Your delivery experts

Pretenzijas

SIA „DPD Latvija” pretenziju izskatīšanas noteikumi

Pretenzija var būt par jebkuru DPD pakalpojumu, kurš netiek izpildīts saskaņā ar noteiktajiem termiņiem, pakalpojumu izmantošanas un klientu līguma nosacījumiem.

SIA „DPD Latvija” (turpmāk tekstā – DPD Latvija), kā uzticams sadarbības partneris, nodrošina saviem klientiem individuālu klientu apkalpošanas servisu.

DPD Latvija, saskaņā ar uzņēmumam piešķirtā LV EN ISO 9001:2008 standarta prasībām ir izstrādājusi un uztur procedūras, kas nodrošina klientiem objektīvu un godīgu pretenziju izskatīšanu, savlaicīgu atrisināšanu un operatīvu lēmuma pieņemšanu.

Jebkuram DPD Latvija klientam (juridiskai vai fiziskai personai) ir tiesības iesniegt pretenziju par saņemtajiem pakalpojumiem, tajā skaitā par:

 • klientu apkalpošanas kultūru un kvalitāti;
 • sūtījumu paņemšanas/piegādes kvalitāti;
 • cita veida neatbilstībām.

DPD Latvija, izskatot iesniegto klienta pretenziju, ievēro DPD pakalpojumu izmantošanas noteikumus, ar klientiem noslēgtos sadarbības līgumus un Latvijas Republikas tiesiskos aktus, kā arī saistošos starptautiskos normatīvos dokumentus. Izskatot pretenziju, DPD Latvija, ir tiesības pieprasīt no klienta papildus informāciju un dokumentus par pretenzijā norādītajiem faktiem un apstākļiem. Nepieciešamības gadījumā, lai DPD Latvija varētu izskatīt pretenziju par bojājumiem, Jums ir jānodod DPD Latvija izpētei Jūsu sūtījuma saturs un oriģinālais iepakojums.

Ja Jūs vēlaties iesniegt pretenziju, tai skaitā par nozaudētu, bojātu vai aizkavētu sūtījumu, Jums jānodrošina DPD Latvija pakalpojumu izmantošanas noteikumu izpilde, pretējā gadījumā DPD Latvija patur tiesības noraidīt Jūsu pretenziju.

Pieņemot lēmumu veikt klientam kompensāciju par bojātu vai zaudētu sūtījumu, kā arī piemērot atlaidi sūtījumu piegādes izmaksām, DPD Latvija minētās darbības veiks tajā gadījumā, ja klients būs apmaksājis agrāk sniegtos pakalpojumus un klientam nebūs kavētu parādu par DPD Latvija sniegtajiem pakalpojumiem.

Pretenziju klienti var iesniegt:

 • nosūtot pretenzijas pieteikumu uz e-pasta adresi [email protected];
 • aizpildot elektronisko iesniegumu par pretenziju mājaslapā;
 • zvanot pa tālruni DPD Klientu apkalpošanas nodaļai uz numuru 67 387 284;
 • nosūtot pa faksu DPD Klientu apkalpošanas nodaļai uz numuru 67 387 288;
 • nosūtot rakstiski uz DPD Latvija ofisu ar pasta starpniecību uz adresi:

 SIA „DPD Latvija”
 Klientu apkalpošanas nodaļai
 Uriekstes ielā 8a, Rīgā, LV-1005.

Ierosinājumu veidlapa atrodas šeit >>
Pretenziju iesniegums atrodas šeit >>

DPD Latvija nodrošina, ka visas no klientiem saņemtās pretenzijas tiek reģistrētas DPD Latvija pretenziju datu bāzē.

Pretenzijas reģistrēšanas datums ir diena, kad pretenzijas iesniedzējs saņem apstiprinājumu par pretenzijas reģistrēšanu no DPD Latvija Klientu apkalpošanas nodaļas. Pretenzijas reģistrēšanas diena netiek ieskaitīta pretenzijas izskatīšanas laikā.

Pretenzija tiek izskatīta 5 (piecu) darba dienu laikā no tās reģistrēšanas dienas, ja attiecas uz:

 • apkalpošanas kultūru;
 • sūtījumu paņemšanu vai piegādi;
 • jautājumu par rēķiniem.

Pretenzija tiek izskatīta 10 (desmit) darba dienu laikā no tās reģistrēšanas dienas, ja attiecas uz:

 • bojātu sūtījumu;
 • nozaudētu visu sūtījumu vai tā daļu;
 • dokumentiem.

Pretenzija tiek izskatīta 20 (divdesmit) darba dienu laikā no tās reģistrēšanas dienas, ja attiecas uz starptautisku sūtījumu.

Ja, izskatot klienta pretenziju tiek konstatēti apstākļi, kuru dēļ nav iespējams ievērot noteiktos termiņus, tad tiek pieņemts lēmums par izskatīšanas termiņa pagarinājumu un DPD Latvija atbildīgais darbinieks vienojas ar klientu par tālākajām darbībām un atbildes sniegšanas termiņu.

Ja, iesniegtā pretenzija formāli pēc vispārējām pazīmēm neatbilst šajos Noteikumos norādītajām prasībām, nav saprotama aprakstītā pretenzijas būtība, nav pievienoti dokumenti, uz kuriem tā pamatota vai tā ir neskaidra, tad DPD Latvija atbildīgais darbinieks informē par to klientu.

Gala atbilde uz pretenziju klientam tiek sniegta vēlamajā veidā (rakstiski, telefoniski vai pa e - pastu).

Ja atbilde uz pretenziju tiek sagatavota rakstveidā, tad tā tiek nosūtīta ierakstītā vēstulē uz klienta norādīto pasta adresi.

Atbilde uz pretenziju tiek sagatavota latviešu valodā. Pēc klienta lūguma atbildi var sagatavot arī angļu vai krievu valodā.

Pasūtījumu pieteikšanas līnija

Tālr.: 67 060 519

P.-Pk. 8:00-18:00

 

Klientu apkalpošanas nodaļa

Tālr.: 67 387 284

E-pasts: [email protected]