General information (in polish)

Filter
Filter
 • IOD-ogolne
Clear filters

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest DPD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: "DPD"). W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Dział Ochrony Danych Osobowych, ul. Mineralna 15, 02-274 Warszawa
 • przez e-mail:[email protected]

DPD wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych – funkcję tę pełni pan Tomasz Rozdżestwieński.

Czym jest RODO?

Jest to unijna regulacja mówiąca o tym, w jaki sposób postępować z danymi osobowymi i w jaki sposób te dane chronić. RODO to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) obowiązujące od 25 maja 2018

Co to są dane osobowe?

Zgodnie z art. 4 pkt 1 RODO: "dane osobowe" oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Jak zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych?

Prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Podejmujemy niezbędne działania, by także podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w DPD sprawuje Dział Ochrony Danych Osobowych pod nadzorem Inspektora Ochrony Danych.

Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Masz następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
 • prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 • prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację, jako że przetwarzamy Twoje dane również na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie Administrator danych osobowych powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Data processing for senders and receivers (in polish)

Filter
Filter
 • IOD-nadawcyodbiorcy
Clear filters

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w przypadku realizacji usługi nadania, odbioru i dostarczenia przesyłki oraz czynnościach związanych z ich realizacją.

W związku z tym możemy przetwarzać Twoje dane:

 • w przypadku realizacji usługi odbioru i dostarczenia przesyłki – w celu realizacji umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO),
 • w przypadku zamawiania przez Ciebie kuriera online – w celu obsługi zamówienia kuriera na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, a w zakresie w jakim podałaś(eś) także dane fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 • w przypadku lokalizowania przez ciebie przesyłki – w celu sprawdzenia gdzie obecnie znajduje się Twoja przesyłka na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, a w zakresie w jakim podałaś(eś) także dane fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 • w przypadku składania przez Ciebie dyspozycji zmiany terminu dostawy, przekierowania lub zwrotu przesyłki – w celu realizacji zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, a w zakresie w jakim podałaś(eś) także dane fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 • w przypadku oceniania przez Ciebie pracy kuriera - w zakresie w jakim podałaś(eś) dane fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 • w przypadku zamawiania przez Pana/Panią materiałów operacyjnych i opakowań specjalnych – w celu obsługi zamówienia przez Pana/Panią opakowań specjalnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, a w zakresie w jakim podał(a) Pan(i) także dane fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na podstawie Pana/Panią zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 • w przypadku kontaktu z Contact Center - w celu udzielenia informacji na temat realizacji usługi dotyczącej zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, a w zakresie w jakim podałaś(eś) także dane fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 • w przypadku złożenia przez Ciebie reklamacji - w celu obsługi reklamacji dotyczącej zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, a w zakresie w jakim podałaś(eś) także dane fakultatywne, w celu ułatwienia kontaktu, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
 • w przypadku roszczeń DPD/roszczeń zgłoszonych względem DPD - w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes DPD (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 • w zakresie Twojego wizerunku w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku na terenie obiektu DPD – podstawą przetwarzania jest uzasadniony interes DPD Polska (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • w przypadku skierowania do DPD wniosku o realizację praw wynikających z RODO - w celu rozpatrzenia wniosku i udzielenia odpowiedzi - podstawą prawną przetwarzania jest realizacja przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit c RODO).

Źródło danych

Twoje dane osobowe możemy otrzymać od podmiotu, który nadaje przesyłkę jak i bezpośrednio od Ciebie. Pozyskując dane osobowe służące do realizacji usługi stajemy się ich administratorem.

Administrator ustala po co i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe oraz odpowiada by były one przetwarzane w bezpieczny sposób i zgodnie z przepisami prawa.

