20. juuli 2022 | Pressiteade

DPDgroup viib oma süsinikdioksiidiheite nulli 2040. aastaks

Seoses e-kaubanduse ja pakkide kättetoimetamise sektorite kiire kasvuga on DPDgroup kinnitanud ja avalikustanud ambitsioonika eesmärgi viia oma süsinikdioksiidiheite nulli 2040. aastaks – kümme aastat varem, kui seda näeb ette Pariisi kokkulepe.

Euroopa logistika ja kullerteenuse sektori suurim ettevõte kohustub vähendama kasvuhoonegaaside mahtu 2030. aastaks 43% ja 2040. aastaks 90% (võrreldes aastaga 2020). Lisaks neutraliseerib ettevõte ka kõik jääkheitmed (umbes 10%) asjakohaste tasaarvestusprojektide kaudu alates 2040. aastast.

Vastav lubadus on esitatud Teaduspõhiste Eesmärkide algatusele (Science Based Target initiative, SBTi), rahvusvahelisele organisatsioonile, mis annab ettevõtetele selgelt määratletud juhiseid ja suuniseid heitkoguste vähendamiseks kooskõlas Pariisi kokkuleppega. Selle eesmärk on piirata aastaks 2040 globaalse temperatuuri tõusu 1,5 °C võrra. DPDgroup loodab saada SBTi poolt oma algatusele heakskiidu 2023. aasta alguses.

„DPDgroup on tugevalt pühendunud rohepöörde eesmärkidele, mis on kooskõlas meie juhtiva rolliga e-kaubanduse ja tarnelahenduste valdkonnas. Täna kiirendame otsustavalt oma nullheite teed ja pühendume senisest ambitsioonikamatele tegevustele. See on suur samm, kuid olen kindel, et suudame avaldatud eesmärgi saavutada, kuna meie meeskonnad on täielikult pühendunud meie aja kõrgeima väljakutsega toimetulemisele,“ kommenteeris GeoPosti/DPDgroupi tegevjuht Yves Delmas.

Et saavutada 2040. aastaks nullheide, võtab kontsern ette järgmised initsiatiivid:

  • Elektrifitseerib esimese ja viimase miili tarnepargi, suurendades alternatiivsete transpordilahenduste (sh elektrikaubikud, kaubarattad ja jalgsi kohaletoimetamine) osakaalu 2030. aastaks 85%-ni (2035. aastal 100%).

  • Mitmekesistab liiniveopargi, et laiemalt kasutada alternatiivseid kütuseallikaid nagu biogaas, biokütus, elektri- ja vesinikkütus. Suunab rohkem pakke raudteele, et suurendada alternatiivsete liiniveolahenduste osakaalu 2030. aastaks 50%-ni (2040. aastal 100%).

  • Viib logistikaüksused ja kontorid üle taastuvenergiale ning suurendab hoonete energiatõhusust eesmärgiga kasutada 2030. aastaks 70% taastuvatest allikatest toodetud energiat (2035. aastal 100%).

  • Elektrifitseerib ametiautopargid, sorteerimiskeskuste tõstukid ja manööverhaagised, tõstes elektrisõidukite osakaalu 2030. aastaks 90%-ni (2035. aastal 100%).

Nulleesmärk hõlmab 20 suurimat kontserni äriüksust Euroopas, sealhulgas ettevõtteid Eestis, Lätis ja Leedus.

Euroopa suurima pakiveovõrguna on GeoPost/DPDgroup viimastel aastatel näidanud pidevat ja kiiret kasvu. Alates 2012. aastast on GeoPost/DPDgroup järjepanu võtnud olulisi samme jätkusuutlikuma tuleviku nimel. Kontsern on olnud süsinikuneutraalne alates 2012. aastast ning kompenseerib kõik oma transpordi ja hoonete heitkogused usaldusväärsete, sertifitseeritud taastuvenergia projektide kaudu Brasiilias, Indias ja Indoneesias.

2025. aastaks on kontsern valmis tarnima pakke madala heitkogusega kohaletoimetamisvahenditega 350 linna Euroopas, jõudes 110 miljoni eurooplaseni 15 000 vähesaastava transpordivahendi, 6700 laadimispunkti ja 250 linnadepoo abiga. Selle tulemuseks on süsinikdioksiidi heitkoguste vähenemine 83% ja õhusaasteainete vähenemine sihtlinnades 95%. Arvestades õhukvaliteedi mõju inimeste tervisele, teeb GeoPost/DPDgroup koostööd Pollutrackiga, et jälgida õhukvaliteeti 2022. aasta lõpuks 20 Euroopa linnas.

Nullheite mõiste:

Neto-nullheite tasemeni jõudmine hõlmab 1., 2. ja 3. ringi heitkoguste vähendamist nullini või jääktasemeni, mille järel neutraliseerib ettevõte kõik jääkheited nullheite sihtkuupäeval ja ka kõik järgnevad atmosfääri paisatud kasvuhoonegaaside heitkogused. 1. ringi heitkogused on otsesed heitmed ettevõtte omanduses olevatest ja kontrollitavatest ressurssidest. 2. ringi heide on ostetud energia tootmisest tulenev kaudne heide. 3. ringi heitkogused on kõik väärtusahelas esinevad kaudsed heited, mis ei kuulu 2. ringi heitmetesse.