Privatumo politika

Paskutinė atnaujinimo data: 2023 12 28

privatumo-politika privatumo-politika

Privatumo politika

Paskutinė atnaujinimo data: 2023 12 28

Atsisiųskite DPD Privatumo politiką

1. Ką rasiu šioje privatumo politikoje?

Šioje privatumo politikoje (toliau – Politika) Jūs rasite informaciją apie tai, kaip UAB „DPD Lietuva“ (toliau – „DPD Lietuva“, „Bendrovė“, „mes“) renka Jūsų asmens duomenis, kaip juos saugo ir naudoja.

Mes vadovaujamės Europos Parlamento ir Tarybos reglamento(ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (angl. General Data Protection Regulation, toliau – GDPR) bei kitų duomenų apsaugos teisės aktų keliamais reikalavimais Jūsų informacijos apsaugai.

Siekiant tikslumo, atkreipiame Jūsų dėmesį, kad šioje Politikoje minima „DPD grupė“ suprantama, kaip įmonių grupė, kurią valdo bendrovė „GeoPost“ SA, „DPD grupės įmonės“ suprantamos atitinkamai, kaip įmonių grupės įmonės, kurias valdo bendrovė „GeoPost“ SA.

2. Kas yra atsakingas už informacijos apie mane apsaugą?

Mes esame: UAB „DPD Lietuva“.

Mūsų įmonės kodas yra: 111639299.

Mūsų adresas: Liepkalnio g. 180, Vilnius 02121

Mūsų el. pašto adresas: [email protected].

3. Kaip DPD Lietuva sprendžia asmens duomenų apsaugos klausimus?

„DPD Lietuva“ kartu su kitomis DPD grupės įmonėmis (t.y., įmonėmis, kurias valdo bendrovė „GeoPost“ SA) atsižvelgia į jūsų asmens duomenų apsaugą, kurdami naujus produktus ir paslaugas (įvertina standartizuotosios ir pritaikytosios asmens duomenų apsaugos principus) bei, jei reikia, kai šie produktai ar paslaugos yra peržiūrimi / atnaujinami. Siekdami užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą ir tinkamą Jūsų teisių įgyvendinimą, mes:

- Nustatėme naudojimosi Jūsų teisėmis tvarką bei procedūrą asmens duomenų saugumo pažeidimų atvejų nustatymui;

- Pildome IT saugumo ir GDPR atitikties klausimynus įgyvendindami naujus projektus ar kurdami aplikacijas;

- Tikriname mūsų partnerių pateiktas garantijas dėl GDPR reikalavimų įgyvendinimo;

- Atliekame vidaus auditą bei rengiame ir įgyvendiname jo rekomendacijas;

- Konsultuojamės su projektų vadovais, siekdami nustatyti tinkamus ir pagrįstus duomenų saugojimo terminus, neviršijančius laiko, būtino duomenų tvarkymo tikslui pasiekti;

- Vedame duomenų tvarkymo veiklos įrašus;

- Reguliariai vedame mokymus mūsų darbuotojams;

- Turime paskyrę duomenų apsaugos pareigūnus.

4. Kokius mano asmens duomenis renkate?

„DPD Lietuva“ įsipareigoja rinkti tik tuos Jūsų asmens duomenis, kurie yra būtini pageidaujamoms paslaugoms teikti. Kai renkame neprivalomus asmens duomenis, mes aiškiai įvardijame, kokių asmens duomenų reikia norint teikti prašomą paslaugą ir kokius duomenis galite nuspręsti teikti savanoriškai. Išsami informacija apie renkamus duomenis pateikiama šios Politikos 9 dalyje.

5. Iš kur gaunate mano asmens duomenis?

Jei siunčiate siuntą, jūsų duomenis gauname, kai susisiekiate su mumis, apsilankote vienoje iš mūsų siuntų pristatymo vietų arba siunčiate siuntas naudodamiesi mūsų paslaugomis.

Jei esate siuntos gavėjas, jūsų duomenis gauname iš siuntėjo. Jie pateikia mums jūsų duomenis kartu su informacija apie pakuotę arba pranešimo instrukcijas. Mums reikia šių duomenų, kad galėtume pristatyti jūsų užsakytas prekes ar kitas siuntas. Be to, galime gauti Jūsų duomenis iš kitų pašto paslaugų teikėjų, kurie veikia mūsų vardu, pristatydami siuntas, pavyzdžiui, jei siuntą gaunate iš užsienio, o pristatymas buvo pavestas kitam su mumis bendradarbiaujančiam pašto paslaugų teikėjui.

Taip pat duomenis gauname tiesiogiai iš jūsų, kai savo vartotojo paskyroje užpildote savo asmeninę informaciją.

Jei esate mūsų svetainės lankytojas, jūsų duomenis gauname per įvairias svetainės funkcijas. Šiuo tikslu naudojame slapukus arba tiesiogiai prašome informacijos iš Jūsų naudodami pokalbių robotą. Mes siekiame optimizuoti mūsų svetainės veikimą ir suteikti jums informaciją apie mūsų paslaugas. Daugiau informacijos apie slapukus ir jų valdymą šios Politikos 14 dalyje.

Naudosime Jūsų asmens duomenis siūlydami mūsų paslaugas, jei sutikote gauti komercinius pranešimus, kaip nurodyta šios politikos 9.12 dalyje. Bet kuriuo atveju jūs turite galimybę bet kada atšaukti savo sutikimą.

6. Kam perduodate mano asmens duomenis? Ar perduodate mano duomenis į ne ES šalis?

Siekdami suteikti Jums kokybiškas paslaugas mes perduodame Jūsų asmens duomenis mūsų partneriams bei kitoms DPD grupės įmonėms (t.y., įmonėms, kurias valdo bendrovė „GeoPost“ SA).

„DPD Lietuva“ asmens duomenų tvarkymo veiklą vykdo Europos ekonominės erdvės (EEE) ribose. Tačiau kai kurioms konkrečioms paslaugoms mes pasitelkiame duomenų tvarkytojus arba kitus verslo partnerius, esančius už EEE ribų. Todėl kai kurie jūsų asmens duomenys gali būti jiems perduoti griežtai tik paslaugų suteikimo tikslais. Tokiais atvejais mes reikalaujame, kad duomenų tvarkytojai užtikrintų būtinas apsaugos priemones, užtikrinančias saugų asmens duomenų perdavimą.

