Your delivery experts

Ochrana osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Direct Parcel Distribution CZ, s. r. o., Identifikační číslo 61329266, se sídlem Říčany u Prahy, Modletice 135, PSČ 251 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 52346 (dále jen „DPD“) poskytuje následující informace o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů, které provádí.

Osobním údajem se rozumí jakákoliv informace, která se týká určené nebo přímo či nepřímo určitelné fyzické osoby (Subjekt údajů). V dalším textu je pro označení osobního údaje použito výrazu „Údaj“.

Jestliže jsou využity jiné termíny a definice, rozumí se jejich významem význam daný Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zákonem O ochraně osobních údajů, nebo jinou relevantní legislativou (dále jen „Legislativa o ochraně údajů“).

Preambule

Pro DPD je ochrana osobních údajů důležitá a řešíme ji od počátku, kdy se Údaje dostávají do naší dispozice, po jejich bezpečnou skartaci nebo vymazání. V průběhu zpracování se řídíme platnou Legislativou o ochraně údajů a vnitrofiremními pravidly, která ji respektují a zároveň formalizují rozumná očekávání, která lze na bezpečné zacházení s Údaji klást.

V DPD zpracováváme různé kategorie osobních údajů různých osob, ale vždy jen v takovém rozsahu, který je nezbytný k dosažení účelu, pro který je zpracováváme. Jestliže níže uvádíme „Rozsah Údajů“, pak se jedná o informativní, maximální výčet. V konkrétním zpracování se rozsah údajů zužuje jen na ty, které skutečně nezbytně musíme zpracovávat k dosažení konkrétního účelu.

 

a. Příkazce, Odesilatel a Příjemce zásilek

Za účelem řádného a prokazatelného poskytnutí Zasílatelských služeb a provedení úkonů s tím spojených, zejména zpracování objednávek, vyzvednutí a doručení Zásilek, fakturaci služeb, vymáhání pohledávek a průkaznosti podnikatelské činnosti DPD, zpracováváme nezbytné identifikační Údaje.

 

Rozsah Údajů: Identifikační údaje, Kontaktní údaje (telefony, e-maily) a Jiné nezbytné Údaje k dosažení účelu. U některých služeb může být součástí Identifikačních údajů rovněž Datum narození, nebo Číslo dokladu totožnosti, ale vždy jen tehdy, jestliže je to pro danou službu či úkon opravdu nezbytné.

 

Pozn.: Při zpracování dat za účelem doručování zásilek, DPD není v postavení Zpracovatele dle čl. 28 GDPR, ale vystupuje jako Správce údajů, který určuje jejich účel a prostředky zpracování (čl. 4 GDPR). Z tohoto důvodu není nezbytné uzavírat s Příkazci tzv. Zpracovatelské smlouvy dle čl. 28 GDPR. Výjimkou jsou služby ověřování věku Příjemce a údaj o datu narození.

 

Proč v některých případech vyžadujeme nahlédnutí do průkazu totožnosti a opis některých údajů z průkazu totožnosti?

 

Svým klientům nabízíme mimo základní služby také produkty, které umožňují Odesílateli zásilky získat větší jistotu ohledně totožnosti osoby, které byla zásilka předána. Jedná se o produkty Ověřené předání a Ověření předání 18+. V těchto případech může být zásilka předána pouze osobě, kterou určil Odesílatel zásilky, v případě produktu Ověřené předání 18+ provede DPD navíc kontrolu věku přebírající osoby (za zákonný důvod kontroly věku Příjemce odpovídá Odesílatel, DPD zde vystupuje pouze v roli Zpracovatele).

 

Při předání takových zásilek provedeme opis posledních 5ti čísel předloženého průkazu totožnosti a v případě ověření věku Příjemce rovněž opis data narození. Jen tak můžeme Odesílateli prokázat a odpovídat za to, že jsme splnili jeho pokyny.

