Úplná pravidla spotřebitelské soutěže “DPD – Doručujeme pěkný den“

 

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „DPD – Doručujeme pěkný den“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže na propagačních materiálech. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

 

 1. Pořadatel soutěže:

Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ: 61329266, se sídlem: Říčany u Prahy - Modletice 135, PSČ 25101, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn.: C 52346 (dále jen „pořadatel“).

 

 1. Organizátor soutěže:

McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY, se sídlem: Riegrovy sady 28, 120 00 Praha 2, IČ: 170 46 041, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2080 (dále jen „organizátor“).

 

 1. Termín a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá na území České republiky (dále jen „místo konání soutěže“), a to výhradně prostřednictvím facebook stránek pořadatele soutěže: facebook.com/dpd.cz (dále jen „Facebook profil“) v termínu od 11/9/2023 od okamžiku zveřejnění soutěžního příspěvku vyzývajícího k zapojení do soutěže do 22/10/2023 23:59:59 hod. (dále jen „doba konání soutěže“).

 

Pro účely vyhodnocení soutěže je doba konání soutěže rozdělena do 6 soutěžních týdnů, odpovídající kalendářnímu týdnu. Tedy první soutěžní týden běží od 11/9/2023 do 17/9/2023. (dále jen „soutěžní týden“).

 

 1. Účast v soutěži:

Soutěže se může účastnit každá svéprávná fyzická osoba, která má minimálně od okamžiku zapojení do soutěže a dále nepřetržitě až do okamžiku vypořádání výher v soutěži aktivní svůj autentický profil na sociální síti Facebook (www.facebook.com), splňující podmínky sociální sítě Facebook (včetně věkové hranice), a splní všechny podmínky dle těchto pravidel soutěže (dále jen „soutěžící“). Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/terms.php.

V případě kteréhokoliv soutěžícího mladšího 15 let je pořadatel oprávněn vyžádat si kdykoliv písemné potvrzení o tom, že takový soutěžící disponuje písemným souhlasem svého zákonného zástupce pro účast v soutěži, a to v souladu s ust. § 32 občanského zákoníku; v případě, že takové potvrzení nebude předloženo, je pořadatel oprávněn daného soutěžícího ze soutěže vyloučit; případný nárok takového soutěžícího na výhru tímto okamžikem bez náhrady zaniká.

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k pořadateli či organizátorovi soutěže a osoby jim blízké.

 

 1. Zapojení se do soutěže:

 

Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že v době konání soutěže splní následující soutěžní úkoly:

 

a) pro přepravu své jakékoliv zásilky (od jakéhokoliv odesílatele / prodejce) zvolí přepravní společnost pořadatele soutěže, resp. přepravce „DPD“; a následně si uchová číslo uvedené zásilky pro možnou kontrolu účasti v soutěži a ověření nároku na případnou výhru.

b) po obdržení uvedené zásilky se sám (sám sebe) vyfotí společně se svou výše uvedenou zásilkou přímo u výdejního boxu či u příslušného výdejního místa DPD či přímo s vozidlem přepravce DPD, který zásilku doručoval (dále jen „soutěžní fotografie“). POZOR: zásilku (balíček) foťte tak, aby nedošlo ke zneužití osobních údajů ze zásilky, ideálně tedy na fotografii zobrazena pouze neoznačená strana (např. dno zásilky), buďte opatrní při pořizovaní uvedené fotografie a nevystavujte se jakémukoliv nebezpečí,

c) navštíví Facebook profil pořadatele soutěže:

 • stane se fanouškem daných stránek, resp. udělí Facebook profilu Pořadatele „To se mi libí“ (pokud již fanouškem není)
 • a přímo na daném Facebook profilu Pořadatele pod zde umístěný soutěžní příspěvek Pořadatele vyzývající k zapojení do této soutěže (dále jen „soutěžní příspěvek“) vloží svůj soutěžní komentář společně s uvedenou soutěžní fotografií a originálním popiskem dané situace, splňující pravidla této soutěže (dále jen „soutěžní komentář“).

Soutěžní komentář připojený soutěžícím k soutěžnímu příspěvku pořadatele musí obsahovat pouze soutěžní fotografii a soutěžní popisek splňující pravidla této soutěže.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo mazat jednotlivé soutěžní komentáře nesplňující pravidla této soutěže či vložené do soutěže po jejím ukončení. Zároveň do soutěže nebudou zařazeny a pořadatel je oprávněn smazat bez dalšího (bez uvedení důvodu, či oznámení) soutěžní komentáře nesplňující pravidla této soutěže – např. obsahující prvky odporující dobrým mravům (obsahující prvky nahoty, omamné látky, alkohol), dle rozhodnutí pořadatele je z jakéhokoliv důvodu nevhodný (vulgárnost, neetičnost, sexuální podtext apod.), odporuje pravidlům sociální sítě Facebook, ale i soutěžní komentáře obsahující znaky konkurence, výrobky konkurence či komentáře jinak neodpovídající duchu a povaze soutěže. 

