Privatumo politika

Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1.       Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB "DPD Lietuva", į. k. 111639299, registruotos buveinės adresas: Terminalo g. 7, Biruliškių km., Kauno raj., adresas korespondencijai: Liepkalnio g. 180, Vilnius (toliau – mes), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei mūsų valdomų interneto svetainių https://esiunta.dpd.lt/ (toliau – Esiunta svetainėhttps://www.dpd.com/lt (toliau - DPD svetainė), toliau kartu vadinamos Interneto svetainėmis, veikimo sąlygas.

1.2.       Mes siekiame užtikrinti, kad mūsų paslaugų vartotojai, Interneto svetainių lankytojai, svetainėse teikiamų paslaugų naudotojai ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis tvarkome, visiškai pasitikėtų mūsų paslaugomis bei būtų skaidriai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jų duomenis. Šioje Politikoje Jūs rasite informaciją apie tai, kaip mes renkame ir naudojame (arba pageidaujame rinkti ir naudoti) Jūsų asmens duomenis.

1.3.      Mes savo veiklos metu vadovaujamės šiais duomenų tvarkymo principais:

1.3.1. Asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);

1.3.2. Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);

1.3.3. Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);

1.3.4. Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);

1.3.5. Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingų siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);

1.3.6. Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);

1.3.7. Mes esame atsakingi už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turime sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

1.4.       Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau - BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais. Politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kai jos yra apibrėžtos BDAR ir ADTAĮ.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1.       Pateikdami savo asmens duomenis, Jūs sutinkate ir neprieštaraujate, kad mes tvarkytume juos šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.

2.2.       Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte Politiką, nes Jums lankantis Interneto svetainėse ir naudojantis mūsų paslaugomis ši Politika bus tiesiogiai taikoma renkant, tvarkant, ir, Politikoje numatytais atvejais, perduodant Jūsų asmens duomenis duomenų gavėjams.

2.3.       Jei nesutinkate su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, prašome nesilankyti Interneto svetainėse ir/ar nesinaudoti mūsų paslaugomis.

2.4.       Jūs esate atsakingi už tai, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų įvedimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Jūs privalote apie tai mus informuoti. Mes jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

2.5.       Subjektai, kuriems mes galime atskleisti Jūsų asmens duomenis, yra aprašyti prie kiekvienos žemiau aprašytos duomenų tvarkymo veiklos.

2.6.       Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems, nei nurodyti, subjektams:

2.6.1. Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis);

2.6.2. Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;

2.6.3. Norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;

2.6.4. Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

3. Asmens duomenų tvarkymas kandidatų į darbo vietas atrankos tikslais

3.1.       Tuo atveju, jei nuspręsite kreiptis į mus siekdami dalyvauti personalo atrankoje, mes atrankos į darbo vietas tikslais tvarkysime tokius Jūsų kaip kandidato(-ės) pateiktus asmens duomenis:

3.1.1. Vardas, pavardė;

3.1.2. Gimimo data;

3.1.3. Telefono numeris;

3.1.4. El. pašto adresas;

3.1.5. Gyvenamosios vietos adresas;

3.1.6. Išsilavinimas;

3.1.7. Esamos ir buvusios darbovietės;

3.1.8. Kurjerių atrankos atveju taip pat tvarkomi duomenys apie subkontraktorių, su kuriuo kurjeris yra sudaręs darbo sutartį bei nešiojamos aprangos dydį, turimą vairuotojo kategoriją ir vairuotojo stažą;

3.1.9. Kiti savanoriškai pateikti Jūsų gyvenimo aprašyme ir/ar kituose pateiktuose dokumentuose esantys duomenys.

3.2.       Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) (tvarkymas siekiant imtis veiksmų Kandidato iniciatyva prieš sudarant sutartį) punktas.

3.3.       Mes įprastai tiesiogiai neįdarbiname kurjerių, todėl jei duomenis teikiate siekdamas(-a) įsidarbinti kurjeriu, Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti subkontraktoriams tvarkyti įdarbinimo tikslais. Tada, kai duomenis perduodame, toliau juos tvarko juos gavęs subkontraktorius.