 

Jiným případem je kontrola totožnosti Příjemce při předávání zásilky na výdejním místě (Pickup). I v tomto případě provádíme ověření totožnosti a záznam části čísla předloženého dokladu, abychom zajistili bezpečné předání zásilky oprávněné osobě a za tuto skutečnost mohli Odesílateli i Příjemci zásilky odpovídat.

 

Ověření totožnosti při výdeji zásilky na výdejním místě neprovádíme, jestliže nastavení služby s Odesílatelem a výdejním místem umožňuje použití bezpečnostního kódu PIN, který sdělíme oprávněnému Příjemci před tím, než je zásilka připravena k vyzvednutí.

 

b. Dodavatelé a jejich zástupci

Nezbytné identifikační Údaje zástupců našich dodavatelů a partnerů zpracováváme za účelem řádného plnění z uzavřených smluv, nebo ochrany/realizace oprávněných zájmů v obchodním vztahu a podnikání.

 

Rozsah Údajů: Identifikační údaje, Kontaktní údaje (telefony, e-maily) a Jiné nezbytné Údaje k dosažení účelu.

 

c. Zaměstnanci jiných zaměstnavatelů

Identifikační Údaje zaměstnanců jiných zaměstnavatelů, kteří plní své pracovní úkoly na pracovištích DPD, nebo jimiž např. dodavatel zajišťuje své smluvní plnění (jestliže je znalost Údajů pro účely tohoto smluvního plnění nezbytná) zpracováváme pouze za účely plnění našich zákonných povinností (např. BOZP a PO), ochrany majetku a oprávněných zájmů DPD, případně komunikace v obchodních vztazích.

 

Rozsah Údajů: Jméno a příjmení, Kontaktní údaje (telefony, e-maily), Podpisy, Jiné nezbytné Údaje k dosažení účelu. V případě, že pracovní povinnosti jsou plněny na pracovištích DPD, pak to mohou být i Kamerové záznamy, Identifikační fotografie, nebo Jiné údaje, jejichž poskytnutí předpokládá konkrétní smluvní úprava, jako např. GPS souřadnice míst, kde dochází ke skenům Přepravních štítků.

 

d. Osoby v pracovním nebo jiném obdobném poměru vůči DPD

Za účelem řádného plnění práv a povinností v pracovněprávních vztazích, sociálního zabezpečení, daňových povinností, ochrany svého majetku a oprávněných zájmů, zpracováváme identifikační a jiné nezbytné Údaje zaměstnanců nebo brigádníků. Jestliže je to z hlediska právní úpravy nezbytné, pak Údaje zpracovávané za tímto účelem mohou zahrnovat i Údaje jiných osob, které mají pro naplnění právní povinnosti význam, zejména dětí a manželů/manželek těchto osob.

 

Rozsah Údajů: Jméno a příjmení, Adresy, Kontaktní údaje (telefony, e-maily), Podpisy, Fotografie, Zákonné informace o zdravotních prohlídkách, Údaje o osobních poměrech a Jiné obdobné Údaje, dále Údaje o průběhu pracovněprávního vztahu, Údaje o využívání pracovních prostředků a pracovní doby apod.

 

e. Návštěvníci webových stránek DPD a Uživatelé on-line aplikací

Za účelem usnadnění funkčnosti webových stránek DPD a on-line aplikací pro uživatele, a také přehledu o jejich fungování a pro jejich ochranu jsou shromažďovány Údaje o návštěvnících webových stránek, ukládaných v tzv. „Cookies“ – malých souborů umožňující DPD uchovávat specifické informace o PC návštěvníků webových stránek během návštěvy webových stránek DPD. Cookies nám pomáhají zjistit frekvenci návštěv, počet návštěvníků a upravovat naše služby tak, aby byly pohodlné a efektivní, mj. identifikovat uživatele při využívání on-line aplikací a uchovat preferovaná uživatelská nastavení. Cookies nemohou proniknout do systému uživatele. Podrobné informace naleznete v sekci Cookies používané na webových stránkách DPD.

