Privatumo politika

Paskutinė atnaujinimo data: 2021 09 13

Privatumo politika

Paskutinė atnaujinimo data: 2021 09 13

1. Ką rasiu šioje privatumo politikoje?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) Jūs rasite informaciją apie tai, kaip UAB „DPD Lietuva“ (toliau – „Bendrovė“, „mes“) renka, saugo ir naudoja Jūsų asmens duomenis. Mes vadovaujamės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (angl. General Data Protection Regulation, toliau – GDPR)[1] bei kitų duomenų apsaugos teisės aktų keliamais reikalavimais Jūsų informacijos apsaugai.

[1] Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)

2. Kas yra atsakingas už informacijos apie mane apsaugą?

Mes esame: UAB „DPD Lietuva“.

Mūsų įmonės kodas yra: 111639299.

Mūsų adresas: Liepkalnio g. 180, Vilnius 02121

Mūsų el. pašto adresas: [email protected].

3. Asmens duomenų tvarkymas kandidatų į darbo vietas atrankos tikslais

3.1. Tuo atveju, jei nuspręsite kreiptis į mus siekdami dalyvauti personalo atrankoje, mes atrankos į darbo vietas tikslais tvarkysime tokius Jūsų kaip kandidato (-ės) pateiktus asmens duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, išsilavinimas, esamos ir buvusios darbovietės, gyvenimo aprašymas, kurjerių atrankos atveju taip pat tvarkomi duomenys apie paslaugų teikėją, su kuriuo kurjeris yra sudaręs darbo sutartį, bei nešiojamos aprangos dydį, turimą vairuotojo kategoriją ir vairuotojo stažą, kiti savanoriškai pateikti Jūsų gyvenimo aprašyme ir/ar kituose pateiktuose dokumentuose esantys duomenys.

3.2. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (tvarkymas siekiant imtis veiksmų kandidato iniciatyva prieš sudarant sutartį – tais atvejais, kai aplikuojate tiesiogiai į mūsų paskelbtą poziciją) ir BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktas (Jūsų sutikimas, tais atvejais, kai savo kandidatūrą pateikiate ne į konkrečią poziciją, arba kai mes paprašome Jūsų sutikimo saugoti Jūsų duomenis pasibaigus konkrečiam konkursui).

4. Asmens duomenų tvarkymas siuntų surinkimo ir pristatymo paslaugoms suteikti

4.1. Siekdami suteikti siuntų surinkimo ir pristatymo paslaugas, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Šios mūsų paslaugos įprastai apima tokius veiksmus: siuntos surinkimas ir žymėjimas, siuntos informacijos talpinimas siuntų sekimo sistemoje, siuntos užsakymo ir pristatymo valdymas, numatomo siuntos pristatymo laiko skaičiavimas, siuntos grąžinimo valdymas, maisto produktų gabenimo atveju – siuntos temperatūros matavimas. Šioje dalyje nurodytu tikslu tvarkomų duomenų apimtis priklauso nuo Jūsų vaidmens siuntos surinkimo ir pristatymo procese.

4.2. Jei esate siuntėjas, mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis, kuriuos perdavėte patys: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, kita Jūsų pateikta informacija dėl siuntos pristatymo. Kartu tvarkome mūsų sugeneruotus asmens duomenis: siuntos numeris, siuntos paėmimo vietos GPS duomenys, pristatymo įrodymas

4.3. Jei esate siuntos gavėjas, mes tvarkome tokius siuntėjo perduotus Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, parašas. Kartu tvarkome mūsų sugeneruotus asmens duomenis: siuntos numeris, siuntos pristatymo vietos GPS duomenys, priekinių durų ar kitos saugios vietos, kur paliekama siunta, nuotrauka, pristatymo įrodymas

4.4. Jei Jūs priimate siuntą, mes iš Jūsų gauname ir tvarkome tokius asmens duomenis: vardas, pavardė, adresas, paskutiniai 5 tapatybę patvirtinančio dokumento numerio skaitmenys, parašas. Kartu tvarkome mūsų sugeneruotus asmens duomenis: siuntos pristatymo vietos GPS duomenys, priekinių durų ar kitos saugios vietos, kur paliekama siunta, nuotrauka, pristatymo įrodymas

4.5. Teisiniais duomenų tvarkymo siuntų surinkimo ir pristatymo paslaugų teikimo tikslais pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas (tvarkymas vykdant sutartį), c punktas (tvarkymas reikalingas vykdyti duomenų valdytojui taikomas teisines prievoles – Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 10 str. 2 d.) ir, siuntų gavėjų bei siuntas priimančių asmenų duomenų tvarkymo atveju, f punktas (teisėtas mūsų ir siuntėjo interesas įteikti siuntą ir nustatyti atsiimančio asmens tapatybę).