3.4.       Tuo atveju, jei Lietuvos Respublikos teisės aktai numato papildomų apribojimų dėl to, kokia informacija apie kandidatus gali būti tvarkoma, mes užtikriname, kad būtų tvarkomi tik leidžiami tvarkyti Jūsų kaip kandidato(-ės) asmens duomenys.

4. Asmens duomenų tvarkymas siuntų surinkimo ir pristatymo paslaugoms suteikti

4.1.       Siekdami suteikti siuntų surinkimo ir pristatymo paslaugas, mes tvarkome asmens duomenis, kurių apimtis priklauso nuo to, koks yra konkretaus asmens vaidmuo šių paslaugų suteikimo procese.

4.2.       Jei esate siuntėjas, mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis, kuriuos perdavėte patys:

4.2.1. Vardas;

4.2.2. Pavardė;

4.2.3. Adresas;

4.2.4. Telefono numeris;

4.2.5. El. pašto adresas.

4.3.       Jei esate siuntos gavėjas, mes tvarkome tokius siuntėjo perduotus Jūsų asmens duomenis:

4.3.1. Vardas;

4.3.2. Pavardė;

4.3.3. Adresas;

4.3.4. Telefono numeris;

4.3.5. El. pašto adresas.

4.4.       Jei Jūs priimate siuntą, mes iš Jūsų gauname ir tvarkome tokius asmens duomenis:

4.4.1. Vardas;

4.4.2. Pavardė;

4.4.3. Adresas;

4.4.4. Paskutiniai 5 tapatybę patvirtinančio dokumento numerio skaitmenys.

4.5.       Teisiniais duomenų tvarkymo siuntų surinkimo ir pristatymo paslaugų teikimo tikslais pagrindais yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas (tvarkymas vykdant sutartį), c) punktas (tvarkymas reikalingas vykdyti duomenų valdytojui taikomas teisines prievoles) ir, siuntų gavėjų  bei siuntas priimančių asmenų duomenų tvarkymo atveju, f) punktas (teisėtas mūsų ir siuntėjo interesas įteikti siuntą ir nustatyti atsiimančio asmens tapatybę).

4.6.       Jūsų duomenų, kuriuos tvarkome šiuo tikslu, mes neperduodame tretiesiems asmenims, tačiau jų tvarkymui pasitelkiame IT aptarnavimo paslaugas mums teikiančias įmones, veikiančius kaip duomenų tvarkytojai, ir subkontraktorius, kurių pagalba suteikiame Jums paslaugas.

4.7.       Jūsų duomenis, kuriuos tvarkome šiuo tikslu, mes perduodame kitoms DPD tinklo įmonėms tada, jei tai reikalinga tikslui pasiekti. Duomenų tvarkymui pasitelkiame IT aptarnavimo paslaugas mums teikiančias įmones, veikiančius kaip duomenų tvarkytojai, ir subkontraktorius, kurių pagalba vykdome siuntų perdavimą.

5. Asmens duomenų tvarkymas siuntos gavėjo tapatybei užtikrinti

5.1.       Tuo atveju, jei Jums siunčiama siunta, kurios įteikimo sąlyga yra įsitikinimas Jūsų tapatybe, mes tapatybės užtikrinimo tikslu tvarkome tokius duomenis, kuriuos gauname iš Jūsų ir/arba siuntėjo:

5.1.1. Vardas;

5.1.2. Pavardė;

5.1.3. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris;

5.1.4. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento fotokopija.

5.2.       Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas – teisėtas mūsų ir siuntėjo interesas siuntą perduoti tinkamai identifikuotam gavėjui.

