Fundacja-DPD-Dzialalnosc-fundacji

Witamy na stronie Fundacji DPD Polska!

Misją Fundacji jest okazywanie wsparcia przede wszystkim Kurierom i Współpracownikom DPD Polska lub ich rodzinom, m.in. poprzez organizowanie pomocy społecznej i charytatywnej.

Cele i zasady działania Fundacji DPD Polska opisuje jej statut dostępny w KRS i w siedzibie Fundacji.

Fundacja pozyskuje środki na m.in. ze zbiórek publicznych, darowizn od osób prawnych i fizycznych, świadczeń Fundatora.

Działalność Fundacji DPD Polska podlega przepisom ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Działalność Fundacji DPD Polska

Fundacja DPD Polska działa przede wszystkim na rzecz współpracowników firmy i w ciągu pierwszych dwóch lat działalności wsparła już ponad 20 osób w trudnej sytuacji zdrowotnej lub życiowej – po wypadkach, w niepełnosprawności i ciężkich chorobach. Fundusze na działalność statutową pozyskiwane są w wyniku przedsięwzięć i akcji angażujących społeczność DPD Polska (zbiórki publiczne, działania sportowe i ekologiczne), a także z darowizn od Fundatora.

Zebrane środki są wykorzystywane głównie na pomoc dla kurierów i przewoźników oraz ich rodzin w potrzebie, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie udzielania pomocy społecznej przez Fundację DPD Polska w sprawach indywidualnych.

Organy Fundacji DPD Polska

Rada Fundacji DPD Polska

  • Rafał Nawłoka
  • Henryk Czyż
  • Angelika Wdowczyk – Kieliszek
  • Marta Westrych - Andrzejczyk

Zarząd Fundacji DPD Polska

  • Małgorzata Maj - Prezes Zarządu
  • Lidia Więcaszek–Kuczyńska – Członek Zarządu
  • Halina Makowska – Członek Zarządu
  • Marek Weremijewicz – Członek Zarządu
  • Michał Olbryś – Członek Zarządu

Fundator

DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000028368, NIP: 526-020-41-10, wysokość kapitału zakładowego: 228.604.000 PLN

Kontakt

INFORMACJA PRAWNA

Fundacja DPD Polska z siedzibą w Warszawie (02-274), przy ul. Mineralnej 15, wpisana do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000699678, NIP 522-310-30-53

KONTAKT

Fundacja_DPD(małpa)dpd.com.pl

NUMER KONTA

ING Bank Slaski S.A.

PL 21 1050 0086 1000 0090 3135 9426

Waluta rachunku: PLN