5. Asmens duomenų tvarkymas siuntos gavėjo tapatybei nustatyti

5.1. Tuo atveju, jei Jums siunčiama siunta, kurios įteikimo sąlyga yra įsitikinimas Jūsų tapatybe, mes tapatybės nustatymo tikslu tvarkome tokius duomenis, kuriuos gauname iš Jūsų ir / arba siuntėjo: vardas, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento fotokopija.

5.2. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f punktas – teisėtas mūsų ir siuntėjo interesas siuntą perduoti tinkamai identifikuotam gavėjui.

6. Asmens duomenų tvarkymas grynųjų pinigų iš gavėjų surinkimo paslaugai suteikti

6.1. Tuo atveju, jei Jums siunčiama siunta, už kurią surenkami grynieji pinigai, mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis, kuriuos gauname iš Jūsų ir / arba siuntėjo: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, grynųjų pinigų suma, grynų pinigų surinkimo laikas.

6.2. Teisiniai asmens duomenų tvarkymo pagrindai yra BDAR 6 str. 1 dalies b punktas – sutarties sudarymas ir vykdymas, c punktas – mums taikomos teisinės prievolės tinkamai vesti buhalterinę apskaitą vykdymas pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą bei f punktas – teisėtas mūsų ir siuntėjo interesas gauti apmokėjimą už perduotą siuntą.

7. Asmens duomenų tvarkymas lizingo ir kitų sutarčių pateikimui

7.1. Jei Jūs gaunate pasirašymui sutartį kuri yra siunčiama pasitelkiant mūsų kurjerius, mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis, kuriuos gauname iš Jūsų ir / arba siuntėjo: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, parašas, Jūsų pasirašoma sutartis.

7.2. Teisiniai asmens duomenų tvarkymo pagrindai yra BDAR 6 str. 1 dalies b punktas – sutarties sudarymas ir vykdymas, f punktas – teisėtas mūsų ir siuntėjo interesas pateikti sutartį tinkamai identifikuotam gavėjui.

8. Asmens duomenų tvarkymas sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslu

8.1. Jei Jūs esate asmuo, vykdantis individualią veiklą, sutarties su Jumis sudarymo ir vykdymo tikslais mes tvarkome tokius iš Jūsų gautus asmens duomenis: vardas; pavardė; asmens kodas; adresas; telefono numeris; el. pašto adresas; asmens tapatybės dokumento numeris ir išdavimo data; atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai, parašas, Jūsų sudaroma sutartis.

8.2. Teisiniai asmens duomenų tvarkymo pagrindai yra BDAR 6 str. 1 dalies b punktas – sutarties sudarymas ir vykdymas bei c punktas – mums taikomos teisinės prievolės tinkamai vesti buhalterinę apskaitą vykdymas pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą.

9. Asmens duomenų tvarkymas įsiskolinimų valdymo tikslu

9.1. Jei Jūs kaip mūsų sutartinis klientas delsite atsiskaityti už mūsų suteiktas paslaugas, mes galime būti priversti tvarkyti tokius iš Jūsų ir UAB „Creditinfo Lietuva” duomenų bazės gautus asmens duomenis įsiskolinimų valdymo tikslu: vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, kredito istorija.

9.2. Jei Jūs esate mūsų kliento (juridinio asmens), vengiančio atsiskaityti už suteiktas paslaugas, vadovas ar akcininkas, mes skolų išieškojimo tikslu galime būti priversti tvarkyti tokius iš UAB „Creditinfo Lietuva” duomenų bazės gautus Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, adresas, kiti UAB „Creditinfo Lietuva” pateikiami duomenys.

9.3. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f punktas – teisėtas mūsų interesas gauti apmokėjimą už suteiktas paslaugas.

10. Asmens duomenų tvarkymas pretenzijų ir skundų nagrinėjimo tikslu

10.1. Tuo atveju, jei Jūs dėl suteiktų paslaugų turite pretenzijų ar skundų, jų išnagrinėjimui mes tvarkome tokius Jūsų kaip siuntėjo ar gavėjo asmens duomenis: vardas, pavardė, adresas, pretenzijoje ar skunde esanti informacija ir su juo susiję dokumentai, kita Jūsų pateikta informacija.

10.2. Tuo atveju, jei Jūs esate pareiškėjas, mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, adresas, banko rekvizitai, informacija apie siuntos turinį, siunčiamų daiktų įsigijimo ir siuntų perdavimo dokumentuose esantys duomenys.

10.3. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f punktas – teisėtas mūsų interesas išsiaiškinti aplinkybes ir tinkamai išnagrinėti gautas pretenzijas ir skundus.

