Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató

Nyilatkozatok

Adatkezelési megfelelési nyilatkozat

Tájékoztatjuk, hogy az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendeletének (a továbbiakban GDPR vagy Rendelet) alkalmazására történő felkészülés során alulírott DPD Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet, a továbbiakban: DPD) Rendelet hatálya alá eső személyes-adatkezelési folyamatok feltérképezését elvégeztük. A folyamatok során azonosított adatokról nyilvántartás készült, amelyek jogszerűen, az elvárt alapelvek betartásával működnek.

Rögzítésre kerültek az egyes adatkezelések céljai, jogalapjai, az adatkezelésbe bevont személyes adatok köre (érintetti kategóriák szerint), valamint az adatmegőrzés kritériumrendszere.

Az adatbiztonsági technikai és szervezési intézkedések elvégzése megtörtént. Kialakításra kerültek a papíralapon tárolt adatok és az informatikai eszközökön, hálózaton, szervereken tárolt adatok esetében a technikai szervezési intézkedések, mint pl. jogosultság kezelés folyamata, szerverek, szerverek biztonságának követelményei, álnevesítés lehetősége.

Társaságunknál Adatvédelmi Tisztviselő került kijelölésre. Az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatunkban kialakításra kerültek az adatvédelmi incidensek észlelésének és kezelésének, az adatvédelmi hatásvizsgálatok és érdekmérlegelések elvégzésének szabályai.

Rendelkezünk Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattal, valamint Adattovábbítási Nyilvántartással és Adatvédelmi Incidens Nyilvántartással és ezeket hitelesen vezetjük.

Az egyes adatkezelések Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett adatvédelmi nyilvántartási regisztrációja megtörtént, ezek regisztrációs számát a vonatkozó szabályzat tartalmazza.

További feladatok kapcsán tisztában vagyunk azzal, hogy milyen céloknak kell megvalósulnia annak érdekében, hogy az érintetti jogok maradéktalanul teljesülhessenek. A személyes adatok maximális védelmére törekvés mellett tisztában tartjuk az információs önrendelkezés jogát. Az érintetteket tájékoztatjuk az őket megillető jogorvoslati lehetőségekről. A DPD-nél alkalmazott adatfeldolgozás útja mindenki számára követhető és ellenőrizhető.

Kijelentjük, hogy tevékenységünket a GDPR Rendeleten kívül a DPD tevékenységét szabályozó postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX törvény rendelkezései, és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján végezzük.

Valamennyi partnerünktől megköveteljük a jogszabályoknak való megfelelést, valamint tevékenységünk során csak olyan csak olyan partnereket és alvállalkozókat veszünk igénybe, akik megfelelnek a hatályos adatvédelmi rendelkezések követelményeinek.

 

Czifrik Szabolcs

ügyvezető, DPD Hungary Kft.

 

Adatkezelő megnevezése: DPD Hungary Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.01-09-888141

Adatkezelő adószáma: 13034283-2-41

Adatkezelő székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet

Adatkezelő e-elérhetősége: [email protected]

Adatkezelő képviselője: Czifrik Szabolcs (ügyvezető)

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Soltész Gergő

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:  [email protected]

Nyilatkozat a GDPR szerinti adatfeldolgozói szerződések megkötéséről

Kedves Ügyfeleink!

A DPD Hungary Kft. (cégjegyzékszáma: Cg.01-09-888141, adószáma: 13034283-2-41, székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet, továbbiakban: DPD HU) ügyfeleitől érkező adatfeldolgozói szerződések megkötésének igénye kapcsán -  figyelembe véve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (továbbiakban: GDPR) 28. cikkét – az alábbi nyilatkozatot adja ki.  

A GDPR 28. cikke alapján adatfeldolgozói szerződést, a személyes adatokat kezelő és az adatokat feldolgozó között kell kötni, annak érdekében, hogy az adatfeldolgozó kötelezve legyen a személyes adatok feldolgozására vonatkozó szabályok tiszteletben tartására, megfelelő garanciák nyújtására a rendelet követelményeinek való megfelelés és az érintettek védelmét biztosító technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.

A DPD HU futárpostai szolgáltatási tevékenységének ellátása során adatkezelőként és nem, mint adatfeldolgozóként van jelen. Az adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerinti szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés.

A DPD HU a szolgáltatás nyújtása során önállóan határozza meg a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit. A személyes adatok gyűjtéséért, rendszerezéséért, kezeléséért és tárolásáért a DPD HU felelősséget vállal.

A DPD HU-nak joga van megőrizni a szerződés megszűnése után is az összegyűjtött adatokat (nem köteles az ügyfél utasítására törölni azokat) az esetleges jogi követelések teljesítéséhez és elbírálásához szükséges időtartamon belül (pl. elveszett, vagy megrongálódott csomagokkal kapcsolatos kártérítési igény elbírálása).

A fent említett esetben tehát, ahol a DPD HU kizárólag futárpostai szolgáltatást nyújt, az ügyfelekkel kapcsolatos személyes adatoknak nem mint a feldolgozója, hanem mint kezelője van jelen. Így ilyen esetben a rendelet nem írja elő az adatfeldolgozói szerződés megkötésének kötelezettségét.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos további információkért, kérjük tekintse meg weboldalunkon található adatvédelmi tájékoztatónkat.

 

Czifrik Szabolcs

ügyvezető, DPD Hungary Kft.

 

Adatkezelő megnevezése: DPD Hungary Kft.

Adatkezelő cégjegyzékszáma: Cg.01-09-888141

Adatkezelő adószáma: 13034283-2-41

Adatkezelő székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet

Adatkezelő e-elérhetősége: [email protected]

Adatkezelő képviselője: Czifrik Szabolcs (ügyvezető)

Adatvédelmi tisztviselő: Dr. Soltész Gergő

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:  [email protected]

Adatvédelmi információk szolgáltatásainkkal kapcsolatban

Milyen személyes adatokat kezelünk és miért?

A Társaság fő tevékenysége: egyéb postai, futárpostai tevékenység.

A Társaság vállalja a küldemények felvételét, továbbításának megszervezését, szortírozását és kézbesítését belföldön és külföldön, annak a részére, akit a küldemény feladója címzettként megjelöl, biztosítva a küldeményeknek a feladó által is - interneten keresztül való - nyomon követhetőségét. A Társaság szolgáltatási tevékenységének ellátása céljából természetes személyek adataival is kapcsolatba kerül. Ezen adatok lehetnek név, lakcím, telefonszám és e-mail cím. Az adatok a futárpostai tevékenység ellátása céljából szükségesek.

adatkezelés célja: futárpostai tevékenység ellátása

kezelt adatok köre:

 • küldemény címzettje esetén: név, lakcím, telefonszám és e-mail cím

 • küldeményfeladó esetén: partner azonosító, partner neve, adószáma, székhely vagy lakcímadata, elektronikus levelezési cím, telefonszám, számla adatok, szerződéskötés dátuma

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) b) pontja szerint az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges, valamint a GDPR 6. cikk (1) c) pontja szerinti jogi kötelezettség teljesítése

adattárolás határideje:

 • a telefonszám és az e-mail cím a szolgáltatás elvégzését követően haladéktalanul törlésre kerül,

 • a számlázáshoz szükséges adatok esetében (név, lakcím) a számla kiállításától számított 8 év

adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

Hátralékkezelés

A Társaság ügyfelei esetében előfordulhatnak hátralékot felhalmozó megbízók. Ilyen esetben a Társaság kintlévőség-kezelő csoportja megkezdi a hátralékkezelési eljárást. Amennyiben az eljárás nem vezet eredményre, a megbízó adatait követeléskezelési céllal átadjuk megbízott ügyvéd, vagy követeléskezelő társaság részére.

adatkezelés célja: hátralék behajtása

kezelt adatok köre:

