põhjendatud kahtlus, on Teenuseosutajal õigus keelduda Paki (edasisest) vedamisest või/ja võtta ohu vältimiseks tarvitusele muid vajalikke meetmeid. Samuti on Teenuseosutajal õigus keelduda Pakke vastu võtmast turvalisuse või ohutuse kaalutlustel. Nimetatud juhul ning ka siis, kui Teenuseosutaja keeldub Pakke vastu võtmast põhjusel, et Klient on rikkunud eespool toodud tingimusi, on Teenuseosutajal õigus nõuda Kliendilt vajaduse korral kulude hüvitamist ning kaupade tagastamisega seotud veo- ja käitlemiskulude hüvitamist.

Lisaks õigusaktides toodule vastutab Klient ka otsese ja kaudse kahju eest, mis tekib Teenuseosutajale ja/või DPD Grupi Liikmele punkti 5.2 järgi vedamiseks keelatud Paki käitlemise, vedamise ja ladustamise tõttu või juhtudel, kui Klient ei täida punktis 5.3 nimetatud teavitamiskohustust.

 

5.4       Pakkide avamine ja kontroll

Teenuseosutaja ja muu DPD Grupi Liige, kes tegeleb Paki käitlemise, veo ja ladustamisega, jätab endale, omal äranägemisel, õiguse avada ning kontrollida igal ajal kõiki Pakke sellest ette teatamata ja mistahes vastutuseta. Nimetatud õigus on juhul, kui on vajalik veenduda, et Pakk on ohutu, Pakk vastab Teenuseosutaja grupi nõuetele, Pakki on võimalik vedada Sihtriiki Teenuseosutaja tavapärase töökorra, tavade, deklaratsioonide ja käitlemismeetodite raames või Pakk on kooskõlas kohalduvate õigusnormidega. Teenuseostaja ja muu DPD Grupi Liige arvestavad seejuures kohalduvast õigusest tulenevaid imperatiivseid piiranguid ja keelde. Eelkõige toimub Paki avamine ja kontroll järgmistel eesmärkidel:

-         et kaitsta kahjustatud Paki sisu;

-         et teha kindlaks Paki Saaja või Saatja, keda ei ole muul viisil võimalik tuvastada;

-         et vältida ohte, mida Pakk võib tekitada inimestele või varale;

-         et täita õigusaktist tulenevat või ametiorganite nõuet;

-         et määrata kindlaks, kas Pakk sisaldab kiiresti riknevaid kaupu ja/või muid kaupu, mille vedu on Üldtingimuste alusel keelatud.

Teenuseosutajal ja muul DPD Grupi Liikmel puudub kohustus Paki sisu kontrollida, kui see kohustus ei tulene kohalduvast imperatiivsest õigusnormist. Klient kinnitab ja nõustub, et Teenuseosutajal ja Teenuse osutamisega seotud muul DPD Grupi Liikmel on õigus kontrollida Pakke röntgenseadmega.

Klient loobub Paki avamisest, läbivaatamisest ja kontrollimisest tuleneva kahju ja/või viivituse tõttu tekkivatest nõuetest Teenuseosutaja ja muu DPD Grupi Liikme vastu. Klient hüvitab Teenuseosutajale kulud ja kahju, mis on seotud Pakkide avamisega.

 

5.5       Pakkide tagastamine

Kui Paki üleandmine on võimatu (nt ebaõige aadress, Saajat ei ole võimalik kindlaks teha, Tarneaadressile puudub juurdepääs, Kaubasaaja keeldub Pakki vastuvõtmast, lunamakse korral keeldutakse kaupade hinna tasumisest) või kui Paki üleandmiseks kokkulepitud katsete arv on täitnud, on Teenuseosutajal õigus Pakk Kliendile tagastada järgmistel alustel (kui Tingimustes ega Vedaja veebilehel www.dpd.ee ei ole märgitud teisiti):

-       EL-i sisese veo korral: viivitamata Kliendilt juhiseid küsimata;

-       tollimaksu tasumise vajadusel: 14 kalendripäeva möödudes, kui tollimaksu tasumine ei ole juhiste puudumise ja/või muudel põhjustel võimalik.

Klient hüvitab Teenuseosutajale kulud ja kahju, mis tekivad Teenuseosutajale Pakkide tagastamise tõttu.     

 

5.6       Pakkide käsutamine

Kui Paki üleandmine on võimatu (vt punkti 5.5 esimene lõik), sealhulgas kui Pakki ei ole võimalik tagastada, on Teenuseosutaja õigus kaupasid käsutada ning juhul, kui kohalduvatest õigusnormidest tuleneb kohustuslik ladustamisperiood, siis pärast selle möödumist, järgmistel juhtudel (kui Tingimustes ega Vedaja veebilehel www.dpd.ee ei ole teisiti märgitud):

-       kui Teenuseosutajal või Teenuse osutamisega seotud muul DPD Grupi Liikmel ei ole võimalik saada juhiseid teabe puudumise tõttu või kui Klienti ja/või Saajat ei ole võimalik kindlaks teha. Klienti või Saajat ei ole võimalik kindlaks teha, kui kumbagi ei ole võimalik kätte saada ega tuvastada 30 kalendripäeva jooksul;

-       kui kaubad on kiiresti riknevad, ohustavad inimesi või vara või kui see on nõutav ametiorgani nõude alusel.

Klient hüvitab Teenuseosutajale kulud ja kahju, mis tekivad Teenuseosutajale Pakkide käsutamise tõttu.

 

5.7       Pakkide hävitamine

Võttes arvesse punktis 5.6 sätestatud eeltingimused ning kui Tingimustes ja Vedaja veebilehel www.dpd.ee ei ole teisiti märgitud, on Teenuseosutajal ja Teenuse osutamisega seotud muul DPD Grupi Liikmel õigus hävitada kaubad juhul, kui neid ei ole võimalik mistahes viisil käsutada sh müüa. Kaubad hävitatakse eeldusel, et Teenuseosutaja ei riku sellise tegevusega mingil juhul Kliendi selliseid huve, millest Teenuseosutaja peab olema teadlik. Kui kohalduvatest õigusnormidest tuleneb kohustuslik ladustamisperiood, siis tekib hävitamisõigus pärast nimetatud perioodi möödumist.

Teenuseosutajal on Pakkide hävitamisõigus, kui Teenuseosutajal ei ole võimalik saada juhiseid teabe puudumise tõttu või kui Klienti ja/või Saajat ei ole võimalik 30 kalendripäeva jooksul kindlaks teha (vt punkti 5.6) ja möödunud on lisaks 30 kalendripäeva. Nimetatud lisaperioodi ei kohaldata kiiresti riknevate kaupade, inimesi või vara ohustavate kaupade ega ametiorgani nõude korral.

Klient hüvitab Teenuseosutajale kulud ja kahju, mis tekivad Teenuseosutajale Pakkide hävitamise tõttu.

 

5.8       Tollivormistus

Kui Teenuseosutaja veebilehel www.dpd.ee ei ole märgitud teisiti, toimub tollivormistus järgnevalt: Klient kohustub järgima ja täitma tollivormistust puudutavaid asjakohaseid õigusnorme. Teenuseosutaja võib, omal äranägemisel, korraldada ja täita tolliformaalsused Lähte- ja Sihtriigis enda nimel ja Kliendi eest, kusjuures Teenuseosutajal on õigus määrata oma valikul kolmandast isikust esindaja, kes teda asendab. Teenuseosutaja nõuab selliste teenuste eest lisatasu ning võib nõuda ettemakset kooskõlas punktiga 7.4. Sealjuures on kokku lepitud, et Teenuseosutajal on õigus peatada tollivormistusega seotud toimingud seniks, kuni Klient on ettemakse tasunud. Vajaduse korral volitab Klient Teenuseosutajat või tema esindajaid koostama ja esitama ekspordi ja reekspordi deklaratsioone ning tegema muid seonduvaid toiminguid Kliendi eest, nimel ja vastutusel tegutseva otsese esindajana. Klient on kohustatud vabastama Teenuseosutaja mistahes tagajärgedest ja vastutusest, mis on Kliendile tekkinud asjakohaste tollialaste õigusnormide täitmata jätmise tõttu.

 

 

6.         Teenuseosutaja poolt osutatavad Teenused

6.1       Kliendi valitud Teenuseosutaja poolt osutatav Teenus

Klient valib ühe järgmistest Teenustest:

-       CLASSIC EUROPE,

-       CLASSIC SHOP.

Valitud Teenus märgitakse Veokirjale.

Teenuste CLASSIC EUROPE ja CLASSIC SHOP täpsemad tingimused, Teenused ja võimalikud valikud on avaldatud ning nendega on võimalik tutvuda Teenuseosutaja veebilehel www.dpd.ee.

Klient kohustub Veokirjale märkima ka järgmised andmed:

-          Teenuse CLASSIC EUROPE puhul: Saaja nimi ja aadress;

-          Teenuse CLASSIC SHOP puhul: Saaja nimi ning selle Pickup Pakipoe nimi ja aadress, kus Pakk tuleb üle anda.

Kui Klient soovib tellida eriteenuseid ja/või saata Pakke, mille vedamine on punktist 5.2 tulenevalt keelatud, kohustub Klient Teenuseosutajaga kontakteeruma ning sõlmima vajaduse korral enne Paki Teenuseosutajale üle andmist sellekohase eraldiseisva kirjaliku kokkuleppe.

 

6.2       Paki vastuvõtmine

Kui Pakid võetakse vastu koos Veokirjaga, skannib Teenuseosutaja Veokirja. Selle tulemusel luuakse Skannimiskirje, mis tõendab Paki vastuvõtmist. Juhul, kui selle tingivad kohalduvad imperatiivsed õigusnormid, võib Teenuseosutaja olla kohustatud allkirjastama dokumendi, milles Teenuseosutaja kinnitab Paki vastuvõtmist ja mis tõendab, et Teenuseosutaja ja Kliendi vahel on Leping sõlmitud. Skannimiskirje ega nimetatud dokument ei tõenda Paki sisu, kogust ega kaalu ega Kliendi poolt nende deklareeritud õigsust ajal, mil Teenuseosutaja Paki vastu võtab.