11. Asmens duomenų tvarkymas pakuotės pažeidimų aktų surašymo tikslu

11.1. Tuo atveju, jei pristatant siuntą nustatoma, kad pakuotė yra pažeista, mūsų kurjeriai surašo pakuotės pažeidimų aktą. Tokiame akte būtų nurodomi tokie Jūsų kaip siuntėjo ar gavėjo asmens duomenys: vardas, pavardė, adresas, pakuotės pažeidimo aktas.

11.2. Teisiniais asmens duomenų tvarkymo pagrindais yra BDAR 6 str. 1 dalies b punktas – sutarties su siuntėju vykdymas ir f punktas – teisėtas mūsų interesas išsiaiškinti aplinkybes ir tinkamai išnagrinėti gautas pretenzijas ir skundus.

12. Asmens duomenų tvarkymas sąskaitų už suteiktas paslaugas išrašymo tikslu

12.1. Tuo atveju, jei naudojatės mūsų paslaugomis, mes sąskaitos už suteiktas paslaugas išrašymui tvarkome tokius Jūsų kaip siuntėjo asmens duomenis: vardas, pavardė, adresas.

12.2. Teisiniais asmens duomenų tvarkymo pagrindais yra BDAR 6 str. 1 dalies b punktas – sutarties su Jumis kaip siuntėju vykdymas ir c punktas – mums taikomos teisinės prievolės tinkamai vesti buhalterinę apskaitą vykdymas pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą.

13. Klientų aptarnavimas

13.1. Teikiamų paslaugų ir konsultacijų telefonu kokybės kontrolės tikslais mes įrašome mums skambinančių asmenų telefoninius pokalbius. Atitinkamai, Jums skambinant mums žemiau nurodytomis telefono linijomis, mes tvarkysime tokius Jūsų asmens duomenis: telefono numeris, pokalbio metu pateikti Jūsų duomenys, telefoninio pokalbio įrašas.

13.2. Pokalbius mes įrašome Jums skambinant šiomis telefono linijomis:

13.2.1. užsakymų linija – tel. 8 700 55700;

13.2.2. klientų aptarnavimo konsultacinė linija – tel. 8 5 2106 777;

13.2.3. pardavimų skyriaus konsultacinė linija – tel. 8 5 2106 766.

13.3. Jei norite su mumis susisiekti ir nepageidaujate, kad Jūsų pokalbis būtų įrašomas, maloniai prašome skambinti mūsų administracijos telefonu 85 2106 750, kreiptis į mus el. paštu (el. pašto adresai nurodyti DPD svetainės kontaktų skiltyje) arba tiesiogiai atvykti pas mus į buveinę.

13.4. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f punktas – teisėtas mūsų interesas užtikrinti ir gerinti klientų aptarnavimo kokybę, mokyti darbuotojus, tinkamai išnagrinėti klientų skundus dėl aptarnavimo telefonu kokybės ir priimti sprendimus esant ginčui su skambinančiuoju dėl pokalbio interpretavimo.

14. Tiesioginė rinkodara ir apklausų vykdymas

14.1. Mes esamiems mūsų klientams el. paštu ir telefonu teikiame informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas ir jų pasikeitimus. Taip pat mums labai svarbi Jūsų nuomonė, todėl jei Jūs siunčiate ar gaunate siuntas, perduotas naudojantis mūsų paslaugomis, mes naudojame tokius duomenis apklausoms vykdyti ir aptarnavimo kokybei įvertinti. Mes taip pat administruojame lojalumo programą, jei esate jos dalyvis, rodome Jums aktualią reklamą, siunčiame naujienlaiškius. Kartu šiuo tikslu mes atliekame Jūsų profiliavimą pagal Jūsų naudojimąsi DPD paslaugomis, siuntų pristatymo dažnumą, pristatymo patirtį ir klientų aptarnavimo kokybę (tačiau nepriimame automatizuotų sprendimų). Šiais tikslais mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris.

14.2. Kai esate naudojęsis mūsų paslaugomis, Jūsų duomenis tvarkome, remdamiesi Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 2 dalimi. Jeigu nebuvote mūsų klientas, Jūsų duomenis tvarkome, remdamiesi Jūsų duotu sutikimu (Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 69 str. 1 dalis ir BDAR 6 str. 1 dalies a punktas). Kitais atvejais, remiamės teisėtu mūsų interesu informuoti ir apklausti Jus apie mūsų teikiamas paslaugas ir jų pakeitimus (BDAR 6 str. 1 dalies f punktas).

15. Bendrovės suteikiamų paslaugų gerinimas

15.1. Siekdami užtikrinti Jums suteikiamų paslaugų kokybę mes tvarkome Jūsų duomenis Bendrovės teikiamų paslaugų analizei ir kokybės gerinimui. Šiuo tikslu mes vertiname tam tikro laikotarpio su pardavimais, atliktomis operacijomis susijusius Jūsų duomenis, siekdami įvertinti Bendrovės teikiamų paslaugų kokybę. Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, el. paštas, adresas, telefono numeris, siuntos numeris.

