Your delivery experts

Bližšie ku komunitám

Ako doručovacia spoločnosť máme veľa príležitostí na vytváranie kontaktov a dlhodobých vzťahov. Našou ambíciou je pozitívny príspevok pre komunity,
ku ktorým máme najbližšie. Máme širokú škálu tém a oblastí, do ktorých sú zapojení naši zamestnanci: solidárna doprava, deti a mládež
s postihnutím, starší ľudia, zdravie, vzdelávanie, chudoba a životné prostredie. Každá obchodná jednotka vyvinula zmysluplnú
iniciatívu súvisiacu s jej vlastným ekosystémom.

Bližšie ku komunitám

 

Ako to robíme:

Ako doručovacia spoločnosť máme veľa príležitostí na vytváranie kontaktov a dlhodobých vzťahov. Našou ambíciou je pozitívny príspevok pre komunity,
ku ktorým máme najbližšie. Máme širokú škálu tém a oblastí, do ktorých sú zapojení naši zamestnanci: solidárna doprava, deti a mládež
s postihnutím, starší ľudia, zdravie, vzdelávanie, chudoba a životné prostredie. Každá obchodná jednotka vyvinula zmysluplnú
iniciatívu súvisiacu s jej vlastným ekosystémom.

 
  • Naše akcie nachádzajú uplatnenie v bezplatnom doručovaní, dobrovoľníctve zamestnancov, fundraisingu

Súčasťou projektu DrivingChange  je aj podpora Výcvikovej školy pre vodiacich psov v Bratislave. V rámci spolupráce, DPD podporuje šteniatka z chovnej stanice Výcvikovej školy už od roku 2007.
Výcviková škola pre vodiacich psov funguje ako jedno z oddelení Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Jej hlavným cieľom  je pomoc slabozrakým a nevidiacim ľuďom v začlenení sa do spoločnosti prostredníctvom špeciálne vycvičeného vodiaceho psa. Pohyb za pomoci vodiaceho psa je lepší a najmä efektívnejší ako používanie bielej palice, nehovoriac o tom, že vodiaci pes dodáva zrakovo postihnutým pocit istoty a sebadôveru.
 
Výcviková škola pre vodiacich psov má dlhú tradíciu, už od roku 1993. V dnešnej dobe sa škola venuje najmä výcviku a chovu vhodných plemien. Ideálnymi rasami na takýto výcvik je labradorský retriever, ale aj nemecký ovčiak. Vodiaci pes musí mať určité vlastnosti - nesmie byť agresívny, podozrievavý, úzkostlivý, mal by byť ľahko ovládateľný, ochotný spolupracovať, musí byť schopný učiť sa a robiť rozhodnutia a nevyhnutnosťou je samozrejme odolnosť, zvládanie stresu a dobrá schopnosť regenerácie. Výcvik sa realizuje približne 20 mesiacov a rozhodne nepatrí medzi lacné záležitosti. Celková hodnota, ktorá odzrkadľuje všetky náklady spojené s výcvikom vodiaceho psa, ako aj straty, ktoré vytvárajú psy, vylúčené z vodiaceho výcviku, je takmer 12 000 €. Výcviková škola pre vodiacich psov financuje svoje výcviky sama s podporou partnerov, medzi ktorých patrí aj DPD.
 
DPD každý rok podporuje psíka, ktorý potom nosí na svojom postroji červeno-čierne logo našej firmy. Dlhodobo spolupracujeme s Výcvikovou školou pre vodiacich psov a aj vďaka tejto podpore je škola schopná financovať chov, výchovu a výcvik vodiacich psov a  pomáhať ľuďom so zrakovým postihnutím. Výcvik vodiacich psov je nákladný a náročný proces a úloha vodiaceho psa je v živote nevidiaceho človeka zastupiteľná len ťažko. Aj vďaka DPD majú ľudia so zrakovým postihnutím zjednodušený každodenný život.
 