 • partner azonosító

 • partner neve

 • adószáma

 • székhely vagy lakcím adata

 • elektronikus levelezési cím

 • telefonszám

 • első, második felszólítás dátuma

 • számla adatok

 • szerződéskötés dátuma

adatkezelés jogalapja: a Társaság a GDPR 6. cikk (1) f) pont szerinti jogos érdekének érvényesítése

adattárolás határideje: a hátralék kiegyenlítése, illetve a hátralékkezeléssel kapcsolatos polgári jogi igények elévülése (5 év)

Panaszkezelés

A Társaság a beérkező panaszokat ingyenes, egyszerű, átlátható és megkülönböztetéstől mentes eljárás keretében vizsgálja ki és a panaszokról, kezelésük módjáról nyilvántartást vezet. A panaszkezelés ügyfeleket érintő szabályait a Társaság ÁSZF-e tartalmazza.

adatkezelés célja: panaszok rögzítése, kivizsgálása, elbírálása

kezelt adatok köre:

 • a küldemény felvételének időpontja

 • a küldemény csomagcímkéjén szereplő csomagszám

 • az igényérvényesítő (Ügyfél/Címzett) adatai (név, székhely/lakcím, azonosítószám - csomagszám, referenciaszám -, adószám, esetlegesen bankszámlaszám) és cégszerű, illetve sajátkezű aláírása, vagy fax-szám, vagy e-mail cím, vagy levelezési cím, amelyre a Társaság írásos válaszát megküldheti

 • a panasz leírása, a küldemény vagy a szolgáltatás esetleges hibájának és a hiba feltehető okának megjelölése és leírása

 • a kár megjelölése, leírása és a kártérítési igény mértékének meghatározása

 • az érintett hangja (a telefonbeszélgetés rögzítésre kerül)

 • a panasz megalapozottságának igazolásául szolgáló, továbbá a kárigény ellenőrzését lehetővé tevő dokumentumok, így például a küldemény tartalmáról szóló okmányt (szállítólevél, beszerzési számla, fénykép-felvételek stb.)

 • a küldemény megszerzését és beszerzési árát, esetleg termelési költségeit igazoló okmányok

 • a futárral közösen felvett jegyzőkönyv

 • indokolt esetben a kár meghatározásához szükséges szakértői nyilatkozatot.

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) c) szerinti jogi kötelezettség teljesítése, 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (6)-(7) szerint

adattárolás határideje: a Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni [fogyasztóvédelmi törvény 17/A. § (7)]

adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

Telefonbeszélgetések rögzítésével összefüggő adatkezelés

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/B. § (3) bekezdése alapján a DPD-vel folytatott beszélgetése rögzítésre kerül, a beszélgetést egyedi azonosító számmal látjuk el, személyes adatait az alábbiak szerint kezeljük:

adatkezelés célja: panaszok, ügyfél igények, jogvita eldöntését szolgáló bizonyítékok rögzítése, hibabejelentések rögzítése, kivizsgálása, elbírálása, megállapodás bizonyítása, behajthatatlanság igazolása, minőségbiztosítás

kezelt adatok köre:

 • a küldemény felvételének időpontja

 • a küldemény csomagcímkéjén szereplő csomagszám

 • az igényérvényesítő (Ügyfél/Címzett) adatai (név, székhely/lakcím, azonosítószám - csomagszám, referenciaszám -, adószám, esetlegesen bankszámlaszám) és cégszerű, illetve sajátkezű aláírása, vagy fax-szám, vagy e-mail cím, vagy levelezési cím, amelyre a Társaság írásos válaszát megküldheti

 • a panasz leírása, a küldemény vagy a szolgáltatás esetleges hibájának és a hiba feltehető okának megjelölése és leírása

 • a kár megjelölése, leírása és a kártérítési igény mértékének meghatározása

 • az érintett hangja

 • a panasz megalapozottságának igazolásául szolgáló, továbbá a kárigény ellenőrzését lehetővé tevő dokumentumok, így például a küldemény tartalmáról szóló okmányt (szállítólevél, beszerzési számla, fénykép-felvételek stb.)

 • a küldemény megszerzését és beszerzési árát, esetleg termelési költségeit igazoló okmányok

 • a futárral közösen felvett jegyzőkönyv

 • indokolt esetben a kár meghatározásához szükséges szakértői nyilatkozatot.

adatkezelés jogalapja: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A-C. §-ban meghatározottak, GDPR rendelet 6. cikk (1) bek. c) pont (jogi kötelezettség teljesítése, tekintettel a Postatörvény 57.§(1) bekezdése és a Fogyasztóvédelmi törvény 17/B.§ (3) bekezdése)

adattárolás határideje: a Társaság a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni [fogyasztóvédelmi törvény 17/A. § (7)]

adattárolás módja: papíralapon és elektronikusan

Ajánlatkérés

A weboldalon a Kapcsolat és a Csomagfeladás menüpontban van lehetősége a látogatónak ajánlatkérésre.

adatkezelés célja: a honlapon kapcsolatfelvételt kezdeményező látogatók azonosítása, számukra az elektronikus szolgáltatások elérhetővé tétele

kezelt adatok köre:

 • Cég neve *

 1. Utca, házszám *

 2. Irányítószám *

 3. Település *

Kapcsolattartó:

 1. Neve *

 2. E-mail címe *

 3. Telefonszáma *

 4. Átlagos havi csomagmennyiség (db)? *

 5. Átlagosan milyen súlyúak ezek a küldemények? *

 6. Az áru megnevezése *

 7. Van Önnek utánvétes csomagja? A csomagok hány százaléka utánvétes?

 8. Mekkora az átlagosan beszedendő utánvét összeg?

 9. Megjegyzés

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintteti hozzájárulás

adattárolás határideje: az adatközléstől számított 2 év

adattárolás módja: elektronikus

Honlapüzemeltetés

A Társaság saját honlapot üzemeltet, amely a https://www.dpd.com/hu címen érhető el. A honlapon automatikus adatgyűjtés (cookie/sütik, Google Analytics stb.) valósul meg. A honlapra való be- és kilépést a látogatók számára kis adatcsomagok, ún. sütik (angol nevükön, illetve a továbbiakban: „cookie”-k) segítik elő, amelyeket a látogatók informatikai eszközén a honlap helyez el, illetve olvas arról vissza. A cookie-k a honlap megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai jellegű, anonimizált adatgyűjtés célját szolgálják. A cookie-kat a látogató törölni tudja az informatikai eszközéről, illetve azok a böngésző bezárásával automatikusan törlődnek, valamint a látogató manuálisan beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa. A honlapot a látogató abban az esetben is használni tudja, ha egyébként a cookie-k alkalmazását a böngészője beállításai között manuálisan letiltja.

A honlap egyrészt az egyedi, ideiglenes jelleggel elhelyezett „spublic” cookie-t alkalmazza a munkafolyamatok azonosítására, azaz annak megállapítására, hogy a látogató be van-e jelentkezve a honlapon vagy sem. A „spublic” cookie tehát a látogatók számára a honlapra való belépést, illetve az onnan történő kilépés segíti elő. A „spublic” cookie egy ideiglenes cookie, amely a böngésző bezárásával automatikusan törlődik a látogató informatikai eszközéről, illetve azt a látogató a böngészője beállításai között manuálisan maga is törölni tudja. Az alábbi cookie-k abból a célból kerülnek alkalmazásra, hogy segítségükkel megállapíthatóak legyenek a honlap látogatására és látogatottságára vonatkozó alábbi statisztikai jellegű, és ilyen célra gyűjtött adatok: - a látogató keresőmotor, kulcsszó vagy link révén jutott a honlapra („utmz”cookie), - a látogató hányszor látogatta meg a honlapot („utmb” cookie), - a látogató mennyi ideig tartózkodott a honlapon („utma” és az „utmv” cookie), - a látogató mikor látogatta meg először a honlapot („utma” és „utmv” cookie), illetve - a látogató mikor látogatta meg utoljára a honlapot („utmc” és „utmv” cookie). A fentiek mellett egyes cookie-k óvják a honlapot a túlterheléstől („utmt” cookie), továbbá egyes, a Google Analytics által alkalmazott cookie-k analitikai, statisztikai, illetve biztonsági célból rögzítik a látogató által használt informatikai eszköz IP-címét is. Az adattárolás a látogató informatikai eszközén valósul meg. A honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását tehát külső szolgáltatóként a Google Analytics szerverei segítik a fent felsorolt cookie-k segítségével. A mérési adatok kezeléséről ezen adatok adatkezelője a https://www.google.com/analytics/ weboldalon nyújt részletes felvilágosítást, a Google adatvédelmi elveiről pedig itt érhető el bővebb információ: http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/. A honlapról a Google Analytics szerverei felé továbbításra kerülő adatok az érintett látogató személyazonosságának kizárólagos azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azok alapján kizárólag az informatikai eszköz IP címe azonosítható.

adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás működésének ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat

kezelt adatok köre: dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a meglátogatott oldal címe, az előzőleg meglátogatott oldal címe, a felhasználó operációs rendszerével és böngészőjével kapcsolatos adatok

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulás és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése

adattárolás határideje: a honlap megtekintésétől számított 30 nap

adattárolás módja: elektronikus 

Kamerás megfigyelő rendszer általi adatrögzítés

Ahol kép és videorögzítésre alkalmas elektronikus megfigyelőrendszer működik, ott a kamerák pontos elhelyezkedéséről szóló, és a rögzítés tényét ismertető táblák kihelyezésre kerültek.

A kamerás megfigyelőrendszerrel kapcsolatos személyes adatokat az alábbiak szerint kezeljük:

adatkezelés célja: jelentős értékű raktárkészlet biztonságos tárolása, kezelése, szállítása, a raktárból történő hiánytalan és épségben történő kiszállítás dokumentálása

kezelt adatok köre: az érintett képmása, a kameraképpel megszerezhető adatok (tartózkodási hely, tartózkodási idő)

adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f), azaz a Társaság jogos érdeke

adattárolás határideje: a cél eléréséig, maximum 30 nap

adattárolás módja: elektronikusan

Kamerával megfigyelt terület

DPD karrierportál

A DPD az üres álláshelyei betöltésére karrierportált üzemeltet a https://dpd.karrierportal.hu/allasok oldalon. Lehetőség van meghirdetett állásokra jelentkezni, valamint a későbbi együttműködés reményében önéletrajzi adatok feltöltésére.

Az oldalon a kiválasztáshoz feltétlenül szükséges információk kerülnek tárolásra.

adatkezelés célja: üres álláshelyek betöltése, munkaerő toborzás

kezelt adatok köre: kötelezően megadandó adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, állandó és ideiglenes lakcím irányítószáma, e-mail cím, legmagasabb iskolai végzettség, idegennyelv-ismeret, munkahelyi releváns tapasztalat, preferált szakterület, munkavégzés helye, munkaidő, elvárt havi minimum nettó fizetés, munkába állási határidő, munkaidő, vezetői engedély, targonca jogosítvány

opcionális adatok: neme, alternatív e-mail cím, telefonszám, profilkép, preferált tevékenységi szint, az érintett által megadott egyéb adatok

adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintteti hozzájárulás

adattárolás határideje: az adatközléstől számított 2 év

adattárolás módja: elektronikusan

A jelen tájékoztatóban esetleg fel nem sorolt adatkezelésről a személyes adat felvételekor adunk tájékoztatást.

 

Hogyan védjük az adatokat?

A papíralapon kezelt személyes adatok biztonsága érdekében a DPD az alábbi intézkedéseket alkalmazza:

 • az adatokat csak az arra jogosultak ismerhetik meg, azokhoz más nem férhet hozzá

 • a dokumentumokat jól zárható, száraz, tűz- és vagyonvédelmi berendezéssel ellátott helyiségben helyezzük el

 • a folyamatos aktív kezelésben lévő iratokhoz csak az illetékesek férhetnek hozzá

 • a DPD adatkezelést végző munkatársa a nap folyamán csak úgy hagyhatja el az olyan helyiséget, ahol adatkezelés zajlik, hogy a rá bízott adathordozókat elzárja, vagy az irodát bezárja

 • a Társaság adatkezelést végző munkatársa a munkavégzés befejeztével a papíralapú adathordozót elzárja

 • amennyiben a papíralapon kezelt személyes adatok digitalizálásra kerülnek, a digitálisan tárolt dokumentumokra irányadó biztonsági szabályokat alkalmazza a Társaság

Amennyiben a papíralapon tárolt személyes adat kezelésének célja megvalósult, úgy a Társaság intézkedik a papír megsemmisítéséről. Amennyiben a személyes adatok adathordozója nem papír, hanem más fizikai eszköz, úgy annak megsemmisítésére a papíralapú dokumentumokra vonatkozó megsemmisítési szabályok az irányadóak.

A számítógépen, illetve hálózaton tárolt személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza:

 • az adatkezelés során használt számítógépek a Társaság tulajdonát képezik, vagy azok fölött tulajdonosi jogkörrel megegyező joggal bír

 • a számítógépen található adatokhoz csak érvényes, személyre szóló, azonosítható jogosultsággal - legalább felhasználói névvel és jelszóval – lehet csak hozzáférni, a jelszavak cseréjéről a Társaság rendszeresen, illetve indokolt esetben gondoskodik

 • az adatokkal történő minden számítógépes rekord nyomon követhetően naplózásra kerül

 • a hálózati kiszolgáló gépen (a továbbiakban: szerver) tárolt adatokhoz csak megfelelő jogosultsággal és csakis az arra kijelölt személyek férhetnek hozzá

 • amennyiben az adatkezelés célja megvalósult, az adatkezelés határideje letelt, úgy az adatot tartalmazó fájl visszaállíthatatlanul törlésre kerül, az adat újra vissza nem nyerhető

 • a Társaság a hálózaton tárolt adatok biztonsága érdekében a szervereket magas rendelkezésre állású infrastruktúrával védi, az adatvesztést mentésekkel és archiválással kerüli el

 • a lementett adatokat tároló adathordozó az erre a célra kialakított páncéldobozban, tűzbiztos helyen és módon tárolt

 • a személyes adatokat kezelő hálózaton a vírusvédelemről folyamatosan gondoskodik

 • a rendelkezésre álló számítástechnikai eszközökkel, azok alkalmazásával megakadályozza illetéktelen személyek hálózati hozzáférését

A személyes adatok tárolásának helyén, a szerverszobákban tárolt szerverek fizikai védelme érdekében a Társaság az alábbi intézkedéseket és garanciális elemeket alkalmazza:

 • a szerverszoba fizikai védelmét tűzgátló falak biztosítják

 • a szerverszoba klimatizált és tűzjelző berendezéssel ellátott

 • a szerverszobába csak a szerverszoba kulcsfelvételi engedéllyel rendelkező személy léphet be,

 • a kulcsfelvételi engedéllyel rendelkezőkről nyilvántartást vezet az Adatkezelő

A jogosultságkezelés szabályozásának célja, hogy a kiosztott jogosultságok pontosan nyomon követhetőek legyenek, dokumentált formában megőrzésre kerüljenek, valamint az egyes jogosultságokkal rendelkező személyek tevékenysége és az általuk felhasznált adatok köre ellenőrizhető legyen. Ezen adatok naprakészsége nagymértékben hozzásegíti a Társaságot a tőle elvárt, illetve általa elérhető biztonsági szint teljesítéséhez, továbbá az informatikai hálózat törvényi és szakmai normák szerinti üzemeltetéséhez.

A személyes adatok biztonsága érdekében a Társaság az alábbi jogosultságkezelési előírásokat alkalmazza:

 • Új jogosultság beállítását, illetve jogosultság megváltoztatását a jogosultság birtokosának felhatalmazása alapján az informatikus végzi

 • A jogosultságok megállapítása során kizárólag a munkavégzéshez szükséges és elégséges jogosultságokat osztjuk ki

 • El kell kerülni, hogy teljes hozzáférést, illetve adminisztrátori jogosultságokat kapjanak más munkát végző, illetve a jogosultság birtoklására igényt nem tartó személyek

 • Adminisztrátori jogosultsággal rendelkező, nevesített felhasználót kell alkalmazni a rendszer adminisztrálása érdekében minden esetben, ahol ez lehetséges. A nem nevesített rendszergazdai jelszavakat zárt borítékban, felbontást gátló módon, aláírva kell tárolni. Ezek használatát az Adatkezelő vezető tisztségviselője vagy akadályoztatása esetén a helyettesítési rend szerinti helyettese engedélyezheti. A nem nevesített felhasználói jogosultságok használatát indokolni és dokumentálni kell.