15.2. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f punktas – teisėtas mūsų interesas užtikrinti ir gerinti Jums suteikiamų paslaugų kokybę.

16. Socialinių tinklų paskyrų administravimas

16.1. Kai atliekate veiksmus mūsų socialinių tinklų paskyrose (pavyzdžiui, komentuojate po įrašais, parašote mums žinutę ir kt.), mes tvarkome Jūsų duomenis socialinių tinklų paskyrų administravimo tikslu. Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, paskyros vardas, lytis,šalis nuotrauka, komentarai po įrašu, pasidalinimai įrašu, reakcijos į įrašus, kiti duomenys kuriuos pateikiate mums;

16.2. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies a punktas – Jūsų duotas sutikimas.

17. Buhalterinės apskaitos administravimas

17.1. Kai užsakote mūsų paslaugas, mes pagal įstatymus privalome administruoti buhalterinę apskaitą. Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, mokėjimo laikas, mokėjimo būsena, banko sąskaitos numeris (IBAN), kreditinės kortelės tipas, galiojimo laikas, mokėjimo suma, pervedimo data.

17.2. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies c punktas – mums taikoma teisinė prievolė pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą

18. Muitų administravimas

18.1. Kai užsakote siuntas iš valstybių, iš kurių siunčiamoms prekėms yra taikomi muito mokesčiai, mes privalome tvarkyti duomenis muitų administravimo tikslu. Duomenų tvarkymas šiuo tikslu įprastai apima tokią veiklą kaip: Jums siunčiamų pranešimų valdymą ir muitų bei kitų mokesčių mokėjimą, taip pat mokėjimą patvirtinančių dokumentų generavimą. Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, el. paštas, adresas, telefono numeris, siunčiami pranešimai, siuntos numeris, IP adresas, siuntos turinys ir apskaičiuojama prekių vertė.

18.2. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies c punktas – mums taikoma teisinė prievolė pagal Lietuvos Respublikos muitinės įstatymą.

19. Atitikties importo ir eksporto draudimų reikalavimams administravimas

19.1. Tais atvejais, kai siunčiate ar gaunate siuntas iš valstybių, kurioms taikomi draudimai importuoti ar eksportuoti prekes, mes tvarkome Jūsų duomenis šių draudimų atitikties administravimo tikslu. Tokia veikla įprastai apima: duomenų palyginimą su organizacijų paskelbtais uždraustų šalių sąrašais, informacijos generavimą pagal patikros rezultatus, sprendimo blokuoti siuntinį ar ne priėmimą. Šiuo tikslu mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: vardas, pavardė, el. paštas, adresas, telefono numeris, siuntos numeris, siuntos palyginimo / patikrinimo rezultatas.

19.2. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies c punktas – mums taikoma teisinė prievolė pagal Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą.

20. Teisinių interesų apsauga ir įstatymų reikalavimų vykdymas

20.1. Tuo atveju, jei tapsime šalimi ar suinteresuotu asmeniu teismo ar kituose teisiniuose procesuose, su kuriais esate susijęs, taip pat, kai informaciją apie Jus mes turime pateikti siekiant įvykdyti įstatymo reikalavimus, mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis: tuos iš aukščiau nurodytų duomenų, kurie yra susiję su konkrečiu teisiniu procesu ar įstatymo reikalavimu, teisinių procesų dokumentai, kita informaciją, kurią pateikiate mums.

20.2. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f punktas – teisėtas interesas atstovauti Bendrovei teisiniuose procesuose arba BDAR 6 str. 1 dalies c punktas – taikoma teisinė prievolė, kai mes privalome pateikti informaciją pagal įstatymus.

21. Vaizdo stebėjimas siuntų paskirstymo terminaluose

21.1. Tais atvejais, kai siuntų paskirstymo terminale patenkate į vaizdo stebėjimo lauką mes renkame tokius Jūsų duomenis: vaizdo duomenys, vaizdo duomenų surinkimo laikas ir data.

21.2. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f punktas – teisėtas mūsų interesas užtikrinti siuntų paskirstymo terminaluose esančių materialinių vertybių (klientų siuntų) saugumą bei išaiškinti siuntų apgadinimo ar dingimo priežastis bei aplinkybes.

22. Asmens duomenų tvarkymas santykių su juridiniais asmenimis palaikymo tikslai

22.1. Jei Jūs esate mūsų juridinio asmens, su kuriuo mes turime santykių, atstovas ir mes komunikuojame su Jumis verslo klausimais bei sudarome sutartis su Jūsų atstovaujamu juridiniu asmeniu, santykių su juridiniu asmeniu palaikymo tikslais mes tvarkome tokius iš Jūsų gautus duomenis: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, darbovietė, pareigos, parašas, kita Jūsų pateikta informacija.

