Your delivery experts

Practical online parcel tracking.

If you wish to know where your DPD parcel is at any specific time you can check on its current shipping status by entering the parcel label number or your reference number in the field below.

 

Search by parcel label number
Search by parcel reference

Korisnik se obvezuje, sistem praæenja paketa Tracking koristiti iskljuèivo u svrhu pronalaženja paketa, koje su za njega ili u njegovo ime bili predani za otpremanje prema DPD-u. Koriste Tracking i podataka u neku drugu svrhu je zabranjeno.
Takoðer postoji obveza, od strane DELI%1Com%2 DPD Deutscher Paket Dienst GmbH & Co. KG i ponuðene raspoložive korisnièke oznake i lozinke koristiti samo unutar njegova podruèja djelovanja i ne smiju se davati na korištenje treæim osobama. U sluèaju zloupotrebe mo e se oduzeti i izbrisati pravo pristupa DELIS-u, lozinkama/korisnièkim oznakama.