DPD Kvalitātes un vides politika

1 1

DPD Kvalitātes un vides politika

DPD Latvija kvalitātes un vides politikas kopējais mērķis ir, nepārtraukti identificējot un novērtējot potenciālos riskus un iespējas, veicināt efektīvu, inovatīvu un videi draudzīgu sūtījumu piegādes realizāciju, tādējādi nodrošinot uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību.

DPD Latvija kvalitātes un vides politika balstās ne tikai uz uzņēmumam saistošo Latvijas Republikas normatīvo aktu, Geopost prasību, kā arī klientu un citu ieinteresēto pušu vajadzību apzināšanos un ievērošanu, bet arī efektīvu vides resursu izmantošanas kontroli, kā arī videi draudzīgu tehnoloģiju un materiālu pielietojumu.

Lai nodrošinātu augstu DPD Latvija pakalpojumu un klientu apkalpošanas kvalitāti, veiktu pastāvīgus uzlabojumus un sniegtu atbalstu vides aizsardzībā, vienlaikus savu iespēju robežās samazinot uzņēmuma darbības ietekmi uz apkārtējo vidi, ir ieviesta un tiek uzturēta kvalitātes un vides vadības sistēma, kura ir sertificēta atbilstoši starptautisku standartu ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015 prasībām.

Kvalitātes un vides politikas īstenošanas pamatelements ir zinoši, motivēti un kvalitātes un vides vadības sistēmas  uzturēšanā ieinteresēti uzņēmuma darbinieki, kuri izprot vadības sistēmas nozīmi viņu veicamo darbu procesos un meklē arvien jaunas iespējas tās  pilnveidošanā.

Kvalitātes un vides pārvaldība ir neatņemama Geopost zīmola un ilgtspējas stratēģijas sastāvdaļa. Arī DPD Latvija kā piegādes eksperti to uzskata par prioritāti un vēlas radīt pozitīvu ietekmi uz kopējo uzņēmējdarbības attīstību, vidi un sabiedrību. Mēs uzskatām, ka ilgtspējība ir ļoti svarīga mūsu biznesam, lai nodrošinātu atbilstību un līderpozīcijas sūtījumu piegādes jomā. DPD ilgtspējas programmas DrivingChnge apņemšanās ir nodrošināt ilgtspējību uz trīs plašiem pīlāriem – mūsu cilvēki, mūsu planēta un mūsu kopienas. Šie pīlāri ir objektīvs, caur kuru mēs novērtējam katras mūsu iniciatīvas ietekmi. Ilgtspējas programmas ietvaros mēs koncentrējamies uz šādām jomām:

Dekarbonizācija
Mēs definējam savas dekarbonizācijas ambīcijas, nosakot zinātniski pamatotus īstermiņa un ilgtermiņa mērķus, lai samazinātu radītās oglekļa emisijas atmosfērā un tiektos uz klimata neitralitāti.

Aprites ekonomika
Mēs pielietojam aprites ekonomiku mūsu uzņēmējdarbības aspektos, nodrošinot resursu atkārtotu izmantošanu, atjaunošanu un pārstrādi, tādējādi pagarinot to aprites ciklu.

Gaisa kvalitāte
Esam ieviesuši gaisa kvalitātes monitoringa programmu Rīgā, lai palīdzētu ikvienam pilsētas iedzīvotājam sekot līdz gaisa kvalitātei, kā arī sniegtu iespēju pilsētas vadībai saprast galvenos gaisa piesārņojuma cēloņus un rosinātu pieņemt datos balstītus lēmumus gaisa kvalitātes uzlabošanai.

Uzticams darba devējs un godprātīgs partneris
Mēs rūpējamies par saviem darbiniekiem un partneriem, piedāvājot un nodrošinot ētisku, drošu un iekļaujošu darba vidi.

Kvalitātes un vides politika ir pieejama visiem DPD Latvija darbiniekiem, kā arī ieinteresētajām pusēm, un pēc nepieciešamības tiek pārskatīta un aktualizēta, balstoties uz izmaiņām uzņēmuma procesos, struktūrā vai uz kādu citu apstākļu ietekmi.