Žemiau pateikiame išsamią informaciją apie pasitelkiamus paslaugų teikėjus bei duomenų perdavimą už EEE ribų.

Asmens duomenų gavėjai arba gavėju kategorijos Asmens duomenų perdavimo tikslai Asmens duomenų gavėjo valstybė Europos Komisijos sprendimas dėl to, ar trečioji valstybė užtikrina tinkamo lygio asmens duomenų apsaugą Tinkamos apsaugos priemonės, apsaugančios asmens duomenis, kai jie yra perduodami už EEE ribų
AB „Telia Lietuva“ Telefoninių pokalbių įrašymo tikslu Lietuvos Respublika N/A N/A
UAB „Creditinfo Lietuva“ Įsiskolinimų valdymo tikslu Lietuvos Respublika N/A N/A
IT aptarnavimo paslaugas teikiančios įmonės Infrastruktūros palaikymo tikslu Lietuvos Respublika N/A N/A
Įmonės, kurių pagalba vykdome siuntų perdavimą Siekiant suteikti Jums kokybišką siuntų surinkimo pristatymo paslaugą Lietuvos Respublika N/A N/A
Klientų aptarnavimo paslaugas teikiančios įmonės Pretenzijų ir skundų nagrinėjimo tikslu Lietuvos Respublika N/A N/A
Kitos DPD grupės įmonės (t.y., kitos įmonės kitose valstybėse, kurias valdo bendrovė „GeoPost“ SA, taip pat bendrovė „GeoPost“ SA) Tarptautinės įmonių grupės valdymo ir administravimo tikslu ES N/A N/A
Advokatai, notarai, antstoliai Siekiant apginti Bendrovės teisinius interesus

 

Lietuvos Respublika N/A N/A
Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisėsaugos institucijos ir teismai Siekiant ginti Bendrovės teisinius interesus ir vykdant įstatymo reikalavimus Lietuvos Respublika / ES N/A N/A
Facebook, Inc., Facebook Ltd. Siekiant administruoti Bendrovės socialinių tinklų paskyras JAV / Airija (ES) N/A Duomenys perduodant į JAV saugomi pagal Standartines sutarčių sąlygas
LinkedIn Corporation, Linkedin Ltd. Siekiant administruoti Bendrovės socialinių tinklų paskyras JAV / Airija (ES) N/A Duomenys perduodant į JAV saugomi pagal Standartines sutarčių sąlygas

7. Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

Įvairioms mūsų teikiamoms paslaugoms taikomi skirtingi asmens duomenų saugojimo laikotarpiai, kaip nurodyta 9 dalyje. Mes įsipareigojame nesaugoti Jūsų asmens duomenų ilgiau, nei tai būtina paslaugai teikti arba, jei taikoma, laikytis saugojimo terminų, kylančių iš taikomų teisės aktų reikalavimų.

8. Esminės bendrų duomenų valdytojų susitarimo nuostatos

8.1. Bendrovė yra DPD grupės (t.y., įmonių, kurias valdo bendrovė „GeoPost“ SA, grupės) tinklo dalis ir naudojasi šios grupės įrankiais bei nustatytomis procedūromis tvarkydama duomenis, todėl 9.2. (siuntų surinkimo ir pristatymo paslaugų suteikimas), 9.3. (siuntos gavėjo tapatybės nustatymas), 9.4. (grynųjų pinigų iš gavėjų surinkimo paslauga), 9.8. (pretenzijų ir skundų nagrinėjimas), 9.11. (klientų aptarnavimas), 9.12 (tiesioginės rinkodaros ir apklausų vykdymas), 9.13 („DPD Lietuva“ teikiamų paslaugų gerinimas), 9.16. (muitų administravimas), 9.17. (atitikties importo ir eksporto draudimų reikalavimams administravimas) dalyse nurodytus tikslus ir priemones, kuriomis šiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis, nustatėme kartu su „GeoPost“ SA (toliau – Bendri duomenų valdytojai), su kuriais pasirašėme ir bendrų duomenų valdytojų susitarimą, kaip to reikalauja GDPR 26 str.

Kitų „GeoPost“ SA valdomų įmonių sąrašą galite rasti: čia.

8.2. Bendri duomenų valdytojai tarpusavyje nustatė atsakomybes už taikomuose duomenų apsaugos įstatymuose numatytų prievolių įgyvendinimą, visų pirma, įskaitant naudojimąsi Jūsų teisėmis bei informavimą dėl atliekamo Bendrų duomenų valdytojų duomenų tvarkymo.

8.3. Bendri duomenų valdytojai, taip pat kitos „GeoPost“ SA valdomos įmonės įsipareigoja užtikrinti atitiktį taikomiems duomenų apsaugos įstatymams, bendrai valdomus duomenis tvarkyti teisingai ir teisėtai, netvarkyti duomenų tokiu būdu, kuris Jums sukelia ar galėtų sukelti žalos.

8.4. Bendri duomenų valdytojai bendrai įgyvendina tinkamas saugumo, vientisumo, prieinamumo ir konfidencialumo priemones pagal taikomų duomenų apsaugos įstatymų nuostatas ir yra įsipareigoję imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad būtų užtikrintas bendrai valdomų Jūsų asmens duomenų saugumas ir konfidencialumas, užkertamas kelias atsitiktiniam ar neteisėtam perduotų, saugomų ar kitaip tvarkomų asmens duomenų sunaikinimui, praradimui, pakeitimui, neteisėtam atskleidimui arba prieigai prie jų.

8.5. Tais atvejais, kai Jums naudojantis mūsų paslaugomis, siunta yra siunčiama per kelias valstybes, Jūsų teises įgyvendins ta  „GeoPost“ SA valdoma bendrovė, kuri Jums pristato siuntą, tačiau kitos „GeoPost“ SA valdomos įmonės įsipareigoja padėti įgyvendinti Jūsų teises. Informuojame, kad dėl duomenų tvarkymo tikslų, numatytų šios Politikos 8.1. dalyje, norėdami įgyvendinti savo teises, nurodytas šios Politikos 11 dalyje, turite teisę kreiptis tiek į mus Politikos 13 dalyje nurodytais kontaktais, tiek į bendrą su mumis duomenų valdytoją – „GeoPost“ SA.

