UWAGA: Kody promocyjne do platformy "Modna Kiecka" będą wysłane po zakończeniu promocji!

Zasady Promocji „Modna Kiecka25”

 1. Organizatorem akcji promocyjnej o nazwie „Modna Kiecka25”, zwanej dalej „Promocją” jest DPD Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028368, posiadająca NIP: 526-020-41-10, kapitał zakładowy w wysokości 228.604.000,00 zł (zwana dalej „DPD” lub „Organizatorem”).
 2. Uczestnikami Promocji mogą być osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w okresie obowiązywania Promocji zlecą DPD świadczenie Usług.
 3. Szczegółowe zasady świadczenia Usług przez DPD, definicje Usług, opisane są w Regulaminie świadczenia usług w obrocie krajowym, Regulaminie świadczenia usług w obrocie międzynarodowym, Szczegółowych Warunkach Świadczenia Usług, Regulaminie serwisu nadaj.dpd.com.pl, Cennikach, znajdujących się na stronie internetowej: nadaj.dpd.com.pl.
 4. Uczestnik Promocji, który w okresie obowiązywania Promocji zleci DPD Usługę nadania paczki krajowej lub międzynarodowej w dowolnym przedziale wagowym, otrzyma kod promocyjny, uprawniający do skorzystania z 25% rabatu przy dokonywaniu zakupów na platformie modnakiecka.pl. Z Promocji mogą skorzystać wyłącznie zarejestrowani. Uczestnicy, który wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych, i którzy w okresie trwania Promocji nadadzą paczkę na stronie nadaj.dpd.com.pl.
 5. Uczestnik będzie mógł skorzystać z kodu rabatowego na zakupy na platformie modnakiecka.pl jednokrotnie w okresie od 16 listopada do 31 grudnia. Rabat dotyczy wszystkich artykułów dostępnych na platformie modnakiecka.pl i łączy się z pozostałymi promocjami. Kod nie łączy się z innymi kodami rabatowymi.
 6. Kody rabatowe zostaną wysłane do Uczestników Promocji nie później, niż w ciągu 7 dni roboczych od daty zakończenia promocji na adres mailowy wskazany przy rejestracji na stronie nadaj.dpd.com.pl.
 7. Promocja trwa w okresie od 16 do 22 listopada 2022 roku, z zastrzeżeniem zapisu pkt 9 poniżej. Aby skorzystać z kuponu rabatowego Uczestnik Promocji powinien posiadać na stronie modnakiecka.pl aktywne konto, i na etapie podsumowania wpisać otrzymany od DPD Polska kod promocyjny w dedykowanym polu opisanym „Mam kupon rabatowy”, a cena obniży się automatycznie.
 8. Poprzez zlecenie DPD Usługi Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Zasadami Promocji, w pełni je akceptuje i nie wnosi do nich zastrzeżeń.
  DPD zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania Promocji w każdym czasie, co nie będzie naruszać praw nabytych przez Uczestnika w trakcie obowiązywania Promocji.
 9. Administratorem danych osobowych Uczestników Promocji, przetwarzanych w związku z Promocją, jest DPD. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w klauzuli informacyjnej zawartej w Szczegółowych Warunków Świadczenia Usług oraz Regulaminie serwisu nadaj.dpd.com.pl