 

Rozsah Údajů: IP adresy a uživatelská nastavení v on-line aplikacích.

 

f. Adresáti obchodních sdělení

Za účelem nabízení služeb, jiných marketingových a obchodních účelů, stejně jako informování o důležitých skutečnostech souvisejících s činností DPD, zpracováváme kontaktní údaje osob, zastupujících naše smluvní klienty a dále všech ostatních osob, které s tím pro daný konkrétní účel vyslovily souhlas. Kromě Legislativy o ochraně osobních údajů je zde DPD rovněž vázána zákonem O některých službách informační společnosti.

 

Rozsah Údajů: Jméno a příjmení, Kontaktní údaje (e-maily).

 

g. Osoby vstupující do monitorovaných prostor DPD

Prostory DPD, kde dochází k manipulaci s balíky, jsou monitorovány kamerovým systémem se záznamem, a to především z důvodu bezpečnosti. Jestliže tedy do těchto prostor vstupujete, Vaše podoba může být zachycena kamerovým systémem. Pořizování kamerových záznamů má v DPD CZ přísný režim a záznamy jsou přístupné pouze omezenému okruhu zaměstnanců, a to jen pro účely šetření bezpečnostních incidentů. Záznamy jsou obecně uchovávány po dobu 60 dní na zabezpečených serverech. Monitorované prostory jsou řádně označeny informačními tabulkami.

 

Rozsah Údajů: podoba a jednání osob pohybujících se v monitorovaných prostorách

 

h. Jiné osoby

V různých oblastech činnosti DPD může docházet k situacím, kdy je nutné zpracovávat Údaje osob, které nelze předem jednotně kategorizovat. V takových případech zpracováváme Údaje vždy pouze v rozsahu nezbytně nutném k dosažení konkrétního účelu zpracování a v řízeném režimu.

 

Rozsah Údajů: Specificky k danému účelu, se zřetelem na princip „minimalizace Údajů“.

Cookies jsou malé soubory obsahující informace, umožňující DPD uchovávat a analyzovat specifické informace o preferencích návštěvníků webových stránek během návštěvy webových stránek DPD. Cookies se, po potvrzení vašeho souhlasu s jejich zpracováním, při návštěvě webové stránky stahují do vašeho zařízení.

 

Při dalších návštěvách webových stránek DPD se soubory cookies rozpoznají, díky čemuž umožňují uchovat vaše specifická nastavení, nebo vám nabízet adresný obsah odpovídající vašim uživatelským preferencím.

 

Informace generované cookies zahrnují anonymizovanou IP adresu návštěvníka stránek a jsou přenášeny na servery provozovatelů služeb, kteří jsou uvedeni níže. Tyto servery jsou umístěny v EU nebo v USA a zaručují plný soulad s právními požadavky. Provozovatelé služeb mohou informace předávat Třetím stranám jen tehdy, jestliže to připouští platná právní úprava.

 

Přehled typů cookies používaných na webových stránkách DPD

 

a. Cookies nezbytné pro provoz webových stránek

Jsou nastavení, která jsou nezbytná pro samotnou správnou funkčnost webových stránek. Tato nastavení nenesou specifickou informaci o uživateli. To se týká rovněž cookies, které shromažďují informace o uživatelských preferencích návštěvníka webové stránky, avšak neumožňují jeho individuální identifikaci, a proto se na ně nevztahuje ochrana poskytovaná osobním údajům.

 

b. Cookies se specifickými uživatelskými nastaveními

Jsou cookies, jejichž pomocí se uchovávají informace o uživatelských nastaveních na webových stránkách. Tím přispívají ke zvyšování komfortu uživatele a zefektivňují používání webových stránek.

 

Tyto cookies nezaznamenávají a nemonitorují žádné aktivity uživatele při návštěvě jiných webových stránek.

