Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., Identifikační číslo 61329266, se sídlem Říčany u Prahy, Modletice 135, PSČ 251 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52346 (dále jen „DPD“) poskytuje následující informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, které provádí.

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, která se týká určené nebo přímo či nepřímo určitelné fyzické osoby (Subjekt údajů). V dalším textu je pro označení osobního údaje použito výrazu „Údaj“.

Jestliže jsou využity jiné termíny a definice, rozumí se jejich významem význam daný Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zákonem O ochraně osobních údajů, nebo jinou relevantní legislativou (dále jen „Legislativa o ochraně údajů“).

Vyjádření DPD k uzavírání

tzv. Zpracovatelských smluv dle GDPR.

Soubor se začne stahovat

po kliknutí na tlačítko

Preambule

Pro DPD je ochrana osobních údajů důležitá a řešíme ji od počátku, kdy se Údaje dostávají do naší dispozice, po jejich bezpečnou skartaci nebo vymazání. V průběhu zpracování se řídíme platnou Legislativou o ochraně údajů a vnitrofiremními pravidly, která ji respektují a zároveň formalizují rozumná očekávání, která lze na bezpečné zacházení s Údaji klást.

Filter
Filter
  • Ochrana osobních údajů
Clear filters

Čí osobní údaje zpracováváme a proč?

Cookies používané na webových stránkách DPD

Jak je zajištěna bezpečnost Vašich údajů?

Jsou Vaše Údaje poskytovány třetím osobám?

Jsou Vaše Údaje předávány do zahraničí?

Aktuálnost

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je prvotním dokumentem popisujícím nakládání s osobními údaji v DPD. Protože i zde může docházet ke změnám, je ve Vašem zájmu naše Prohlášení o ochraně osobních údajů průběžně sledovat.

Kontaktní údaje DPD ve věci ochrany Osobních údajů

V případě, že máte dotaz nebo požadavek ve věci zpracování osobních údajů v DPD, prosíme, kontaktujte nás některým ze způsobů uvedených na našich webových stránkách, nebo využijte kontaktní e-mail: [email protected]

Dozorový úřad

ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika

Zeptejte se nás

Ozveme se co nejdříve zpět.

*
Jméno*
Číslo zásilky
*
Telefon*
*
E-mail*
*
Vaše zpráva*