5.3.       Atsižvelgdami į šios paslaugos specifiką, mes perduodame Jūsų asmens duomenis siuntėjams. Jūsų duomenis, kuriuos tvarkome šiuo tikslu, mes taip pat perduodame kitoms DPD tinklo įmonėms tada, jei tai reikalinga tikslui pasiekti. Duomenų tvarkymui pasitelkiame IT aptarnavimo paslaugas mums teikiančias įmones, veikiančius kaip duomenų tvarkytojai, ir subkontraktorius, kurių pagalba vykdome siuntų perdavimą.

6. Asmens duomenų tvarkymas grynųjų pinigų iš gavėjų surinkimo paslaugai suteikti

6.1.       Tuo atveju, jei Jums siunčiama siunta, už kurią surenkami grynieji pinigai, mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis, kuriuos gauname iš Jūsų ir/arba siuntėjo:

6.1.1. Vardas;

6.1.2. Pavardė;

6.1.3. Adresas;

6.1.4. Telefono numeris.

6.2.       Teisiniai asmens duomenų tvarkymo pagrindai yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas – sutarties sudarymas ir vykdymas, c) punktas – mums taikomos teisinės prievolės tinkamai vesti buhalterinę apskaitą vykdymas bei f) punktas – teisėtas mūsų ir siuntėjo interesas gauti apmokėjimą už perduotą siuntą.

6.3.       Atsižvelgdami į šios paslaugos specifiką, mes perduodame Jūsų asmens duomenis siuntėjams. Jūsų duomenis, kuriuos tvarkome šiuo tikslu, mes taip pat perduodame kitoms DPD tinklo įmonėms tada, jei tai reikalinga tikslui pasiekti. Duomenų tvarkymui pasitelkiame IT aptarnavimo paslaugas mums teikiančias įmones, veikiančius kaip duomenų tvarkytojai, ir subkontraktorius, kurių pagalba vykdome siuntų perdavimą.

7. Asmens duomenų tvarkymas lizingo ir kitų sutarčių pateikimui

7.1.       Jei Jūs gaunate pasirašymui tam tikrą sutartį kuri yra siunčiama pasitelkiant mūsų kurjerius, mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis, kuriuos gauname iš Jūsų ir/arba siuntėjo:

7.1.1. Vardas;

7.1.2. Pavardė;

7.1.3. Adresas;

7.1.4. Telefono numeris;

7.1.5. El. pašto adresas;

7.1.6. Gimimo data;

7.1.7. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris.

7.2.       Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas – teisėtas mūsų ir siuntėjo interesas pateikti sutartį tinkamai identifikuotam gavėjui.

7.3.       Atsižvelgdami į šios paslaugos specifiką, mes perduodame Jūsų asmens duomenis siuntėjams. Jūsų duomenis, kuriuos tvarkome šiuo tikslu, mes taip pat perduodame kitoms DPD tinklo įmonėms tada, jei tai reikalinga tikslui pasiekti. Duomenų tvarkymui pasitelkiame IT aptarnavimo paslaugas mums teikiančias įmones, veikiančius kaip duomenų tvarkytojai, ir subkontraktorius, kurių pagalba vykdome siuntų perdavimą.

8. Asmens duomenų tvarkymas sutarčių sudarymo tikslu

8.1.       Jei Jūs esate asmuo, vykdantis individualią veiklą, sutarties su Jumis sudarymo ir vykdymo tikslais mes tvarkome tokius iš Jūsų gautus asmens duomenis:

8.1.1. Vardas;

8.1.2. Pavardė;

8.1.3. Asmens kodas;

8.1.4. Adresas;

8.1.5. Telefono numeris;

8.1.6. El. pašto adresas;

8.1.7. Asmens tapatybės dokumento  numeris ir išdavimo data;

8.1.8. Atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai.

8.2.       Jūsų duomenis, kuriuos tvarkome šiuo tikslu, mes perduodame kitoms DPD tinklo įmonėms tada, jei tai reikalinga tikslui pasiekti. Duomenų tvarkymui pasitelkiame IT aptarnavimo paslaugas mums teikiančias įmones, veikiančius kaip duomenų tvarkytojai, ir subkontraktorius, kurių pagalba vykdome siuntų perdavimą.