Ilza je v poradí už siedmim vodiacim psom, ktorého DPD vo výcviku podporilo a momentálne si zvyká na svojho nového pána, ktorému pomáha. Jej cestu výcvikom si môžete pozrieť vo videu: https://www.youtube.com/watch?v=FDybH8RNyus

Dobrý Anjel je nezisková organizácia, ktorá už siedmy rok pomáha rodinám, kde jeden z členov trpí vážnou chorobou a kde táto choroba spôsobila rodine finančné ťažkosti. Prostredníctvom organizácie prispieva desaťtisíc darcov mesačne finančnými čiastkami a výsledná suma je rozdelená rodinám, ktoré potrebujú pomoc. DPD už dlhšiu dobu spolupracuje s Dobrým Anjelom a podporuje túto organizáciu v napĺňaní jej cieľov.
Dobrá ZOO Dobrého Anjela
 
Dobrý Anjel v roku 2013 opäť organizoval charitatívnu akciu Dobrá ZOO. Počas mája mohli deti aj dospelí posielať svoje kresby zvierat a tým vytvoriť najväčšiu ZOO na svete venovanú deťom, ktoré do bežnej ZOO chodiť nemôžu. Organizácia dostala desaťtisíce kresieb od detí zo škôlok, škôl, ale aj od dospelých a tieto kresby oživili smutné nemocničné chodby. DPD pomohlo s logistikou celého projektu, množstvo kresieb, ktorými Dobrý Anjel vyzdobil onkologické oddelenia v troch slovenských nemocniciach, doručili práve kuriéri DPD.

Kuriérska spoločnosť DPD nadviazala spoluprácu so Žilinskou univerzitou v Žiline, v rámci ktorej sa zapájame do vzdelávacieho procesu študentov Katedry spojov, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, či už výberovými prednáškami pre študentov tejto katedry, exkurziami pre študentov vo svojich priestoroch, ale aj odbornou spoluprácou na diplomových prácach a tvorbe a inovácií študijných plánov.

Myslíme si, že približovanie akademickej obce s praxou v tejto oblasti je veľmi prospešné, preto sme sa rozhodli spolupracovať so Žilinskou univerzitou a poskytnúť tak študentom, ktorí sa môžu neskôr stať aj našimi zamestnancami, priestor pre získanie praktických vedomostí a možnosť zorientovať sa v spôsobe fungovania medzinárodnej kuriérskej spoločnosti.

Prvá prednáška DPD na žilinskej univerzite s názvom Predict – inovácia v doručovaní zásielok na súkromné adresy sa uskutočnila koncom októbra 2015 a bola zaradená medzi prednášky v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Peter Pavuk, generálny riaditeľ DPD, v nej priblížil študentom priebeh implementácie služby Predict v prostredí kuriérskej spoločnosti a jej prínos pre príjemcov zásielok doručovaných cez DPD.   

„Spolupráca našej univerzity s kuriérskou spoločnosťou DPD je prínosom pre zvyšovanie kvality vzdelávania a výchovu dobre pripravených a žiadaných absolventov. Prepojenie s praxou je zabezpečované rôznymi formami, ako sú exkurzie, konzultácie a predovšetkým výberové prednášky vrcholových manažérov, o ktoré je zo strany študentov vždy veľký záujem. Obojsmerný transfer poznatkov je výhodný pre študentov aj zamestnávateľov“, povedala doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD., vedúca Katedry spojov, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline.

Hodina deťom je celoročná finančná zbierka, organizovaná Nadáciou pre deti Slovenska. Je zameraná na podporu detí a mládeže, na ich rozvoj, vzdelanie a na projekty, ktoré skvalitňujú úroveň ich životov. Hodina deťom od svojho vzniku vyzbierala takmer 4,5 milióna Eur, ktoré boli venované na podporu približne 1500 projektov.
Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších neziskových mimovládnych organizácií, fungujúca od roku 1995. DPD ako partner podporuje túto organizáciu už viac ako rok v jej cieli - byť akýmsi mostom medzi tými, čo chcú pomôcť a medzi tými, ktorí pomoc potrebujú.
 
https://youtu.be/b2NpgQbckKw

DPD venovalo časť z 1,5% z dane združeniu OZ Hrad Tematín

DPD SK sa rozhodla prispieť časťou z daní za rok 2016 združeniu OZ Hrad Tematín. Príspevok poslúži na pracovné vybavenie, ochranné prostriedky, náradie a ďalšie potrebné veci, ktoré sú pri rekonštrukcií hradu nevyhnutné.

 

Ako zodpovedná spoločnosť sa DPD snaží pomáhať komunitám, ktoré chránia, zveľaďujú a rekonštruujú naše dedičstvo.

 

 „Veľmi si vážime podporu ako jednotlivcov, tak aj firiem, pretože práve vďaka ich podpore tie projekty skutočne bežia tak, ako majú.“ Mojmír Choma, člen združenie OZ Hrad Tematín

 

Združenie OZ Hrad Tematín vzniklo v roku 2007 na podnet niekoľkých študentov plných entuziazmu, ktorých túžbou je zachrániť hrad pre ďalšie generácie. Rekonštrukčné práce vykonávajú pod dohľadom kompetentných znalcov.  Za 10 rokov sa podarilo združeniu zachrániť niekoľko najstarších budov Hradu Tematín.