 

c. Remarketing

Cookies shromažďují informace o preferencích uživatele při vyhledávání a podle toho cílí reklamní sdělení relevantní k zájmům uživatele.

 

Účelem tohoto zpracování je poskytnout uživateli obsah odpovídající jeho možným preferencím, čímž je zvyšován uživatelský komfort. Cookies si zapamatují, že uživatel stránku navštívil a tuto informaci pak sdílejí s dalšími subjekty v rámci webových služeb.

 

Jaké služby využíváme k výše uvedeným účelům?

 

K provozu cookies a dosažení účelů, pro které jsou využívány, využíváme služby:

 

 • provozované společností Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Typy cookies zpracovávaných společností Google jsou dostupné na následujícím odkazu: https://policies.google.com/technologies/types

 

 • provozované společností Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Tyto služby se týkají pouze uživatelů s aktivním účtem na Facebooku. Zásady zpracování cookies společností Facebook jsou dostupné na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/policies/cookies

 

Jak může uživatel zamezit používání cookies z webových stránek DPD

 

Uživatel může zabránit stahování cookies do svého zařízení, případně již stažené cookies kdykoli vymazat. Protože postup se může lišit v závislosti na používaném prohlížeči, typu přístroje apod., doporučujeme využít postupy doporučované přímo producenty produktu, který uživatel využívá.

 

Informace o přesném postupu lze snadno získat např. zadáním dotazu „Jak vymazat cookies“ do jakéhokoli internetového vyhledávače.

 

Zabránit shromažďování a užívání cookies v jednotlivých službách lze i podle postupů nabízených přímo jednotlivými poskytovateli, např.:

 

Google

 

 

 

Facebook

 

V DPD ukládáme data na speciálně chráněných serverech. Přístup k těmto serverům je povolen pouze oprávněným osobám, které jsou zodpovědné za technické, obchodní a ediční záležitosti týkající se těchto serverů. Máme definována a provedena nutná technická a organizační opatření, abychom mohli garantovat bezpečnost Vašich Údajů.

 

Veškerá technická zařízení (hardware), na kterých Údaje zpracováváme, podléhají jasně definovaným politikám zajišťujícím jejich bezpečné a oprávněné používání. Jejich uživatelé jsou k dodržování bezpečnostních politik školeni a motivováni systémem vnitřní kontroly.

 

Datové transfery jsou rovněž zabezpečeny vhodnými technickými omezeními, která odpovídají významu procesovaných Údajů.

 

Údaje samozřejmě zpracováváme i zachycené na externích nosičích, ať už se jedná o nosiče elektronické (USB, DVD apod.), nebo tištěné dokumenty. I v těchto případech jsou jasně stanovena pravidla nakládání s takto zachycenými Údaji, k jejichž dodržování jsou osoby, které s nimi přicházejí do styku, školeny, nebo jsou k tomu smluvně či legislativně zavázány.

 

Naší prioritou je ochrana Údajů před ztrátou, paděláním, manipulací, zneužitím nebo neoprávněným přístupem.

Vaše údaje využíváme a zpracováváme pouze pro deklarované účely, související s naší podnikatelskou činností. Neposkytujeme Údaje, které zpracováváme, nikomu a za žádnými jinými účely, které nesouvisí s poskytováním našich služeb s výjimkou následujících případů.

 

a. Plnění zákonných povinností

V případech, které předpokládá právní řád, jsme povinni zpracovávané Údaje, zpravidla na výzvu, nebo podle podmínek stanovených zákonem, předat oprávněným subjektům. Jde např. o správní orgány a úřady, instituce sociálního a zdravotního zabezpečení, auditorské společnosti apod.