8.3.       Teisiniai asmens duomenų tvarkymo pagrindai yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas – sutarties sudarymas ir vykdymas bei c) punktas – mums taikomos teisinės prievolės tinkamai vesti buhalterinę apskaitą vykdymas.

9. Asmens duomenų tvarkymas įsiskolinimų valdymo tikslu

9.1.       Jei Jūs kaip mūsų sutartinis klientas delsite atsiskaityti už mūsų suteiktas paslaugas, mes galime būti priversti tvarkyti tokius iš Jūsų ir UAB “Creditinfo Lietuva” duomenų bazės gautus asmens duomenis įsiskolinimų valdymo tikslu:

9.1.1. Vardas;

9.1.2. Pavardė;

9.1.3. Telefono numeris;

9.1.4. El. pašto adresas;

9.1.5. Kredito istorija.

9.2.        Jei Jūs esate mūsų kliento (juridinio asmens), vengiančio atsiskaityti už suteiktas paslaugas, vadovas ar akcininkas, mes skolų išieškojimo tikslu galime būti priversti tvarkyti tokius iš UAB “Creditinfo Lietuva” duomenų bazės gautus Jūsų asmens duomenis:

9.2.1. Vardas;

9.2.2. Pavardė;

9.2.3. Adresas;

9.2.4. Kiti UAB “Creditinfo Lietuva”  pateikiami duomenys.

9.3.       Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas – teisėtas mūsų interesas gauti apmokėjimą už suteiktas paslaugas.

9.4.       Jūsų duomenis, kuriuos tvarkome šiuo tikslu, mes galime perduoti tretiesiems asmenims – teismams, antstoliams, o jų tvarkymui pasitelkiame IT aptarnavimo paslaugas mums teikiančias įmones ir teisininkus, veikiančius kaip duomenų tvarkytojai.

9.5.       Jei esate mūsų sutartinis klientas, Jums delsiant vykdyti savo įsipareigojimus daugiau kaip 30 dienų mes pateiksime informaciją apie Jūsų tapatybę, kontaktinius duomenis ir kredito istoriją, t.y. finansinius ir turtinius įsipareigojimus ir jų vykdymą, skolas ir jų apmokėjimą, kredito biurui UAB “Creditinfo Lietuva” (įmonės kodas: 111689163, adresas: A. Goštauto g. 40A, LT 01112 Vilnius, Lietuva, www.manocreditinfo.lt, tel.: (8 5) 2394131). Kredito biuras tvarko ir teikia tretiesiems asmenims (finansų įstaigoms, telekomunikacijų bendrovėms, draudimui, elektros ir komunalinių paslaugų teikėjams, prekybos įmonėms ir kt.) Jūsų informaciją siekdamas teisėtų interesų ir tikslų – įvertinti kreditingumą ir valdyti įsiskolinimą. Kredito istorijos duomenys tvarkomi 10 metų po įsipareigojimų įvykdymo.

9.6.       Jūs galite susipažinti su savo kredito istorija kreipdamasis tiesiogiai į kreditų biurą arba pasinaudodami Finpass mobilia programėle.  Jūs taip pat turite teisę prašyti ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą ir teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Apie šių teisių įgyvendinimą ir apribojimus galite daugiau sužinoti www.manocreditinfo.lt. Jei Jūsų teisės pažeidžiamos, Jūs galite kreiptis į UAB “Creditinfo Lietuva” duomenų apsaugos pareigūną el. paštu [email protected] arba aukščiau nurodytu UAB “Creditinfo Lietuva” telefonu ar pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

10. Asmens duomenų tvarkymas pretenzijų ir skundų nagrinėjimo tikslu

10.1.   Tuo atveju, jei siuntų siuntėjai ar gavėjai dėl suteiktų paslaugų turi pretenzijų ar skundų, jų išnagrinėjimui mes tvarkome tokius Jūsų kaip siuntėjo ar gavėjo asmens duomenis:

10.1.1.  Vardas;

10.1.2. Pavardė;

10.1.3. Adresas.

10.2.   Tuo atveju, jei Jūs esate pareiškėjas, mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis:

10.2.1. Vardas;

10.2.2. Pavardė;

10.2.3. Adresas;

10.2.4. Banko rekvizitai;

10.2.5. Informacija apie siuntos turinį;

10.2.6. Siunčiamų daiktų įsigijimo ir siuntų perdavimo dokumentuose esantys duomenys.

10.3.   Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas – teisėtas mūsų interesas išsiaiškinti aplinkybes ir tinkamai išnagrinėti gautas pretenzijas ir skundus.

10.4.   Jūsų duomenų, kuriuos tvarkome šiuo tikslu, mes neperduodame tretiesiems asmenims, tačiau jų tvarkymui pasitelkiame IT aptarnavimo paslaugas mums teikiančias įmones, veikiančias kaip duomenų tvarkytojai.

11. Asmens duomenų tvarkymas pakuotės pažeidimų aktų surašymo tikslu

11.1.   Tuo atveju, jei pristatant siuntą nustatoma, kad pakuotė yra pažeista, mūsų kurjeriai surašo pakuotės pažeidimų aktą. Tokiame akte būtų nurodomi tokie Jūsų kaip siuntėjo ar gavėjo asmens duomenys:

11.1.1. Vardas;

11.1.2. Pavardė;

11.1.3. Adresas.

11.2.   Teisiniais asmens duomenų tvarkymo pagrindais yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas – sutarties su siuntėju vykdymas ir f) punktas – teisėtas mūsų interesas išsiaiškinti aplinkybes ir tinkamai išnagrinėti gautas pretenzijas ir skundus.

11.3.   Jūsų duomenų, kuriuos tvarkome šiuo tikslu, mes neperduodame tretiesiems asmenims, tačiau jų tvarkymui pasitelkiame IT aptarnavimo paslaugas mums teikiančias įmones, veikiančias kaip duomenų tvarkytojai.

12. Asmens duomenų tvarkymas sąskaitų už suteiktas paslaugas išrašymo tikslu

12.1.   Tuo atveju, jei naudojatės mūsų paslaugomis, mes sąskaitos už suteiktas paslaugas išrašymui tvarkome tokius Jūsų kaip siuntėjo asmens duomenis:

12.1.1. Vardas;

12.1.2. Pavardė;

12.1.3. Adresas.

12.2.   Teisiniais asmens duomenų tvarkymo pagrindais yra BDAR 6 str. 1 dalies b) punktas – sutarties su Jumis kaip siuntėju vykdymas ir c) punktas – mums taikomos teisinės prievolės tinkamai vesti buhalterinę apskaitą vykdymas.

12.3.   Jūsų duomenų, kuriuos tvarkome šiuo tikslu, mes neperduodame tretiesiems asmenims, tačiau jų tvarkymui pasitelkiame IT aptarnavimo paslaugas mums teikiančias įmones, veikiančias kaip duomenų tvarkytojai.

13. Telefoninių pokalbių įrašymas

13.1.   Teikiamų paslaugų ir konsultacijų telefonu kokybės kontrolės tikslais mes įrašome mums skambinančių asmenų telefoninius pokalbius. Atitinkamai, Jums skambinant mums žemiau nurodytomis telefono linijomis, mes tvarkysime tokius Jūsų asmens duomenis:

13.1.1. Skambinančiojo asmens telefono numeris;

13.1.2. Telefoninio pokalbio įrašas.

13.2.   Pokalbius mes įrašome Jums skambinant šiomis telefono linijomis:

13.2.1. Užsakymų linija – tel. 8 700 55700;

13.2.2. Klientų aptarnavimo konsultacinė linija – tel. 8 5 2106 777;

13.2.3. Pardavimų skyriaus konsultacinė linija – tel. 8 5 2106 766.

13.3.   Duomenis mes gauname iš pokalbių įrašymo sistemų.

13.4.   Jei norite su mumis susisiekti ir nepageidaujate, kad Jūsų pokalbis būtų įrašomas, maloniai prašome skambinti mūsų administracijos telefonu 85 2106 750, kreiptis į mus el. paštu (el. pašto adresai nurodyti DPD svetainės kontaktų skiltyje) arba tiesiogiai atvykti pas mus į buveinę.