„Prácam na konkrétnych miestach predchádza ročná príprava, ktorá zahŕňa statický posudok, architektonický výskum, návrh obnovy, projektovú dokumentáciu a schvaľovací proces na Krajskom pamiatkovom úrade. Všetko musí byť starostlivo premyslené a vypočítané. Chyba by mohla znamenať stratu cenného originálu,“  vysvetľuje postup rekonštrukcie, Mojmír Choma.

Tematín je výnimočný svojou vzdialenou polohou, a teda aj okúzľujúcim výhľadom, kde za priaznivých dní môžete vidieť na juhu Kamzík s Bratislavou, na severe Vršatecké bradlá a na západe moravskú vrchovinu.  Len vďaka svojej nedostupnej polohe a podnetom Bela IV., ktorý z dôvodu tatárskych nájazdov dal hrad postaviť z kameňa, sa až dodnes zachovalo veľa architektúry a pôvodných historických detailov. Názov hradu podľa jazykovedcov vznikol spojením slova “Temä“ (temeno) a staroslovanského slova “ týn“ (ohradené miesto).

 

O Hrade Tematín koluje množstvo legiend a povestí. Preslávili ho lovci drakov, sadistická grófka Anna Listiusovna, Bátoričkyna najlepšia priateľka no najznámejším je Janko Sekera, verný služobník posledného pána hradu, ktorý dodnes chodí okolo hradu s lampášom a čiernym psom.  Členovia združenia a dobrovoľníci na Tematíne často prespávajú a zažili rozličné záhadné situácie.  „Párkrát rôzni ľudia pozorovali svetlá sviečok chodiacich po hrade a iný dobrovoľník zase videl rytiera cválajúceho na koni,“ hovorí pán Choma. Napriek tomu si spánok na Hrade nevedia vynachváliť.  Na hrade sa podľa niektorých  nachádza zóna, ktorá dobíja energiu. Možno práve preto zveľaďujú a rekonštruujú hrad už 10 rokov a stále ich to baví a napĺňa.

Ruku k dielu môže priložiť ktokoľvek. Ako povedal pán M. Choma, každý je vítaný.

 

https://youtu.be/QP2GCLrcJMg

Neogotický kaštieľ v Galante je ústrednou historickou pamiatkou, dokonca je považovaný za symbol mesta Galanta. Dnešný neogotický kaštieľ v Galante dali postaviť v roku 1633 bratia Daniel a Pavol Esterházyovci. Súčasná podoba kaštieľa je výsledkom radikálnej prestavby v roku 1861 v duchu romantickej anglickej gotiky. Kaštieľ je monumentálna stavba postavená v pôdoryse "U". Bočné krídla uzatvárajú čestné nádvorie. Stredná časť je dvojpodlažná, bočné hospodárske budovy jednopodlažné.

Staticky narušené klenby sa spevnili a stavba je izolovaná proti zemnej vlhkosti. Na kaštieli boli zahájené rekonštrukčné práce, ktoré pre nedostatok finančných prostriedkov prerušili. Z úst múdreho človeka v minulosti zaznelo, že národ, ktorý si neváži svoju minulosť nezaslúži si svoju budúcnosť. DPD sa v rámci svojej pomoci komunitám rozhodlo renovačné práce, ktoré vykonáva Občianske združenie pre záchranu kaštieľa, podporiť. Cieľom neziskovej organizácie je kompletná obnova dlhodobo nevyužitej pamiatky. Svoju činnosť  taktiež zameriavajú na propagáciu, ako aj hľadanie možnosti ďalšieho využitia. DPD sa prostredníctvom takejto podpory usiluje, aby aj budúce generácie mali možnosť poznať históriu, a to nie len z fotografií. Veríme, že aj našou pomocou sa Neogotický kaštieľ v Galante opäť stane pýchou a vyhľadávanou svetovou raritou.