 

6.3       Vedamise piirkonnad ja välistatud piirkonnad

Vedamise piirkonnad ja välistatud piirkonnad (kohad ja postiindeksid) on Teenuste CLASSIC EUROPE ja CLASSIC SHOP puhul kindlaks määratud ning nendega saab tutvuda Teenuseosutaja veebilehel www.dpd.ee. Klient kohustub enne Paki ettevalmistamist olema teadlik nimetatud piirkondadest ning edastama Saajale kogu vajaliku teabe. Kui Kliendi valitud Teenust ei ole konkreetses vedamise piirkonnas võimalik osutada, tagastatakse Pakk Kliendile tema enda kulul ning Teenuseosutaja ei kanna selle eest mingit vastutust.

 

6.4       Veoprotsess

Veoprotsess algab, kui Pakk antakse Teenuseosutajale vedamiseks üle, kas Teenuseosutaja esinduses või eraldi kokkulepitud asukohas. Teenuseosutajal on õigus vedada Pakki mistahes veovahendiga ja mistahes veoteed pidi.

Kooskõlas Vedaja veebilehel www.dpd.ee avaldatud Tingimustega lõpeb Veoprotsess (kui eelnevalt ei ole teisiti määratud):

-          kui Saajale pakutakse Paki vastuvõtmist kooskõlas punktiga 6.5 Vedaja poolt määratud üleandmise ajavahemiku jooksul või

-          kui Pakk on Saajale viimase üleandmise katse järgselt Vedaja poolsel ladustamisel kooskõlas Tingimustega ning:

 • „edasiste juhiste ootel“ („to await further instruction“) ning selliseid juhiseid ei anta
 • või „nõudmiseni hoiul“ („to be kept until called for“) ning Paki üleandmist ei nõuta mõistliku aja jooksul.

Pärast Veoprotsessi lõppu hoiab Teenuseosutaja Pakki Kliendi vastutusel ning tagastab selle või käsutab seda kooskõlas punktiga 5.

Teenuseosutaja ei vastuta nõude eest, mis on seotud Veoprotsessi ajal Paki või kauba arestimise või kinnipidamisega tolliasutuste või muude asutuste poolt.

 

6.5       Üleandmise põhimõtted

Olenevalt Teenusest:

-       CLASSIC EUROPE,

-       CLASSIC SHOP,

väljastatakse Pakke tööpäevadel (esmaspäevast reedeni) pärast nende vastuvõtmist. Teenuste CLASSIC EUROPE ja CLASSIC SHOP käigus võib Pakke olenevalt Sihtriigist väljastada ka laupäeviti (sellekohase teabega saab tutvuda Vedaja veebilehel www.dpd.ee).

Teenuseosutaja esitab eedatava Veoprotsessi ajavahemiku ja üleandmisaja.

Teenus CLASSIC EUROPE hõlmab lisatasuta ka teenust Predict, mis võimaldab Saajal saada teavet eeldatava Paki üleandmise kuupäeva ja ajavahemiku kohta Sihtriigis. Asjakohane teave on avaldatud Teenuseosutaja veebilehel www.dpd.ee. Teenuse Predict saab aktiveerida üksnes siis, kui Klient esitab Teenuseosutajale Saaja e-posti aadressi ja/või telefoninumbri.

Teenused võimaldavad Kliendil ja Saajal jälgida Paki liikumist, kasutades selleks Teenuseosutaja veebilehel www.dpd.ee asuvat tuvastus- ja jälgimisfunktsiooni („track & trace“).

CLASSIC EUROPE puhul tehakse korduvaid ja uusi Paki Saajale üleandmise katseid ulatuses, mis on kokku lepitud Lepingus või korduva üleandamise maksimaalse tähtaja raames, mida on kirjeldatud Vedaja veebilehel www.dpd.ee.

 

6.6       Paki üleandmine

Teenuseosutaja võib nõuda, et paki Saaja oleks Seaduslikus Eas, kui seda nõutakse Lähte- ja Sihtriigis, välja arvatud juhul, kui pakk toimetatakse Turvalisse Kohta. Samuti kohustub Saaja andma oma allkirja ESCD vahendusel või muu seadme kaudu, mis tõendab, et ta on Paki kätte saanud. Klient ja Saaja nõustuvad, et Paki üleandmise kinnitus võetakse vastu elektroonilise seadme abil, ning neil puudub õigus esitada mistahes nõudeid seoses kinnituse andmisega elektroonilise vahendi abil. Kirje, mis kajastab Vedaja poolt saajalt võetud allkirja, on lõplik tõend selle kohta, et Pakk on Saajale üle antud. Kui Pakk toimetatakse Turvalisse Kohta, on paki üleandmise tõend skaneerimiskirje.

 

6.7       Lunapakid

Sõltuvalt Vedaja veebilehel www.dpd.ee nimetatud Sihtriigist toimetatakse lunapakke kohale üksnes kaupade maksumuse ning muude tasude ja maksude hüvitamisel.

Vedamis- ja maksetingimusi on täpselt kirjeldatud Vedaja veebilehel www.dpd.ee ning Tingimustes.

Klient kohustub andma Teenuseosutajale oma pangakonto numbri ja esitama kõik nõutavad dokumendid Paki Saajale üleandmisele eelnevalt. Paki Saajale üleandmise korral kantakse Saajalt saadud summad Kliendi pangakontole kooskõlas Tingimustega esimesel võimalusel. Ülekande tegemisel viidatakse Paki markeeringu numbrile või Veokirja numbrile ning Paki sihtotstarbele, kui see on teada.

 

6.8       Tagastamine

Kaubasaaja soovil Pakkide tagastamine on reguleeritud Tingimustes. Pakki tagastamine toimub tasu eest, mille hüvitamise kohustus on Kliendil.

 

 

7.         Hinnakujundus ja tasumine

 

7.1       Teenuste hind

Teenuseosutaja ja Klient kohaldavad Teenuste hinnakujundusele Teenuseosutaja kehtivat hinnakirja, mis on avaldatud Teenuseosutaja veebilehel www.dpd.ee või mille Teenuseosutaja edastab Kliendile tema nõudmisel. Klient ja Teenuseosutaja võivad eraldiseisvalt leppida kokku Teenuste teistes hindades. Teenuseosutaja hinnaarvutused ja -pakkumised põhinevad Kliendi poolt esitatud teabel ja Üldtingimustel. Vaatamata punktis 5.4 toodule, on Teenuseosutajal õigus tasusid muuta, kui Kliendi esitatud teave on ebaõige, eelkõige juhul, kui Kliendi poolt antud Paki kaalu ja/või suuruse arvutus on vale.

Eraldiseisva kokkuleppe puudumisel kohaldatakse Teenuseosutaja hinnakirja ning hindu, mis kehtisid Paki vedamiseks vastuvõtmise päeval. Kui hind põhineb kaalul, arvutatakse hind kaalu alusel, mille Teenuseosutaja määrab oma esinduses vahetult pärast Paki vedamiseks vastu võtmist või selle ajal.

 

7.2       Lisatasud

Teenuseosutajal on õigus esitada Kliendile Teenuseosutaja veebilehel www.dpd.ee avaldatud suuruses arve muu hulgas järgmiste lisatasude eest:

-       kütuse lisatasu,

-       teemaks,

-       tasu Paki pakendi või markeeringu puudumise või puuduliku pakendi või markeeringu korral,

-       tasu ülemõõduliste ja/või -kaaluliste Pakkide korral,

-       muud lisatasud vastavalt Teenuseosutaja veebilehel www.dpd.ee avaldatud tingimustele.

 

7.3       Lõivud, maksud ja tasud

Klient vastutab veotasude, kulude, väljaminekute, maksude, lõivude, üldavarii korral tehtavate ettemaksete või üldavarii osamaksude ning muude tasude maksmise eest ning kohustub need Teenuseosutajale hüvitama. See kehtib ka siis, kui nimetatud tasud ja maksud peab tasuma Saaja või kui need on põhjustanud Saaja ning kui Saaja ei tasu nimetatud summasid Teenuseosutajale esimesel nõudmisel.

(a)   Teenuseosutaja veo- ja muude teenuste tasud maksab Klient. Teenuseosutajal õigus nimetatud tasusid nõuda ja võtta vastu ka Saatjalt (kui ta erineb Kliendist) või Saajalt või muult isikult, kes vastutab tasude maksmise eest.

(b)   Kõik rahalised kohustused tuleb Teenuseosutajale maksta hiljemalt Teenuseosutaja arvel/teatel nimetatud kuupäeval või muu ajavahemiku jooksul, milles Teenuseosutaja on Kliendiga kokku leppinud. Kui Lepingust tulenev tasu on tähtpäevaks tasumata, kohustub Klient tasuma, ilma et see piiraks Teenuseosutaja muude õiguste või õiguskaitsevahendite kasutamist, tähtpäevaks tasumata summalt viivist Teenuseosutaja hinnakirja alusel (kas enne või pärast sellekohast otsust) Teenuseosutaja veebilehel www.dpd.ee nimetatud määras. Viivist tuleb tasuda iga päeva eest alates tasumise tähtpäevast kuni makse täieliku tasumiseni.

(c)   Teenuseosutajal on õigus küsida tasu, kas (i) Mahukaalu või (ii) kõikide Pakkide tegeliku kaalu alusel, olenevalt sellest, kumb on suurem.

(d)   Kliendil puudub õigus keelduda Teenuseosutajale rahalise kohustuse täitmisest mistahes põhjusel.

