Your delivery experts

Dehydratácia lucerny vo Francúzsku.

Tento projekt sa zameriava zníženie množstva emisií zmenou paliva (na biomasu) a účinnými energetickými opatreniami (predsušením na poliach) v procese dehydratácie lucerny. Dehydrovaná lucerna je kvalitné krmivo pre zvieratá: je zdrojom lokálne vypestovaných a geneticky nemodifikovaných proteínov. Jej produkcia si však vyžaduje veľa energie, čo nepriaznivo ovplyvňuje jej environmentálnu stopu. Zmenou výrobného procesu je možné znížiť spotrebu fosílnej energie a emisie skleníkových plynov.

Realizujú sa dva projekty: predsušením lucerny na poliach sa zredukuje potreba vyparovania vody počas procesu dehydratácie; zmena fosílneho paliva (uhlia) pri dehydratácii na miestnu biomasu (drevené pelety).

Environmentálne vplyvy:

  • Vplyv na pôdu a vodu: Ochrana poľnohospodárskej pôdy a optimalizácia spravovania územia. Ochrana vodných zdrojov: Ochrana vodných zdrojov menej častým používaním hnojív. Tieto projekty podporujú ekologicky veľmi kvalitnú rastlinu, ktorá pôsobí ako zelená pokrývka zabraňujúca pôdnej erózii a udržiavajúca podzemnú biodiverzitu.
  • Vplyv na ovzdušie a klímu: Redukcia emisií znečisťujúcich atmosféru, čo súvisí so znížením spotreby fosílnych palív.
  • Vplyv na bezpečnosť: na rozdiel od kotlov na pevné palivo znižujú kotly na biomasu riziko vdýchnutia toxických plynov pracovníkmi.

Spoločné prínosy:

  • Priamo vytvorené pracovné miesta: 102 vrátane 54 vodičov, 15 manažérov a 33 pracovných miest v údržbe. Vytvorenie týchto pracovných miest predstavuje takmer 10 % všetkých pracovných miest v sektore dehydratácie krmív vo Francúzsku.
  • Odhaduje sa, že bolo vytvorených 48 nepriamych pracovných miest v spracovaní materiálu investovaného na začiatku a 2 pracovné miesta v spracovaní požívatín a ušetreného materiálu.