13.5.   Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas – teisėtas mūsų interesas užtikrinti ir gerinti klientų aptarnavimo kokybę, mokyti darbuotojus, tinkamai išnagrinėti klientų nusiskundimus dėl aptarnavimo telefonu kokybės ir priimti sprendimus esant ginčui su skambinančiuoju dėl pokalbio interpretavimo.

13.6.   Jūsų duomenų, kuriuos tvarkome šiuo tikslu, mes neperduodame tretiesiems asmenims, tačiau jų tvarkymui pasitelkiame skambučių centro paslaugų teikėjus ir IT aptarnavimo paslaugas mums teikiančias įmones, veikiančias kaip duomenų tvarkytojai.

14. Tiesioginė rinkodara

14.1.   Mes sutartiniams klientams pateikiame tai, kas gali būti apibūdinta kaip „tiesioginė rinkodara“ – el. paštu ir telefonu teikiame informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas ir jų pasikeitimus. Atitinkamai, jei Jūs esate mūsų klientas, Jums neprieštaraujant mes tvarkome tokius Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu: 

14.1.1. Vardas;

14.1.2. Pavardė;

14.1.3. El. pašto adresas;

14.1.4. Telefono numeris.

14.2.   Mes naujienlaiškius taip pat siunčiame el. paštu savo klientams, kurie, užsakydami mūsų paslaugas interneto svetainėje https://esiunta.dpd.lt/, pažymi sutikimą dėl naujienlaiškių prenumeratos. Naujienlaiškius siunčiame siekdami informuoti apie mūsų naujienas, akcijas ir kitus specialius pasiūlymus ir, jei duosite mums savo sutikimą siųsti tokią informaciją, Jūs turėsite galimybę bet kada jį atsiimti.

14.3.   Duomenis mes gauname tiesiogiai iš savo klientų ir jų neperduodame tretiesiems asmenims.

14.4.  Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas sutartinių klientų atveju yra BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas – teisėtas mūsų interesas klientams suteikti informaciją apie teikiamas paslaugas ir jų pasikeitimus, taikomas nuolaidas ir kitą aktualią informaciją, o klientų, užsakančių mūsų paslaugas interneto svetainėje https://esiunta.dpd.lt/ 6 str. 1 dalies a) punktas – duotas sutikimas.

15. Apklausų vykdymas

15.1.   Mums labai svarbi Jūsų nuomonė, todėl jei Jūs siunčiate ar gaunate siuntas, perduotas naudojantis mūsų paslaugomis, mes Jums neprieštaraujant norime panaudoti tokius duomenis apklausoms vykdyti ir aptarnavimo kokybei įvertinti. Šiais tikslais mes tvarkome tokius Jūsų kaip siuntėjo ar gavėjo asmens duomenis:

15.1.1. Vardas;

15.1.2. Pavardė;

15.1.3. El. pašto adresas.

15.2.   Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas – teisėtas mūsų interesas susisiekti su siuntų gavėjais ir siuntėjais bei sužinoti jų nuomonę apie mūsų teikiamas paslaugas.

16. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

16.1.   Tvarkydami ir saugodami Jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

16.2.   Mes taikome skirtingus asmens duomenų saugojimo terminus priklausomai nuo tikslo, kuriuo remiantis tvarkomi konkretūs Jūsų asmens duomenys.

16.3.   Mes taikome tokius asmens duomenų saugojimo terminus:

Nr.