 • Külső – karbantartó vagy fejlesztő – cég alkalmazottja folyamatosan működő, korlátlan időre szóló hozzáférési jogosultsággal nem rendelkeznek.

A DPD törekszik - a GDPR-nak való megfelelés érdekében - a személyes adatok kezelésének minimálisra csökkentésére, a személyes adatok mihamarabbi álnevesítésére, a személyes adatok funkcióinak és kezelésének átláthatóságára, valamint arra, hogy az érintett nyomon követhesse az adatkezelést, az adatkezelő pedig biztonsági elemeket hozhasson létre és továbbfejleszthesse azokat.  Bevezetésre került az ún. beépített adatvédelem (privacy by design), melynek következtében a Társaság már az adatkezelés tényleges megkezdése előtt – például már a projektelőkészítés időszakában – is figyelemmel van a GDPR előírásaira. A beépített adatvédelem a Társaság saját, olyan belső eljárásainak az összessége, amivel - a külső szabályozásoktól függetlenül is - igyekszik megfelelni annak, hogy az érintett magánszféráját minél jobban védje.

Továbbítjuk az adatokat harmadik személynek?

Adatait kizárólag az üzleti tevékenységünkhöz kapcsolódóan bejelentett célokra használjuk fel. Az általunk feldolgozott adatokat nem adjuk ki bárkinek és olyan célokra, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül szolgáltatásainkhoz, a következő esetektől eltekintve:

Jogszabályi előírások teljesítése

Vannak olyan esetek, amikor a jogszabályi előírásoknak megfelelően a Társaság köteles az általa kezelt adatokat az illetékes szervek kérésének megfelelően kiadni. Ilyen testületek például: az államigazgatási és hatósági szervek, társadalom- és egészségbiztosítási szervek, könyvvizsgálók stb.

Adatfeldolgozók

Azok a természetes vagy jogi személyek, közhatalmi szervek, ügynökségek vagy bármely egyéb szervek, amely az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezelnek.

Ezek a feldolgozók (a teljesség igénye nélkül):

1. Alvállalkozó fuvarozók

Olyan vállalkozók, akik a DPD nevében felveszik és kiszállítják a csomagokat, szerződés alapján.

A feldolgozott adatok köre: a csomagok feladóinak és címzettjeinek azonosítói és elérhetősége

2. A DPD csoporttal együttműködő szervezetek és a szállításban résztvevő partnerek

A nemzetközi szolgáltatások keretében a csomagok külföldre szállítását / továbbítását a DPD Csoport azon szervezeti egységei vagy partnerei végzik, amelyek felelősek az adott országban nyújtott ilyen jellegű szolgáltatásokért.

A feldolgozott adatok köre: a csomagok feladóinak és címzettjeinek azonosítói és kapcsolattartáshoz szükséges adatai

3. Infokommunikációs szolgáltatók

Szükséges esetben az infokommunikációs szolgáltatókkal is közöl adatot a DPD, ellenőrzött keretek között. Ilyen eset például:

 • a szolgáltatások hatékonyságának biztosítása érdekében (különösen a szállítási folyamatok optimalizálása céljából)

 • értesítési szolgáltatások alkalmazása esetén (a csomagok adatainak átadása),

 • az utánvétes szolgáltatások szolgáltatási díjával kapcsolatosan stb.

A feldolgozott adatok köre: a csomagok feladóinak és címzettjeinek azonosítói és kapcsolattartáshoz szükséges adatai, az online alkalmazások felhasználóinak azonosító adatai.

4. Szolgáltatók

Vannak olyan cégek, amelyek korlátozott mértékben részt vesznek a DPD egyes tevékenységeiben, amelynek során adatokkal kerülnek kapcsolatba. Ez alatt általában olyan alvállalkozókat értünk, amelyek alkalmazottai felelősek a csomagok berakodásáért és válogatásáért.

A feldolgozott adatok köre: a csomagok címkéjén lévő szállítási adatok

Ide tartozik a DPD részére karrierportált üzemeltető cég is. Az általuk biztosított felületre a DPD-hez meghirdetett pozícióra, vagy annak adatbázisába jelentkezők adatai és önéletrajza kerül feltöltésre.

A feldolgozott adatok köre:

kötelezően megadandó adatok: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, állandó és ideiglenes lakcím irányítószáma, e-mail cím, legmagasabb iskolai végzettség, idegennyelv-ismeret, munkahelyi releváns tapasztalat, preferált szakterület, munkavégzés helye, munkaidő, elvárt havi minimum nettó fizetés, munkába állási határidő, munkaidő, vezetői engedély, targonca jogosítvány

opcionális adatok: születési hely, születési évszám, neme, alternatív e-mail cím, telefonszám, profilkép, preferált tevékenységi szint, az érintett által megadott egyéb adatok

5. Hátralékkezelés

Amennyiben a DPD hátralékkezelési eljárása nem vezet eredményre, a megbízó adatait követeléskezelési céllal átadjuk megbízott ügyvéd, vagy követeléskezelő társaság részére.

A feldolgozott adatok köre: a hátralék behajtáshoz szükséges adatok

A DPD megköti az adatfeldolgozó szerződéseket minden adatfeldolgozóval. Ezekben mindkét fél vállalta, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak és a DPD követelményei szerinti adatbiztonsági követelményeknek megfelelnek.

Az adatkezelő jogai és kötelezettségei

A DPD eljárásai során csak és kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján végez adatkezelést.

A DPD által kezelt személyes adatok magáncélra való felhasználása tilos, valamint az adatkezelésünk mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének: azaz személyes adatot csak meghatározott célból, jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk, a cél eléréséhez szükséges minimális mértékben és ideig.

Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A DPD személyes adatot csak az érintett előzetes – különleges személyes adat esetén írásbeli – hozzájárulása vagy törvény, illetve törvényi felhatalmazás alapján kezel, valamint az adat felvétele előtt minden esetben közöljük az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját.

A Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak és a Társaság megbízásából az adatkezelésben résztvevő, annak valamely műveletét végző szervezetek alkalmazottjai kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni.

Amennyiben a Társaság által kezelt személyes adat hibás, hiányos vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

A Társaság megbízásából adatfeldolgozói tevékenységet végző természetes, vagy jogi személyekkel, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekkel adatfeldolgozói szerződéseket kötünk.

Az érintett jogai és kötelezettségei

A vonatkozó jogszabályok értelmében az Érintettnek számos joga van, melyet a személyes adataival kapcsolatosan gyakorolhat. Amennyiben ezen jogaikat kívánják gyakorolni, kérjük jelezzék azt az [email protected] email címen.

Hozzáférési jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy törölje a személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére az adatkezelő jogos érdeke miatt kerül sor.

Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos jog

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az automatizált döntéshozatal - ideértve a profilalkotást is -, amely az érintettre nézve joghatással járna, vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ha mégis automatizált döntéshozatal alanya volt, és nem ért egyet a kimenetellel, kérheti a döntés felülvizsgálatát.

Az érintettek jogának gyakorlása előtti ellenőrzés:

Nagy hangsúlyt fektetünk az érintettek jogainak védelmére ezért maximális figyelmet fordítunk arra, hogy meggyőződjünk arról, hogy adatkezelést érintő kérelmek, illetve egyéb, a rendeletben meghatározott kérések a jogosult személytől érkeznek. Az érintett személyazonosságának ellenőrzése nem érinti az általános kérdésekre vonatkozó érdeklődést. 

Fenntartjuk a jogot, hogy ellenőrizzük az Ön személyazonosságát a kérelme jogosságának megállapítása érdekében.