22.2. Teisiniai asmens duomenų tvarkymo pagrindai yra BDAR 6 str. 1 dalies b punktas – sutarties sudarymas ir vykdymas ir BDAR 6 str. 1 dalies f punktas – teisėtas mūsų interesas palaikyti santykius su kitais juridiniais asmenimis.

23. Asmens duomenų tvarkymas įvažiavimo į teritoriją kontrolės tikslu

23.1. Jei Jūs įvažiuojate ar išvažiuojate iš mūsų Kauno padalinio teritorijos, mes teritorijos kontrolės tikslu tvarkome tokius Jūsų duomenis: automobilio valstybiniai registracijos numeriai.

23.2. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f punktas – teisėtas interesas užtikrinti patekimo į mūsų teritoriją kontrolę.

24. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

24.1. Mes taikome skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs Jūsų asmens duomenys.

24.2 Mes taikome tokius asmens duomenų saugojimo terminus:

Nr.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Saugojimo terminas

1. 

Kandidatų į darbo vietas atranka

Iki atrankos į darbo vietą pabaigos.

2. 

Siuntų surinkimo ir pristatymo paslaugų teikimas

Elektroninės formos rinkmenos, IT sistemų ir duomenų bazių įrašai saugomi 4 metus nuo duomenų gavimo.

Siuntos paėmimo dokumentai (važtaraščiai, manifestai, e-siuntos važtaraščiai) saugomi 1 metus ir 1 mėnesį.

Siuntų pristatymo elektroniniai arba popieriniai dokumentai – 3 metus ir 1 mėnesį.

3. 

Gavėjo tapatybės užtikrinimas

Iki 6 mėnesių nuo užfiksavimo momento.

4.

Grynųjų pinigų iš gavėjų surinkimo paslaugų teikimas

Elektroninės formos rinkmenos, IT sistemų ir duomenų bazių įrašai saugomi 10 metų nuo duomenų gavimo.

Pinigų priėmimo kvitai saugomi 10 metų.

5.

Lizingo ir kitų sutarčių ruošimas ir / ar pateikimas gavėjui pasirašymui

Elektroninės formos rinkmenos, IT sistemų ir duomenų bazių įrašai saugomi 4 metus nuo duomenų gavimo.

Popierinės formos dokumentai saugomi laikantis „Dokumentų nomenklatūroje (Rodyklėje)“ nustatytų terminų:

Gavėjui neįteiktos lizingo ir kitos sutartys saugomos 3 mėnesius.

6.

Sutarčių sudarymas ir vykdymas

Elektroninės formos rinkmenos, IT sistemų ir duomenų bazių įrašai saugomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo.

Siuntų pristatymo sutartys ir sąskaitos už suteiktas paslaugas saugomos 10 metų.

7.

Įsiskolinimų valdymas

1 metai po skolos padengimo ar išieškojimo dienos

8.

Pretenzijų ir skundų nagrinėjimas

Elektroninės formos rinkmenos, IT sistemų ir duomenų bazių įrašai saugomi 3 metus nuo duomenų gavimo.

Naudotojų pretenzijos saugomos 3 metus.

9. 

Pakuotės pažeidimų aktų surašymas

Elektroninės formos rinkmenos, IT sistemų ir duomenų bazių įrašai saugomi 3 metus nuo duomenų gavimo.

Pakuotės pažeidimų aktai saugomi 3 metus.

10. 

Sąskaitų už suteiktas paslaugas išrašymas

Elektroninės formos rinkmenos, IT sistemų ir duomenų bazių įrašai saugomi 10 metų nuo duomenų gavimo.

Sąskaitos už suteiktas paslaugas saugomos 10 metų.

11. 

Klientų aptarnavimas

Ne ilgiau kaip 3 mėnesius.

12.

Tiesioginės rinkodaros ir apklausų vykdymas

Sutartinių klientų atveju – tol, kol asmuo yra DPD klientas.

Asmenų, davusių sutikimą dėl naujienlaiškių prenumeratos atveju – 5 metai nuo sutikimo davimo.

Apklausų vykdymo tikslu – 6 mėnesiai nuo duomenų gavimo.

13.

Socialinių tinklų paskyrų administravimas

5 metai (nebent Jūs anksčiau atšaukiate savo sutikimą)

14.

Bendrovės suteikiamų paslaugų gerinimas

6 mėnesiai (vėliau duomenys anonimizuojami)

15.

Buhalterinės apskaitos administravimas

Buhalterinės apskaitos dokumentai saugomi 10 metų.

