DPD Kvalitātes un vides politika

DPD Kvalitātes un vides politika

DPD Latvija kvalitātes un vides politikas kopējais mērķis ir, nepārtraukti identificējot un novērtējot potenciālos riskus un iespējas, veicināt efektīvu, inovatīvu un videi draudzīgu sūtījumu piegādes realizāciju, tādējādi nodrošinot uzņēmuma ilgtspējīgu attīstību.

DPD Latvija kvalitātes un vides politika balstās ne tikai uz uzņēmumam saistošo Latvijas Republikas normatīvo aktu, DPD grupas prasību, kā arī klientu un citu ieinteresēto pušu vajadzību apzināšanos un ievērošanu, bet arī efektīvu vides resursu izmantošanas kontroli, kā arī videi draudzīgu tehnoloģiju un materiālu pielietojumu.

Lai nodrošinātu augstu DPD Latvija pakalpojumu un klientu apkalpošanas kvalitāti, veiktu pastāvīgus uzlabojumus un sniegtu atbalstu vides aizsardzībā, vienlaikus savu iespēju robežās samazinot uzņēmuma darbības ietekmi uz apkārtējo vidi, ir ieviesta un tiek uzturēta kvalitātes un vides vadības sistēma, kura ir sertificēta atbilstoši starptautisku standartu ISO 9001:2015 un ISO 14001:2015 prasībām.

Kvalitātes un vides politikas īstenošanas pamatelements ir zinoši, motivēti un kvalitātes un vides vadības sistēmas  uzturēšanā ieinteresēti uzņēmuma darbinieki, kuri izprot vadības sistēmas nozīmi viņu veicamo darbu procesos un meklē arvien jaunas iespējas tās  pilnveidošanā.

Kvalitātes un vides pārvaldība ir neatņemama DPD grupas zīmola un korporatīvās stratēģijas sastāvdaļa. Kā piegādes eksperti to uzskatām par prioritāti un, veicot uzņēmējdarbību, vēlamies radīt pozitīvu ietekmi uz kopējo uzņēmējdarbības attīstību un vidi. Korporatīvās sociālās atbildības ilgtspējas programmas DrivingChangeTM  ietvaros mēs koncentrējamies uz četrām jomām.

Efektīva sūtījumu piegāde pilsētvidē:
Inovatīvi, uz klientu orientēti piegādes risinājumi, Pickup tīkla (Paku Skapji un Paku Bodes) attīstība un paplašināšana, veiksmīgi sūtījuma pirmās piegādes mēģinājumi, kas palielina sūtījumu piegādes efektivitāti un palīdz mazināt gan satiksmes sastrēgumus, gan vides piesārņojumu, veicot atkārtotas piegādes.

Inovatīva uzņēmējdarbība:
Dalīšanās uzņēmuma pieredzē un zināšanās, e-komercijas attīstības veicināšana, vietējo uzņēmēju iesaistīšana gudru piegādes risinājumu izveidē, darbinieku attīstīšana, apmācība un iedrošināšana, ikgadējas DPD grupas kvalitātes un vadības balvas, inovāciju attīstības stimulēšanai.

Radītā oglekļa dioksīda emisiju samazināšana:
DPD pamatdarbības rezultātā radītā CO2 mērīšana un monitorings, sūtījumu piegādes maršrutu optimizācija, regulāra transportlīdzekļu tehniskā apkope, sūtījumu piegādes transportlīdzekļu parka atjaunināšana un autovadītāju papildus apmācības.

Sabiedrība
Ieguldījums sabiedrībai, kurai esam vistuvāk, piedaloties un atbalstot dažādus sociālos projektus, tādējādi paužot savu nostāju par uzņēmumam svarīgām vērtībām.

Kvalitātes un vides politika ir pieejama visiem DPD Latvija darbiniekiem, kā arī ieinteresētajām pusēm, un pēc nepieciešamības tiek pārskatīta un aktualizēta, balstoties uz izmaiņām uzņēmuma procesos, struktūrā vai uz kādu citu apstākļu ietekmi.