Asmens duomenų tvarkymo tikslas

Saugojimo terminas

1. 

Kandidatų į darbo vietas atranka

Iki atrankos į darbo vietą pabaigos.

2. 

Siuntų surinkimo ir pristatymo paslaugų teikimas

Elektroninės formos rinkmenos, IT sistemų ir duomenų bazių įrašai saugomi 4 metus nuo duomenų gavimo.

Siuntos paėmimo dokumentai (važtaraščiai, manifestai, e-siuntos važtaraščiai) saugomi 1 metus ir 1 mėnesį.

Siuntų pristatymo elektroniniai arba popieriniai dokumentai – 3 metus ir 1 mėnesį.

3. 

Gavėjo tapatybės užtikrinimas

Iki 3 mėnesių nuo užfiksavimo momento.

4.

Grynųjų pinigų iš gavėjų surinkimo paslaugų teikimas

Elektroninės formos rinkmenos, IT sistemų ir duomenų bazių įrašai saugomi 10 metų nuo duomenų gavimo.

Pinigų priėmimo kvitai saugomi 10 metų.

5.

Lizingo ir kitų sutarčių ruošimas ir/ar pateikimas gavėjui pasirašymui

Elektroninės formos rinkmenos, IT sistemų ir duomenų bazių įrašai saugomi 4 metus nuo duomenų gavimo.

Popierinės formos dokumentai saugomi laikantis „Dokumentų nomenklatūroje (Rodyklėje)“ nustatytų terminų:

Gavėjui neįteiktos lizingo ir kitos sutartys saugomos 3 mėnesius.

6.

Siuntų pristatymo sutarties su fiziniu asmeniu, vykdančiu individualią veiklą, sudarymas ir vykdymas

Elektroninės formos rinkmenos, IT sistemų ir duomenų bazių įrašai saugomi 10 metų nuo sutarties pasibaigimo.

Siuntų pristatymo sutartys ir  sąskaitos už suteiktas paslaugas saugomos 10 metų.

7.

Pretenzijų ir skundų nagrinėjimas

Elektroninės formos rinkmenos, IT sistemų ir duomenų bazių įrašai saugomi 3 metus nuo duomenų gavimo.

Naudotojų pretenzijos saugomos 3 metus.

8. 

Pakuotės pažeidimų aktų surašymas

Elektroninės formos rinkmenos, IT sistemų ir duomenų bazių įrašai saugomi 3 metus nuo duomenų gavimo.

Pakuotės pažeidimų aktai saugomi 3 metus.

9. 

Sąskaitų už suteiktas paslaugas išrašymas

Elektroninės formos rinkmenos, IT sistemų ir duomenų bazių įrašai saugomi 10 metų nuo duomenų gavimo.

Sąskaitos už suteiktas paslaugas saugomos 10 metų.

10. 

Naudotojams telefonu teikiamų paslaugų ir konsultacijų telefonu kokybės kontrolė (telefoninių pokalbių įrašymas)

Ne ilgiau kaip 3 mėnesius.

11.

Tiesioginės rinkodaros vykdymas

Sutartinių klientų atveju – tol, kol asmuo yra DPD klientas.

Asmenų, davusių sutikimą dėl naujienlaiškių prenumeratos atveju – 5 metai nuo sutikimo davimo.

12.

Apklausų vykdymas, aptarnavimo kokybės vertinimas

6 mėnesiai nuo duomenų gavimo.

 

16.4.   Išimtys iš aukščiau nurodytų saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek tokie nukrypimai nepažeidžia Jūsų kaip duomenų subjekto teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra tinkamai dokumentuoti.

16.5.   Tuo atveju, jei tam tikri Jūsų asmens duomenys bus reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, juos mes saugosime tiek, kiek šie bus būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.

17. Jūsų teisės

17.1.   Jūs turite teisę bet kada, pateikę mums prašymą, susipažinti su mūsų tvarkomais asmens duomenimis ir sužinoti, kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų keliamų reikalavimų.