(e)   Teenuseosutajal on õigus igal ajal suurendada Teenuseosutaja veo- ja muude teenuste tasu, teatades sellest Kliendile vähemalt 30 päeva kirjalikult ette. Tasu suurendatakse selleks, et viia see kooskõlla Teenuseosutaja äritegevuse asjakohaste kulude, muu hulgas seoses kütusekulude, teemaksude (“congestion charges“), litsentsitasude, postitasude või tööjõukulude, suurenemisega.

(f)    Kõikidele Kliendi poolt tasutavate summadele lisandub kehtiva määra alusel käibemaks.

(g)   Kui Teenuseosutaja maksab või nõustub kolmandale isikule maksma seoses Kliendi kaupadega mis tahes lõivu ja/või maksu ja/või muud tasu:

(i)     tegutseb Teenuseosutaja sellisel juhul üksnes Kliendi esindajana;

(ii)    sõltumata, kas kaubad antakse Kaubasaajale üle, tasub Klient Teenuseosutajalt nimetatud lõivu ja/või maksu ja/või muu tasu kohta arve saamisel selle viivitamata täies ulatuses;

(iii)   kui Klient ei täida puntki 7.3 alapunkti g (ii), on Teenuseosutajal õigus teostada pandiõigust.

(h)   Klient hüvitab Teenuseosutajale kõik lõivud, maksud, tasud ja tolliformaalsuste tasud, rahatrahvid või muud trahvid ning kulud ja nõuded (sealhulgas halduskulud), mida tekkisid Teenuseosutajal kaupade vedamise tõttu.

(i)      Klient kohustub Teenuseosutajale edastama mistahes märkused Teenuseosutaja poolt esitatud arve kohta 14 kalendripäeva jooksul pärast arve kuupäeva ning edastama Teenuseosutajale esitatud märkuse kirjaliku teatega 28 kalendripäeva jooksul pärast arve kuupäeva. Kui Klient rikub eeltoodut, siis ei vastuta Teenuseosutaja (ei Lepingust tuleneval ega lepinguvälisel alusel, hooletuse tõttu ega muul viisil ega põhjusel) arvel esineva ebaõigsuse eest ning Teenuseosutajal puudub kohustus hüvitada Kliendile viimase poolt tasutud summasid, välja arvatud juhul, kui Klient tõendab, et:

(i)    Kliendil puudus mõistlikkuse põhimõttest lähtudes võimalus Teenuseosutajat märkustest eeltoodud ajavahemiku jooksul teavitada või edastada märkust kirjalikult ning

(ii)    teavitus või kirjalik edastamine esitati mõistlikkuse põhimõttest lähtudes esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kuus kuud pärast arve kuupäeva.

 

7.4    Teenuseosutajal on õigus nõuda Kliendilt täielikult või osaliselt ettemaksu või tasumise tagamist.

Kui Teenuseosutajal tekivad kahtlused Kliendi suutlikkuses täita rahalisi kohustusi, on Teenuseosutajal õigus nõuda ettemakset või tagatist isegi pärast tellimuse aktsepteerimist. Kui ettemakset ei tasuta või tagatist ei esitata, on Teenuseosutajal õigus Leping lõpetada ning katkestada Pakkide vastuvõtmine ja üleandmine viivitamata Klienti sellest eelnevalt teavitamata.

 

 

8.         Vastutus kaotsimineku, kahjustumise ja viivituse korral

8.1       Kooskõlas punktiga 8 ning punktidega 5.3, 9, 10 ja 11 vastutab Teenuseosutaja kaupade füüsilise kaotsimineku ja kahjustumise eest Veoprotsessi (punktis 6 esitatud määratluse kohaselt) ning ladustamise ajal, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud Teenuseosutaja veebilehel www.dpd.ee avaldatud tingimustes, ning välja arvatud ulatuses, mil määral kaotsiminek või kahjustumine tulenevad või hõlmavad järgmist:

(i)            Klient või Saaja ei võta Pakki vastu kohaldatavates Tingimustes märgitud mõistliku aja jooksul;

(ii)           Klient rikub Lepingut, sealhulgas Üldtingimusi, Veokirjast tulenevaid või muid kohalduvaid tingimusi (ka neid, millega Klient kohustub tutvuma Teenuseosutaja veebilehel), sealhulgas rikub Klient punktis 5.1 esitatud kinnitusi, Pakk on ebapiisavalt või ebasobivalt pakendatud, markeeritud või adresseeritud, sealhulgas on postiindeks ebaõige või puudu;

(iii)          selliste esemete või nende osade kaotsiminek, kahjustumine või purunemine, mis moodustavad kaubad, mida Teenuseosutaja ei võta punkti 5.2 kohaselt veoks ega ladustamiseks vastu;

(iv)          Kliendi, Saaja, kaupade omaniku või nende teenistujate või esindajate tegevus või tegevusetus ning muu sellise kolmanda isiku (välja arvatud Teenuseosutaja) tegevus või tegevusetus, kes väidab, et ta esindab Klienti või Saajat viimaste suuliste või kirjalike Paki üleandmisjuhiste kohaselt;

(v)           Teenuseosutajal puudub võimalus esitada Paki Saajale üleandmist tõendavate dokumentide koopiaid ja selle tõendamiseks antud allkirja koopiat ning juhul, kui on toimunud andmete kustutamine või kaotsiminek või võimatus taastada magnetlintidele, failidesse või muudele andmekandjatele salvestatud andmeid või valgustatud filmilt fotode või filmimuusika kustumine või kahjustumine;

(vi)          vastutus loomuliku kao eest kaupade lahtise vedamise korral või kaupade kaalus, kaupade varjatud või olemusliku vea, puuduse või loomuliku riknemise eest, normaalse kulumise, kulumi, koide, kahjurite või esemete puhastamis-, värvimis- või taastamisprotsessist tuleneva mõju eest;

(vii)         arestimine kohtuprotsessi raames, tolli-, valitsus- või muu reguleeriva asutuse muu tegevus või tegevusetus ning tolli-, valitsus- ja reguleerivate asutuste väljastatud reeglite, määruste, otsuste ja korralduste järgimine Teenuseosutaja poolt;

(viii)        mis tahes vääramatu jõu asjaolu, s.t asjaolu, mida Teenuseosutajal ei ole mõistlikkuse põhimõttest lähtudes võimalik kontrollida, muu hulgas arestimine kohtuprotsessi raames, sõjatagajärg, sissetung, sõjategevus (olenemata sellest, kas sõda on välja kuulutatud või mitte), kodusõda, ülestõus, vastuhakk, sõjaväeline või usurpeeritud riigivõim või vara konfiskeerimine, rekvisitsioon, hävitamine või kahjustamine, äärmuslikud ilmastikutingimused, õigusaktide täitmine, valitsus-, riigi- või kohaliku omavalitsusasutuse poolne nõue, mäss, rahvarahutus, streik, töösulg, üldine või osaline tööseisak või tööpiirang olenemata põhjusest, õnnetus, seadmete või masinate rike, maantee- ja/või õhuliikluse katkemine, tulekahju, üleujutus, torm või tarnijate või alltöövõtjate kohustuste täitmata jätmine, heli- või ülehelikiirusel sõitvate õhusõidukite või muude lennuseadmete põhjustatud rõhulained, ioniseeriva kiirguse või radioaktiivse saastatuse otsene või kaudne mõju;

(ix)          Kliendi, kaupade omaniku või nende teenistujate või esindajate toimepandud õigusvastane tegu.

 

8.2       Teenuseosutaja teeb mõistlikke pingutusi, et Pakki vedada ja anda Pakk Saajale üle kooskõlas Tingimustega ning Kliendile teatatud eeldatava Veoprotsessi jooksul. Eeldatav Veoprotsessi ajavahemik ja Paki üleandmise aeg ei ole siduvad ning Teenuseosutaja ei vastuta sellest tulenevate mistahes kahjude eest.

 

8.3       Kui

8.3.1      Paki kaotsimineku ajal ei toimunud Paki Veoprotsessi ega ladustamist (punktis 6 toodu kohaselt)

8.3.2      ja/või Paki kohta puudub Skannimiskirje või muud liiki kirje, mis tõendab, et Pakk anti Teenuseosutajale üle,

ei vastuta Teenuseosutaja Pakiga seonduva mistahes kahju eest.

 

8.4       Üldtingimused ei piira ega välista Teenuseosutaja vastutust olukorras, kus selline piirang või välistus on kohalduvate imperatiivsete õigusnormide alusel seadusvastane.

 

8.5       Teenuseosutaja ei paku kindlustuskaitset Paki kaotsimineku ega kahjustumise, saamata jäänud tulu ega üleandmisega viivitamise eest, mida ei ole reguleeritud punktis 8. Teenuseosutaja ei paku laiendatud vastutust, kui on toodud punktides 9 ja 10 vastutuse piiranguid reguleerivates sätetes. Kui Klient või Saaja soovivad kindlustuskaitset eelnimetatud vastutuse ja riskide eest, millele ei kohaldu Teenuseosutaja vastutus, siis taotlevad Klient ja/või Saaja sellist kindlustuskaitset omal kulul kindlustusandja(te)lt või kindlustusmaakleri(te)lt.

 

8.6       Teenuseosutaja ei anna muid kinnitusi ega võta muud vastutust peale selle, mis on Üldingimustes sõnaselgelt sätestatud.