8.6. Kitais nei 8.1. dalyje nurodytais tikslais Bendrovė yra vienintelis Jūsų duomenų valdytojas.

9. Kodėl ir kaip Jūs tvarkote mano duomenis?

9.1. Kandidatų į darbo vietas atrankos tikslais

Kada man tai aktualu? Kokius mano duomenis tvarkote? Kokiu teisiniu pagrindu tvarkote mano duomenis? Iš kur gaunate mano duomenis? Ar aš privalau Jums pateikti savo duomenis?  Kiek laiko tvarkysite mano duomenis?
Tuo atveju, jei nuspręsite kreiptis į mus siekdami dalyvauti personalo atrankoje Vardas, pavardė, gimimo data, telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas, išsilavinimas, esamos ir buvusios darbovietės, gyvenimo aprašymas, kurjerių atrankos atveju taip pat tvarkomi duomenys apie paslaugų teikėją, su kuriuo kurjeris yra sudaręs darbo sutartį, bei nešiojamos aprangos dydį, turimą vairuotojo kategoriją ir vairuotojo stažą, kiti savanoriškai pateikti Jūsų gyvenimo aprašyme ir/ar kituose pateiktuose dokumentuose esantys duomenys. Tvarkymas siekiant imtis veiksmų kandidato iniciatyva prieš sudarant sutartį – tais atvejais, kai aplikuojate tiesiogiai į mūsų paskelbtą poziciją (GDPR 6 str. 1 d. b) p.)

Jūsų sutikimas, tais atvejais, kai savo kandidatūrą pateikiate ne į konkrečią poziciją, arba kai mes paprašome Jūsų sutikimo saugoti Jūsų duomenis pasibaigus konkrečiam konkursui (GDPR 6 str. 1 d. a) p.)

Iš Jūsų Taip, nepateikus šios informacijos, negalėsime su Jumis sudaryti ir vykdyti sutarties. Iki atrankos į darbo vietą pabaigos.

9.2. Siuntų surinkimo ir pristatymo paslaugų suteikimo tikslais

Siekdami suteikti siuntų surinkimo ir pristatymo paslaugas, mes tvarkome Jūsų asmens duomenis. Šios mūsų paslaugos įprastai apima tokius veiksmus: siuntos surinkimas ir žymėjimas, siuntos informacijos talpinimas siuntų sekimo sistemoje, siuntos užsakymo ir pristatymo valdymas, numatomo siuntos pristatymo laiko skaičiavimas, siuntos grąžinimo valdymas, maisto produktų gabenimo atveju – siuntos temperatūros matavimas. Šioje dalyje nurodytu tikslu tvarkomų duomenų apimtis priklauso nuo Jūsų vaidmens siuntos surinkimo ir pristatymo procese.

Kada man tai aktualu? Kokius mano duomenis tvarkote? Kokiu teisiniu pagrindu tvarkote mano duomenis? Iš kur gaunate mano duomenis? Ar aš privalau Jums pateikti savo duomenis?  Kiek laiko tvarkysite mano duomenis?
Kai siunčiate siuntą Vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, kita Jūsų pateikta informacija dėl siuntos pristatymo.

Kartu tvarkome mūsų sugeneruotus asmens duomenis: siuntos numeris, siuntos paėmimo vietos GPS duomenys, pristatymo įrodymas

Tvarkymas vykdant sutartį (GDPR 6 str. 1 d. b) p.)

Tvarkymas reikalingas vykdyti duomenų valdytojui taikomas teisines prievoles (Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 10 str. 2 d.)

Iš Jūsų, išskyrus nurodytus mūsų sugeneruotus duomenis Taip, nepateikus šios informacijos, negalėsime Jums suteikti paslaugų. Elektroninės formos rinkmenos, IT sistemų ir duomenų bazių įrašai saugomi 4 metus nuo duomenų gavimo.

Siuntos paėmimo dokumentai (važtaraščiai, manifestai, e-siuntos važtaraščiai) saugomi 1 metus ir 1 mėnesį.

Siuntų pristatymo elektroniniai arba popieriniai dokumentai – 3 metus ir 1 mėnesį.

Kai gaunate siuntą Vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, parašas.

Kartu tvarkome mūsų sugeneruotus asmens duomenis: siuntos numeris, siuntos pristatymo vietos GPS duomenys, priekinių durų ar kitos saugios vietos, kur paliekama siunta, nuotrauka, pristatymo įrodymas

Tvarkymas reikalingas vykdyti duomenų valdytojui taikomas teisines prievoles (Lietuvos Respublikos pašto įstatymo 10 str. 2 d.)

Teisėtas mūsų ir siuntėjo interesas įteikti siuntą ir nustatyti atsiimančio asmens tapatybę (GDPR 6 str. 1 d. f) p.)

Iš siuntėjo, išskyrus nurodytus mūsų sugeneruotus duomenis
Kai priimate siuntą kito asmens vardu vardas, pavardė, adresas, paskutiniai 5 tapatybę patvirtinančio dokumento numerio skaitmenys, parašas

Kartu tvarkome mūsų sugeneruotus asmens duomenis: siuntos pristatymo vietos GPS duomenys, priekinių durų ar kitos saugios vietos, kur paliekama siunta, nuotrauka, pristatymo įrodymas

Iš Jūsų, išskyrus nurodytus mūsų sugeneruotus duomenis

9.3. Siuntos gavėjo tapatybės nustatymo tikslais

Kada man tai aktualu? Kokius mano duomenis tvarkote? Kokiu teisiniu pagrindu tvarkote mano duomenis? Iš kur gaunate mano duomenis? Ar aš privalau Jums pateikti savo duomenis?  Kiek laiko tvarkysite mano duomenis?
Jei Jums siunčiama siunta, kurios įteikimo sąlyga yra įsitikinimas Jūsų tapatybe Vardas, pavardė, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento fotokopija Teisėtas mūsų ir siuntėjo interesas siuntą perduoti tinkamai identifikuotam gavėjui (GDPR 6 str. 1 d. f) p.) Iš Jūsų ir / arba siuntėjo Taip, nepateikus šios informacijos, negalėsime Jums suteikti paslaugų. Iki 6 mėnesių nuo užfiksavimo momento.

