Your delivery experts

Výberové konanie na systémovú dopravu

Spoločnosť Direct Parcel Distribution SK s.r.o, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro vložka: 26367/B, IČO: 35 834 498, so sídlom Technická 7, 82104 Bratislava vyhlasuje výberové konanie na zabezpečenie prepravy na nasledujúcich linkách vnútroštátnej prepravy:

 • A: Linky realizované vozidlami s výmennými nadstavbami BDF a dennou periodicitou
 • B: Linky realizované vozidlami bez výmennej  nadstavby s dennou periodicitou
 • C: Shunting car  service – vozidlo na prekládku kontajnerov v Dolnom Hričove, Bratislave
 • D: Výpomocné linky (linky bez dennej periodicity) z Bratislavy a Dolného Hričova

Detailný prehľad liniek a požiadaviek na vozidlá Vám zasielame v prílohe. V prípade, že ste ho neobdržali požiadajte, prosím, o opätovné zaslanie na emailovej adrese [email protected].

 

Ponukové konanie prebieha v termíne do 15.02.2018 - 10:00 hod. V tomto termíne prijímame mailové ponuky, ktoré musia obsahovať:

 • typ a názov linky
 • obchodný názov resp. meno záujemcu
 • IČO, DIČ
 • adresu sídla (prípadne korešpondenčnú adresu, ak je iná ako adresa sídla)
 • telefonický a mailový kontakt
 • ponúknutú cenu na km za linku, alebo súbor liniek (v prípade záujmu o viaceré)
 • cena môže byť na linky  s BDF aj bez BDF kontajnerov
 • odhad mýtneho
 • typ, názov, EU normu a vek vozidla alokovaného na danú linku

Ponuky je možné zasielať najneskôr do 15. 2. 2018 do 10:00 na  mailovú adresu: [email protected] v predmete mailu uveďte, prosím, IČO spoločnosti a „tender 2018“

 

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční najneskôr do 01.03.2018. O výsledku budú víťazní záujemcovia informovaní do 5-tich pracovných dní od dátumu vyhodnotenia ponúk. Realizácia liniek bude od septembra 2018.

 

Kontakt

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Oddelenie kamiónovej prepravy

Na skalu 504/3, 013 41 Dolný Hričov

e-mail: [email protected]

 • Výberové konanie DPD (281,04 kB)