 

 

9.         Vastutuse piirang ja välistamine

9.1       Välja arvatud juhtudel, kui (1) kohustuse täitmine on kohalduvate imperatiivsete õigusnormidega ette nähtud või (2) Teenuseosutaja pakub oma veebilehel avaldatud teabe kohaselt kõrgemat ülempiiri või (3) Klient lepib Teenuseosutajaga kirjalikult kokku laiendatud vastutuses ning kui kohaldatakse Teenuseosutaja veebilehel www.dpd.ee nimetatud kaupade deklareeritud väärtust ja Üldtingimuste punkte 5.2, 8, 9, 11, 12 ja 13 ning punkti 9 muid sätteid, piirdub Teenuseosutaja Lepingust tulenev vastutus kaupade ja/või muu eseme kaotsimineku või kahjustumise eest (mis tekib mis tahes viisil) kas kaotsiläinud või kahjustunud kaupade remondi- või asenduskuludega, olenevalt sellest, kumb summa on väiksem (Klient esitab tõendi kaotsiläinud või kahjustunud kaupade väärtuse kohta), ning:

a)    maanteeveol tekkinud kahju korral on vastutuse ülempiir CMR-is sätestatud miinimummäär;

b)    õhuveol tekkinud kahju korral on vastutuse ülempiir sätestatud Varssavi konventsioonis;

c)     kui toimub kombineeritud õhu- ja maanteevedu, kohaldatakse alapunktis a või b nimetatud vastutuse ülempiiri lähtudes kaupade kaotsimineku või kahjustamise ajal kasutatud veovahendist;

d)    kõikide Pakkide puhul, mida veetakse osana teenustest, mille Teenuseosutaja on kohandanud Kliendi nõuetele vastavaks, kohaldatakse nimetatud teenuste suhtes vastutuse piirangut, mis on sätestatud sellekohases Kliendi ja Teenuseosutaja vahelises eraldiseisvas kokkuleppes.

 

9.2       Lunapakkide puhul ei vastuta Teenuseosutaja veebilehel www.dpd.ee nimetatud alustel ega järgmistel juhtudel:

-       lunapakid, mille korral ei ole Klient esitanud Teenuseosutajale 15 päeva jooksul pärast Paki üleandmist kirjalikku nõuet lunamakse mitte kättesaamise kohta;

-       kahjustused, mis on tekkinud lunapakki puudutavate ebaõigete või puudulike andmete tõttu ja/või selle ebaõige markeeringu tõttu ja/või ebaseadusliku teabe tõttu lunapaki markeeringul;

-       kui lunamakset ei ole kätte saadud Kliendist tuleneval põhjusel; kui lunamakse nõudmisel või ülekandmisel esineb viivitusi;

-       kui kaupade väärtus või lunamaksed ületavad maksimaalset lunamakset, mis on määratud kindlaks Teenuseosutaja kehtestatud tingimustes, mis on avaldatud Teenuseosutaja veebilehel www.dpd.ee.  

 

9.3       Kooskõlas punktiga 8.4, CMR-i ja Varssavi konventsiooniga, kuid sõltumata Üldtingimustes sisalduvatest vastupidistest punktidest, ei vastuta Teenuseosutaja Kliendi ees saamata jäänud tulu ega kaudse kahju eest, muu hulgas kaupu käsitleva teabe taaskoostamise kulude eest.

 

 

10.       Laiendatud vastutus

10.1    Kui Klient on tasunud või nõustunud tasuma Teenuseosutajale tasu laiendatud vastutuse eest ning Teenuseosutaja nõustub laiendatud vastutusega, saab Klient Üldtingimustes sätestatud Teenuste puhul kasutada laiendatud vastutust, mis on reguleeritud Teenuseosutaja kehtestatud tingimustes, mis on avaldatud tema veebilehel www.dpd.ee või pooltevahelises kirjalikus kokkuleppes.

10.2    Kaotsiläinud või kahjustunud kaupade tegelik väärtus tehakse kindlaks nende remondi-, asendus- või müügikulude või õiglase turuväärtuse alusel Teenuseosutaja poolt vastuvõtmise ajal ja kohas, olenevalt sellest, milline summa on väiksem. Mingil juhul ületa see väärtus eseme algset maksumust, mille Klient on tegelikult tasunud.

10.3    Kui Klient nõuab laiendatud vastutust, peab ta Teenuseosutaja nõudmisel avaldama Teenuseosutajale kaupade täieliku olemuse. Teenuseosutaja otsustab omal äranägemisel, kas nõustub laiendatud vastutuse kohaldamisega.

 

 

11.       Nõuded

11.1    Kaupade välisest kaotsiminekust või kahjustumisest tuleb Teenuseosutajat teavitada hiljemalt kaupade üleandmise ajal Saajale.

Kui tegemist on kaupade kaotsimineku või kahjustusega, mis ei ole väline, on asjaolu, et Pakk on Saaja poolt vastu võetud, piisav tõend selle kohta, et eeldada, et Saaja on saanud kaubad Veokirjas kirjeldatud seisundis. Kui tegemist on kaupade kaotsimineku või kahjustumisega, mis ei ole väline, esitatakse nõuded sellise kaotsimineku või kahjustumise kohta kirjalikult seitsme (7) päeva jooksul pärast Paki üleandmist, välja arvatud pühapäevad ja riigipühad.

Nõuded tuleb koostada kirjalikult ning need peavad olema põhjendatud täpse, täieliku ja põhjaliku teabega, koos kuupäevaga ja allkirjastatud. Klient kinnitab kaupade kaotsiminekut, kahjustumise või üleandmisega viivitamist kirjaliku teatega kahekümne ühe (21) päeva jooksul pärast Paki Teenuseosutaja poolt veoks vastuvõtmise kuupäeva.

Kui Klient eeltoodut rikub või ei põhjenda oma nõudeid, ei vastuta Teenuseosutaja kaupade kaotsimineku, kahjustumise ega viivitamise eest, välja arvatud juhul, kui Klient tõendab, et:

(i) Kliendil ei olnud mõistlikkuse põhimõttest lähtudes võimalik sätestatud ajavahemiku jooksul Teenuseosutajat teavitada ega kirjalikku nõuet esitada;

(ii) teade või nõue esitati mõistliku aja jooksul;

ning sellisel juhul ei ole Teenuseosutaja vastutus punkti 11.1 alusel välistatud.

 

11.2    Kliendi õigus esitada Teenuseosutajale kahjunõue lõpeb igal juhul, kui ühe (1) aasta jooksul pärast Paki Saajale üleandmise kuupäeva (kahjustumiste puhul) või Paki eeldatava üleandmise tähtpäeva (kaotsimineku, üleandmata jätmise, eksliku üleandmise või üleandmisega viivituse puhul) ei ole pöördutud sellekohase nõudega kohtusse.

 

11.3    Kui Klient esitab kahjunõude, kohustub Klient Teenuseosutaja nõudel esitama Paki kontrolliks Teenuseosutaja poolt määratud kohas ja ajal.

 

11.4    Kõik nõuded peavad olema täielikult dokumenteeritud kooskõlas Teenuseosutaja veebilehel esitatud kirjeldusega ning Teenuseosutajal puudub kohustust täita nõue enne, kui kõik Pakiga seotud tasud ning muud lõivud ja maksud on tasutud.

 

11.5    Kui Teenuseosutaja tasub Kliendi nõude, on see nimetatud nõude täielik ja lõplik täitmine.

 

 

12.       Kliendi tasutav hüvitis

12.1    Klient hüvitab Teenuseosutajale kõik kohustused, kulud, väljaminekud ja kahjud (muu hulgas otsese ja kaudse kahju, saamata jäänud tulu, mainekahju ning kõik viivised, trahvid ja menetluskulud (mis arvutatakse täieliku hüvitisena) ning kõik muud mõistlikud kutseteenuste kulud), mida Teenuseosutaja on kandnud või tasunud seoses järgmisega:

(i)         Kliendi, Saatja või Saaja või nende töötajate või esindajate hooletus, hooletusest tulenevad tagajärjed (negligent omission, negligent misdirection or negligent misstatement);

(ii)        mis tahes liiki kahjunõue, mis tuleneb ohtlike kaupade veost või selliste kaupade veost, mis ei kuulu vedamisele ega ladustamiseks punkti 5.2 kohaselt (eeldusel, et Teenuseosutaja ei ole ohtlike kaupade veoga nõustunud või kui Kliendile on sellekohane nõusolek antud, on Klient rikkunud Üldtingimuste alusel saadetavate ohtlike kaupadega seotud kohustusi, avaldusi ja kinnitusi);

(iii)       mis tahes liiki nõuded ja nõudmised, mis on seotud kaupade kaotsimineku või kahjustumistega ning mille on esitanud Saaja ja/või kolmas isik lisaks Teenuseosutaja vastutuse Üldtingimustes sätestatud ulatusele või ületades seda ulatust;

(iv)       tolliasutuste, maksuhaldurite ja/või muu valitsus- või reguleerivate asutuste esitatud nõuded või määratud trahvid Kliendi kohustuste, avalduste ja kinnituste rikkumise eest;

(v)        kolmandate isikute esitatud nõuded ja nõudmised, mis on seotud sellega, et Kliendil ei olnud volitusi Üldtingimuste alusel Lepingu sõlmimiseks;

(vi)       punktis 5.1 esitatud kinnituste rikkumine;

(vii)      Klient on esitanud Teenuseosutajale ebaõiget või väärat teavet, mis on seotud Kliendi ja/või Pakis sisalduvate kaupadega;

(viii)     Klient ei lisa asjakohast Kaubakoodi, kui Teenuseosutaja seda Üldtingimuste alusel nõuab;

(ix)       Klient ei esita nõuetekohast eelnevat kirjalikku teadet Paki kohta, mis pole tavapärane või ei kuulu lõpliku ekspordi alla;

(x)        nõue, mille kolmas isik esitab Teenuseosutaja vastu seoses kaupade kaotsimineku või kahjustumisega või kaupade omadustega seonduvalt.

 

 

13.       Kaitse laienemine töötajatele ja esindajatele

Klient kinnitab ja nõustub, et punktide 5.3, 8, 9, 10, 11, 12 ja 15 eesmärk on laiendada Teenuseosutaja töötajate ja esindajate kaitset, piirata nende vastutust ja tagada neile hüvitis ning et Teenuseosutaja on lisanud ja kehtestanud need sätted enda tarbeks ning nimetatud töötajate ja esindajate usaldusisiku või esindajana.