 

9.4. Grynųjų pinigų iš gavėjų surinkimo paslaugai suteikti

Kada man tai aktualu? Kokius mano duomenis tvarkote? Kokiu teisiniu pagrindu tvarkote mano duomenis? Iš kur gaunate mano duomenis? Ar aš privalau Jums pateikti savo duomenis?  Kiek laiko tvarkysite mano duomenis?
Jei Jums siunčiama siunta, už kurią surenkami grynieji pinigai Vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, grynųjų pinigų suma, grynų pinigų surinkimo laikas. Sutarties sudarymas ir vykdymas (GDPR 6 str. 1 d. b) p.)

Mums taikomos teisinės prievolės tinkamai vesti buhalterinę apskaitą vykdymas pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą (GDPR 6 str. 1 d. c) p.)

Teisėtas mūsų ir siuntėjo interesas gauti apmokėjimą už perduotą siuntą (GDPR 6 str. 1 d. f) p.)

Iš Jūsų ir / arba siuntėjo Taip, nepateikus šios informacijos, negalėsime nustatyti Jūsų tapatybės ir suteikti Jums paslaugų. Elektroninės formos rinkmenos, IT sistemų ir duomenų bazių įrašai saugomi 10 metų nuo duomenų gavimo.

Pinigų priėmimo kvitai saugomi 10 metų.

 

9.5. Lizingo ir kitų sutarčių pateikimo tikslais

Kada man tai aktualu? Kokius mano duomenis tvarkote? Kokiu teisiniu pagrindu tvarkote mano duomenis? Iš kur gaunate mano duomenis? Ar aš privalau Jums pateikti savo duomenis?  Kiek laiko tvarkysite mano duomenis?
Jei Jūs gaunate pasirašymui sutartį kuri yra siunčiama pasitelkiant mūsų kurjerius Vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, parašas, Jūsų pasirašoma sutartis. Sutarties sudarymas ir vykdymas (GDPR 6 str. 1 d. b) p.)

Teisėtas mūsų ir siuntėjo interesas pateikti sutartį tinkamai identifikuotam gavėjui (GDPR 6 str. 1 d. f) p.)

Iš Jūsų ir / arba siuntėjo Taip, nepateikus šios informacijos, negalėsime su Jumis sudaryti ir vykdyti sutarties. Elektroninės formos rinkmenos, IT sistemų ir duomenų bazių įrašai saugomi 4 metus nuo duomenų gavimo.

Popierinės formos dokumentai saugomi laikantis „Dokumentų nomenklatūroje (Rodyklėje)“ nustatytų terminų:

Gavėjui neįteiktos lizingo ir kitos sutartys saugomos 3 mėnesius.

 

9.6. Sutarčių sudarymo ir vykdymo tikslais

Kada man tai aktualu? Kokius mano duomenis tvarkote? Kokiu teisiniu pagrindu tvarkote mano duomenis? Iš kur gaunate mano duomenis? Ar aš privalau Jums pateikti savo duomenis?  Kiek laiko tvarkysite mano duomenis?
Jei Jūs esate asmuo, vykdantis individualią veiklą vardas; pavardė; asmens kodas; adresas; telefono numeris; el. pašto adresas; asmens tapatybės dokumento numeris ir išdavimo data; atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai, parašas, Jūsų sudaroma sutartis. sutarties sudarymas ir vykdymas (GDPR 6 str. 1 d. f) p.)

Mums taikomos teisinės prievolės tinkamai vesti buhalterinę apskaitą vykdymas pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą (GDPR 6 str. 1 d. c) p.)

iš Jūsų Taip, nepateikus šios informacijos, negalėsime su Jumis sudaryti ir vykdyti sutarties. Elektroninės formos rinkmenos, IT sistemų ir duomenų bazių įrašai saugomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo.

Siuntų pristatymo sutartys ir sąskaitos už suteiktas paslaugas saugomos 10 metų.

 

9.7. Įsiskolinimų valdymo tikslais

Kada man tai aktualu? Kokius mano duomenis tvarkote? Kokiu teisiniu pagrindu tvarkote mano duomenis? Iš kur gaunate mano duomenis? Ar aš privalau Jums pateikti savo duomenis?  Kiek laiko tvarkysite mano duomenis?
Jei Jūs kaip mūsų sutartinis klientas delsite atsiskaityti už mūsų suteiktas paslaugas Vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, kredito istorija Teisėtas mūsų interesas gauti apmokėjimą už suteiktas paslaugas (GDPR 6 str. 1 d. f) p.) Iš Jūsų ir UAB „Creditinfo Lietuva” duomenų bazės Ne 1 metai po skolos padengimo ar išieškojimo dienos
Jei Jūs esate mūsų kliento (juridinio asmens), vengiančio atsiskaityti už suteiktas paslaugas, vadovas ar akcininkas Vardas, pavardė, adresas, kiti UAB „Creditinfo Lietuva” pateikiami duomenys. Iš UAB „Creditinfo Lietuva” duomenų bazės

 

9.8. Pretenzijų ir skundų nagrinėjimo tikslais

Kada man tai aktualu? Kokius mano duomenis tvarkote? Kokiu teisiniu pagrindu tvarkote mano duomenis? Iš kur gaunate mano duomenis? Ar aš privalau Jums pateikti savo duomenis?  Kiek laiko tvarkysite mano duomenis?
Jei Jūs dėl suteiktų paslaugų turite pretenzijų ar skundų Vardas, pavardė, adresas, pretenzijoje ar skunde esanti informacija ir su juo susiję dokumentai, kita Jūsų pateikta informacija. Teisėtas mūsų interesas išsiaiškinti aplinkybes ir tinkamai išnagrinėti gautas pretenzijas ir skundus (GDPR 6 str. 1 d. f) p.) Iš Jūsų Ne Elektroninės formos rinkmenos, IT sistemų ir duomenų bazių įrašai saugomi 3 metus nuo duomenų gavimo.

Naudotojų pretenzijos saugomos 3 metus.