Tatranská horská služba - dobrovoľný zbor ( THS – DZ) je občianskym združením 70 dobrovoľných horských záchranárov, ktorí vykonávajú záchrannú a preventívno-výchovnú činnosť na území Vysokých Tatier. Dôležitou súčasťou práce THS – DZ je  tiež získavanie, udržiavanie a zvyšovanie odbornej pripravenosti formou pravidelných kurzov, školení a seminárov. Dobrovoľný zbor financuje napĺňanie svojich cieľov sám a za pomoci partnerov, medzi ktorých sa radí aj spoločnosť DPD. Spoločnosť DPD sa v rámci svojho korporátneho projektu DrivingChange zaviazala podporovať komunitu, v ktorej podniká. Sme radi, že aj vďaka našej pomoci vedia vysokohorskí záchranári uskutočniť ročne 400 zásahov pri záchrane života v horách a predchádzať zbytočným zásahom pomocou vzdelávania verejnosti prostredníctvom vyše 40 organizovaných seminárov a kurzov.

Náš malíček je občianske združenie, ktoré sa venuje pomoci odborníkom a rodičom s predčasne narodenými deťmi a poskytuje im emocionálnu, sociálnu a materiálnu podporu.
Za predčasne narodené dieťa sa považuje novorodeniatko narodené pred 37. týždňom tehotenstva a jeho pôrodná hmotnosť býva menšia než 2500 gramov. Starostlivosť o takéto dieťa býva náročná nielen finančne a vyžaduje si špeciálne pomôcky a prostredie.
OZ Náš malíček poskytuje rodinám potrebnú pomoc. Okrem informovania odbornej verejnosti a vydávania brožúr a letákov, sa združenie venuje aj organizácii vzdelávacích aktivít, odborných kurzov, seminárov, prednášok a školení pre zdravotníckych pracovníkov aj rodičov.

Šťastný domov je útulok pre nechcené a týrané psy z okolia Levíc.
Okrem základnej starostlivosti poskytuje týmto zvieratám aj pravidelné vyšetrenia vrátane očkovania a odčervenia. Združenie takisto pomáha aj ľuďom- chráni ich pred agresívnymi a chorými psami, ktoré sa voľne vyskytujú v mestách a dedinách v okolí Levíc.

Túlavá labka sa venuje záchrane psov a mačiek v okolí Banskej Štiavnice aj vo vzdialenejších kútoch Slovenska.
Okrem základnej pomoci sa združenie venuje aj psom z miestnej karanténnej stanice, rozbieha kastračný program a zaoberá sa zvieratami, ktoré ľudia nájdu.

Kvapka nádeje je nadácia, ktorá podporuje liečebné, kultúrne a sociálne potreby chorých detí, postihnutých nádorovým ochorením a pomáha pri financovaní prístrojového vybavenia Transplantačnej jednotky kostnej drene Kliniky detskej hematológie a onkológie Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave.
Nadácia bola založená v roku 2002 pani Vendulou Auš Svobodovou ako Nadační fond Kapka naděje, po benefičnom koncerte v Státní opeře Praha v roku 1999. Na Slovensku vznikla táto nadácia v júli v roku 2010, kedy sa aj uskutočnil charitatívny galavečer Noc nádejí 2010, s účelom zbierky na rekonštrukciu a dostavbu transplantačnej jednotky kostnej drene na Hematologickom a onkologickom oddelení II. detskej kliniky Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou v Bratislave. Od tohto času uskutočnila Kvapka nádeje viacero podujatí na podporu detí s onkologickým ochorením a do dnešného dňa sa podarilo nadácii vyzbierať takmer 3 milióny Euro, ktoré boli použité na rekonštrukciu Transplantačnej jednotky kostnej drene II. detskej kliniky DFNsP v Bratislave a na otvorenie novo vybudovanej transplantačnej kliniky v tej istej nemocnici, ktorá je jedným z najmodernejších lekárskych zariadení na Slovensku.
 
Medzi hlavné ciele nadácie patrí už spomenutá pomoc pri financovaní prístrojového vybavenia Transplantačnej jednotky kostnej drene Kliniky detskej hematológie, pomoc pri zlepšení liečebných metód, pomoc v oblasti psychosociálnej opatery detí a rodín a takisto podpora vedeckých aktivít. DPD sa rozhodlo podporiť Kvapku nádeje v jej pomoci chorým deťom a v roku 2013 darovalo nadácii časť 1,5 % z svojich daní.