17.2.   Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydami poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

17.3.   Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdami rašytinės formos prašymą el. paštu [email protected], paštu siųsdami prašymą Liepkalnio g. 180, Vilnius, arba tiesiogiai atvykę nurodytu adresu.

18. Kontaktinė informacija ir skundų pateikimas

18.1.   Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis bendruoju administracijos el. paštu [email protected] arba tiesiogiai susisiekti su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu el. paštu [email protected] .

18.2.   Jei nesate patenkinti mūsų atsakymu ar manote, kad tvarkome Jūsų duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs turite teisę pateikti skundą Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai kaip priežiūros institucijai.

19. Informacija apie naudojamus slapukus

19.1.   Jums lankantis Interneto svetainėse, mes norime pateikti tokį turinį ir suteikti tokį funkcionalumą, kuris atitiktų Jūsų poreikius. Tam mes naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, saugomi Jūsų naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).

19.2.    Slapukų pagalba mes siekiame užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėse bei tobulinti pačias Interneto svetaines.

19.3.   Slapukus, naudojamus mūsų Interneto svetainėse, galima sugrupuoti į šiuos tipus:

19.3.1. Svetainės veikimui būtini slapukai yra skirti tam, kad atitinkama mūsų svetainės galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia Jums naršyti svetainėse ir naudotis pageidaujamomis jos funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia prieigą prie saugių konkrečios svetainės sričių.

19.3.2. Veiklos (analitiniai) slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti svetainės veikimą.

19.3.3. Funkciniai slapukai pagerina Jūsų patirtį svetainėje. Pavyzdžiui, šie slapukai gali įsiminti tokią informaciją, kaip Jūsų vartotojo vardas Jums prisijungus prie Esiunta svetainės. Šie slapukai gali būti naudojami Jūsų pageidautoms paslaugoms suteikti, pavyzdžiui, norint užsakyti siuntų surinkimo ir pristatymo paslaugas arba pasinaudoti trečiosios šalies paslaugomis, pavyzdžiui, socialinės medijos funkcijomis.

19.4.   Slapukų pagalba mes renkame Interneto svetainių lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – kompiuterio identifikatorius interneto protokolo tinkluose. Jis gali būti naudojamas renkant įvairią statistinę bei demografinę informaciją, skirtą Interneto svetainių administravimui ir tinklo sutrikimų diagnostikai, tačiau nėra naudojami siekiant nustatyti Jūsų tapatybę. Naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą.

19.5.   Jūs galite ištrinti arba blokuoti slapukus pasirinkę atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, šią informaciją turėtumėte rasti jos žinyno meniu. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), Jums gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainių funkcijų.

20. Trečiųjų šalių atliekamas asmens duomenų tvarkymas

20.1.   Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis mūsų paskyroje „Facebook“ socialiniame tinkle arba prisijungiant prie Esiunta svetainės naudojantis savo „Facebook“ paskyra, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Pavyzdžiui, „Facebook“ visiems savo naudotojams ir lankytojams taiko Duomenų politiką. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis. 

21. Baigiamosios nuostatos

21.1.   Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

21.2.   Mes neatsakome už žalą, įskaitant žalą, sąlygotą naudojimosi Interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl Jūsų ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Jūsų žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Interneto svetainių naudojimą. Mes taip pat neatsakome už prisijungimo ir/ar naudojimosi Interneto svetainėmis trikdžius ir (ar) jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su mumis, Jumis ar kitais duomenų subjektais, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, interneto prieigos tiekimo sutrikimus, ir kt.

21.3.   Ši Politika peržiūrima ir, esant reikalui, atnaujinama, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėse dienos.

21.4.   Jei naudositės Interneto svetainėmis ir mūsų teikiamomis paslaugomis po Politikos atnaujinimo, mes laikysime, kad Jūs neprieštaraujate ir esate supažindinti su atliktais pakeitimais.