16

Muitų administravimas

6 mėnesiai aktyvioje duomenų bazėje ir 5 metai archyvuose

17.

Atitikties importo ir eksporto draudimų reikalavimams administravimams

30 dienų aktyvioje duomenų bazėje

Nuo 30 dienų iki 2 metų ribotoje duomenų bazėje

Nuo 2 metų iki 10 metų archyve (dėl teisinių reikalavimų)

18.

Teisinių interesų apsauga ir įstatymų reikalavimų vykdymas

10 metų po sutartinių santykių su mumis pabaigos arba, priklausomai nuo to, kuris terminas yra ilgesnis, 3 metai (teisinių procesų atveju) nuo teismo ar institucijos sprendimo įsigaliojimo dienos arba visiško teisiškai privalomo sprendimo įvykdymo

19.

Vaizdo stebėjimas siuntų paskirstymo terminaluose

Ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų

20.

Santykių su juridiniais asmenimis palaikymas

Elektroninės formos rinkmenos, IT sistemų ir duomenų bazių įrašai saugomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo.

Sutartys ir sąskaitos už suteiktas paslaugas saugomos 10 metų.

21.

Įvažiavimo į teritoriją kontrolė

Ne ilgiau kaip 3 mėnesius

 

25. Esminės bendrų duomenų valdytojų susitarimo nuostatos

25.1. Bendrovė yra DPD grupės tinklo dalis ir naudojasi DPD grupės įrankiais bei nustatytomis procedūromis tvarkydama duomenis, todėl 4 (Asmens duomenų tvarkymas siuntų surinkimo ir pristatymo paslaugoms suteikti), 5 (Asmens duomenų tvarkymas siuntos gavėjo tapatybei nustatyti), 6 (Asmens duomenų tvarkymas grynųjų pinigų iš gavėjų surinkimo paslaugai suteikti), 10 (Asmens duomenų tvarkymas pretenzijų ir skundų nagrinėjimo tikslu), 13 (Klientų aptarnavimas), 14 (Tiesioginė rinkodara ir apklausų vykdymas), 15 (Bendrovės suteikiamų paslaugų gerinimas), 18 (Muitų administravimas), 19 (Atitikties importo ir eksporto draudimų reikalavimams administravimams) dalyse nurodytus tikslus ir priemones, kuriomis šiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis, nustatėme kartu su DPD grupės bendrovėmis – Geopost S.A. bei DPD bendrovėmis kitose valstybėse (pilną bendrovių sąrašą galite rasti: čia) (toliau – Bendri duomenų valdytojai).

25.2. Mes su Bendrais duomenų valdytojais tarpusavyje nustatėme atsakomybes už taikomuose duomenų apsaugos įstatymuose numatytų prievolių įgyvendinimą, visų pirma įskaitant naudojimąsi Jūsų teisėmis bei informavimą dėl atliekamo Bendrų duomenų valdytojų duomenų tvarkymo.

25.3. Kiekvienas iš Bendrų duomenų valdytojų įsipareigoja užtikrinti atitiktį taikomiems duomenų apsaugos įstatymams, bendrai valdomus duomenis tvarkyti teisingai ir teisėtai, netvarkyti duomenų tokiu būdu, kuris Jums sukelia ar galėtų sukelti žalos.

25.4. Bendri duomenų valdytojai bendrai įgyvendina tinkamas saugumo, vientisumo, prieinamumo ir konfidencialumo priemones pagal taikomų duomenų apsaugos įstatymų nuostatas ir yra įsipareigoję imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad būtų užtikrintas bendrai valdomų Jūsų asmens duomenų saugumas ir konfidencialumas, užkertamas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam perduotų, saugomų ar kitaip tvarkomų asmens duomenų sunaikinimui, praradimui, pakeitimui, neteisėtam atskleidimui arba prieigai prie jų.

25.5. Tais atvejais, kai Jums naudojantis mūsų paslaugomis siunta yra siunčiama per kelias valstybes, Jūsų teisės įgyvendins ta DPD bendrovė, kuris Jums pristato siuntą, tačiau kiti susiję Bendri duomenų valdytojai įsipareigoja padėti įgyvendinti Jūsų teises. Informuojame, kad dėl duomenų tvarkymo tikslais, numatytais šios politikos 25.1. dalyje, norėdami įgyvendinti savo teises, nurodytas šios politikos 29 dalyje, turite teisę kreiptis tiek į mus politikos 31 dalyje nurodytais kontaktais, tiek į kitus Bendrus duomenų valdytojus.