 

 

14.       Pandiõigus ja muu kinnipidamisõigus ning tasaarvestus

14.1    Pandi- ja kinnipidamisõigus

Kui Kliendi vastu on esitatud nõue, mis kuulub tasumisele või mis ei kuulu veel tasumisele, on Teenuseosutajal (kui see on seadusega lubatud) pandiõigus seoses kõikide Kliendi tarvis veetavate kaupadega kas Lepingu alusel või muudel alustel Teenuseosutajale tasutavate summade ulatuses ning nende summade sissenõudmiskulude ulatuses ning Teenuseosutajal on õigus pidada kinni kaupu ja muud vara, mis on talle üle antud või mis on sattunud muul viisil Teenuseosutaja valdusse.

Kui makset ei ole tasutud kolmekümne (30) päeva jooksul, võib Teenuseosutaja asjakohaseid kaupu oma äranägemisel vabalt käsutada. Pandiõigus kohaldatakse kõikide Teenuseosutajale üle antud kaupade suhtes ning samuti kõigi Kliendi poolt Teenuseosutajale maksmata summade ulatuses.

Kliendil puudub õigus kasutada pandi- või mistahes kinnipidamisõigust Teenuseosutaja suhtes.

 

14.2    Tasaarvestus

Kliendil puudub õigus tasaarvestada nõudeid Teenuseosutaja esitatud nõuetega, välja arvatud nõudeid, mille suhtes on jõustunud nõudeid tunnustav kohtulahend või millega Teenuseosutaja on kirjalikult nõustunud.

 

14.3    Loovutamise keeld

Kliendil puudub õigus Teenuseosutaja eelneva kirjaliku loata loovutada Lepingust tulenevaid õigusi ega kohustusi kolmandatele isikutele ega anda kolmandatele isikutele üle Lepingust tulenevaid õigusi ja kohustusi.

 

 

15.       Andmekaitse

Teenuseosutaja kogub Kliendi ja Saaja kohta isikuandmeid, kui Klient ja Saaja esitavad teavet vabatahtlikult otse Teenuseosutajale või Teenuseosutaja veebilehe kaudu. See võib hõlmata teavet, mille Klient või Saaja esitab Teenuseosutajale ajal, mil Klient või Saaja täidab vormi, ostab Teenuseid, saadab Pakki või võtab Paki vastu, suhtleb Teenuseosutajaga, tellib endale Teenuseosutaja uudiskirju ja muid turundusteabe vorme või vastab Teenuseosutaja uuringutele või kampaaniatele jne. Teenuseosutaja kogub Kliendi ja Saaja isikuandmeid ka kaudselt, näiteks kogub ta teavet lehekülgede kohta, mida Klient või Saaja Teenuseosutaja veebilehel vaatab, või seadme kohta, mille abil Klient või Saaja Teenuseosutaja veebilehega ühendust võtab.

Lepingu sõlmimisel või Veokirja allkirjastamisel annab Klient Teenuseosutajale nõusoleku isikuandmete kasutamiseks, et Teenuseosutaja (või tema esindajad või alltöövõtjad) saaks täita oma kohustusi asjakohase Veokirja ja Üldtingimuste alusel. Eelkõige annab Klient Teenuseosutajale nõusoleku Paki saatmist puudutavate andmete, sealhulgas isikuandmete jagamiseks tolliasutustele, kui see on vajalik tollivormistuseks. Tolliasutused võivad neid andmeid tolli-, ohutus- ja turvalisuseesmärkidel säilitada ja kasutada, kui see on nõutav tollivormistuse raames. Samuti annab Klient Teenuseosutajale nõusoleku andmete jagamiseks äriühinguga GeoPost SA [mille registreeritud asukoht on 26 rue Guynemer, 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, Prantsusmaa] ning tema tütarettevõtjate ja filiaalidega. Klient kinnitab, et Teenuseosutaja võib teha seda ka Saaja isikuandmetega. Kui Klient esitab Teenuseosutajale Pakiga seonduvaid andmeid Saaja või kolmanda isiku kohta, kinnitab Klient, et ta on järginud kõiki kohaldatavaid andmekaitsealaseid õigusakte, sealhulgas on ta saanud kõik vajalikud nõusolekud ja kinnitused selliste andmete esitamiseks Teenuseosutajale ning selleks, et Teenuseosutaja neid andmeid töötleb, kui see on vajalik Paki käitlemiseks ja veoks. Samuti on ta täitnud kõiki kohaldatavaid andmekaitsealaseid õigusakte, sealhulgas esitanud asjakohasele andmesubjektile kogu andmete kogumist, edastamist ja töötlemist puudutava teabe.

Teenuseosutaja on kohustatud kasutama ja töötlema Kliendi ja/või Saaja isikuandmeid kooskõlas andmekaitset ja eraelu puutumatust reguleerivate õigusnormidega.

Teenuseosutaja kogutavaid isikuandmeid võib edastada sellistesse riikidesse ja säilitada sellistes riikides, mis asuvad väljaspool Kliendi ja Saaja jurisdiktsiooni. Mõnes sellises jurisdiktsioonis on isikuandmete kaitse tase erinev ning mõnel juhul võib kaitsetase olla madalam kui Kliendi ja Saaja elukoha jurisdiktsioonis. Teenuseosutaja võtab kasutusele kõik meetmed, mis aitavad tagada Kliendi ja Saaja isikuandmete turvalise kohtlemise kooskõlas kohaldatavate õigusaktide ja käesolevate privaatsuspõhimõtetega, nii et isikuandmeid saaks kaitsta nõuetekohasel tasemel. Vastutav töötleja võib edastada Kliendi ja Saaja isikuandmeid EMP-välistesse riikidesse ning Paki üleandmise ja Veokirja allkirjastamisega annab Klient nõusoleku isikuandmete edastamiseks nimetatud riikidesse.

Kliendil ja Saajal on õigus oma isikuandmeid vaadata ning parandada. Kliendil ja Saajal on ka kõik teised isikuandmete kaitse seadusest tulenevad õigused (sh nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ja kogutud isikuandmete kustutamist või sulgemist ning pöörduda oma õiguste kaitseks Andmekaitse Inspektsiooni ja kohtu poole). Kui Klient või Saaja soovib oma õigusi kasutada, peab ta võtma ühendust Teenuseosutajaga, kasutades selleks kontaktandmeid, mis on esitatud Teenuseosutaja veebilehe rubriigis „Võta ühendust“, ning esitama võimalikult palju teavet oma soovi kohta. Teenuseosutaja püüab Klienti või Saajat aidata.

Teenuseosutaja veebileht võib sisaldada linke GeoPosti gruppi kuuluvate kolmandate isikute, uudisteväljaannete ja sidusettevõtjate veebilehtedele või veebilehtedelt. Pöörake tähelepanu sellele, et nendel veebilehtedel võivad kehtida oma privaatsuspõhimõtted ja nende tegevuse eest vastutavad nende operaatorid.

Teenuseosutaja vastutav töötleja, kes on nimetatud Teenuseosutaja veebilehel, on nende isikuandmete vastutav töötleja, mis Teenuseosutajal on Kliendi ja Saaja kohta.

Samuti võtavad Klient ja Saaja teatavaks, et

Teenuseosutaja kasutab oma veebilehele juurdepääsu tagamisel teabe säilitamiseks ja sellele ligipääsemiseks küpsiseid. Klient ja Saaja saavad rohkem teavet Teenuseosutaja küpsiste kasutamise kohta Teenuseosutaja küpsiste kasutamise põhimõtetest, mis on avaldatud Teenuseosutaja veebilehel www.dpd.ee.

 

 

16.       Loobumise välistamine

Kui Teenuseosutaja ei kehtesta või ei kohalda Üldtingimuste mis tahes punkti, ei tähenda see sellest punktist loobumist. Samuti ei välista ega vähenda see Teenuseosutaja õigust seda sätet kehtestada.

 

 

17.       Sätete lahusus

Kui Üldtingimuste mistahes punkt või Üldtingimuste mis tahes osa on mis tahes põhjusel tühine, eemaldatakse see Üldtingimustest, kuid sellel puudub mõju ülejäänud Üldtingimuste kehtivusele.

 

 

18.       Intellektuaalne omand

Teenuseosutajale kuuluvad kõik intellektuaalse omandi õigused seoses mis tahes materjaliga (sealhulgas tarkvaraga), mille Teenuseosutaja on esitanud Kliendile, ja seoses mis tahes töömeetodite ja protsessidega, mida Teenuseosutaja Lepingu täitmisel kasutab ning need õigused ei ole loovutatavad.

„CLASSIC“, „Pickup“ ja „Predict“ on DPD Grupi või DPD Grupi Liikme poolt registreeritud ja kaitstud kaubamärgid.

Ühegi Üldtingimustes sisalduva punktiga ei kaasne litsentsi ega mistahes muud luba nimetatud kaubamärkide, materjalide, meetodite ega protsesside kasutamiseks ega reprodutseerimiseks, välja arvatud juhul, kui Teenuseosutaja on andnud selleks sõnaselge kirjaliku nõusoleku.

 

 

19.       Kohaldatav õigus

Kui Pakkide vedamiseks kasutatakse täielikult või osaliselt maanteevedu, kohaldatakse selle suhtes CMR-i juhul, kui CMR-i kohaldamisala vastab Teenuse tingimustele, ning ADR-i, kui on asjakohane. Pakkide õhuveo suhtes kohaldatakse Varssavi konventsiooni.