Tento rok sa už po šiesty krát uskutočnilo v Areáli Divoká Voda v Čunove, charitatívne podujatie Preteky kačíc. Toto podujatie, organizované Komunitnou nadáciou Bratislava, je každoročne  zamerané na podporu neziskových organizácií. DPD sa už druhý rok tejto udalosti zúčastnilo a pomohlo aj s logistikou celého projektu. Bol to práve kuriér DPD, kto doručil kačice na štart.
Komunitná nadácia Bratislava je nezisková organizácia, založená v roku 2000. Od svojho vzniku podporila viac ako 1000 projektov, zameraných na zlepšenie kvality života Bratislavčanov aj ostatných regiónov a prispela sumou približne 1,2 mil. eur.  Hlavným poslaním Komunitnej nadácie je rozvíjanie darcovstva medzi ľuďmi a realizácia grantových projektov.
 
Okrem sprievodného programu, tvoreného neziskovými organizáciami sú každoročne súčasťou Pretekov kačíc aj Preteky raftov. V týchto pretekoch súťažia firemné posádky, zložené zo zamestnancov firiem, ktoré preteky kačíc podporujú. Preteky kačíc sa skladajú z dvoch častí- prvé štartujú firemné kačice a po nich prichádzajú na rad malé kačice jednotlivcov.  
 
Za DPD neúnavne bojovala kačica DePeDuck. Kačica, každoročne úspešne háji  farby DPD, no bohužiaľ sa jej ani v jedných pretekoch nepodarilo preplávať do cieľa v prvej trojke. Povzbudzovať kačicu DePeDuck chodí aj Výcviková škola pre vodiacich psov, so psíkom, ktorého DPD v tom roku podporuje. Výcvik vodiaceho psa je finančne náročný proces a aj vďaka podpore DPD pomáha Výcviková škola vodiacich psov, prostredníctvom svojich zverencov, zjednodušovať život slabozrakým a nevidiacim.
 
Malé kačice jednotlivcov si ľudia môžu za symbolickú cenu zakúpiť či už prostredníctvom internetu alebo priamo na mieste a tento finančný obnos sa každoročne rozdelí medzi zapojené organizácie. Počet malých kačíc sa každoročne zvyšuje, čo znamená, že podujatie sa dostáva do povedomia čoraz väčšiemu počtu ľudí.

Červený nos je nezisková organizácia zameraná na podporu psychickej pohody detí a seniorov v nemocniciach a liečebných zariadeniach. Svojou činnosťou zlepšuje ich zdravotný stav a urýchľuje čas liečby. Klauni z tejto organizácie sa snažia formou humoru a zábavy odpútať pacientov od ich každodenných problémov v nemocnici, od strachu a napätia spojeného s liečbou a vyšetreniami.
Červený nos navštevuje 39 nemocníc a 2 liečebné zariadenia na celom Slovensku, kde so svojimi 47 zdravotnými klaunami spríjemňuje chorým nepríjemný čas strávený v nemocnici. Mesačne títo klauni uskutočnia takmer 170 návštev a spravia veselšími až 60 tisíc detí.
 
Zdravotní klauni sú profesionálny umelci s dramatickým vzdelaním. Okrem spevu a tanca musia spĺňať aj také predpoklady ako empatia a trpezlivosť . Všetci klauni prešli náročným výberovým procesom a pravidelne sa zúčastňujú školení a workshopov, organizovaných pod vedením skúsených lektorov.
 
DPD sa rozhodlo tiež podporiť túto organizáciu v jej pomáhaní chorým. Naša spoločnosť minulý rok darovala svoje 2 % z daní a tým prispela na rozvoj organizácie, fungujúcej na Slovensku už od roku 2004.

Deti na basket je projekt basketbalového klubu Spišská Nová Ves. Jeho cieľom je ponúknuť deťom – žiakom prvého stupňa na základných v školách na vidieku aj v mestách- alternatívu v podobe športu v konkurencii s internetom a sociálnymi sieťami.
V rámci projektu, basketbalový klub podporuje deti vo voľno časových aktivitách. Okrem takejto účasti na klubových zápasoch sú pre deti organizované turnaje v basketbale na ich školách a zároveň je plánovaná aj výstavba streetballových ihrísk.
DPD spolupracuje na tomto projekte a prispieva na jeho realizáciu.

Prostredníctvom neziskovej organizácie Rotaract Danube Bratislava DPD každoročne podporuje deň detí v Internátnej škole pre slabozrakých a nevidiacich v Levoči.
Táto moderná škola sa postupne pretransformovala  z Ústavu pre slepcov, ktorý vznikol v roku 1922. Škola pripravuje nevidiace a slabozraké deti na štúdium na stredných školách, podporuje integráciu a pomáha zlepšiť ich každodenný život.  DPD každoročne prináša deťom na Deň detí darčeky a hračky a tým sa snaží spríjemniť deťom tento ich sviatok.