Termeni și condiții transport cargo și marfă paletizată

CONDIȚII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR DE EXPEDIȚIE (marfă paletizată)

DPD Abholung DPD Abholung

Termeni și condiții transport cargo și marfă paletizată

CONDIȚII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR DE EXPEDIȚIE (marfă paletizată)

DYNAMIC PARCEL DISTRIBUTION S.A. ( denumită în continuare DPD)

         Prin activitatea pe care o desfășoară, DPD oferă clienților servicii de expediție de marfă paletizată. Prezentele Condiții se aplică în toate situațiile în care clientul emite o comandă de transport către DPD și nu există un contract încheiat în formă scrisă, astfel:

EXPEDIȚII

 1. DPD nu acceptă ca Expediție următoarele: bunuri contrafăcute, instrumente de negociere, bani, arme,  acțiuni, ștampile (timbre), bijuterii, pietre și metale prețioase, animale,  produse ADR, substanțe chimice sau radioactive sau orice bunuri clasificate ca prezentând un grad înalt de risc de către legislația română, necesitând condiții speciale de transport sau depozitare. DPD își rezervă dreptul de a refuza preluarea mărfurilor care pun în pericol integritatea transportului (mărfuri neambalate sau ambalate necorespunzător naturii bunurilor și modului de transport). Clientul răspunde pentru conformitatea și identitatea declarată, între mărfurile menționate în documentele de transport și mărfurile predate fizic către DPD în vederea expediției.

 1. DPD are dreptul de a alege ruta pe care o consideră cea mai eficientă, pentru ca transportul să ajungă la destinația solicitată de Client, care poate fi ruta indicată de Client sau altă ruta mai eficientă.

 2. DPD poate angaja, organiza sau încredința transportul oricărei alte părți  pentru a efectua toate sau numai o parte din serviciile contractate.

 3. DPD poate deschide și inspecta Expediția pentru un motiv întemeiat care periclitează iminent buna desfășurare a operațiunii de transport, în orice moment, fără permisiunea Clientului.

 4. Clientul îșă dă acordul ca DPD să cântărească în locațiile sale toate Expedierile preluate de la Client, iar orice discrepanță privind greutatea fizică și/sau volumetrică constatată la cântărire de către DPD urmează să fie facturată Clientului în mod corespunzător.

 5. În cazul de pierdere parțială sau deteriorare a mărfii livrată la destinatar ce nu putea fi descoperită la livarea marfii, Clientul va trimite reclamația în acest sens într-un termen de decădere de 24 de ore de la livrarea mărfurilor, iar pentru mărfurile perisabile nu mai târziu de 3 ore de la livrare.

 6. În cazul în care pierderea parțială sau deteriorarea mărfii livrate la destintatar  este  descoperită la livrarea mărfii, destinatarul împreună cu DPD vor întocmi un proces-verbal de constatare a pierderii/deteriorării.

 7. Reclamația va fi însoțită de comanda de transport, copia avizului de însoțire a mărfii, dovada valorii bunurilor expediate la prețul inițial de achiziție, precizări privind nr. AWB alocat expediției, alte acte doveditoare privind evenimentul care face obiectul reclamației.

 8. DPD nu va lua în considerare reclamațiile în cazul în care acestea au fost trimise cu nerespectarea prevederilor pct. 7 si 8 sau cand plata serviciului de transport nu a fost efectuată.

 9. În cazul în care Clientul expeditor solicită în mod expres prin comandă serviciul retur de paleți, destinatarul expediției va preda către DPD paleții care au asigurat  suportul de ambalare la transport (în același format). Totuși, refuzul destinatarului de a preda paleții la data livrării mărfurilor, după descărcare, nu poate angaja răspunderea DPD. DPD nu asigură depozitarea paleților aferenți unei expediții și nu garantează aspecte calitative sau cantitative legate de returul acestora în alte condiții decât cele oferite de destinatar. Marfa aferentă expediției se va livra către destinatar chiar și în condițiile unui eventual refuz din partea acestuia de a preda paleții către DPD, după descărcare.

 10. În cazul în care Clientul expeditor nu solicită prin comandă serviciul retur de paleți, DPD nu are obligația de a prelua și returna paleții aferenti expediției în cauză.

12.  Dimensiunile maxime acceptate la expediție de DPD pentru un palet sunt:

 • L x l x H            : 200x120x200 cm (inclusiv suportul)

 • Greutate            : 1000,00  kg

13.  Clientul va preda împreună cu marfa, în mod obligatoriu, următoarele documente: avizul de expediție a mărfii sau factura aferentă mărfii. În situația în care, pe timpul transportului sunt efectuate verificări de către organele abilitate în acest sens și se constată că lipsesc anumite documente care trebuiau să însoțească marfa transportata sau că acestea nu sunt corect întocmite,  Clientul va suporta în totalitate orice consecință păgubitoare. Valoarea maximă a mărfurilor transportate acceptată per palet este de 20.000 lei.  În cazul depășirii acestei valori, Clientul  are obligația de a notifica DPD în prealabil cu 24 h înainte de încărcare prin e-mail sau fax.