Eelnimetatud rahvusvahelistes konventsioonides reguleerimata küsimustes kohaldatakse Teenuseosutaja registreeritud asukoha õigusakte eeldusel, et rakenduvad võivad ka Lähteriigi, Veoprotsessi toimumise riigi või Sihtriigi kohalduvad imperatiivsed õigusnormid või kui Üldtingimustes ei ole toodud teisiti. Teatud riikides võib Teenuseosutaja tegutseda ka postiteenuse osutajana kohalduva postiseaduse tähenduses, mille sätted võivad kohalduda ka teenustele.

 

 

20.       Vaidluste lahendamine

20.1 Kohtualluvuse koht - vaidluste suhtes, mis tulenevad Kliendi ja Teenuseosutaja vahelisest Lepingust ja/või Teenuseosutaja osutatavatest teenustest või Üldtingimustest, kohaldub Teenuseosutaja asukoha kohtu jurisdiktsioon.

Täitmise koht - kõikide nõuete täitmise koht on Teenuseosutaja asukoht.

 

Lisa 1. Valitud riigid

Belgia (BE)

Horvaatia (HR)

Tšehhi (CZ)

Eesti (EE)

Prantsusmaa (FR)

Prantsusmaa (FR)

Saksamaa (DE)

Ungari (HU)

Iirimaa (IE)

Läti (LV)

Leedu (LT)

Luksemburg (LU)

Holland (NL)

Poola (PL)

Portugal (PT)

Slovakkia (SK)

Sloveenia (SI)

Hispaania (ES)

Šveits (CH)

Ühendkuningriik (UK)

(DPD Belgium SA)

(DPD Croatia DOO)

(Direct Parcel Distribution CZ sro)

(DPD EESTI AS)

(Chronopost SAS)

(DPD France SAS)

(DPD Deutschland GmbH)

(DPD Hungaria Futarpostai Csomagkuldo Szolgaltato KFT)

(Interlink Ireland LTD)

(DPD Latvija SIA)

(UAB DPD Lietuva UAB)

(DPD (Luxembourg) SARL)

(DPD Netherland BV)

(DPD Polska SP.ZO.O)

(Chronopost Portugal Transporte Expresso International SA)

(Direct Parcel Distribution SK sro)

(DPD Kurirska in Paketna Distribucija DOO)

(SEUR GeoPost SL)

(DPD (Schweiz) AG)

(DPDgroup UK LTD)

 

 

Lisa 2. Tingimused

Käesolevas privaatsusteates (edaspidi: Privaatsusteade) selgitame, kuidas ja milliseid isikuandmeid DPD Eesti AS (DPD) töötleb, kui sõlmite meiega Lepingu, kasutate meie Teenuseid või olete meie Teenustega muul moel seotud (nt Saadetise Saaja), külastate DPD Veebilehte, osalete meie kampaaniates või võtate meiega ühendust. Privaatsusteates kasutatakse samu mõisteid kui Tüüptingimustes.

 

Vastutav töötleja

Privaatsusteates nimetatud isikuandmete vastutav töötleja on DPD Eesti AS (registrikood 10092256, aadress Taevavärava 1, Lehmja küla, Rae vald,  Harju maakond, 75306, Eesti Vabariik. Veebileht www.dpd.ee).

 

Privaatsusteate muutmine

Teie isikuandmete kaitsmine on meile tähtis, mistõttu vaatame aeg ajalt Privaatsusteate üle ja vajadusel muudame seda. Kõikidest isikuandmete kasutamisega seotud muudatustest, nagu ka sellest, kui muudetakse või ajakohastatakse vastavaid õigusakte ja reegleid (sh Privaatsusteadet) teavitame läbi DPD Veebilehe www.dpd.ee. Kui te ei nõustu muudetud Privaatsusteatega, peaksite lõpetama oma isikuandmete meile edastamise. Kui jätkate isikuandmete edastamist siiski ka pärast uue Privaatsusteate jõustumist, nõustute muudatustega ning muudetud Privaatsusteade on teile siduv.

 

Kelle ja milliseid isikuandmeid töötleme

Isikuandmed on igasugune teave, mida saab isikuga seostada. Andmete kategooriad, mida DPD peamiselt, kuid mitte ainult, kogub ja töötleb, samuti nende töötlemise eesmärk nagu ka säilitamine on järgmised:

Andmetüüp

Õiguslik alus

Andmete töötlemise

eesmärk

Kaua andmeid

säilitame

Kliendi, Saatja, Saaja ja Kulleri isiku tuvastamise andmed

(nt nimi, isikukood, sünniaeg, andmed isikut tõendava dokumendi kohta

Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

Seadus

Teenuse osutamine

Kuni töötlemise eesmärgi täitmiseni,

kuid mitte enam kui 7 aastat

Kliendi, Saatja, Saaja ja Kulleri kontaktandmed

(nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress)

Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

Seadus

Teenuse osutamine

Kuni töötlemise eesmärgi täitmiseni,

kuid mitte enam kui 7 aastat

Kliendi, Saatja, Saaja ka Kulleri asukoha andmed (nt GPS)

Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

Seadus

Teenuse osutamine

Kuni töötlemise eesmärgi täitmiseni,

kuid mitte enam kui 7 aastat

Kliendi kasutajakonto andmed DPD Veebilehel (kasutajanimi, salasõna,

nimi, telefoninumber, e-posti aadress, tehingute ajalugu)

Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks 

Teenuse osutamine

Kuni töötlemise eesmärgi täitmiseni,

kuid mitte enam kui 7 aastat

Kliendi makseandmed

Lepingu täitmiseks.

Seadus

Teenuse osutamine

Kuni töötlemise eesmärgi täitmiseni

Kui Saadetist ei võta vastu Saaja, siis Saadetist vastuvõtva isiku nimi

Lepingu täitmiseks.

Õigustatud huvi, nõusolek

Saadetise kohaletoimetamise

tõendamiseks 

Kuni töötlemise eesmärgi täitmiseni

Lisateenuse „ID-check ehk isikutuvastus“ puhul Saaja isikut tõendava

dokumendi andmed

Lepingu täitmiseks.

Õigustatud huvi

Saadetise kohaletoimetamise

tõendamiseks

Kuni töötlemise eesmärgi täitmiseni

Andmed Kulleri seaduskuulekuse ja usaldusvääruse kohta

(nt kehtivad väärteo- ja kriminaalkaristuse andmed) 

Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

Õigustatud huvi 

Teenuse osutamise turvalisus

ja usaldusväärsus 

Kuni Kulleriga sõlmitud lepingu

lõppemiseni

Suhtlusandmed, näiteks DPD poolt salvestatavad audiovisuaalsed

(so heli- ja videosalvestised) andmed, mida kogutakse kui helistad

DPD-le või kui külastad DPD asukohti (kontor, Pickup Pakipood või

Pakiautomaat), samuti muud suhtlusandmed, mida kogutakse kui

külastad näiteks DPD poolt korraldatud üritusi või osaled tagasiside

või rahulolu uuringutes või küsitlustes.

Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks.

Õigustatud huvi 

Teenuse osutamine.

Turvalisuse ja usaldusvääruse

tagamiseks.

Teenuste arendamiseks

Kuni töötlemise eesmärgi täitmiseni

Andmed kampaanias osalemise kohta, sh osaleja kontaktandmed

ja muu esitatud teave

Lepingu täitmiseks.

Nõusolek

Kampaania läbiviimiseks,

müügi-edenduseks

Kuni kampaania läbiviimiseni või

nõusoleku  tagasivõtmiseni 

Meiega kontakteerumisel kontakteerunud isiku kontaktandmed

ja muu esitatud teave (nt tagasiside)

Nõusolek

Päringute töötlemiseks ja

neile vastamiseks.

Teenuste arendamiseks

Kuni nõusoleku tagasivõtmiseni

DPD Veebilehe kasutamisel seadme andmeid jms

Nõusolek

DPD Veebilehe arendamiseks ja

kohandamiseks.

Tehniliste probleemide tuvastamiseks

ja lahendamiseks.

Teenuste arendamiseks 

Kuni nõusoleku tagasivõtmiseni

 

Milleks me isikuandmeid töötleme

Me töötleme Kliendi, Saatja ja Saaja isikuandmeid Kliendile Teenuse osutamiseks, s.o Saadetiste vastuvõtmiseks, maksete teostamiseks, sorteerimiseks, veoks, tollimiseks ja kättetoimetamiseks.

Me töötleme kampaanias osalejate isikuandmeid kampaania läbiviimiseks ning meiega kontakteerunud isikute isikuandmeid päringute töötlemiseks ja neile vastamiseks. Rahulolu-uuringu eesmärgiks on koguda tagasisidet ja kaardistada sihtrühmade rahulolu meie poolt pakutavate Teenustega, mistõttu töötleme andmeid ka sellel eesmärgil. Saadetud tagasisidet kasutame me ka oma Teenuste arendamiseks. Samuti võime teie kontaktandmeid kasutada teile vajaliku teabe edastamiseks.

DPD Veebilehe külastamisel automaatselt kogutud teavet kasutame me DPD Veebilehe arendamiseks ja kohandamiseks, tehniliste probleemide tuvastamiseks ja nende lahendamiseks, kasutusstatistika tegemiseks ja muudeks eesmärkideks, et oma tegevust parendada.

Kui te olete liitunud meie meilinglistiga, kasutame me teie kontaktandmeid teile erinevate pakkumiste edastamiseks. Teil on igal ajal õigus meie pakkumiste saamisest loobuda.

Muudel eesmärkidel töötleme teie isikuandmeid ainult teie eelneval nõusolekul.