25.6. Kitais nei 25.1. dalyje nurodytais tikslais Bendrovė yra vienintelis Jūsų duomenų valdytojas.

26. Informacija, kurią privalote pateikti mums

26.1. Pažymime, kad šiais atvejais privalote pateikti informaciją apie save, kuri yra būtina tam, kad galėtume:

26.1.1. vykdyti kandidatų į darbo vietas atranką (žr. 3 dalį);
26.1.2. suteikti siuntų surinkimo ir pristatymo paslaugas (žr. 4 dalį);
26.1.3. nustatyti siuntos gavėjo tapatybę (žr. 5 dalį);
26.1.4. suteikti grynųjų pinigų surinkimo iš gavėjų paslaugą (žr. 6 dalį);
26.1.5. sudaryti ir vykdyti sutartis (žr. 7, 8 ir 19 dalis);
26.1.6. surašyti pakuotės pažeidimų aktą (žr. 11 dalį);
26.1.7. išrašyti už paslaugas suteiktas sąskaitas, administruoti buhalterinę apskaitą ir muitus (žr. 12,17 ir 18 dalis).

26.2. Jums nepateikus šios informacijos, negalėsime su Jumis sudaryti ir vykdyti sutarties, vykdyti savo pareigų, o Jūs negalėsite tinkamai vykdyti savo pareigų Bendrovei.

27. Informacija apie tai, kam perduodame Jūsų asmens duomenis

Asmens duomenų gavėjai arba gavėju kategorijos

Asmens duomenų perdavimo tikslai

Asmens duomenų gavėjo valstybė

Europos Komisijos sprendimas dėl to, ar trečioji valstybė užtikrina tinkamo lygio asmens duomenų apsaugą

Tinkamos apsaugos priemonės, apsaugančios asmens duomenis, kai jie yra perduodami už Europos Ekonominės Erdvės ribų

AB „Telia Lietuva“

Telefoninių pokalbių įrašymo tikslu

Lietuvos Respublika

N/A

N/A

UAB „Creditinfo Lietuva“

Įsiskolinimų valdymo tikslu

Lietuvos Respublika

N/A

N/A

IT aptarnavimo paslaugas teikiančios įmonės

Infrastruktūros palaikymo tikslu

Lietuvos Respublika

N/A

N/A

Įmonės, kurių pagalba vykdome siuntų perdavimą

Siekiant suteikti Jums kokybišką siuntų surinkimo pristatymo paslaugą

Lietuvos Respublika

N/A

N/A

Klientų aptarnavimo paslaugas teikiančios įmonės

Pretenzijų ir skundų nagrinėjimo tikslu

Lietuvos Respublika

N/A

N/A

DPD bendrovės kitose valstybėse ir Geopost S.A.

Tarptautinės įmonių grupės valdymo ir administravimo tikslu

ES

N/A

N/A

Advokatai, notarai, anstoliai

Siekiant apginti Bendrovės teisinius interesus

Lietuvos Respublika

N/A

N/A

Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisėsaugos institucijos ir teismai

Siekiant ginti Bendrovės teisinius interesus ir vykdant įstatymo reikalavimus

Lietuvos Respublika / ES

N/A

N/A

Facebook, Inc., Facebook Ltd.

Siekiant administruoti Bendrovės socialinių tinklų paskyras

JAV / Airija (ES)

N/A

Duomenys perduodant į JAV saugomi pagal Standartines sutarčių sąlygas

LinkedIn Corporation, Linkedin Ltd.

Siekiant administruoti Bendrovės socialinių tinklų paskyras

JAV / Airija (ES)

N/A

Duomenys perduodant į JAV saugomi pagal Standartines sutarčių sąlygas

28. Informacija apie naudojamus slapukus

28.1. Jums lankantis Interneto svetainėse, mes norime pateikti tokį turinį ir suteikti tokį funkcionalumą, kuris atitiktų Jūsų poreikius. Tam mes naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, saugomi Jūsų naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).

28.2. Slapukų pagalba mes siekiame užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėse bei tobulinti pačias Interneto svetaines.

28.3. Slapukų pagalba mes renkame Interneto svetainių lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – kompiuterio identifikatorius interneto protokolo tinkluose. Jis gali būti naudojamas renkant įvairią statistinę bei demografinę informaciją, skirtą Interneto svetainių administravimui ir tinklo sutrikimų diagnostikai, tačiau nėra naudojami siekiant nustatyti Jūsų tapatybę. Naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą.

28.4. Svetainės veikimui būtini slapukai yra skirti tam, kad atitinkamai mūsų svetainės galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia Jums naršyti svetainėse ir naudotis pageidaujamomis jos funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių konkrečios svetainės sričių.