Jei Jūs esate pareiškėjas Vardas, pavardė, adresas, banko rekvizitai, informacija apie siuntos turinį, siunčiamų daiktų įsigijimo ir siuntų perdavimo dokumentuose esantys duomenys. Iš Jūsų

9.9 Pakuotės pažeidimų aktų surašymo tikslais

Kada man tai aktualu? Kokius mano duomenis tvarkote? Kokiu teisiniu pagrindu tvarkote mano duomenis? Iš kur gaunate mano duomenis? Ar aš privalau Jums pateikti savo duomenis?  Kiek laiko tvarkysite mano duomenis?
Jei pristatant siuntą nustatoma, kad pakuotė yra pažeista ir mūsų kurjeriai surašo pakuotės pažeidimų aktą Vardas, pavardė, adresas, pakuotės pažeidimo aktas. Sutarties su siuntėju vykdymas (GDPR 6 str. 1 d. b) p.)

Teisėtas mūsų interesas išsiaiškinti aplinkybes ir tinkamai išnagrinėti gautas pretenzijas ir skundus (GDPR 6 str. 1 d. f) p.)

Iš Jūsų Taip, nepateikus šios informacijos negalėsime su Jumis vykdyti sutarties. Elektroninės formos rinkmenos, IT sistemų ir duomenų bazių įrašai saugomi 3 metus nuo duomenų gavimo.

Pakuotės pažeidimų aktai saugomi 3 metus

 

9.10. Sąskaitų už suteiktas paslaugas išrašymo tikslais

Kada man tai aktualu? Kokius mano duomenis tvarkote? Kokiu teisiniu pagrindu tvarkote mano duomenis? Iš kur gaunate mano duomenis? Ar aš privalau Jums pateikti savo duomenis?  Kiek laiko tvarkysite mano duomenis?
Jei naudojatės mūsų paslaugomis Vardas, pavardė, adresas Sutarties su Jumis kaip siuntėju vykdymas (GDPR 6 str. 1 d. b) p.)

Mums taikomos teisinės prievolės tinkamai vesti buhalterinę apskaitą vykdymas pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą (GDPR 6 str. 1 d. c) p.)

Iš Jūsų Taip, nepateikus šios informacijos, negalėsime vykdyti su Jumis sutarties ir Jums išrašyti sąskaitos už suteiktas paslaugas. Elektroninės formos rinkmenos, IT sistemų ir duomenų bazių įrašai saugomi 10 metų nuo duomenų gavimo.

Sąskaitos už suteiktas paslaugas saugomos 10 metų.

 

9.11.  Klientų aptarnavimo tikslais

Kada man tai aktualu? Kokius mano duomenis tvarkote? Kokiu teisiniu pagrindu tvarkote mano duomenis? Iš kur gaunate mano duomenis? Ar aš privalau Jums pateikti savo duomenis?  Kiek laiko tvarkysite mano duomenis?
Kai skambinate mums telefonu Telefono numeris, pokalbio metu pateikti Jūsų duomenys, telefoninio pokalbio įrašas Teisėtas mūsų interesas užtikrinti ir gerinti klientų aptarnavimo kokybę, mokyti darbuotojus, tinkamai išnagrinėti klientų skundus dėl aptarnavimo telefonu kokybės ir priimti sprendimus esant ginčui su skambinančiuoju dėl pokalbio interpretavimo (GDPR 6 str. 1 d. f) p.) Iš Jūsų Ne Ne ilgiau kaip 3 mėnesius.

Pokalbius mes įrašome Jums skambinant šiomis telefono linijomis:

  • užsakymų linija – tel. 8 700 55700;
  • klientų aptarnavimo konsultacinė linija – tel. 8 5 2106 777;
  • pardavimų skyriaus konsultacinė linija – tel. 8 5 2106 766.

Jei norite su mumis susisiekti ir nepageidaujate, kad Jūsų pokalbis būtų įrašomas, maloniai prašome skambinti mūsų administracijos telefonu 85 2106 750, kreiptis į mus el. paštu (el. pašto adresai nurodyti DPD svetainės kontaktų skiltyje) arba tiesiogiai atvykti pas mus į buveinę.

9.12. Naudų už operatyvų siuntų atsiėmimą suteikimo tikslu

Šiuo tikslu tvarkome duomenis prieššventiniais ir kitais laikotarpiais, kai siuntų pristatymo apimtys yra itin išaugusios. Siekiame užtikrinti tinkamą siuntų terminalų apkrovimą, kad siuntų siuntėjai ir gavėjai galėtų tinkamai ir laiku gauti siuntas. Paminėtais laikotarpiais klientams suteikiame galimybę gauti naudas už operatyvų siuntų atsiėmimą, pavyzdžiui, laimėti prizus. Informaciją apie šias naudas įtraukiame į klientams siunčiamas žinutes.

Kada man tai aktualu? Kokius mano duomenis tvarkote? Kokiu teisiniu pagrindu tvarkote mano duomenis? Iš kur gaunate mano duomenis? Ar aš privalau Jums pateikti savo duomenis?  Kiek laiko tvarkysite mano duomenis?
Kai gaunate siuntas laikotarpiais, kuomet siuntų pristatymo apimtys yra itin išaugusios Pavardė, vardas, telefono numeris, el. pašto adresas, pašto adresas ir siuntos numeris, informacija apie laimėtus gautas naudas ir laimėtus prizus Bendrovės, siuntų siuntėjų ir gavėjų teisėto intereso užtikrinti tinkamą siuntų terminalų apkrovimą paminėtais laikotarpiais (GDPR 6 str. 1 d. f p.)

Sutikimo (GDPR 6 str. 1 d. a p.) (kai skelbiame laimėtojus interneto puslapiuose)

Iš Jūsų Ne Naudų suteikimo taisyklėse nurodytus laikotarpius. 1 metus (prizų laimėtojų duomenis)

9.13. Tiesioginės rinkodaros ir apklausų vykdymo tikslais

Kada man tai aktualu? Kokius mano duomenis tvarkote? Kokiu teisiniu pagrindu tvarkote mano duomenis? Iš kur gaunate mano duomenis? Ar aš privalau Jums pateikti savo duomenis?  Kiek laiko tvarkysite mano duomenis?
Jei esate mūsų klientas  ir mes Jums el. paštu ir telefonu teikiame informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas ir jų pasikeitimus Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris. Kai dalyvaujate žaidime ar akcijoje papildomai tvarkome tuos duomenis, kurie yra reikalingi žaidimo ar akcijos organizavimui (pavyzdžiui, siuntos numeris, informacija apie laimėtus prizus) Sutikimas (GDPR 6 str. 1d. a) p.)