Rodzaje przetwarzanych danych

W celu realizacji usługi doręczenia przesyłki usługi przetwarzać możemy następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany dla danego procesu w Polityce Retencji Danych Osobowych DPD Polska sp. z o.o. jednak nie dłużej niż przez okres wynikający z przepisów prawa. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez DPD - po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Twoje  dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz DPD związane z wykonywaniem umowy, takie jak dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, kurierom, punktom PICKUP, agencjom marketingowym, firmom świadczącym usługi ochrony osób i mienia, zewnętrznym centrum kontaktu oraz podmiotom powiązanym z DPD Polska, w tym spółkom z grupy kapitałowej.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) tylko wtedy, gdy:

 • państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych do tego, który obowiązuje w Unii Europejskiej; lub
 • DPD zawarło lub podwykonawca DPD zawarł umowę w oparciu o standardowe klauzule umowne lub wdrożyli inny mechanizm, który zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych do państwa trzeciego

Data protection for employees and cooperatives (in polish)

Filter
Filter
 • IOD-klienci
Clear filters

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, ponieważ jesteś osobą kontaktową dla nas u naszego klienta, lub kontrahenta lub potencjalnego klienta lub kontrahenta.

W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:

 • kontaktować się z Tobą w bieżących sprawach, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, przedstawiania ofert, otrzymywania zleceń, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami) – art. 6. ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
 • przekazywać inne informacje o działalności i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji z pracownikami i współpracownikami naszych kontrahentów - art. 6. ust. 1 lit f RODO,
 • bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową z podmiotem, w którym pracujesz lub, który reprezentujesz, czyli naszym kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń - - art. 6. ust. 1 lit f RODO

Źródło danych

Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz.

Rodzaje przetwarzanych danych

Od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz otrzymujemy dane takie jak Twoje imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujesz i za co odpowiadasz u swojego pracodawcy.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany dla danego procesu w Polityce Retencji Danych Osobowych DPD Polska sp. z o.o. jednak nie dłużej niż przez okres wynikający z przepisów prawa. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez DPD - po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Twoje  dane osobowe mogą być przekazywane między innymi podmiotom świadczącym usługi na rzecz DPD związane z wykonywaniem umowy, takie jak dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, oraz podmiotom powiązanym z DPD Polska, w tym spółkom z grupy kapitałowej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) tylko wtedy, gdy:

 • państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych do tego, który obowiązuje w Unii Europejskiej; lub
 • DPD zawarło lub podwykonawca DPD zawarł umowę w oparciu o standardowe klauzule umowne lub wdrożyli inny mechanizm, który zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych do państwa trzeciego

Data protection for those who contact us (in polish)

Filter
Filter
 • IOD-inne
Clear filters

Kiedy to Ciebie dotyczy?

Poniższe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczą Cię, jeżeli kontaktujesz się z DPD Polska sp z o.o. w jakiejkolwiek sprawie, a nie jesteś naszym klientem, kontrahentem ani pracownikiem/współpracownikiem kontrahenta.

Źródło danych

Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie.

Rodzaje przetwarzanych danych

Od Ciebie zależy jakie dane będziemy przetwarzać jednak najczęściej są to Twoje imię i nazwisko, numer telefonu i adres email, adres korespondencyjny.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji). Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany dla danego procesu w Polityce Retencji Danych Osobowych DPD Polska sp. z o.o. jednak nie dłużej niż przez okres wynikający z przepisów prawa. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez DPD - po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Twoje  dane osobowe mogą być przekazywane między innymi podmiotom świadczącym usługi na rzecz DPD związane z wykonywaniem umowy, takie jak dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, oraz podmiotom powiązanym z DPD Polska, w tym spółkom z grupy kapitałowej. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) tylko wtedy, gdy:

 • państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych do tego, który obowiązuje w Unii Europejskiej; lub
 • DPD zawarło lub podwykonawca DPD zawarł umowę w oparciu o standardowe klauzule umowne lub wdrożyli inny mechanizm, który zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych do państwa trzeciego

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • przekazać odpowiedzi na Twoje pytania, w tym kontaktować się z Tobą w tym celu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące naszej działalności gospodarczej - art. 6. ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)