13. April 2021 | Všeobecné informácie

DPD: Vďaka školeniam a vzdelávaniu zamestnanci pracujú efektívnejšie.

DPD Slovensko, ako jeden z kľúčových hráčov na trhu kuriérskych služieb, kladie veľký dôraz na profesionalitu svojich zamestnancov. Medzi benefity určite patria aj školenia, na ktorých kvalite a adresnosti si DPD dáva záležať. Firma zaškolí každého nového zamestnanca, tým sa ale procesy vzdelávania a nadobúdania zručností nekončia.

DPD Slovensko patrí do najväčšej siete na prepravu balíkov v Európe, DPDgroup. Na Slovensku má DPD viac ako 300 zamestnancov a 600 kuriérov, ktorí sa denne starajú o bezproblémové doručovanie zásielok od odosielateľa k príjemcovi. Zodpovednosť za bezchybné procesy je na pleciach zamestnancov z rôznych divízií.

DPD je súčasťou medzinárodnej prepravnej siete so špecifickými procesmi a postupmi, ale aj s firemnou kultúrou, ktorú si pestuje a rozvíja v každej krajine, kde má DPDgroup svoje zastúpenie, preto každý nový pracovník hneď po nástupe na svoju pracovnú pozíciu prejde zaškolovacím procesom. Najskôr absolvuje zákonné školenia, a potom nasledujú odborné školenia zodpovedajúce profesii nového zamestnanca.

DPD je moderná kuriérska spoločnosť a ako taká musí pravidelne inovovať svoje služby, aby kopírovali požiadavky meniaceho a rozvíjajúceho sa trhu. Školenia preto neabsolvujú len noví zamestnanci, ale DPD sa sústredí aj na stálych zamestnancov či kuriérov. Vzdelávanie je kontinuálne a podľa aktuálnej potreby, skupinové alebo individuálne.

 

„Naši kuriéri denne prichádzajú do kontaktu s množstvom ľudí, navonok reprezentujú našu spoločnosť a musia poznať postupy a technológie využívané pri doručení, preto skutočne dbáme na to, aby sa aj oni cítili komfortne vo svojej úlohe,“

hovorí Zuzana Amtmann, personálna manažérka spoločnosti DPD. O rozvoj zručností kuriérov DPD sa starajú interní školitelia. Potrebné vedomosti získavajú nielen na tréningoch, ale ak je to potrebné aj priamo v teréne na konkrétnych situáciách. „Základom je odniesť si zo školenia nielen vedomosti, ale aj zručnosti. Preto si nadobudnuté vedomosti účastníci školení v rámci školenia aj skúšajú v praxi v situačných hrách. Chceme, aby sa zamestnanci vzdelávali efektívne, zapájali všetky zmysly a kooperovali v rámci sociálnej skupiny. Veľmi sa nám to osvedčilo,“ hovorí Zuzana Amtmann

Školeniami prechádzajú aj manažéri v DPD. Pracovníci personálneho oddelenia sa manažérom venujú individuálne. Každý jeden prejde tzv. manažérskou akadémiou, či už je nový na svojej pozícii alebo sa kariérne posunul. „Pre manažérov využívame aj externých školiteľov, aby bol ich rozvoj čo najefektívnejší. Každému manažérovi pripravíme osobitný rozvojový plán,“ dopĺňa personálna manažérka DPD.

V spoločnosti DPD si môže každý zamestnanec zvoliť rôzne typy školení. Aj keď je konkrétne školenie či workshop určené prioritne pre niektoré z oddelení, môže ho absolvovať aj pracovník z iného oddelenia, ak má pocit, že mu to pomôže pri jeho práci, posunie ho to vpred alebo dopomôže k novým zručnostiam, ktoré využije. Samozrejmosťou v DPD sú aj motivačné školenia a teambuildingové aktivity.

V súčasnej pandemickej situácii fungujú školenia prevažne cez e-learning, ktoré pripravuje personálne oddelenie DPD,  prípadne cez online platformy.

Kontakt

Mgr. Andrea Bačíková, MBA

Marketing & PR Manager

Beáta Obradovičová

Senior PR Consultant

PR Clinic, s.r.o.

O DPD

Kuriérska spoločnosť DPD SK je členom DPDgroup, druhej najväčšej medzinárodnej siete na prepravu balíkov v Európe. Poskytuje široké portfólio služieb na Slovensku a do 230 krajín sveta. Prostredníctvom inovatívnych technológií, odborných znalostí a starostlivosti o zákazníkov poskytuje DPD kvalitné služby v oblasti prepravy tovaru pre odosielateľov, ale aj pre príjemcov.