Ryšys su klientu (Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo 81 str. 2 d.)

Mūsų teisėtas interesas informuoti ir apklausti Jus apie mūsų teikiamas paslaugas ir jų pakeitimus (GDPR 6 str. 1 d. f) p.)

Iš Jūsų Ne Sutartinių klientų atveju – tol, kol asmuo yra DPD klientas.

Asmenų, davusių sutikimą dėl naujienlaiškių prenumeratos atveju – 5 metai nuo sutikimo davimo.

Apklausų vykdymo tikslu – 6 mėnesiai nuo duomenų gavimo.

 

Žaidimų ir akcijų organizavimo tikslu – žaidimo ar akcijos taisyklėse nurodytu laikotarpiu. 1 metus (prizų laimėtojų duomenis)

Jei gaunate iš mūsų apklausas aptarnavimo kokybei įvertinti

Jei esate lojalumo programos dalyvis

Jei dalyvaujate mūsų organizuojamuose žaidimuose ar akcijose

9.14. „DPD Lietuva“ teikiamų paslaugų gerinimo tikslais

Šiuo tikslu mes vertiname tam tikro laikotarpio Jūsų su pardavimais, atliktomis operacijomis susijusius Jūsų duomenis, siekdami įvertinti Bendrovės teikiamų paslaugų kokybę.

Kada man tai aktualu? Kokius mano duomenis tvarkote? Kokiu teisiniu pagrindu tvarkote mano duomenis? Iš kur gaunate mano duomenis? Ar aš privalau Jums pateikti savo duomenis?  Kiek laiko tvarkysite mano duomenis?
Kai naudojatės mūsų paslaugomis Vardas, pavardė, el. paštas, adresas, telefono numeris, siuntos numeris. Teisėtas mūsų interesas užtikrinti ir gerinti Jums suteikiamų paslaugų kokybę (GDPR 6 str. 1 d. f) p.) Iš Jūsų Ne 6 mėnesiai (vėliau duomenys anonimizuojami)

 

9.15. Socialinių tinklų paskyrų administravimo tikslais

Kada man tai aktualu? Kokius mano duomenis tvarkote? Kokiu teisiniu pagrindu tvarkote mano duomenis? Iš kur gaunate mano duomenis? Ar aš privalau Jums pateikti savo duomenis?  Kiek laiko tvarkysite mano duomenis?
Kai atliekate veiksmus mūsų socialinių tinklų paskyrose (pavyzdžiui, komentuojate po įrašais, parašote mums žinutę ir kt.) Vardas, pavardė, paskyros vardas, lytis, šalis nuotrauka, komentarai po įrašu, pasidalinimai įrašu, reakcijos į įrašus, kiti duomenys kuriuos pateikiate mums Jūsų duotas sutikimas (GDPR 6 str. 1 d. a) p.) Iš Jūsų Ne 5 metai (nebent Jūs anksčiau atšaukiate savo sutikimą)

 

9.16. Buhalterinės apskaitos administravimo tikslais

Kada man tai aktualu? Kokius mano duomenis tvarkote? Kokiu teisiniu pagrindu tvarkote mano duomenis? Iš kur gaunate mano duomenis? Ar aš privalau Jums pateikti savo duomenis?  Kiek laiko tvarkysite mano duomenis?
Kai užsakote mūsų paslaugas Vardas, pavardė, mokėjimo laikas, mokėjimo būsena, banko sąskaitos numeris (IBAN), kreditinės kortelės tipas, galiojimo laikas, mokėjimo suma, pervedimo data. Mums taikoma teisinė prievolė pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą (GDPR 6 str. 1 d. c) p.) Iš Jūsų Taip, nepateikus šios informacijos negalėsime Jums suteikti paslaugų pagal sutartį. Buhalterinės apskaitos dokumentai saugomi 10 metų.

 

9.17. Muitų administravimo tikslais

Muitų administravimo veikla įprastai apima: duomenų palyginimą su organizacijų paskelbtais uždraustų šalių sąrašais, informacijos generavimą pagal patikros rezultatus, sprendimo blokuoti siuntinį ar ne priėmimą.

Kada man tai aktualu? Kokius mano duomenis tvarkote? Kokiu teisiniu pagrindu tvarkote mano duomenis? Iš kur gaunate mano duomenis? Ar aš privalau Jums pateikti savo duomenis?  Kiek laiko tvarkysite mano duomenis?
Kai užsakote siuntas iš valstybių, iš kurių siunčiamoms prekėms yra taikomi muito mokesčiai Vardas, pavardė, el. paštas, adresas, telefono numeris, siunčiami pranešimai, siuntos numeris, IP adresas, siuntos turinys ir apskaičiuojama prekių vertė. Mums taikoma teisinė prievolė pagal Lietuvos Respublikos muitinės įstatymą (GDPR 6 str. 1 d. c) p.) Iš Jūsų / siuntėjo Taip, nepateikus šios informacijos negalėsime Jums suteikti paslaugų pagal sutartį. 6 mėnesiai aktyvioje duomenų bazėje ir 5 metai archyvuose

 

9.18. Atitikties importo ir eksporto draudimų reikalavimams administravimo tikslais

Atitikties importo ir eksporto draudimų reikalavimams administravimo veikla įprastai apima: duomenų palyginimą su organizacijų paskelbtais uždraustų šalių sąrašais, informacijos generavimą pagal patikros rezultatus, sprendimo blokuoti siuntinį ar ne priėmimą.

