Your delivery experts

Komercijalna faktura.

Prema važećim carinskim propisima sva roba ili dokumenti moraju biti deklarirani. Roba mora biti popraćena komercijalnom ili proforma fakturom. Komercijalna faktura je dokument koji sadržava dokumentirane dokaze o vrijednosti robe, te je potreban za carinjenje robe u zemlji uvoza. Ako se radi o robi koja nema poslovnu namjenu govorimo o besplatnim pošiljkama, te takvu fakturu nazivamo proforma.

Dokumentacija pruža informaciju o pošiljatelju i primatelju te sadrži cjelokupan opis robe zajedno sa detaljima o vrijednosti robe. Prateći dokumenti moraju biti ovjereni od strane pošiljatelja - original i tri kopije moraju pratiti robu.

Ovdje možete pronaći online obrazac pomoću kojeg ćete izraditi vašu komercijalnu ili proforma fakturu te istu ispisati na vaš memorandum tvrtke.

Informacije o računu:

Vaš unos nije kompletan. Molimo ispunite polja.:

Adresa računa:

Adresa dostave:


Nastavi