Zařazení soutěžního komentáře do soutěže může s konečnou platností určit pouze pořadatel.

Zveřejněním svého soutěžního komentáře soutěžící souhlasí s těmito pravidly soutěže a se zapojením do soutěže, potvrzuje, že je starší 15 let (v případě soutěžících mladších 15 let prohlašuje, že se soutěže účastní se souhlasem svého zákonného zástupce, který se zavazuje kdykoliv na žádost organizátora či pořadatele obratem písemně doložit) a zároveň potvrzuje (popř. uděluje) pořadateli svůj souhlas se zpracováním osobních údajů dle těchto pravidel, užitím svého soutěžního komentáře a užitím jeho podobizny a projevů osobní povahy za podmínek uvedených níže v těchto pravidlech.

Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže opakovaně (maximálně však je oprávněn do soutěže vložit tři soutěžní komentáře), vyhrát v soutěži však může pouze jednou tzn. jen jednu výhru.  V případě výhry se k dalším soutěžním komentářům soutěžícího již při vyhodnocování nepřihlíží.

Každý jednotlivý soutěžící se smí soutěže zúčastnit pouze s jedním autentickým profilem na sociální síti Facebook, splňujícím podmínky sociální sítě Facebook. V případě porušení tohoto ustanovení bude soutěžící (a veškeré jím do soutěže zaslané soutěžní komentáře) ze soutěže bez náhrady vyřazen.

 

 1. Výhry v soutěži a určení výherců

 V soutěži se hraje celkem o 6 výher.

V každém soutěžním týdnu se hraje o jednu výhru: mobilní telefon Apple iPhone 14 128GB - tmavě šedý.

Ze všech soutěžících, resp. jejich nevýherních soutěžních komentářů, kteří splnili všechny podmínky pro zapojení do soutěže, zejména řádně vložili svůj soutěžní komentář splňující pravidla této soutěže, a dosud se nestali výhercem v této soutěži, bude pořadatelem, resp. jím složenou min.3 člennou porotou do 5 pracovních dnů po ukončení příslušného soutěžního týdne určen jeden (1) výherce, kdy vyhrává jeden kus výhry. O výběru poroty a jejím rozhodnutí bude sepsán písemný protokol.

Porota bude vybírat ten: nejoriginálnější, nejvtipnější a nejkreativnější soutěžní komentář bez omezení tématu, ale splňující ducha tématu akce - doručování zásilek.

 

 1. Kontaktování výherců

Výherci budou vyhlášeni prostřednictvím komentáře k soutěžnímu příspěvku pořadatele na Facebook profilu pořadatele nejpozději do 10 pracovních dní ode dne uplynutí příslušného soutěžního týdne. V rámci tohoto komentáře, bude soutěžící vyzván ke kontaktovaní pořadatele soutěže v rámci facebook soukromé zprávy, kde uvede číslo své zásilky a své kontaktní údaje pro doručení výhry (jméno, příjmení, doručovací adresa, e-mail a telefonní číslo) na území České republiky - pro účely ověření nároku na výhru a zaslání výhry.

Pořadatel ani organizátor nejsou odpovědní za chybné doručení, technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky nebo nedoručení soutěžního komentáře, či funkčnost Facebook profilu pořadatele.

V případě, že výherce na uvedenou výzvu pořadatele nezareaguje do 3 pracovních dní ode dne vyhlášení výherce, resp. nesdělí uvedený způsobem pořadateli ve stanovené lhůtě své kontaktní údaje a platnou adresu pro zaslání výhry na území České republiky, nárok na výhru zaniká. Pořadatel určí náhradního výherce za výherce, jemuž nárok na výhru zanikl, za podmínek a způsobem uvedeným výše pro výběr výherců. Tento postup bude opakován maximálně 2x.

Výhra v soutěži bude výhercům zaslána na doručovací adresu sdělenou organizátorovi do 60 dní ode dne sdělení adresy prostřednictvím DPD. Pořadatel zasílá výhry pouze na území České republiky, nedohodne-li se v konkrétním případě předem s výhercem jinak. Nedoručitelné (či vrácené) zásilky po ukončení soutěže, propadají ve prospěch pořadatele.

Pořadatel ani organizátor nenesou jakoukoli odpovědnost za nedoručení výher, za jejich poškození, zpoždění či ztrátu během přepravy. Předávající je oprávněn požadovat při předávání výhry výherci podpis předávacího protokolu, resp. její předání podmínit podpisem uvedeného protokolu.