Kada man tai aktualu? Kokius mano duomenis tvarkote? Kokiu teisiniu pagrindu tvarkote mano duomenis? Iš kur gaunate mano duomenis? Ar aš privalau Jums pateikti savo duomenis?  Kiek laiko tvarkysite mano duomenis?
Kai siunčiate ar gaunate siuntas iš valstybių, kurioms taikomi draudimai importuoti ar eksportuoti prekes Vardas, pavardė, el. paštas, adresas, telefono numeris, siuntos numeris, siuntos palyginimo / patikrinimo rezultatas Mums taikoma teisinė prievolė pagal Lietuvos Respublikos ekonominių ir kitų tarptautinių sankcijų įgyvendinimo įstatymą (GDPR 6 str. 1 d. c) p.) Iš Jūsų / siuntėjo Taip, nepateikus šios informacijos negalėsime Jums suteikti paslaugų pagal sutartį. 30 dienų aktyvioje duomenų bazėje

Nuo 30 dienų iki 2 metų ribotoje duomenų bazėje

Nuo 2 metų iki 10 metų archyve (dėl teisinių reikalavimų)

 

9.19. Vaizdo stebėjimo siuntų paskirstymo terminaluose tikslais

Kada man tai aktualu? Kokius mano duomenis tvarkote? Kokiu teisiniu pagrindu tvarkote mano duomenis? Iš kur gaunate mano duomenis? Ar aš privalau Jums pateikti savo duomenis?  Kiek laiko tvarkysite mano duomenis?
Kai siuntų paskirstymo terminale patenkate į vaizdo stebėjimo lauką Vaizdo duomenys, vaizdo duomenų surinkimo laikas ir data. Teisėtas mūsų interesas užtikrinti siuntų paskirstymo terminaluose esančių materialinių vertybių (klientų siuntų) saugumą bei išaiškinti siuntų apgadinimo ar dingimo priežastis bei aplinkybes (GDPR 6 str. 1 d. f) p.) Iš Jūsų Ne Ne ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų

 

9.20. Santykių su juridiniais asmenimis palaikymo tikslais

Kada man tai aktualu? Kokius mano duomenis tvarkote? Kokiu teisiniu pagrindu tvarkote mano duomenis? Iš kur gaunate mano duomenis? Ar aš privalau Jums pateikti savo duomenis?  Kiek laiko tvarkysite mano duomenis?
Jei Jūs esate mūsų juridinio asmens, su kuriuo mes turime santykių, atstovas ir mes komunikuojame su Jumis verslo klausimais bei sudarome sutartis su Jūsų atstovaujamu juridiniu asmeniu Vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, darbovietė, pareigos, parašas, kita Jūsų pateikta informacija. Sutarties sudarymas ir vykdymas (GDPR 6 str. 1 d. b) p.)

Teisėtas mūsų interesas palaikyti santykius su kitais juridiniais asmenimis (GDPR 6 str. 1 d. f) p.)

Iš Jūsų / Jūsų atstovaujamo juridinio asmens Taip, nepateikus šios informacijos, negalėsime su Jumis sudaryti ir vykdyti sutarties, palaikyti verslo santykių. Elektroninės formos rinkmenos, IT sistemų ir duomenų bazių įrašai saugomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo.

Sutartys ir sąskaitos už suteiktas paslaugas saugomos 10 metų.

 

9.21 Įvažiavimo į teritoriją kontrolės tikslais

Kada man tai aktualu? Kokius mano duomenis tvarkote? Kokiu teisiniu pagrindu tvarkote mano duomenis? Iš kur gaunate mano duomenis? Ar aš privalau Jums pateikti savo duomenis?  Kiek laiko tvarkysite mano duomenis?
Jei Jūs įvažiuojate ar išvažiuojate iš mūsų Kauno padalinio teritorijos Automobilio valstybiniai registracijos numeriai. Teisėtas interesas užtikrinti patekimo į mūsų teritoriją kontrolę (GDPR 6 str. 1 d. f) p.) Iš Jūsų Ne Ne ilgiau kaip 3 mėnesius

 

9.22. Teisinių interesų apsaugos ir įstatymų reikalavimų vykdymo tikslais

Kada man tai aktualu? Kokius mano duomenis tvarkote? Kokiu teisiniu pagrindu tvarkote mano duomenis? Iš kur gaunate mano duomenis? Ar aš privalau Jums pateikti savo duomenis?  Kiek laiko tvarkysite mano duomenis?
Jei tapsime šalimi ar suinteresuotu asmeniu teismo ar kituose teisiniuose procesuose, su kuriais esate susijęs, taip pat, kai informaciją apie Jus mes turime pateikti siekiant įvykdyti įstatymo reikalavimus Tuos iš aukščiau nurodytų duomenų, kurie yra susiję su konkrečiu teisiniu procesu ar įstatymo reikalavimu, teisinių procesų dokumentai, kita informaciją, kurią pateikiate mums. Teisėtas interesas atstovauti Bendrovei teisiniuose procesuose (GDPR 6 str. 1 d. f) p.)

arba

Taikoma teisinė prievolė, kai mes privalome pateikti informaciją pagal įstatymus (GDPR 6 str. 1 d. c) p.)

Iš Jūsų / siuntėjo Ne 10 metų po sutartinių santykių su mumis pabaigos arba, priklausomai nuo to, kuris terminas yra ilgesnis, 3 metai (teisinių procesų atveju) nuo teismo ar institucijos sprendimo įsigaliojimo dienos arba visiško teisiškai privalomo sprendimo įvykdymo

10. Ar mano asmens duomenys yra saugūs?

„DPD Lietuva“ įsipareigoja imtis visų priemonių, užtikrinančių Jūsų asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą , o ypač užkirsti kelią bet kokiai žalai, ištrynimui ar neteisėtai trečiosios šalies prieigai.

Šiuo tikslu DPD grupės lygmeniu (t.y., įmonių, kurias valdo bendrovė „GeoPost“ SA, lygmeniu), turime patvirtintą informacinės sistemos saugumo politiką, kuri apibrėžia informacijos saugumo valdymo gaires. Politika apima žmogiškąją, fizinę, organizacinę ir techninę saugumo kontrolę.

Jei Jūsų asmens duomenys bus paveikti duomenų saugumo pažeidimo (sunaikinimo, praradimo, pakeitimo ar atskleidimo), „DPD Lietuva“ įsipareigoja pranešti duomenų apsaugos priežiūros institucijai apie asmens duomenų saugumo pažeidimus ir nedelsiant informuoti jus, kai tai galima padaryti pagal GDPR 34 str.

11. Kokias teises turiu?

Laikydamiesi duomenų apsaugos įstatymuose nustatytų sąlygų, apribojimų ir išimčių, Jūs turite toliau išvardytas teises:

 

Mano teisė Kada ši teisė taikoma man?