Amennyiben az Ön személyazonosságát nem sikerült kétséget kizáróan megállapítani, a kért adatokat nem áll módunkban a rendelkezésére bocsátani, illetve az Ön által kért műveleteket végrehajtani.

A DPD felelősségének a korlátozása

A DPD a szolgáltatás nyújtása során önállóan határozza meg a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit. A személyes adatok gyűjtéséért, rendszerezéséért, kezeléséért és tárolásáért a DPD felelősséget vállal.

Néhány esetben azonban a DPD felelőssége kizárható, például:

 • amennyiben a keletkezett kár az Ön, e rendeletet sértő adatkezelése miatt keletkezett

 • az adatkezelő hibájából továbbításra került részünkre, annak ellenére, hogy egyes adatokat nem kértünk vagy ahol nem értettünk egyet az adatszolgáltatóval a vonatkozó adatok átadásával kapcsolatban

 • ha az érintett adatihoz az ügyfeleink azok hozzájárulása nélkül jutottak hozzá és azokat így továbbították részükre

 • amennyiben a gyermekek részére szolgáltatásokat nyújtó ügyfeleink, a szülői felügyeleti jogot gyakorló személy engedélyének beszerzése nélkül, gyermekek személyes adatait továbbítják a DPD részére

Az igényérvényesítés lehetőségei

Az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával (GDPR 12. cikk (4) bekezdés).

Felügyeleti hatóság:

megnevezése: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)

címe: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

postacíme: 1363 Budapest, Pf.: 9.

telefon: (06 1) 391 1400

fax: (06 1) 391 1410

e-mail: [email protected]

honlap: www.naih.hu

Kártérítés

Aki a GDPR megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől, vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult (GDPR 82. cikk (1) bekezdés). Az adatkezelésben érintett valamennyi adatkezelő felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amelyet a GDPR-t sértő adatkezelés okozott. Az adatfeldolgozó csak akkor felelős az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a GDPR-ban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el (GDPR 82. cikk (2) bekezdés). Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség (GDPR 82. cikk (3) bekezdés). Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó az érintett tényleges kártérítésének biztosítása érdekében egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért (GDPR 82. cikk (4) bekezdés).

Üzleti ügyfelek adatkezelésével összefüggő adatkezelés

Küldemény kézbesítéssel összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés folyamatának leírása:

 

A Társaság ügyfelei részére postai szolgáltatások keretén (egyéb egyetemes postai szolgáltatást nem helyettesítő postai szolgáltatás, futárposta-szolgáltatás, Expressz postai szolgáltatás) belül, valamint azon kívül nyújt expressz szállítási és ahhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat.

A szolgáltatás megrendelése a szolgáltatás típusától függően történhet.

 

Az üzleti ügyfeleknek a megrendelés előtt lehetőségük van előzetes árajánlat kérésre is az ügyfélszolgálaton vagy a honlapon https://www.dpd.com/hu/hu/csomagfeladas/#sending_request_prices. Valamint a Társaság honlapján a https://www.dpd.com/hu/hu/kapcsolat/ menü pont alatt is.

 Árajánlat kérés esetén rögzített adatok: ajánlatkérő neve/cégneve, címe/székhelye, kapcsolattartási adatai (e-mail cím, telefonszám), szállítási információk a küldeményre vonatkozó adatok.

A küldemény kézbesítési szolgáltatások megrendelésekor a Társaság igény esetén kiegészítő szolgáltatásokat is biztosít az ügyfelei számára. Ezen szolgáltatások köréről a Társaság honlapján a https://www.dpd.com/hu/hu/csomagfeladas/ tájékozódhat. A kiegészítő szolgáltatások megrendelése esetén az „elsődleges” szolgáltatás megrendelésekor megadott feladói, címzetti és költségviselői adatokon kívül a kiegészítő szolgáltatás jellegéből fakadó egyéb adatok megadására is szükség lehet a szolgáltatás teljesítése céljából.

 

Kiegészítő szolgáltatásként többek között biztosítási szolgáltatás is igénybe vehető. Amennyiben káresemény történik, az ügyfél adatai és a káresemény leírása továbbításra kerülnek a biztosítóhoz.

 

A megrendelés a WEBLABEL programban lévő csomagfeladási igény elküldésével jön létre, mely során az ügyfél (feladó, címzett, költségviselő) adatokon kívül, a szállítással és fizetéssel kapcsolatos plusz információkat kell megadni.

A Társaság a szolgáltatások megrendelése során felvett személyes adatokat és a szolgáltatással kapcsolatos ügymenet adatait elektronikusan tárolja. A megrendeléseket a Társaság egy elektronikus WEBLABEL rendszerben rögzíti, mely adatokhoz csak a megfelelő jogosultsági szinttel rendelkező és a szolgáltatás teljesülésében érintett DPD (DPD és leányvállalatai) munkavállaló (vagy egyéb jogviszonyban foglalkoztatott) fér hozzá. Ezek az adatok továbbításra kerülnek a kézbesítést végző futár szkennerével (MDA), aki a kézbesítéshez szükséges adatokat kezeli. A Társaság a kézbesítési tevékenység ellátásához alvállalkozókat is alkalmaz, akik, az adatkezelés vonatkozásában, mint adatfeldolgozók vesznek részt. Valamint amennyiben a csomag kézbesítése határon kívülre, vagy harmadik országba történik a Társaság továbbítja a szolgáltatás ellátásához szükséges adatokat a DPD Group leányvállalataihoz, vagy szerződött partnereihez.

A Társaság szolgáltatási tevékenysége körében keletkezett papíralapú iratok, dokumentumok irattározása és a tárolási időt követő megsemmisítését külső szerződéses partner végzi, aki ezen adatkezelés tekintetében, mint adatfeldolgozó jár el.

Az adatbiztonság és az adatvédelmi előírásoknak való megfelelés biztosítása végett a Társaság az adatfeldolgozókkal minden esetben adatfeldolgozói szerződést köt.

A szolgáltatások köréről, azok tartalmáról és a szolgáltatás nyújtásának feltételeiről a Társaság honlapján https://www.dpd.com/hu/hu/, illetve az Ügyfélszolgálati ponton elérhető Általános Szerződési Feltételekből tájékozódhat.

Az adatkezelés célja:

A küldemény kézbesítésre és az ahhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó szerződések megkötése és teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) b) szerint nevesített jogalap, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Kezelt adatok köre:

Árajánlat kérés esetén rögzített adatok: ajánlatérő neve/cégneve, címe/székhelye, kapcsolattartási adatai (e-mail cím, telefonszám), szállítási információk a küldeményre vonatkozó adatok.

Szerződés kötés esetén: név, székhely, adószám, számlavezető pénzintézet neve, bankszámlaszám; fuvarozási tevékenységgel összefüggő díjak (kedvezmények, tarifák), egyéni vállalkozó esetén: név, székhely, adószám, anyja neve, születési helye, ideje, személyigazolvány szám.

Kapcsolattartási adatként, pénzügyi elszámolás céljából: e-mail cím, telefonszám.

 

Szolgáltatás ellátása esetén:

Költségviselő adatai (személye, partnerkód vagy fizetés egyéb módja),

Feladó adatai (partnerkód, természetes személy neve, cégnév-kapcsolattartó neve, cím, irányítószám, telefonszám vagy email cím),

Címzett adatai (természetes személy neve, cégnév-kapcsolattartó neve, kiszállítási cím, irányítószám, ország, telefonszám vagy email cím),

A csomagfelvételi igény esetén az Ügyfél által igényelt szolgáltatástípusnak megfelelően, szükség szerint kell kitölteni a következő adatmezőket: Küldemény biztosítás és érték (amennyiben igénybe kívánja venni), Vámkövetelmények (vámáru esetén), Kiegészítő szolgáltatások (amennyiben igénybe kívánja venni), Feladó referencia vagy egyéb azonosító (amennyiben van).

Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási művelet megjelölése:

Szállítási szolgáltatás teljesítésébe résztvevő alvállalkozók listáját a 1.sz melléklet tartalmazza.