 

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame

Töötleme isikuandmeid nii vähe kui võimalik. Üldjuhul säilitame isikuandmeid nii kaua, kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks (vt ülal), arvestades sealjuures seaduses sätestatud nõudeid (nt raamatupidamise seadus), või seni, kuni see on vajalik meie seaduslike huvide kaitsmiseks (nt nõuete esitamiseks või nende eest kaitsmiseks). Nõusoleku alusel antud isikuandmeid võime töödelda kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

 

Kuidas me isikuandmeid kogume

Üldiselt edastate te oma isikuandmed meile ise. See võib toimuda Saadetise Edastamise käigus E-teeninduses, Pick-up Pakiautomaadis, Pick-up Pakipoes, e-kirja vahendusel või vastavalt teiega sõlmitud või sõlmitavale Lepingule, samuti meie kampaaniates osalemisel või meiega kontakteerumisel.

DPD Veebilehe kasutamisel kogume me teatud teavet automaatselt.

Saadetise Edastamiseks vajalikud Saaja isikuandmed saame me tavaliselt Kliendilt või Saatjalt. Lepingu sõlmimisega kinnitab Klient, et tal või Saatjal on õigus meile Saaja isikuandmeid edastada ja meil on õigus neid käesolevas Privaatsusteates kirjeldatud viisidel töödelda.

 

Kellele me isikuandmeid edastame

Me edastame teie isikuandmeid ainult järgmistele isikutele:

a) Meie alltöövõtjatele, keda me kasutame Teenuse osutamisel (nt Pickup Pakipood). Me jääme alltöövõtjaid kasutades igati vastutavaks teie isikuandmete töötlemise eest

b) Isikutele ja asutustele, kellele see on vajalik Kliendile valitud Teenuse osutamiseks (nt kindlustusandjatele, tollile, makseasutustele. Me edastame sellistele isikutele ja asutustele ainult selliseid isikuandmeid ja ainult sellises ulatuses nagu see on valitud Teenuse osutamiseks või seaduse kohaselt vajalik)

c) Isikutele, kellele isikuandmete edastamine on nõutud seaduse alusel (nt järelevalveasutused)

d) Isikutele, kellele see on vajalik meie huvide kaitseks (nt pettuste avastamiseks või uurimiseks, õigus- vm nõustamiseks).

Saatja kontaktandmed on nähtavad ka Saajale.

 

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme

Rakendame asjakohaseid organisatsioonilisi, tehnilisi ja füüsilisi kaitsemeetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks. Vaatamata sellele, et astume samme selle vältimiseks või vähendamiseks, võivad Pakisildile kantud andmed olla nähtavad ka kolmandatele isikutele.

 

Teie õigused

Teil on kõik isikuandmete kaitse seaduse järgsed õigused, eelkõige

-          õigus saada infot, kas DPD töötleb teie isikuandmeid ning juhul, kui töötleb, siis saada eelnimetatud andmetele ligipääs ja tutvuda nendega;

-          õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või väärad;

-          õigus saada oma isikuandmed, mida olete ise esitanud ning mida töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, sealjuures õigus taotleda andmete ülekantavust teisele teenusepakkujale;

-          õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise suhtes, samuti õigus taotleda isikuandmete kustutamist. Selline õigus siiski puudub, kui isikuandmeid, mida palutakse kustutada, töödeldakse lisaks ka teistel õiguslikel alustel;

-          õigus piirata oma isikuandmete töötlemist kohalduva õiguse alusel;

-          õigus võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks;

-          õigus esitada vaie isikuandmete kasutamise kohta Eesti Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule, kui leiate, et teie isikuandmete töötlemine riivab teie õiguseid ja huve kohalduva õiguse alusel;

-          õigus nõustuda või keelata oma andmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikul eesmärgil.

DPD võib keelduda teie poolt esitatud tutvumissoovi täitmisest juhul:

-          kui see võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi,

-          takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist,

-          raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses,

-          ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist,

-          kui andmed on kustutatud,

-          muudel seaduses ettenähtud juhtudel.

Kui te leiate, et teie õigusi on rikutud, on teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

 

Küpsised

Küpsised (cookies) on väikesed tekstifailid, mis paigaldatakse teie arvutisse veebilehtedelt, mida külastate. Küpsised võimaldavad ära tunda teie seadme veebilehtede külastamisel. Veebilehed kasutavad küpsiseid, et pakkuda teile isikupärasemat kasutuskogemust ja mugavamat navigeerimist. Näiteks võimaldavad küpsised meelde jätta teie eelistusi või jätta vahele igakordne veebilehele sisselogimine.

Teil on võimalik muuta küpsiste seadeid ja kustutada küpsised oma veebilehitseja (Internet Explorer, Firefox, Chrome jms) seadistuste kaudu:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

DPD Veebilehel kasutatakse järgmist tüüpi küpsiseid:

a) Tehnilised küpsised (strictly necessary/essential cookies), mis on olulised veebilehtedel ringiliikumiseks ja nende kasutaja poolt valitud võimaluste kasutamiseks.

b) Analüütilised küpsised (performance cookies), mis koguvad informatsiooni selle kohta, kuidas kasutajad veebilehti kasutavad, näiteks milliseid veebilehti nad kõige sagedamini külastavad ja milliseid veateateid nad veebilehtedelt saavad. Nende küpsiste eesmärgiks on parandada veebilehtede toimimist.

c) Eelistuste küpsised (functionality cookies), mis võimaldavad jätta meelde kasutaja tehtud valikuid (näiteks teksti suurus, muud veebilehe muudetavad omadused) ja tunnuseid (näiteks kasutajanimi, keel või kasutaja asukohariik), et pakkuda personaalsemaid võimalusi veebilehtede kasutamiseks.

d) Reklaamiküpsised (targeting/advertising/behaviourally targeted advertising cookies), mis võimaldavad näidata kasutajale personaliseeritud reklaami ja viia läbi turu-uuringuid ning -analüüse, kasutades veebilehtedelt kasutaja käitumise ja huvide kohta saadud andmeid. Saadud andmeid võidakse jagada reklaamivõrgustikega ja reklaamiteenuse pakkujatega.

e) Multimeedia esitamiseks kasutatavad küpsised, mis salvestavad video- või audiomaterjali esitamiseks vajalikku tehnilist teavet, nagu kujutise kvaliteet, võrguühenduse kiirus ja puhverdamise parameetrid.

f) Suhtluspluginate küpsised sisu jagamiseks. Mitmed sotsiaalvõrgustikud pakuvad suhtluspluginate mooduleid (social plug-in modules), mille abil saavad sotsiaalvõrgustike kasutajad jagada neile meelepärast sisu. Sellised pluginad salvestavad küpsised kasutaja lõppseadmesse ning omavad neile juurdepääsu, et sotsiaalvõrgustik saaks tuvastada oma liikmeid, kes selliste pluginatega suhtlevad.

Kui küpsis on hädavajalik sellise teenuse osutamiseks, mida kasutaja on selgesõnaliselt taotlenud, ei ole teie nõusolek küpsise kasutamiseks vajalik.

 

Kontaktandmed

Kui teil peaks olema küsimusi, kommentaare või kaebusi seoses käesoleva Privaatsusteate või oma isikuandmete töötlemisega, siis võtke meiega DPD Veebilehe kaudu ühendust.

 1. ÜLDSÄTTED
 2. MÕISTED
 3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED
 4. KONFIDENTSIAALSUS JA TURVAMEETMED
 5. KONTROLLIMEETMED
 6. VASTUTUS, SELLE PIIRANGUD JA VÄÄRAMATU JÕUD
 7. MUUD TINGIMUSED

 

1. ÜLDSÄTTED

1.1 DPD Eesti AS (edaspidi: DPD) pakub Klientidele erinevaid siseriiklikke- ja rahvusvahelisi teenuseid (DPD Eesti Tüüptingimustes sätestatud mõistes). Käesolevad DPD isikuandmete töötlemise tüüptingimused (edaspidi: ITT) kohalduvad kõikidele DPD poolt pakutavate teenustega seoses sõlmitud lepingutele, mille raames vastava lepingu pooled töötlevad muuhulgas isikuandmeid (sh lepingud Teenuste osutamiseks, koostöölepingud jmt). DPD-ga lepingu sõlmimisega kinnitab vastava lepingu teine pool, et on käesolevates ITT sätestatud tingimustega tutvunud, nendega nõus ja kohustub neid täitma.

1.2 ITT moodustab pooltevahelise lepingu lahutamatu osa. Pooled võivad lepingus ITT kohaldumise täielikult või osaliselt välistada või leppida kokku ITT sätestatust teisiti. Vastav kokkulepe peab olema sõlmitud kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. DPD-l on õigus jätta oma lepingulised kohustused täitmata või peatada nende täitmine ajaks, mil poolte vahel puudub kehtiv kokkulepe isikuandmete töötlemise kohta.

1.3 ITT kohaldub pooltevahelisele lepingule sõltumata lepingu sõlmimise vormist (nt E-teeninduse kaudu, e-kirja teel, kirjalikult, elektrooniliselt).

1.4 Välja arvatud juhul kui sõnaselgelt on sätestatud teisiti, kasutatakse ITT mõisteid samas tähenduses nagu on kasutatud DPD teenuste osutamise tüüptingimustes (edaspidi: Tüüptingimused), Veebilehe Tingimustes ja Privaatsusteates (kõik koos edaspidi: Lepingu Dokumendid). ITT ja Lepingu Dokumendid on kättesaadavad DPD Veebilehel ja edastatakse lepingu teisele poolele e-posti teel vastavasisulise palve alusel. DPD võib ITT ühepoolselt muuta. Muudetud ITT avaldatakse DPD Veebilehele.

1.5 Isikuandmeid puudutavate regulatsioonide omavaheliste vastuolude korral on ülimuslikud ITT tingimused, välja arvatud kui pooled on sõnaselgelt kokku leppinud teisiti.

 

2. MÕISTED

2.1 Andmesubjekt on isikuandmete alusel tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik.

2.2 Dokumenteeritud Juhised tähendavad mis tahes korraldust, mis käsitleb isikuandmete töötlemist ja mille andmesubjekt, Klient või mõni muu antud juhul vastutava või volitatud töötleja esindaja on andnud DPD-le.

