Your delivery experts

Disclaimer

Voorwaarden voor het gebruik van deze website.

Op de toegang tot en het gebruik van websites van DPD (Nederland) B.V. (hierna: DPD), zoals maar niet beperkt tot www.dpd.com/nl (hierna: de Website), en de via de Website aangeboden functionaliteiten (hierna: Applicaties) zijn de volgende voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden van toepassing. Gebruik van de Website en de Applicaties betekent dat u deze voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

  • De op de Website getoonde informatie wordt door DPD met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De Website en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en dergelijke worden verstrekt zonder enige verklaring of bevestiging ten aanzien van de juistheid daarvan en zonder enigerlei garantie.
  • Informatie op de Website, de sites of documenten waartoe via de Website toegang kan worden verkregen en de Applicaties doet niet af aan de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zichzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor zijn doel geschikt is voordat hij er gebruik van maakt.
  • DPD, haar werknemers en hulppersonen, zijn niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van directe schade, indirecte schade of gevolgschade, die voortvloeit uit, of in verband staat met, de toegang tot of het gebruik van de Website en de Applicaties of het gebruik en verspreiding van informatie die op de Website aanwezig is of via de Applicaties wordt verkregen.
  • De Website kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door DPD gecorrigeerd zullen worden naar haar eigen inzicht. DPD behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen aan de Website, de Applicaties, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op de Website verwezen wordt. DPD sluit alle verantwoordelijkheden uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze Website.
  • Alle op deze Website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij DPD en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de Website of gebruik maken van Applicaties. Het is de gebruiker van de Website of Applicaties niet toegestaan de inhoud van deze Website of Applicaties te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van DPD. Inhoud van de Website waarbij een of meer social sharing buttons door DPD zijn geplaatst alsmede Applicaties die voor commercieel gebruik zijn ontworpen, mag de gebruiker voor marketingdoeleinden ten gunste van DPD doorsturen.
  • Het gebruik van de Applicaties geschiedt op basis van een kosteloze, niet-exclusieve, niet overdraagbare, persoonlijke en herroepbare wereldwijde licentie. Het gebruik van de Applicaties vindt geheel op eigen risico plaats. DPD behoudt zich het recht voor om Applicaties te updaten, te upgraden of uit te schakelen.
  • © 2014 DPD. Alle rechten voorbehouden.