Adatkezeléssel összefüggő tevékenység: Futárpostai tevékenység ellátása

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

 • ajánlat esetén ajánlati kötöttség megszűnéséig, max. 30 nap,
 • a számviteli bizonylatok alapjául szolgáló szerződéses és a szerződés teljesítése során keletkezett adatokat a Társaság a szerződés megszűnésétől (utolsó kiállított számla kiállításától) számított 8 évig tárolja, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§-a által meghatározott jogi kötelezettség alapján.

 

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

A Társaság az adatokat harmadik fél részére akkor továbbítja, ha a küldemény kézbesítési szolgáltatás mellé az ügyfél biztosítási szolgáltatást is rendel, és a biztosított áruval káresemény történik. Ebben az esetben az ügyfél adatai továbbításra kerülnek a biztosító társaság részére, aki ezt követően el tudja végezni a kárügyintézést.

Címzett: Marsh Kft. (székhely: 1082 Budapest, Futó utca 47-53. V. em.) Wáberer Hungária Biztosító Zrt. (székhely: 1211 Budapest, Szállító u. 4.)

az átadott adatok: ügyfél adatai és a káresemény leírása

az adat átadásának jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) b) szerint nevesített jogalap, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

adattovábbítás gyakorisága: Biztosítási szolgáltatás igénybe vevők eseti ügyintézéskor.

 

Továbbá felhívjuk az ügyfeleink figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Társaságot, úgy a Társaság jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

 

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatainak törlését (a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén)
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik).

Számlázás kapcsán megvalósuló adatkezelés

Az adatkezelés folyamatának leírása:

A Társaság tevékenysége körében számlákat bocsát ki, illetve számlákat fogad be.

A Társaság által kezelt számlák a személyes adatok tekintetében – a magánszemélyek és az egyéni vállalkozók esetén - az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § szerinti kötelező elemeket tartalmazzák: a vevő neve, címe, valamint a vevő adószáma és bankszámla száma. Továbbá a számlák kedvezményekre és tarifákra vonatkozó adatokat is tartalmaznak.

A Társaság elektronikus vagy igény esetén papír alapon számlákat állít ki, a számlázási tevékenységet számlázó program segítségével végzi. A számlák archiválása a Társaság saját globális elektronikus rendszerében a történik.

Az adatkezelés célja:

A szolgáltatási tevékenységgel összefüggésben számlák kiállítása, megőrzése, pénzügyi, könyvviteli folyamatok biztosítása,

Az adatkezelés jogalapja:

a GDPR 6. cikk (1) c) szerint nevesített jogalap, miszerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges [a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 165.§]

kezelt adatok köre:

A vevő neve, címe a vevő adószáma és bankszámla száma.

 

Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási művelet megjelölése:

Adatfeldolgozó: UNIT4 CODA Hungary Informatikai Kft.székhely:1023 Budapest. Lajos utca 28-32.

Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Az elektronikus számlák tárhelyének biztosítása.

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi a Társaságot, úgy a Társaság jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az adatfelvételtől számított 8 év [Sztv. 169. § (1)-(2)]

Automatizált döntéshozatal ténye:

az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatainak törlését (a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén)
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását.

Hátralékkezelés során megvalósított adatkezelés

Az adatkezelés folyamatának leírása:

A Társaság a szolgáltatási tevékenységének körében a hátralékos ügyfelekkel szemben belső eljárásrendje szerint hátralékkezelési tevékenységet a pénzügy végez. A Társaság a hátralékos ügyfél számára fizetési felszólítást küld a megadott kapcsolattartói e-mail útján. Amennyiben sikertelen a belső hátralékkezelés, úgy továbbításra kerül az ügy a Társaság külsős megbízott ügyvéd részére.     

Külső megbízott ügyvéd bevonása esetén a Társaság az ügyféladatokat, kontaktadatokat és tartozás részleteire (számlaszám, számla kelte, számla összege stb.) vonatkozó adatokat adja át.

Az adatkezelés célja:

A szolgáltatási tevékenység területén az ügyfél adatok kezelése hátralékkezelés céljából.

Az adatkezelés jogalapja:

GDPR 6. cikk (1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

kezelt adatok köre:

Az ügyfél szerződéssel kapcsolatban rögzített adatai, kapcsolattartást célzó adatok, hátralékra vonatkozó adatok, számlaadatok.

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

 • címzett neve: dr. Gergye Attila Sándor (cím: 1065 Budapest, Révay köz 4. I/2.)
 • az átadott adatok: hátralékos ügyfél adatok, kontaktadatok és tartozás részletei (számlaszám, számla kelte, számla összege) vonatkozó adatok, valamint a hátralékkezelés során keletkezett dokumentumok
 • adat átadásának jogalapja: GDPR 6. cikk (1) b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 

A Társaság felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Társaság, úgy Társaság jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

A hátralék megfizetéséig, vagy a hátralékkal kapcsolatos polgári jogi igény elévüléséig.

Automatizált döntéshozatal ténye:

az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatainak törlését (a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén),
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen (a GDPR 6. cikk (1) f) szerinti jogalap esetén).

Weblabel Tool webes felület használatával összefüggő adatkezelés

Az adatkezelés folyamatának leírása:

A Társaság szerződött partnereinek lehetőséget biztosít a DPD rendszerének integrálására a csomagfeladásra, amelyet a honlapon a  https://www.dpd.com/hu/hu/segitseg/integracio/ éri el. A felület használatához szükséges a regisztráció (felhasználói név, jelszó) amelyet a Társaság a szerződéskötést követően biztosít a felhasználó számára.

A felületen a csomag manuális rögzítésre, a szállítói címke és szállító autó rendelésére van lehetőség.

 

Az adatkezelés célja:

A Társaság által biztosított WEBLABEL felület integrációja szerződött partnerek részére.

 

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) b) szerint nevesített jogalap, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

kezelt adatok köre: Szerződésben megjelölt kapcsolattartó neve, céges telefonszáma és e-mail címe, egyénivállalkozó esetén név, telefonszám, e-mail cím.

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Társaságot, úgy a Társaság jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az adatokat a Társaság 1 évig őrzi.

 

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatainak törlését (a GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén)
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik).

Ügyfélszolgálat és panaszkezelés során megvalósított adatkezelés

Az adatkezelés folyamatának leírása:

Az ügyfélszolgálat feladatkörébe tartozik a megrendelt szolgáltatással kapcsolatosan az ügyféltől beérkező megkeresések rögzítése, kezelése, szükség szerint a társosztályokhoz való áttétellel, csomagok útjának nyomon követése, szolgáltatásokról való tájékoztatás, információ átadás, és reklamáció felvétele.

Az ügyfélszolgálati ügyintézés során a kezelt adatok körét, az adatkezelés folyamatát az intézendő ügy típusa határozza meg. A szolgáltatások köréről, azok tartalmáról és a szolgáltatás nyújtásának feltételeiről a Társaság honlapján www.dpd.com/hu , illetve a honlapon és az Ügyfélszolgálati ponton elérhető Általános Szállítási Feltételekből tájékozódhat.

A Társaság az ügyfélszolgálati ügyintézés során felvett személyes adatait elektronikus úton a saját Ticketing rendszerében kezeli.

A Társaság a panaszkezelése során a Postatv. vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően jár el.

A panasz a Társaság Központi Ügyfélszolgálatán telefonon és írásban (postai út, e-mail), illetve a Társaság internetes honlapján www.dhl.hu/hu/ keresztül (kapcsolatfelvétel reklamáció/panasz) tehető.

A panaszok becsatornázásra kerülnek az illetékes munkavállalóhoz, minden panaszt nyilvántartásba vesznek és kivizsgálnak. A Postatv. 57. § értelmében a Társaságnak a kártérítési igény érvényesítését is a panaszok között kell nyilvántartania. A Társaság a panaszokat és kárigényeket a bejelentéstől számított 30 napon belül megválaszolja, illetve érdemi elintézéséről gondoskodik.

Minden ügyfélpanasz rögzítésre kerül a Ticketing rendszerbe, amely a Társaság saját globális elektronikus rendszere.

