Your delivery experts

Zásady ochrany osobných údajov DPD

Touto politikou ochrany osobných údajov spoločnosť DPD Direct Parcel Distribution SK, s.r.o. Technická 7, 82104 Bratislava, ďalej uvádzaná ako DPD, má za cieľ zabezpečiť čo najvyššiu úroveň transparentnosti a informácií o spracovaní osobných údajov spoločnosťou DPD.

Primárnou úlohou spoločnosti DPD ako poskytovateľa poštových služieb je uplatňovať najnovšie technické normy počas bezpečného a spoľahlivého doručovania zásielok od odosielateľov príjemcom a súčasne spĺňať všetky zákonné požiadavky a nevyhnutnú ochranu dôvernosti, dostupnosti a integrity vo vzťahu k údajom zvereným DPD.

Ako spoločnosť podliehajúca súkromnému právu sa DPD riadi predovšetkým ustanoveniami Všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR ) o ochrane údajov, poslednej verzie Federálneho zákona o ochrane údajov (BDSG), Zákona o poštových službách (PostG) a Smernice o ochrane údajov v poštových službách (PDSV).

Z tohto dôvodu spracúvame vaše údaje zásadne podľa článku 6 GDPR (odsek 1 písmeno a – súhlas, písmeno b - zmluvné vzťahy, písmeno c - právne požiadavky, písmeno f - oprávnený záujem), § 26 BDSG (osobné údaje zamestnancov) a § 5 PDSV (preprava, fakturácia a hlavné údaje). Ďalšie informácie sú uvedené nižšie a v rámci opisov jednotlivých služieb.

V prípade otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov môžete kontaktovať nášho Data Protection Officera, na adrese dpo@dpd.sk alebo na telefónnom čísle +421 907 916 018 

Môžete sa tam obrátiť aj vtedy, ak si myslíte, že ide o únik údajov alebo nedostatočnú bezpečnosť. DPD preverí vaše obavy, skontaktuje sa s vami, ak má nejaké otázky, prípadne vám poskytne relevantnú odpoveď. Upozorňujeme, že emaily nemusia byť nevyhnutne odoslané z DPD len preto, lebo je uvedené na adrese odosielateľa. Takto pristupujte ku všetkým podozrivým odpovediam alebo otázkam. DPD nikdy nežiada heslo alebo iné dôverné identifikačné údaje. Nanajvýš si od vás vyžiadame číslo zásielky, notifikačné číslo balíka, poštové smerovacie číslo príjemcu, prípadne vaše zákaznícke číslo, ak je to potrebné.

Spracovanie osobných údajov