Pořadatel neodpovídá za nedoručení informativních e-mailů či výhry z důvodu chybně uvedené e-mailové, korespondenční adresy nebo jiných potřebných údajů, případně zatřídění komunikace do spamu či nevyžádané pošty atp.

Jméno, příjmení, přezdívka a specifikace bydliště (pouze město) výherce mohou být zveřejněny na Facebook profilu pořadatele a mohou být zveřejněny na dalších komunikačních materiálech a sociálních sítích pořadatele, s čímž soutěžící svou účastí v soutěži vyslovují svůj souhlas.

 

 1. Osobní údaje

Účastí v této soutěži bere soutěžící na vědomí a souhlasí s tím, že společnost Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ: 61329266, se sídlem: Říčany u Prahy - Modletice 135, PSČ 25101, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze , sp.zn.: C 52346, je jakožto správce  osobních údajů oprávněna ke zpracování jím poskytnutých osobních údajů pro účely realizace této soutěže dle těchto pravidel, tj. s jejich odpovídajícím zpracováním, a to v rozsahu jméno a příjmení, přezdívka, adresy na sociální síti Facebook, emailové adresy, případně podoby soutěžícího zachycené na profilové fotografii a v rámci soutěžního komentáře, a v případě výhry (či i výhry odměna) i telefonní číslo, e-mail, korespondenční adresa a případně navazující komunikace.

Osobní údaje budou užity pro účely vedení této marketingové akce zahrnující i zařazení do databáze pro organizaci soutěže, její vyhodnocení a předání výher.

Doba zpracování je doba trvání marketingové akce. Po ukončení soutěže bude zpracován pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří let pro účely případné kontroly ze strany orgánu dozoru.

 

Právním titulem zpracování je oprávněný zájem pořadatele, resp.  nezbytnost zpracování osobních údajů pro účast soutěžícího na uvedené marketingové akci pořadatele. V případě odvolání tohoto zpracování je účast soutěžícího v soutěži ukončena. 

Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.

Údaje poskytnuté soutěžícím mohou kromě organizátora, jakožto zpracovatele, zpracovávat jakožto zpracovatelé i další marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii.

Soutěžící může kdykoliv ukončit účast v soutěži a požadovat ukončení zpracování osobních údajů za tímto účelem na kontaktu [email protected], kde je možno uplatnit ostatní práva soutěžícího. V případě pochybností o dodržování práv se může soutěžící obrátit na pořadatele na jeho adrese nebo na e-mailu [email protected]. Na tomto e-mailu může soutěžící také podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Zároveň má soutěžící možnost obrátit se svou stížností na dozorový orgán. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, soutěžící má právo na informace a přístupu k osobním údajům a právo na opravu či doplnění svých osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut. Soutěžící má rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

Soutěžící svojí účastí výslovně souhlasí s tím, že pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů bezplatně jméno, příjmení a město bydliště soutěžícího v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a v souvislosti s propagací výrobků a služeb pořadatele, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících. Souhlas dle tohoto odstavce je činěn po dobu 5 let od ukončení soutěže.

 

 1. Autorská práva:

Soutěžící odesláním soutěžního komentáře výslovně uděluje pořadateli bezplatnou nevýhradní licenci ke všem způsobům užití jeho soutěžního komentáře, zejména k užití v reklamních a propagačních materiálech pořadatele, územně a množstevně neomezenou, a to

 • na dobu jednoho (1) roku od ukončení doby konání soutěže, resp.
 • na dobu pěti (5) let od ukončení doby konání soutěže v případě, kdy soutěžní komentář neobsahuje osobní údaje soutěžícího a či jiné osoby,

(dále jen „licence“).

Soutěžící dále souhlasí s tím, že v případě, kdy soutěžní komentář neobsahuje osobní údaje soutěžícího či jiné osoby, může pořadatel oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Soutěžící dále výslovně uděluje svolení s tím, že pořadatel je oprávněn soutěžní komentář upravovat či jinak do něj zasahovat, používat k vytvoření dalších děl, zařadit do jiného díla, to vše platí i pro název či označení soutěžního komentáře. 

Soutěžící účastí v soutěži prohlašuje a zaručuje se, že je jediným autorem jím zveřejněného soutěžního komentáře, a že jím zveřejněný soutěžní komentář neporušuje právní předpisy ani jakákoliv práva třetích osob. Soutěžící bere na vědomí, že jednou zveřejněné soutěžní komentáře se mohou na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá. Soutěžící odpovídá pořadateli za újmu vzniklou v důsledku nepravdivosti jakéhokoli jeho prohlášení či záruky.