 

b. Nepůvodní Správci

V konkrétních případech, kdy je to nezbytné pro plnění smluvního závazku nebo dohody, musíme předat v nezbytné rozsahu Údaje jinému subjektu, který sám stanovuje účel a prostředky zpracování Údajů, tedy je sám Správcem údajů apod. Pokud předáváme Údaje jinému Správci, činíme tak vždy transparentně a řádně Vás o tom předem informujeme. Typickým příkladem jsou třeba zaměstnanecká pojištění, nebo smlouvy s telefonními operátory, které na žádost zaměstnance zahrnují i soukromé číslo.

 

c. Zpracovatelé údajů

Pod pojmem Zpracovatelé údajů jsou myšleny subjekty, kterým v řízeném režimu Údaje poskytujeme ke zpracování, tj. k provedení určité operace nezbytné pro dosažení účelu, pro který DPD údaje shromáždila.

 

Těmito Zpracovateli jsou zejména:

 

i. Smluvní Dopravci

Podnikatelé, kteří pro DPD na základě uzavřené smlouvy realizují fyzické vyzvednutí a doručení Zásilek.

 

Rozsah zpracovávaných údajů: Identifikační a Kontaktní údaje Odesilatelů a Příjemců Zásilek.

 

ii. Spolupracující společnosti ve skupině DPD Group a partneři zúčastnění na přepravě

U mezinárodních služeb je nezbytné zajistit doručení/tranzit Zásilek v zahraničí, a to organizační součástí sítě DPD Group, která obsluhu dané země zajišťuje.

 

Rozsah zpracovávaných údajů: Identifikační a Kontaktní údaje Odesilatelů a Příjemců Zásilek.

 

iii. Poskytovatelé ICT služeb

V nezbytném rozsahu mohou být Údaje řízeně zpřístupněny rovněž poskytovatelům ICT služeb, a to především:

 

 • využívaných k efektivnímu poskytování služeb DPD, zejména optimalizace procesů doručení, zajištění služeb notifikací, zajištění transferu dat o Zásilkách, odplácení Doběrečného apod.

   

  Rozsah zpracovávaných údajů: Identifikační a Kontaktní údaje Odesilatelů a Příjemců Zásilek, Identifikační údaje uživatelů on-line aplikací.

 

 • využívaných k podpoře vnitrofiremních procesů DPD, zejména vnitrofiremní komunikace, předávání a zpracovávání informací a výkonu správních činností.

   

  Rozsah zpracovávaných údajů: Údaje obsažené ve firemních informačních systémech.

 

 • využívaných k uchovávání dat po dobu archivačních lhůt, analytické a statistické účely.

   

  Rozsah zpracovávaných údajů: Identifikační a Kontaktní údaje Příkazců, Odesilatelů a Příjemců Zásilek.

 

iv. Dodavatelé servisních služeb

Jsou společnosti, které se v omezeném rozsahu podílejí na podpoře některých činností DPD, při nichž mohou přicházet do styku s Údaji. Typickými příklady jsou dodavatelé, kteří zajišťují nakládku a třídění zásilek.

 

Rozsah zpracovávaných údajů: Údaje obsažené na přepravních štítcích Zásilek.

 

v. Dodavatelé služeb v oblasti péče o zaměstnance

Pro účely servisu našim zaměstnancům, zejména procesování a výplaty mezd a firemních benefitů, zajištění nezbytné pracovně právní agendy a plnění zákonných povinností, jsou Údaje o zaměstnancích řízeně předávány vybraným smluvním partnerům.

 

Rozsah zpracovávaných údajů: Údaje o zaměstnancích.

Se všemi Zpracovateli Údajů má DPD uzavřeny Zpracovatelské smlouvy, jimiž se Zpracovatelé zavázali naplňovat požadavky Legislativy o ochraně údajů a požadavky na zabezpečení Údajů, které na ně klade DPD.