14. Pentru situațiileînDPD solicită plata serviciului de expediție în avans, expediția Clientului se va preala numai dupa confirmarea plății în contul bancar DPD.

OBLIGAȚIILE CLIENTULUI

 1. Clientul garanteazăfaptul că toate detaliile expediției sunt complete și exacte. Clientul expeditor are obligația de a asigura mijloacele tehnice necesare și personal calificat pentru încărcarea paleților în mijloacele de transport. Clientul expeditor are obligația încărcării paleților în mijloacele de transport la punctul de încărcare. Clientul expeditor trebuie să respecte timpul maxim alocat încărcării. Orice depășire a acestui termen se tarifează adițional conform Ofertei comerciale DPD privind serviciile de expediție.

 2. Clientul va avea grijă să eticheteze, să sigileze și să protejeze corespunzător bunurile ce urmează a fi livrate pentru a asigura securitatea ambalării paletului și a conținutului în vederea repetatelor manipulări. Neîndeplinirea acestui fapt va determina exonerarea DPD de răspunderea față de Client și/sau destinatar în privința daunelor.

 3. Clientul certifică faptul că expediția nu se află sub restricțiile prevăzute în prezentele Condiții sau alte restricții  menționate în legile speciale.                                                                                                                                                     

 4. Clientul răspunde pentru deteriorarea totală sau parțială a celorlalte mărfuri din încărcătura totală în cazul în care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător obligația de ambalare și securizare a bunurilor pe palet.

 5. Clientul expeditor are obligația de a asigura mijloacele tehnice necesare și personal calificat pentru descărcarea paleților la locul de destinație.

GARANȚII ȘI ASIGURĂRI

 1. DPD nu va garanta Clientului sau terților orice altă valoare comercială, pierderi indirecte sau alte valori  speciale.

 2. În cazul în care expediția nu a fost asigurată suplimentar, raspunderea DPD este limitată la cea mai mică dintre sumele următoare:

- echivalentul în lei a 2,5 USD per kilogram greutate brută lipsă (la cursul B.N.R. din data producerii evenimentului);

- valoarea  pierderii sau distrugerii totale ori parțiale suferită de expediție (valoarea mărfii la prețul inițial de achiziție de la furnizor).

CONDIȚII DE PLATĂ

 1. Tarifele DPD sunt valabile în conformitate cu Oferta Comercială DPD aferentă serviciilor de expediție marfă, publicată pe site-ul DPD www.dpd.ro.

 2. Plata va fi facută în moneda locală LEI.

 3. DPD va factura bi-lunar Clientul conform serviciilor comandate. Clientul va plăti către DPD integral valoarea facturilor în termen 7 zile de la data când au fost emise sau anticipat până la preluarea expediției, în funcție de cerința DPD la momentul negocierii preluării comenzii.

 4. Plata va fi facută  în contul DPD nr. RO70 RZBR 0000 0600 0240 6867, deschis la Banca Raiffeisen Bank  Sucursala Iancului, București sectorul 2.

 5. În cazul în care Clientul nu plătește valoarea facturilor primite în termen de 7 zile, DPD poate aplica penalități. În cazul aplicării, penalitățile reprezintă 0,15 % pentru fiecare zi de intârziere și vor fi calculate pentru total datorie pe zi în lei. Valoarea totală de plata va cumula valoarea facturilor neplătite cu penalitățile pentru întârziere.

 6. DPD are, pentru toate creanțele sale actuale sau anterioare rezultate din prestații executate pentru Client, un drept de retenție asupra mărfurilor și asupra oricăror alte valori aparținând acestuia, care se găsesc în posesia sa.

 7. În caz de neplată a facturii/facturilor la termenul scadent,  DPD îsi rezervă dreptul de a nu mai prelua expedierile Clientului decât cu plata în numerar sau în avans la tariful standard al DPD în vigoare la data preluării comenzii.

 8. Clientul a luat cunoștință și este de acord cu Oferta Comercială DPD aferentă serviciilor de expediție marfă,   inclusiv tarifele aferente serviciilor, publicate și pe site-ul  www.dpd.ro.

 9. Clientul poate contesta în scris sumele facturate în termen de cel mult 7(șapte) zile de la data emiterii facturii. Contestația trebuie formulată în scris la adresa de e-mail [email protected] și motivată punctual pentru fiecare expediție tarifată. Necontestarea facturii în termenul prevăzut mai sus reprezintă acceptarea tacită și necondiționată la plată a sumelor facturate,iar Clientul nu mai are dreptul de a contesta factura.

CLAUZA DE JURISDICȚIE

 1. Pentru situații neprevăzute se va aplica Codul Civil Român.

 2. Orice dispute care apar între părți vor fi soluționate pe cale amiabilă, daca aceasta nu este posibilă se va apela la instanțele judecătorești competenre din Municipiul București.