 

Teisė susipažinti su duomenimis

 

kai siekiate gauti patvirtinimą, ar mes tvarkome su jumis susijusius duomenis, ir, jei taip yra, prieigą prie duomenų ir informaciją apie duomenų tvarkymą.
Teisė reikalauti ištaisyti duomenis kai siekiate iš mūsų netikslių su jumis susijusių duomenų ištaisymo.
Teisė reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“)

 

1) kai duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi, 2) kai atšaukiate sutikimą, kuriuo grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis, 3) kai prieštaraujate duomenų tvarkymui ir nėra viršesnių teisėtų pagrindų tvarkyti duomenis, arba prieštaraujate duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais, 4) kai duomenys buvo tvarkoma neteisėtai, 5) kai duomenys turi būti ištrinami laikantis Bendrovei nustatytos teisinės prievolės, 6) kai duomenys buvo surinkti informacinės visuomenės paslaugos siūlymo kontekste tiesiogiai vaikui ir gavus jo sutikimą.
Teisė apriboti duomenų tvarkymą

 

1) kai Jūs užginčijate duomenų tikslumą, 2) kai tvarkymas yra neteisėtas ir jūs prieštaraujate duomenų ištrynimui ir vietoje to prašote apriboti jos naudojimą, 3) kai mums nebereikia duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jos reikalaujate teisiniams reikalavimams pareikšti, vykdyti ar apginti, 4) kai prieštaravote duomenų tvarkymui.
Teisė į duomenų perkeliamumą

 

kai siekiate gauti duomenis, kuriuos pateikėte mums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, ir persiųsti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir atliekamas automatizuotomis priemonėmis.
Teisė nesutikti

 

kai duomenų tvarkymas yra grindžiamas užduotimi, atliekama viešojo intereso labui arba vykdant viešosios valdžios funkcijas, arba teisėtu duomenų valdytojo interesu, įskaitant profiliavimą, arba jei Jūs prieštaraujate savo duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais.
Teisė atšaukti sutikimą kai tvarkymas grindžiamas sutikimu ir Jūs siekiate bet kada jį atšaukti.
Teisė pateikti skundą kai norite pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje esate nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta ar įtariamas GDPR pažeidimas.

12. Ar mane profiliuojate ir priimate automatizuotus sprendimus?

Mes nepriimame sprendimų, kurie būtų grindžiami vien tik automatizuotu duomenų tvarkymu, dėl kurių Jums kiltų teisinės pasekmės arba kurie darytų Jums kitokį didelį poveikį. Jūsų profiliavimas gali būti atliekamas tik 9.12. dalyje nurodytu tikslu.

13. Kontaktiniai duomenys ir duomenų apsaugos pareigūnai

Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis bendruoju administracijos el. paštu [email protected] arba tiesiogiai susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu [email protected].

14. Šios privatumo politikos pakeitimai

Ši Politika yra reguliariai peržiūrima ir, esant reikalui, atnaujinama, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėse dienos.

15. Informacija apie naudojamus slapukus

Mes ir mūsų partneriai naudojame slapukus ar kitus sekiklius, kad palengvintume naudojimąsi mūsų svetaine, pagerintume svetainės veikimą ir saugumą bei pasiūlytume Jums asmeninę reklamą. Prieš palikdami slapukus, išskyrus būtinus slapukus, mes turime gauti Jūsų sutikimą. Savo pasirinkimus – mūsų partnerius bei tikslus – galite valdyti skiltyje „Slapukų nustatymai“. Savo sutikimą galite bet kada atšaukti tvarkydami slapukus mūsų svetainės poraštėje esančioje skiltyje „Cookies“.

 

Toliau pateikiame detalią informaciją apie mūsų tinklapiuose naudojamus slapukus:

 

Tinklapio adresas Slapuko kategorija Slapuko pavadinimas Slapuko galiojimo laikas
Dpd.com

 

Būtini slapukai c::b

 

iki interneto svetainės lango uždarymo
Funkciniai slapukai dtSa

 

iki interneto svetainės lango uždarymo
yt-player-bandwidth Nuolatinis
TC_PRIVACY_IAB_VENDORLIST Nuolatinis
yt-player-bandaid-host Nuolatinis
Veiklos (analitiniai) slapukai

 

dtCookie iki interneto svetainės lango uždarymo

 

dtLatC
dtPC
dtSa
rxec
rxvisitid
rxVisitor
rxvt
yt-player-headers-readable Nuolatinis
Rinkodaros slapukai

 

YSC iki interneto svetainės lango uždarymo

 

yt-remote-fast-check-period
yt-remote-session-app
yt-remote-cast-installed
yt-remote-session-name
test_cookie 1 diena
VISITOR_INFO1_LIVE 179 dienos
IDE 1 metai
yt.innertube::nextId Nuolatinis
yt-remote-device-id Nuolatinis
yt-remote-connected-devices Nuolatinis
yt.innertube::requests Nuolatinis
Esiunta.dpd.lt Būtini slapukai

 

rc::c iki interneto svetainės lango uždarymo
XSRF-TOKEN 1 diena
__cflb 1 diena
laravel_session 1 diena
__cfduid 29 dienos
rc::a Nuolatinis
Funkciniai slapukai

 

_hjTLDTest iki interneto svetainės lango uždarymo
storedObject Nuolatinis
Veiklos (analitiniai) slapukai

 

_gat 1 diena
_gid 1 diena
_hjid 1 metai
_ga 2 metai
_hjid Nuolatinis
Rinkodaros slapukai tr iki interneto svetainės lango uždarymo

 

ads/ga-audiences
_hjIncludedInSample
fr 3 mėn.
_gcl_au 3 mėn.
_fbp 3 mėn.
NID 6 mėn.
Ssa.dpd.lt Būtini slapukai JSESSIONID iki interneto svetainės lango uždarymo
Myprofile.dpd.lt Būtini slapukai JSESSIONID iki interneto svetainės lango uždarymo
Atsiveztisiunta.dpd.lt Būtini slapukai __cfduid 29 dienos
PHPSESSID iki interneto svetainės lango uždarymo
Manosiunta.lt Būtini slapukai JSESSIONID iki interneto svetainės lango uždarymo