2.3 Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave jne.

2.4 Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

2.5 Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

2.6 Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

 

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

3.1 Isikuandmete töötlemine käesolevates ITT-s sätestatud reeglite alusel toimub üldjuhul seoses DPD poolt siseriiklike- ja/või rahvusvaheliste teenuste osutamisega (isikuandmete töötlemise sisu).

3.2 Töödeldavate isikuandmete liigid, töötlemise eesmärk ja laad, samuti nagu töötlemise kestus sõltuvad konkreetsest poolte vahel sõlmitud lepingulisest suhtest, kuid on üldjuhul järgmised:

Isikuandmete liik

Töötlemise eesmärk/laad

Töötlemise kestus

Kliendi nimi, telefoni number, e-posti aadress, aadress või asukoht (kui vajalik)

Lepingu sõlmimine ja täitmine

Kuni nõudeõiguse aegumiseni, kuid mitte enam kui 10 aastat

Saatja nimi, isikukood või sünniaeg, telefoni number, e-posti aadress, aadress või asukoht

Lepingu täitmine

Kuni nõudeõiguse aegumiseni, kuid mitte enam kui 10 aastat

Saaja nimi, isikukood või sünniaeg, telefoni number, aadress või asukoht. Saaja dokumendi number, isikut tõendava dokumendi koopia

Lepingu täitmine

Kuni nõudeõiguse aegumiseni, kuid mitte enam kui 10 aastat.

3.3 DPD töötleb isikuandmeid kooskõlas ITT, Dokumenteeritud Juhiste ja kehtiva õigusega. DPD rakendab isikuandmete töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, sealhulgas kui DPD kaasab alltöötleja, siis annab ta viimasele asjakohaseid Dokumenteeritud Juhiseid ning tagab, et vastava isiku suhtes kehtiksid samad andmekaitsekohustused, kui kehtivad DPD ja andmesubjekti, Kliendi või muu vastutava/volitatud isiku suhtes.

3.4 DPD võib isikuandmete töötlemisse kaasata kolmanda isiku (nn alltöötleja), millisel juhul

3.4.1 alltöötleja suhtes kehtivad samad kohustused, nagu kehtivad DPD ja andmesubjekti, Kliendi või muu vastutava/volitatud töötleja suhtes, ja

3.4.2 alltöötleja poolne isikuandmete töötlemine toimub vastavuses kohalduvate õigusaktidega, sealhulgas Isikuandmete kaitse üldmäärusega (EL) 2016/679 nõuetele (edaspidi: määrus).

3.5 Punktis 3.4 sätestatud õigust kaasata teisi volitatud töötlejaid käsitletakse määruse artikkel 28 lg 2 sätestatud üldise kirjaliku loana. Andmesubjekti või asjakohase vastutava/volitatud töötleja põhjendatud nõudel esitab DPD neile asjakohase alltöötlejaga seotud informatsiooni. Juhul, kui andmesubjekt, Klient või muu asjakohane vastutav/volitatud töötleja ei ole asjakohase alltöötleja poolt vastavate isikuandmete töötlemisega nõus, siis tuleb esitada DPD-le vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis sellekohane vastuväide.

3.6 DPD rakendab vajalikke meetmeid, et abistada andmesubjekti, Klienti või muud vastutavat/volitatud töötlejat kohustuste täitmisel seoses määruse III peatükis sätestatud andmesubjekti õiguste teostamisega (sh andmesubjekti õigus teabele ja juurdepääs isikuandmetele, õigus tutvuda isikuandmetega, nõuda nende parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist).

 

4. KONFIDENTSIAALSUS JA TURVAMEETMED

4.1 DPD hoiab isikuandmeid konfidentsiaalsetena ja ei avalda isikuandmeid ühelegi selleks õigust mitteomavale isikule. Konfidentsiaalsuskohustus ei kehti teabele,

4.1.1 mis on avalikkusele ilma DPD poolse tegevuseta kättesaadav,

4.1.2 mille avaldamiseks on DPD-l andmesubjekti, Kliendi või muus vastutava/volitatud isiku kirjalik või  kirjalikku taaesitamist võimaldavas vormis antud nõusolek, või

4.1.3 mille avaldamine on kohustuslik seaduse alusel.

4.2 DPD võtab kasutusele kõik abinõud, et vältida isikuandmete sattumist kolmandate selleks õigust mitteomavate isikute kätte.

4.3 DPD rakendab infotehnoloogilisi, organisatoorseid ja korralduslikke meetmeid viisil, mis vastavad seaduse nõuetele ning tagavad andmesubjektide õiguste kaitse.  DPD teeb oma parima, et rakendatud tehnilised ja korralduslikud meetmed kaitseksid isikuandmeid hävimise, muutmise, loata avaldamise, loata juurdepääsu ja loata töötlemise eest. Kui vajalik ja asjakohane, siis küsib DPD Kliendilt või muult vastutavalt/volitatud isikult turvameetmetega seotud Dokumenteeritud Juhiseid. Kui DPD-le antud Dokumenteeritud Juhised ei ole DPD arvates seadusega kooskõlas, siis on Dokumenteeritud Juhised andnud isik kohustatud viivitamatult neid muutma.

4.4 DPD rakendab vajalikke ja asjakohaseid meetmeid, et teavitada Klienti või muud vastutavat/volitatud töötlejat isikuandmetega seotud rikkumistest kahekümne nelja (24) tunni jooksul alates sellisest rikkumisest teada saamisest, välja arvatud juhul kui rikkumine ei kujuta endast ohtu andmesubjekti õigustele ja vabadustele. Seaduses sätestatud juhul teavitab DPD isikuandmetega seotud rikkumisest andmesubjekti. Võimalusel abistab DPD Klienti või muud vastutavat/volitatud töötlejat isikuandmetega seotud rikkumiste menetlustes, sealhulgas abistab DPD neid isikuandmetega seotud rikkumistest teatamisel pädevale riigiasutusele kooskõlas määrusega. Lisaks abistab DPD võimalusel nimetatud isikuid andmekaitsealase mõjuhinnangu tegemisel ja/või järelevalveasutusega konsulteerimisel, kui see on nõutav määrusele vastamiseks.

4.5 Üldjuhul DPD isikuandmeid määrusekohastesse kolmandatesse riikidesse üle ei kanna, samuti ei tee neid seal kättesaadavaks ega töötle muul viisil kolmandates riikides. Juhul kui DPD poolt osutatav teenus sisaldab andmete kandmist ja töötlemist määruse mõistes kolmandas riigis, siis toimub see Dokumenteeritud Juhiste alusel ning kooskõlas kehtiva seadusega.

 

5. KONTROLLIMEETMED

5.1 DPD teeb selleks seadusest tulenevat õigust omavale  isikule kättesaadavaks kogu teabe, mis on vajalik tema kui vastutava/volitatud töötleja kohustuste täitmise tõendamiseks. Seaduses sätestatud juhul võimaldab DPD vastutaval töötlejal või tema poolt volitatud muul isikul auditeid, sealhulgas kontrolle, ja panustab sellesse.

5.2 Auditid peavad toimuma tavapärasel tööajal ning nendest tuleb teatada kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis mõistlik aeg ette. Auditid ei tohi katkestada ega ebamõistikult häirida või mistahes moel kahjustada DPD äritegevust. Auditi teostaja peab olema DPD poolt aktsepteeritud isik, kes on võtnud endale eelnevalt lepinguga konfidentsiaalsuskohustuse DPD poolt esitatud tingimustel. DPD võib pakkuda  kohustuste täitmise jälgimiseks või kontrollimiseks alternatiivseid lahendusi.

5.3 Kui andmekaitseasutus või muu (järelevalve)asutus algatab isikuandmete töötlemise läbivaatamise või kui andmesubjekt esitab kaebuse, mis seondub DPD poolt teostatud töötlemisega, siis teavitab DPD sellest asjakohast vastutavat töötlejat ning abistab teda dokumentide ja muu asjakohase teabega.

5.4 DPD teeb seaduses sätestatud tingimustel koostööd andmekaitseasutuse või muu isikuandmete töötlemisega seotud järelevalveasutusega, sealhulgas järelevalve teostamisel DPD ruumides.

 

6. VASTUTUS, SELLE PIIRANGUD JA VÄÄRAMATU JÕUD

6.1 Igasugune isikuandmete töötlemisega ning sellega seotud rikkumistega seotud DPD vastutus on piiratud ning DPD vastutab isikuandmete rikkumisega seoses tekitatud kahju korral üksnes süü olemasolul ja rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju eest.

6.2 DPD ei vastuta rikkumiste eest, mis on tekkinud vääramatu jõu esinemise tõttu. Vääramatuks jõuks on mistahes ettenägematud sündmused, mis ei ole põhjustatud DPDst või lepingu teisest poolest või mille üle neil puudub kontroll (nt tulekahju, plahvatus, loodusõnnetused, sõda, võimu- ja valitsusorganite otsused, internetiühenduse katkemine, makseteenustes esinevad tõrked jne).

 

7. MUUD TINGIMUSED

7.1 DPD kinnitab, et töötleb isikuandmeid üksnes lepingu täitmise eesmärgil ning kui isikuandmete töötlemine ei ole lepingu täitmiseks enam vajalik, siis isikuandmed kustutatakse, hävitatakse või tagastatakse nende edastajale, välja arvatud juhul kui andmete säilitamine on seadusest tulenevalt DPD-le vajalik ja lubatud (nt õigusnõuete koostamiseks, esitamise või katmiseks).

7.2 ITT-le kohaldatakse määrusest ning Eesti Vabariigi seadust.

7.3 Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel, pöördutakse vaidluse lahendamiseks Harju Maakohtusse ja vaidlus lahendatakse Eesti õiguse alusel.