Hlavní omezení pro ČR

a. Zásilky, které nejsou označené řádně vyplněným štítkem, nebo k nim nebyla Příkazcem včas předána přepravní data v souladu s těmito Podmínkami či pokyny DPD,

b. Zásilky, které obsahují zboží nedostatečně chráněné, zabalené nebo zajištěné způsobem odpovídajícím jeho tvaru, povaze, hmotnosti, nebo svými parametry překračují limity stanovené těmito Podmínkami pro danou přepravu / zásilku,

c. Zásilky balené v černé folii, zásilky bez pevného ochranného obalu, zásilky, které nemají kompaktní tvar kvádru, krychle nebo vícehranného tubusu, příp. obálky,

d. samostatně zabalené Zásilky, které jsou následně svázané či jinak spojené dohromady, a jsou označené pouze jedním štítkem, hořlaviny, chemikálie, kyselinotvorné, žíravé a dráždivé látky, lékařský odpad, lékařská zařízení a nástroje, nebezpečné zboží podléhající některé z úmluv o přepravě nebezpečného zboží (ADR, IATA DGR apod.),

e. střelné zbraně, napodobeniny střelných zbraní, ostatní zbraně, munice, výbušniny, ohňostroje a pyrotechnika,

f. léky, drogy, omamné a psychotropní látky a jedy,

g. nádoby pod tlakem, hasicí přístroje apod.,

h. umělecká díla, šperky (včetně hodinek), cenné kovy (včetně zlatých a stříbrných předmětů), drahé kameny, pravé perly, starožitnosti, koberce, kožichy a další cennosti, v hodnotě větší než 520 EUR na Zásilku,

i. sklo a jiné zboží (nebo jeho části) vyrobené ze skla, porcelánu či litiny, kameninové výrobky a jiné výrobky z obdobných materiálů,

j. hotovost, mince, sběratelské mince a známky, platební karty, dokumenty, které lze směnit za hotovost nebo zboží (například směnky, šeky, poukázky s nominální hodnotou, dobropisy, dluhopisy, listinné akcie, bankovky a cenné papíry, za které lze získat hotovost, a sázenky),

k. jakýkoli živý organismus či materiál (například zvířata, rostliny, stromy a semena), lidské či zvířecí orgány a ostatky,

l. zmrazené či rychle se kazící potraviny, nebo jakékoli zboží vyžadující při přepravě řízený teplotní nebo vlhkostní režim,

m. předměty a látky, které s ohledem na svůj charakter vyžadují speciální úpravu vozidla nebo vytvoření speciálních podmínek při přepravě podle platných předpisů nebo konkrétních okolností,

n. předměty a látky lehce poškoditelné i za předpokladu dodržování pokynů pro zvláštní manipulaci se Zásilkou, jako jsou například: led, alkohol, jakékoliv tekutiny v jakýchkoliv obalech, zejména ve skleněných nebo obdobných křehkých obalech, a předměty obdobné povahy, a dále např. tekuté barvy a lepidla v jakémkoliv obalu,

o. Zásilky podléhající zákazu dovozu nebo vývozu, nebo obchodním omezením či embargům OSN, EU (ev. členských států EU) a členských států NATO, Austrálie a Japonska, a jakékoli zboží, které je zákonem či jiným platným právním předpisem pro obchod či přepravu zakázáno,

p. Zásilky a zboží, jejichž přeprava vyžaduje speciální povolení či licenci,

q. Zásilky, jejichž povaha, obsah, vnější vzhled, vlastnosti, způsob zaslání či jejichž držení je protiprávní či zakázané, zejména s ohledem na bezpečnost, veřejný pořádek a práva třetích osob (vč. práv duševního vlastnictví),

r. Zásilky, na kterých není uvedena adresa dodání, nebo je jako dodací adresa uveden P. O. BOX,

s. Zásilky obsahující zboží v hodnotě vyšší než 13.000 EUR,

t. televizory nebo monitory s úhlopříčkou větší než 42“ nebo prohnuté televizory,

u. nové i použité akumulátory či jakékoliv jiné baterie obsahující žíravé látky.

Více Méně

Vyloučené zboží

Zboží vyloučené z mezinárodní přepravy Geopost

Dokument ke stažení

Kontaktní formulář