 

d. Jiní Příjemci Údajů

Příjemcem Údajů je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o tzv. „třetí stranu“ (tedy fyzickou nebo právnickou osobu oprávněnou ke zpracování Údajů), či nikoli. Takové zpřístupnění přichází v úvahu jen tehdy, jestliže je to nezbytné pro obhajobu práv a právních nároků DPD CZ nebo Subjektů údajů. Může jít např. o poskytnutí dokladů prokazujících hodnotu zásilky pojišťovně nebo osobě odpovědné za poškození zásilky, v rámci uplatnění nároku na náhradu škody.

Údaje, související s poskytováním služeb DPD, jsou předávány do zahraničí, a to pro účely:

 

a. řádného doručení / tranzitu Zásilek zasílaných v zahraničí. V tomto případě jsou Údaje poskytovány společnosti GeoPost SA, se sídlem na adrese 26 rue Guynemer, 92130 Issy Les Moulineaux, Francie, jejím dceřiným společnostem a pobočkám (DPD Group) a partnerům zúčastněným na přepravě v zemích tranzitu a doručení. Jurisdikce některých zemí tranzitu/určení může v určitých případech zaručovat nižší úroveň ochrany Údajů, než je běžná v EU. V takových případech postupujeme striktně v souladu s Legislativou o ochraně údajů.

 

b. archivační a statistické účely. V tomto případě jsou Údaje poskytovány ke zpracování společnosti DPDgroup International Services GmbH & Co. KG, Wailandtstrasse 1, 63741 Aschaffenburg, Německo, která je poskytovatelem služeb správy a ochrany Údajů o přepravě po dobu, po kterou je DPD povinna údaje o přepravě uchovávat, tedy maximálně 10 let od podání Zásilky k přepravě.

 

c. provozu webových stránek DPD, které využívají Google Analytics, poskytované společností Google. Google analytics využívají Cookies, které pomáhají analyzovat web a jeho využívání. Informace, kterou vygeneruje Cookie o Vaší návštěvě webových stránek, je jako pravidlo přenášena a uchovávána Googlem na serverech ve Spojených státech amerických.

Všem, jejichž Údaje zpracováváme, garantujeme transparentní přístup při uplatňování jejich práv. K vyřizování požadavků při uplatnění práv Subjektů Údajů přistupujeme odpovědně, proto i s maximálním důrazem na ujištění, že žádost vznáší skutečně oprávněné osoby. To znamená, že než Váš požadavek vyřídíme, musíme si být jisti identitou žadatele (to neplatí pro obecné dotazy na zpracování).

 

V souladu s Legislativou o ochraně Údajů, vyřizujeme požadavky na uplatnění práv Subjektů údajů bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uplatnění a poskytnutí jistoty, že požadavek byl vznesen oprávněnou osobou. Výjimečně, ve složitých případech, může být tato lhůta prodloužena, max. však o 2 měsíce.

 • Datová schránka

  Žádosti doručené do Datové schránky se považují za vznesené oprávněnou osobou, jestliže je dostatečně prokázána identita Žadatele.

 • Kontakty a klientské aplikace DPD

  Požadavky, týkající se zejména informací a oprav / dílčích změn Údajů Odesílatelů a Příjemců zásilek v konkrétním doručení, nebo uživatelském nastavení prosíme uplatňujte prostřednictvím určených klientských kontaktů DPD (zákaznická linka, zákaznické aplikace, e-mail, osobně na pobočce), nebo přímo prostřednictvím k tomu určených klientských aplikací.

  Rovněž v těchto případech si DPD vyhrazuje, jestliže je to nutné, právo k ověření identity Žadatele, než k vyřízení přistoupí (např. u telefonických kontaktů). U aplikací, které umožňují manipulaci s Údaji přímým prostřednictvím uživatelů, kteří do těchto aplikací přistupují, se za dostatečné ověření identity považuje přihlášení do aplikace. Proto doporučujeme dbát bezpečnostních doporučení týkajících se ochrany přístupových údajů.