Soutěžící se zveřejněním svého soutěžního komentáře v soutěži zavazuje kdykoliv na základě předchozí žádosti pořadatele prokázat: písemným čestným prohlášením, že soutěžní komentář jím zařazený do soutěže pořídil osobně a že má neomezená práva poskytovat dalším osobám práva k jejich užití všemi způsoby v neomezeném rozsahu; písemným výslovným souhlasem osoby či všech osob zachycených v soutěžním komentáři soutěžícím zařazeným do soutěže, že souhlasí se zachycením své osoby v tomto soutěžním komentáři, se zařazením soutěžního komentáře do této soutěže a že souhlasí se zveřejněním soutěžního komentáře v neomezeném rozsahu podle ustanovení těchto pravidel. V případě, že soutěžící toto nesplní, je pořadatel oprávněn soutěžícího a jeho soutěžní komentář bez náhrady s konečnou platností vyřadit ze soutěže.

 

 1. Překvapení

V rámci soutěže je pořadatel oprávněn jednostranně rozhodnout o udělení mimořádné odměny např. v případě, že v daném soutěžním týdnu je více originálních, zajímavých soutěžních komentářů, či v případě, že jej soutěžní komentáře osloví svým uměleckým přínosem či humorem, či vytrvalostí tak, že se rozhodne udělit tuto mimořádnou odměnu. Rozhodnutí o odměně musí být vždy transparentní, písemné, nestranné nesmí docházet ke zvýhodňování jakéhokoliv spotřebitele a musí se odvíjet od kreativity soutěžního příspěvku. Odměny jsou vždy symbolické (výhradně marketingové dárky pořadatele) a v ostatním se na rozhodnutí o udělení této odměny a její čerpání ze strany výherce (např. osobní údaje) uplatní ustanovení těchto pravidel přiměřeně (dále a výše jen „odměna“).

 

 1. Ostatní podmínky soutěže

 

a) Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

b) Výhra, kterou nebylo možné v rámci soutěže rozdělit či přidělit konkrétnímu výherci, propadá ve prospěch pořadatele soutěže.

c) Pořadatel si vyhrazuje právo neudělit či nepředat výhry v případě, pokud panují pochybnosti o způsobu zapojení do soutěže ze strany soutěžících či v případě porušení pravidel soutěže ze strany soutěžících nebo jakékoliv jednání ze strany soutěžících, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či zásadami fair-play. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné, bez možnosti odvolání.

d) Pořadatel ani organizátor neodpovídá za jakékoliv technické problémy s účastí v soutěži (např. funkčnosti internetu, telefonické sítě atp.). Pořadatel ani organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v soutěži či v souvislosti s užíváním výhry. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci.

e) Pořadatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně pořadatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.

f) Na výhru není právní nárok. Vymáhání výhry či účasti v této spotřebitelské soutěži právní cestou či soudní cestou je vyloučeno. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

g ) Výsledky spotřebitelské soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly doručených soutěžních komentářů. Pořadatel je oprávněn bez dalšího a bez jakékoli náhrady vyloučit ze soutěže soutěžícího, jehož soutěžní komentář nesplňuje pravidla této soutěže. Rozhodnutí pořadatele je konečné.Dále jsou ze soutěže vyloučeny osoby, které se budou snažit narušit nebo naruší jakýmkoli způsobem technický systém soutěže, a to i bez prokázání úmyslu. Pořadatel si vyhrazuje právo posoudit, který soutěžící se dopustil snahy o zneužití nebo narušení technického systému soutěže. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít odůvodněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze soutěžících.

h) Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. V případě pochybností o splnění pravidel soutěže leží důkazní povinnost na soutěžícím. Pořadatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele či organizátora, než je uvedeno v těchto pravidlech.

i) V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.

j) Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit výhry za výhry jiné. V případě změny těchto pravidel bude tato učiněna formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na soutěžních stránkách.

k) Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Meta Platforms a nijak s ní nesouvisí. Soutěžící jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace Pořadateli a nikoliv sociální síti Facebook.

l) Soutěžící soutěže zároveň bere na vědomí a v plném rozsahu akceptuje, že elektronická sociální síť Facebook není zodpovědná za realizaci ani organizaci soutěže. Jakékoliv dotazy, poznámky nebo podněty související se soutěží musí být adresovány Pořadateli, příp. organizátorovi, nikoli elektronické sociální síti Facebook. Zapojením do soutěže berou soutěžící na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči společnosti Meta Platforms, resp. že společnost Meta Platforms je od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozena.

m) Pokud výherce není daňový rezident České republiky, má povinnost doložit pořadateli svůj daňový domicil do 5 dnů od potvrzení výhry v soutěži. Pokud tak neučiní, pořadatel srazí a odvede daň 15% z výhry (v případě, že není od daně osvobozena) v České republice.

n) Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této soutěži je Česká obchodní inspekce (coi.cz) soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

o) Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

p) Úplná pravidla soutěže jsou dostupná na odkazu u soutěžního příspěvku na Facebook profilu Pořadatele. 

 

V Praze dne 11/9/2023.