28.5. Funkciniai slapukai pagerina Jūsų patirtį svetainėje. Pavyzdžiui, šie slapukai gali įsiminti tokią informaciją, kaip Jūsų vartotojo vardas Jums prisijungus prie Esiunta.dpd.lt svetainės. Šie slapukai gali būti naudojami Jūsų pageidautoms paslaugoms suteikti, pavyzdžiui, norint užsakyti siuntų surinkimo ir pristatymo paslaugas arba pasinaudoti trečiosios šalies paslaugomis, pavyzdžiui, socialinės medijos funkcijomis

28.6. Statistiniai slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti svetainės veikimą.

28.7. Reklaminiai slapukai naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų Jus sudominti.

28.8. Toliau pateikiame detalią informaciją apie mūsų tinklapiuose naudojamus slapukus:

Tinklapio adresas

Slapuko kategorija

Slapuko pavadinimas

Slapuko galiojimo laikas

Dpd.com

Būtini slapukai

c::b

iki interneto svetainės lango uždarymo

Funkciniai slapukai

dtSa

iki interneto svetainės lango uždarymo

yt-player-bandwidth

Nuolatinis

TC_PRIVACY_IAB_VENDORLIST

Nuolatinis

yt-player-bandaid-host

Nuolatinis

Veiklos (analitiniai) slapukai

dtCookie

iki interneto svetainės lango uždarymo

dtLatC

dtPC

dtSa

rxec

rxvisitid

rxVisitor

rxvt

yt-player-headers-readable

Nuolatinis

Rinkodaros slapukai

YSC

iki interneto svetainės lango uždarymo

yt-remote-fast-check-period

yt-remote-session-app

yt-remote-cast-installed

yt-remote-session-name

test_cookie

1 diena

VISITOR_INFO1_LIVE

179 dienos

IDE

1 metai

yt.innertube::nextId

Nuolatinis

yt-remote-device-id

Nuolatinis

yt-remote-connected-devices

Nuolatinis

yt.innertube::requests

Nuolatinis

Esiunta.dpd.lt

Būtini slapukai

rc::c

iki interneto svetainės lango uždarymo

XSRF-TOKEN

1 diena

__cflb

1 diena

laravel_session

1 diena

__cfduid

29 dienos

rc::a

Nuolatinis

Funkciniai slapukai

_hjTLDTest

iki interneto svetainės lango uždarymo

storedObject

Nuolatinis

Veiklos (analitiniai) slapukai

_gat

1 diena

_gid

1 diena

_hjid

1 metai

_ga

2 metai

_hjid

Nuolatinis

Rinkodaros slapukai

tr

iki interneto svetainės lango uždarymo

ads/ga-audiences

_hjIncludedInSample

fr

3 mėn.

_gcl_au

3 mėn.

_fbp

3 mėn.

NID

6 mėn.

Ssa.dpd.lt

Būtini slapukai

JSESSIONID

iki interneto svetainės lango uždarymo

Myprofile.dpd.lt

Būtini slapukai

JSESSIONID

iki interneto svetainės lango uždarymo

Atsiveztisiunta.dpd.lt

Būtini slapukai

__cfduid

29 dienos

PHPSESSID

iki interneto svetainės lango uždarymo

Manosiunta.lt

Būtini slapukai

JSESSIONID

iki interneto svetainės lango uždarymo

29. Jūsų teisės

29.1. GDPR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Kai tai leidžia teisės aktai, Jūs galite:

29.1.1. pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar Bendrovė tvarko su Jumis susijusius duomenis ir jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;
29.1.2. pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;
29.1.3. pateikti mums prašymą ištrinti informaciją, kurią turime apie Jus, jeigu ją naudojame neteisėtai;
29.1.4. pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą – kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
29.1.5. išreikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo – kai tai darome remdamiesi Bendrovės teisėtais ir / ar trečiųjų asmenų interesais;
29.1.6. pateikti mums prašymą perkelti (gauti) tuos duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte pagal sutartį ar su sutikimu / išreikšdamas sutikimą ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma;
29.1.7. nesutikti, kad Jums būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei toks sprendimų priėmimas turi teisines pasekmes ar panašų reikšmingą poveikį Jums;
29.1.8. atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų gautu sutikimu;
29.1.9. pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas GDPR pažeidimas ir kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių.

30. Ar mane profiliuojate ir priimate automatizuotus sprendimus?

30.1. Mes nepriimame sprendimų, kurie būtų grindžiami vien tik automatizuotu duomenų tvarkymu, dėl kurių Jums kiltų teisinės pasekmės arba kurie darytų Jums kitokį didelį poveikį. Jūsų profiliavimas gali būti atliekamas tik 14.1. dalyje nurodytu tikslu.

31. Kontaktiniai duomenys ir duomenų apsaugos pareigūnai

31. 1. Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis bendruoju administracijos el. paštu [email protected] arba tiesiogiai susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu [email protected]

32. Politikos pakeitimai

32.1. Ši Politika peržiūrima ir, esant reikalui, atnaujinama, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėse dienos.