 • Odhlášením ze zasílání obchodních sdělení v kterémkoli takovém doručeném sdělení

  Tímto způsobem nejsnáze odvoláte svůj souhlas se zpracováním Vaší kontaktní e-mailové adresy za účelem zasílání obchodních sdělení. Jakmile se ze zasílání obchodních sdělení odhlásíte, DPD Vaše kontaktní údaje, poskytnuté za tímto účelem, vymaže.

 • Písemně na adresu sídla DPD
 • E-mailem na adrese [email protected]

  Tato e-mailová adresa je určena pro vyřizování obecných dotazů na způsob zpracování Údajů v DPD (informace o zpracování Údajů nebo žádost o podání vysvětlení), žádostí o přístup k Údajům, vznesení námitek proti zpracování a žádostí o výmaz údajů.

 

Identifikace oprávněné osoby:

 

V případě, kdy máme sdělit jakékoli informace týkající se zpracování Údajů konkrétní osoby, nebo na Váš pokyn máme provést s Údaji jakýkoli úkon, jsme oprávněni si vyžádat potvrzení Vaší identity, abychom se přesvědčili o oprávněnosti požadavku. I tím chráníme Vaše soukromí.

 

Tak činíme zejména:

 

 • porovnáním kontaktu, ze kterého je žádost odeslána či vznesena, s Údaji Subjektu, o jehož Údaje je žádáno. Na tyto shodné kontakty pak zasíláme požadované informace,
 • aktivním ověřením znalosti Údajů Žadatelem, a to zejména v případech, kdy jsou požadovány opravy / změny údajů,
 • vyžádáním prokázání totožnosti dokladem,
 • jiným věrohodným prokázáním.

 

Jestliže Vaše identita a tím oprávnění nebudou spolehlivě ověřeny, jsme vázáni Vám Údaje nezpřístupnit, ani neumožnit jakoukoli manipulaci s Údaji.

a. Právo požadovat informace nebo vysvětlení

Prohlášením o zpracování údajů poskytujeme základní informace o rozsahu zpracování Údajů, které provádíme, a základních náležitostech tohoto zpracování.

 

Na Vaši žádost poskytneme bližší informace o zpracování Údajů, které se Vás týkají, je-li to nezbytné pro zajištění spravedlivého a transparentního zpracování.

 

b. Právo na přístup k Údajům

Na Vaši žádost Vám sdělíme informaci o tom, zda zpracováváme Údaje, které se Vás týkají a v jakém rozsahu. Jestliže je to součástí žádosti, poskytneme kopii takových Údajů. Právo získat kopii zpracovávaných Údajů však může být omezeno, a to z toho důvodu, aby nebyly nepříznivě dotčeny práva a svobody třetích osob.

 

V některých případech, např. u vybraných aplikací, máte možnost spravovat své Údaje pod vlastním přístupem (uživatelským účtem).

 

c. Právo na opravu Údajů nebo doplnění Údajů

Jestliže zpracováváme Vaše údaje, máte právo požadovat jejich opravu v nepřesnostech, případně doplnit neúplné Údaje. Při uplatňování práva na doplnění Údajů však musíme přihlížet k účelům zpracování tak, abychom nebyli nuceni zpracovávat, právě na základě požadavku na doplnění, Údaje, které pro účely zpracování nepotřebujeme. Poskytnutí nevyžádaných Údajů bez souhlasu DPD, ať již kýmkoli, nepožívá ochrany v odpovědnosti DPD.

 

d. Právo na výmaz

Jestliže Vaše údaje zpracováváme, pak při splnění určitých podmínek máte právo požadovat, abychom Vaše Údaje zlikvidovali a dále je neuchovávali. Takové žádosti vyhovíme, jestliže:

 

 • již nepotřebujeme Údaje pro účel, za kterým jsme je shromáždili, nebo pro slučitelný oprávněný účel,
 • zpracováváme Údaje výlučně na základě Vašeho Souhlasu,
 • byla vznesena námitka proti zpracování při jejímž posouzení vyšlo najevo, že v konkrétní situaci převažuje Váš zájem na ochraně soukromí nad zájmem DPD na zpracování těchto Údajů, nebo se jedná o námitku proti zpracování za účelem přímého marketingu,
 • existuje jiný, výše neuvedený právní titul nebo rozhodnutí, kterým je DPD vázána.

