Jsou Vaše Údaje poskytovány třetím osobám?

Vaše údaje využíváme a zpracováváme pouze pro deklarované účely, související s naší podnikatelskou činností. Neposkytujeme Údaje, které zpracováváme, nikomu a za žádnými jinými účely, které nesouvisí s poskytováním našich služeb s výjimkou následujících případů.

a. Plnění zákonných povinností

V případech, které předpokládá právní řád, jsme povinni zpracovávané Údaje, zpravidla na výzvu, nebo podle podmínek stanovených zákonem, předat oprávněným subjektům. Jde např. o správní orgány a úřady, instituce sociálního a zdravotního zabezpečení, auditorské společnosti apod.

b. Nepůvodní Správci

V konkrétních případech, kdy je to nezbytné pro plnění smluvního závazku nebo dohody, musíme předat v nezbytné rozsahu Údaje jinému subjektu, který sám stanovuje účel a prostředky zpracování Údajů, tedy je sám Správcem údajů apod. Pokud předáváme Údaje jinému Správci, činíme tak vždy transparentně a řádně Vás o tom předem informujeme. Typickým příkladem jsou třeba zaměstnanecká pojištění, nebo smlouvy s telefonními operátory, které na žádost zaměstnance zahrnují i soukromé číslo.

c. Zpracovatelé údajů

Pod pojmem Zpracovatelé údajů jsou myšleny subjekty, kterým v řízeném režimu Údaje poskytujeme ke zpracování, tj. k provedení určité operace nezbytné pro dosažení účelu, pro který DPD údaje shromáždila.

Těmito Zpracovateli jsou zejména:

i. Smluvní Dopravci

Podnikatelé, kteří pro DPD na základě uzavřené smlouvy realizují fyzické vyzvednutí a doručení Zásilek.

Rozsah zpracovávaných údajů: Identifikační a Kontaktní údaje Odesilatelů a Příjemců Zásilek.

ii. Spolupracující společnosti ve skupině DPD Group a partneři zúčastnění na přepravě

U mezinárodních služeb je nezbytné zajistit doručení/tranzit Zásilek v zahraničí, a to organizační součástí sítě DPD Group, která obsluhu dané země zajišťuje.

Rozsah zpracovávaných údajů: Identifikační a Kontaktní údaje Odesilatelů a Příjemců Zásilek.

iii. Poskytovatelé ICT služeb

V nezbytném rozsahu mohou být Údaje řízeně zpřístupněny rovněž poskytovatelům ICT služeb, a to především:

  • využívaných k efektivnímu poskytování služeb DPD, zejména optimalizace procesů doručení, zajištění služeb notifikací, zajištění transferu dat o Zásilkách, odplácení Doběrečného apod.

    Rozsah zpracovávaných údajů: Identifikační a Kontaktní údaje Odesilatelů a Příjemců Zásilek, Identifikační údaje uživatelů on-line aplikací.

  • využívaných k podpoře vnitrofiremních procesů DPD, zejména vnitrofiremní komunikace, předávání a zpracovávání informací a výkonu správních činností.

    Rozsah zpracovávaných údajů: Údaje obsažené ve firemních informačních systémech.

  • využívaných k uchovávání dat po dobu archivačních lhůt, analytické a statistické účely.

    Rozsah zpracovávaných údajů: Identifikační a Kontaktní údaje Příkazců, Odesilatelů a Příjemců Zásilek.

iv. Dodavatelé servisních služeb

Jsou společnosti, které se v omezeném rozsahu podílejí na podpoře některých činností DPD, při nichž mohou přicházet do styku s Údaji. Typickými příklady jsou dodavatelé, kteří zajišťují nakládku a třídění zásilek.

Rozsah zpracovávaných údajů: Údaje obsažené na přepravních štítcích Zásilek.

v. Dodavatelé služeb v oblasti péče o zaměstnance

Pro účely servisu našim zaměstnancům, zejména procesování a výplaty mezd a firemních benefitů, zajištění nezbytné pracovně právní agendy a plnění zákonných povinností, jsou Údaje o zaměstnancích řízeně předávány vybraným smluvním partnerům.

Rozsah zpracovávaných údajů: Údaje o zaměstnancích.

Se všemi Zpracovateli Údajů má DPD uzavřeny Zpracovatelské smlouvy, jimiž se Zpracovatelé zavázali naplňovat požadavky Legislativy o ochraně údajů a požadavky na zabezpečení Údajů, které na ně klade DPD.

d. Jiní Příjemci Údajů

Příjemcem Údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o tzv. „třetí stranu“ (tedy fyzickou nebo právnickou osobu oprávněnou ke zpracování Údajů), či nikoli. Takové zpřístupnění přichází v úvahu jen tehdy, jestliže je to nezbytné pro obhajobu práv a právních nároků DPD CZ nebo Subjektů údajů. Může jít např. o poskytnutí dokladů prokazujících hodnotu zásilky pojišťovně nebo osobě odpovědné za poškození zásilky, v rámci uplatnění nároku na náhradu škody.