A panaszkezelés részletes szabályait a Társaság Általános Szerződési Feltételek című dokumentuma tartalmazza, mely az ügyfélszolgálati pontokon és a https://www.dpd.com/hu/hu/aszf/ honlapon is elérhető.

Az adatkezelés célja:

Ügyfélszolgálaton keresztüli ügyintézés lebonyolítása. Felhasználói panaszok felvétele, a szolgáltatási tevékenységgel összefüggő panaszügyek/kártérítési igény kezelése, panaszkezelési eljárás során történő kapcsolattartás.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Általános ügyfélszolgálati tevékenység

Egyéni vállalkozó felhasználó esetén:

a GDPR 6. cikk (1) b) szerint nevesített jogalap, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

Jogiszemély felhasználó esetén (kapcsolattartó mint érintett):

a GDPR 6. cikk (1) f) szerint nevesített jogalap, miszerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Panasz és kárigény kezelési tevékenység

a GDPR 6. cikk (1) c), miszerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, a postai szolgáltatásokról szóló 2012.évi CLIX. törvény (továbbiakban: Postatv.) 57.§-a, alapján.

 

kezelt adatok köre:

Az ügyfélszolgálati ügyéntézés során megadott személyes adatok.

Panaszt tevő személy neve, kapcsolattartási adatai (telefonszám, e-mail cím, levelezési cím), panasz leírása a küldeményre vonatkozó adatok.

 

Az adatkezelésbe bevont adatfeldolgozók és az adatfeldolgozási művelet megjelölése:

Adatfeldolgozó: Aloha Informatikai Kft. (1117 Budapest, Aliz utca 1. 7. em.)

Ticketing rendszer biztosítása, fejlesztése, karbantartása.

Az adatkezelő minden adatfeldolgozóval adatfeldolgozási szerződést kötött.

 

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Társaság, úgy Társaság jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Általános ügyfélszolgálati tevékenység ellátása esetén: A szolgáltatási szerződés megszűnéséig.

Panasz és kárügyintézés esetén: A panaszokról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát, valamint a rögzített hangfelvételt a Társaság 3 évig őrzi meg Fgytv. 17/A § szerint.  

 

Automatizált döntéshozatal ténye:

az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

 

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Általános ügyfélszolgálati tevékenység

Egyéni vállalkozó felhasználó esetén:

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén)
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,

élhet adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés automatizált módon történik

 

Jogiszemély felhasználó esetén (kapcsolattartó mint érintett):

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatainak törlését (a GDPR 17. cikk szerinti feltételek fennállása esetén)
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen,

 

Panasz és kárigény kezelési tevékenység

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében meghatározott feltételek esetén)
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását.

Ügyfél elégedettségi méréssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés folyamatának leírása:

 

A Társaság számára fontos, hogy szolgáltatásait folyamatosan magas szinten nyújtsa, valamint az, hogy ügyfelei elégedettek legyenek a megrendelt szolgáltatással.

Ezen cél elérése érdekében az üzleti ügyfelek körében ügyfélelégedettségi mérést végez. A Társaság ezen tevékenységét az ügyfélszolgálatán foglalkoztatott munkavállalók és az ügyfélszolgálati tevékenység ellátását segítő külső szerződött partnerek munkavállalói végzik el. Ezen külsős szerződött partnerek, mint adatfeldolgozók vesznek részt a tevékenységben. Az adatbiztonság és az adatvédelmi előírásoknak való megfelelés biztosítása végett a Társaság az adatfeldolgozókkal minden esetben adatfeldolgozói szerződést köt.

Az üzleti ügyfelek megkeresése telefonon és online formában (e-mail) történik, a Társaság elektronikus rendszerében tárolt érintett ügyfelek által megadott telefonszámon vagy e-mail címen. Telefonos mérés esetén amennyiben az ügyfélelégedettségi mérés során a feltett kérdésekre adott válasz valamelyike nemleges, egy értékesítő kolléga általi visszahívás lehetőségét kérik az érintettől.

A kiértékelt elégedettség riportokat, illetve az összegyűjtött információk alapján évi egy alkalommal felterjesztésre kerül a felsővezetés részére, akik értékelik azt, valamint a folyamat fejlesztésével kapcsolatos célokat kitűzik, illetve szüksége esetén helyesbítő, megelőző tevékenységet indítanak

 

Az adatkezelés célja:

Az üzleti ügyfél véleményének megismerése, a szolgáltatás minőségének fejlesztése telefonos és online (e-mail) ügyfél elégedettségi mérés útján

 

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) f) szerint nevesített jogalap, miszerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

kezelt adatok köre:

Kapcsolattartó személy neve, céges telefonszáma, céges e-mail címe, a telefonbeszélgetés során megadott adatok, az e-mailben megadott adatok.

 

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Adatfeldolgozó: Vodafone Magyarország Zrt (székhely 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.)

Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Hang- és adatelőfizetések és Telemetria szolgáltatás biztosítása.

Adatfeldolgozó neve: Lépéselőny Média Kft. (székhely. 1221 Budapest, Kapisztrán u. 7.)

Adatfeldolgozó neve: ATLASZ MUNKAERŐ KÖZVETÍTŐ KFT. (székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103)    

Mindkét adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Megbízási szerződés alapján az ügyfélszolgálati tevékenység ellátása keretében az ügyfél elégedettség mérése telefonhívással.

Az adatkezelő minden adatfeldolgozóval adatfeldolgozási szerződést kötött.

 

A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Társaságot, úgy a Társaság jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az ügyfél elégedettségi kérdőív feldolgozásától számított 2 év

Automatizált döntéshozatal ténye:

az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

 

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • kérheti személyes adatainak törlését (a GDPR 17. cikk szerinti feltételek fennállása esetén)

tiltakozhat az adatkezelés ellen.

Telefonos ügyfélelégedettségi mérés során végzett hangrögzítéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés folyamatának leírása:

A hívás minőségbiztosítási okokból rögzítésre kerül. A rögzített hangfelvétel tárolást az adatfeldolgozással megbízott cég végzi.

 

Az adatkezelés célja:

Ügyfélelégedettségi méréssel kapcsolatban az ügyféllel folytatott telefonbeszélgetés tartalmának rögzítése, igazolása.

 

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) f) szerint nevesített jogalap, miszerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

kezelt adatok köre:

Kapcsolattartónak megjelölt személy neve, céges telefonszáma, a telefonbeszélgetésben részt vevő felek (érintettek) hangja, hívás azonosítószáma, hívás kezdete, vége

 

Az adatkezelés során az adat az alábbi harmadik személyek részére, a megjelölt jogalappal kerül továbbításra:

Adatfeldolgozó: Vodafone Magyarország Zrt (székhely 1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.)

Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Hang- és adatelőfizetések és Telemetria szolgáltatás biztosítása

Adatfeldolgozó neve: Lépéselőny Média Kft. (székhely. 1221 Budapest, Kapisztrán u. 7.)

Adatfeldolgozó neve: ATLASZ MUNKAERŐ KÖZVETÍTŐ KFT. (székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 103)    

Mindkét adatfeldolgozó adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Megbízási szerződés alapján az ügyfélszolgálati tevékenység ellátása keretében az ügyfél elégedettség mérése telefonhívással.

Az adatkezelő minden adatfeldolgozóval adatfeldolgozási szerződést kötött.

 

A Társaság az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét, hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi Társaságot, úgy a Társaság jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsájtani.

 

A személyes adatok tárolásának időtartama:

utolsó hívástól számított 5 év

 

Automatizált döntéshozatal ténye:

az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

 

 

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

A Társaság tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet jelen adatkezelési folyamat tekintetében:

 • kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti személyes adatainak helyesbítését,
 • kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
 • kérheti személyes adatainak törlését (a GDPR 17. cikk szerinti feltételek fennállása esetén)
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen.

 

 

****

A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A Társaság törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett is a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.

Amennyiben jelen tájékoztatóban felsorolt célok tekintetében élni szeretne a GDPR-ban meghatározott jogaival úgy, kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az adatvédelmi tisztviselőhöz címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően a Társaság erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésére állnak. Minden más esetben az igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatban Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy választása szerint a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez.

Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk ezért, hogy először Társaságunkkal vegye fel a kapcsolatot!

Szolgáltatás ellátásában résztvevő alvállalkozók (1.sz. melléklet)

Adatkezeléssel összefüggő tevékenység: Futárpostai tevékenység ellátása

 

Cégnév:HB TRUCK KFT                    

Székhely: 3553 KISTOKAJ, ÁLLOMÁS U. 9

 

Cégnév: Impresszum Kiadó & Design Kft        

Székhely: 3034 Egyházasdengeleg, Rákóczi u. 40

 

Cégnév: Tib-Edi Express Kft.  

Székhely: 3937 Komlóska, Rákóczi út 121.

 

Cégnév: Bodo Concept Kft.     

Székhely: 4029 Debrecen, Monostor utca 2. 4. emelet 13.

 

Cégnév: Ízes Élet Kft.

Székhely: 2161 Csomád, Kossuth utca 79.

 

Cégnév: Bujáki Kft.     

Székhely: 5081 Szajol, Bajcsy Zsilinszky u. 7.

 

Cégnév: 2M Parcel Logistic Kft.          

Székhely: 2440 Százhalombatta, István Király útja 78/A

 

Cégnév: Karmi Trans Kft.

Székhely: 2461 Tárnok, Fő u. 37.

 

Cégnév: Lgatrans Kft.              

Székhely: 1096 Budapest, Haller utca 4.

 

Cégnév: Sz-Concrete Kft.        

Cégjegyzékszám: 01-09-898036

Adószám: 14306969-2-43

Székhely: HU-1225 Budapest, Bartók Béla út 3/I. 3. em. 9.

 

Cégnév: Royal Intersolution Kft.                                 

Cégjegyzékszám: 01-09-979689

Adószám: 23821659-2-43

Székhely: 1112 Budapest, Repülőtéri út 6.

 

Cégnév: ANDRÉ TIBOR ÁDÁM E.V.                                      

Adószám: 41493717-2-33

Székhely: 2142 NAGYTARCSA, MEZŐ ÚT 5.

 

 

 

Cégnév: Constructhings Kft.                

Cégjegyzékszám: 01-09-866536

Adószám: 13657509-2-43        

Székhely: 1203 Budapest, Vízisport utca 23. B.Iház. 3. Em. 3.

 

Cégnév: ASAP Pack Kft.                                 

Cégjegyzékszám: 01-09-270038

Adószám: 11023414-2-42        

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 16.

 

Cégnév: AXOOMAT KFT.                                                                    

Cégjegyzékszám: 01-09-731057

Adószám: 13355616-2-41

Székhely: 2724 ÚJLENGYEL, ARANY J.U.20

 

Cégnév: BAZINGA TRANS KFT.                               

Cégjegyzékszám: 01-09-285304

Adószám: 25716104-2-41

Székhely: 3043 Egyházasdengeleg, Rákóczi út 40.

 

Cégnév: CSALÁDKERT BAU KFT.                                        

Cégjegyzékszám: 01-09-986520

Adószám: 23876439-2-43

Székhely: 1202 BUDAPEST, BESZTERCE U. 14.

 

Cégnév: GAGEFER TRANS KFT.                                                        

Cégjegyzékszám: 01-09-959167

Adószám: 23303373-2-43

Székhely: 1213 BUDAPEST, KIRÁLYHÁGÓ U. 59.

 

Cégnév: HUNGARO-PASCO KFT                                                                   

Cégjegyzékszám: 01-09-939300

Adószám: 14985591-2-42

Székhely: 1162 BUDAPEST, MÁTYÁS KIRÁLY U. 47.

 

Cégnév: Kövendi Ker. és Szolg. Bt.               

Cégjegyzékszám: 13-06-061399

Adószám: 22551779-2-13

Székhely: 2021 Tahitótfalu, Béke út 36.

 

Cégnév: MAXIM-TRANS KFT.                                                            

Cégjegyzékszám: 13-09-164263

Adószám: 24361622-2-13

Székhely: 2364 ÓCSA, TÖRÖK IGNÁC U. 78.

 

Cégnév: Pack Logisztika Kft.                          

Cégjegyzékszám: 13-09-187806

Adószám: 25979435-2-13

Székhely: 2234 Maglód, Arany J. u. 37.

 

Cégnév: P & P COSMOS BT.                         

Cégjegyzékszám: 13-06-036442

Adószám: 20645160-2-13

Székhely: 2022 Tahitótfalu, Bercsényi út 16.

 

Cégnév: RNR CARGO KFT.                                                                 

Cégjegyzékszám: 13-09-135127

Adószám: 12422885-2-13

Székhely: 2724 Újlengyel, Arany János utca 20.

 

 

Cégnév: TRANSPORT SZÁVEFU KFT.                      

Székhely: 2724 Újlengyel, Petőfi S. u.48.

 

Cégnév: BREZON TRANS Kkt.                                 

Székhely: 9932 Viszák, Fő utca 56.

 

Cégnév: "TRADE 24" Bt.                               

Székhely: 8248 Nemesvámos, Malom utca 3.

 

Cégnév: Roland-Trans Kft.                  

Székhely: 7400 Kaposvár, Kinizsi lakótelep 34. 1. em. 8.

 

Cégnév: JÓZSA SPEED Kft.                           

Székhely: 9024 Győr, Cuha utca 8. 7. em. 14.

 

Cégnév: Kozmapont Bt.                                  

Székhely: 9330 Kapuvár, Szabadság utca 58.

 

Cégnév: ZMT HUNGARY Kft.                       

Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Fészek utca 4.

 

Cégnév: M-Pack Logistics Kft.                        

Székhely: 1147 Budapest, Czobor utca 49. fszt. 2.

 

Cégnév: Packett Transport Kft.                        

Székhely: 6343 Miske, Petőfi Sándor utca 58.

 

Cégnév: Vas Béla E.V.                        

Székhely: 1204 Budapest, Knézits utca 3. földszint 2.

 

Cégnév: Vectus Sped Kft.                               

Székhely: 1033 Budapest, Folyamőr utca 2. 10. emelet 54.

 

Cégnév: Tissact Racing Kft.                            

Székhely: 7191 Hőgyész, Kossuth Lajos utca 10.

 

 

Cégnév: Fratelli Trans Kft.                              

Székhely: 8651 Balatonszabadi, Petőfi Sándor utca 15.

 

Cégnév: Aba -Palado Bt.                                 

Székhely: 3261 Abasár, Fő út 30.

 

Cégnév: Trans Tuman Kft.                              

Székhely: 3141 Salgótarján, Mátyás király útja 16.

 

Cégnév:Dexprom Csomagfutár Kft.

Székhely: 1171 Budapest, Zrínyi utca 220/C

 

Cégnév: Importhings Kft

Székhely: 1173 Budapest, Szürkebegy utca 42.

 

Cégnév: Zsz Trans Pack Kft.

Székhely: 2013 Pomáz, Rákóczi Ferenc utca 62.

 

Cégnév: Cargo-Viszed Kft.

Székhely: 1054 Budapest, Széchenyi utca 1.

 

Cégnév: Benett Logistics Management Kft.

Székhely: 2529 Annavölgy Fő tér 1.

 

Cégnév: Karbon Transport Kft

Székhely: 1201 Budapest, Helsinki út 81.

 

Cégnév: Kas-Oli Master Kft.

Székhely: 5200 Törökszentmiklós, Köztársaság utca 8.

 

Cégnév: Massif Kft.

Székhely: 2234 Maglód, Mátyás Király u. 78.

 

Cégnév: George Logistic Team Kft.

Székhely: 2529 Annavölgy, Fő tér 1.

 

Cégnév: BBG. EXPRESS KFT.

Székhely: 7171 Sióagárd, Dózsa utca 65.

 

Cégnév: Kroll Cargo Kft.

Székhely: 8130 Enying, hrsz. 0108/4.   

Utolsó frissítés: 2020.05.18.