 

Zde je nutné informovat, že v případě naprosté většiny Údajů, které zpracováváme, tak činíme ze zákonných důvodů. U takových údajů není možné úspěšně požadovat jejich výmaz, jestliže ještě nepominul účel jejich zpracování.

 

e. Právo vznést námitky a právo na omezení zpracování

Kdykoli máte právo vznášet námitky pro zpracování Vašich údajů. Jedná se zejména o situace, kdy jste neměli možnost ovlivnit to, že Vaše Údaje zpracováváme, a zároveň se nejedná o plnění právní povinnosti nebo životně důležitý zájem. Námitky posuzujeme dle podmínek Legislativy o ochraně údajů a v případě, že jim vyhovíme, Údaje v namítaném rozsahu vymažeme.

 

Zároveň každý, jehož Údaje zpracováváme, má právo nás požádat, abychom omezili zpracování jeho Údajů. Takové žádosti vyhovíme, jestliže naplní podmínky dané Legislativou o ochraně údajů, především pokud by byla zpochybněna přesnost Údajů, jejich zákonné zpracování, nebo potřebnost pro dosažení účelu, pro který jsme Údaje shromáždili. Omezené zpracování probíhá automaticky během posuzování žádostí o výmaz Údajů nebo při vznesení námitky po dobu jejího vyřizování.

 

f. Právo kdykoli odvolat poskytnutý Souhlas se zpracováním Údajů

Jestliže jsme Vás požádali o souhlas se zpracováním Vašich údajů, za konkrétním účelem a v konkrétním rozsahu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat a to způsobem, který k tomu nabízíme (např. odhlášením z přijímání obchodních sdělení v kterémkoli takovém sdělení), nebo obecně uplatněním tohoto práva prostřednictvím některého ze způsobů, které DPD pro příjem žádostí nabízí.

Odpovídáme za zajištění bezpečnosti Údajů, které zpracováváme, a to po celou dobu jejich zpracování a za škody, které by vznikly zaviněním, nebo nedbalostí na naší straně.

 

Jsou však případy, kdy je odpovědnost DPD vyloučena, jako např.:

 

 • jestliže ke škodě či újmě dojde zaviněním Vás samotných, tj. Subjektu údajů, nebo Původního správce, který nám Údaje předal. Důvodem může být zejména nesprávný nebo nezákonný postup při předání Údajů,
 • jestliže nám byly předány Údaje, které jsme nevyžádali, nebo jejichž předání jsme si s poskytovatelem těchto Údajů nesmluvili,
 • jestliže nemůžeme být činěni odpovědnými za konkrétní zpracování Údajů. Např. naše webové stránky obsahují i několik odkazů na externí internetové stránky jiných subjektů. Pokud na ně vstupujete, nemůžeme být odpovědní za obsah na těchto stránkách a jejich podmínky ochrany Údajů.

Mrzí nás, že už nechcete dostávat novinky ze světa doručování, ale Vaše rozhodnutí plně respektujeme. Odhlášení provedete na tomto odkazu.

Aktuálnost

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů je prvotním dokumentem popisujícím nakládání s osobními údaji v DPD. Protože i zde může docházet ke změnám, je ve Vašem zájmu naše Prohlášení o ochraně osobních údajů průběžně sledovat.

Kontaktní údaje DPD ve věci ochrany Osobních údajů

V případě, že máte dotaz nebo požadavek ve věci zpracování osobních údajů v DPD, prosíme, kontaktujte nás některým ze způsobů uvedených na našich webových stránkách, nebo využijte kontaktní e-mail: [email protected]

Dozorový úřad

ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Česká republika

Datum revize 3. 9. 2018