Your delivery experts

Privacy

Verwerkersverantwoordelijk

DPD (Nederland) B.V. valt als verwerkingsverantwoordelijke onder de werking van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). DPD bepaalt namelijk welke gegevens worden verwerkt, stelt bewaartermijnen vast en heeft zeggenschap over de toegang tot de persoonsgegevens.

Doel

DPD en de verzender zijn overeengekomen dat DPD haar pakketten bezorgt. De verwerking van de persoonsgegevens is daardoor noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met de verzender. Daarnaast worden persoonsgegevens ook gebruikt ten behoeve van aanvullende dienstverlening met betrekking tot de bezorging van pakketten, verbetering van de service en direct marketing.

Persoonsgegevens

De persoonsgegevens zijn beschikbaar gesteld door de verzender. DPD verwerkt NAW-gegevens,
telefoonnummer, e-mail adres, handtekening of paraaf voor ontvangst en houdt een remboursadministratie bij.

Communicatie

Persoonsgegevens worden bewaard om: het mogelijk te maken vragen te beantwoorden, ter verbetering van de dienstverlening en de behandeling van claims. DPD bewaart de gegevens op beveiligde servers binnen de DPDGroup en bij eventuele derden.

Verstrekken van persoonsgegevens

DPD zal nimmer zonder toestemming dan wel zonder wettelijke verplichting daartoe gegevens van verzenders of van geadresseerden/ontvangers aan derden verstrekken. De verstrekte persoonsgegevens zullen uitsluitend voor het daarvoor bestemde doel worden aangewend. Ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening verstrekt DPD wel persoonsgegevens aan de partners binnen de DPDGroup, vervoerders en ICT-ondernemingen. De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats binnen de Europese Economische Ruimte tenzij levering van een pakket op verzoek van de verzender plaats moet vinden buiten de Europese
Economische Ruimte.

Beveiliging

Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de verwerkingsdoeleinden en de waarschijnlijkheid en ernst op een inbreuk neemt DPD altijd passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. Tevens wordt met elke medewerker binnen de DPDGroup en eventuele derden zoals vervoerder en ICT-ondernemingen een geheimhoudingsovereenkomst overeengekomen zodat de privacy van de persoonsgegevens is geborgd.

Bewaartermijn

Voor persoonsgegevens die benodigd zijn voor bezorging van pakketten hanteert DPD een bewaartermijn van 2 jaar tenzij een wettelijke verplichting of vanwege aansprakelijkheid een langere bewaartermijn is vereist. Daarna worden de persoonsgegevens onttrokken uit het proces door het verwijderen of anonimiseren van data.

Inzage in persoonsgegevens

Wilt u inzage in uw persoonsgegevens? Dan kunt u per brief of per e-mail contact met ons opnemen. Stuurt u uw verzoek aan:
DPD (Nederland) B.V.
Aan: afdeling Legal
Postbus 302
5684 PK Best
mail: [email protected]

Omdat wij zeker willen zijn dat wij de persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken vragen wij u beschikbaar te stellen een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een doorgestreepte pasfoto. Vermeldt u op de ID dat het om een kopie gaat met daarbij een datum. Vergeet niet het BSN-nummer weg te strepen onderaan in de strook. Uiteraard kan u geen persoonsgegevens van anderen opvragen. Rectificatie, gegevenswissing, beperking, overdraagbaarheid van gegevens en bezwaar Ook indien persoonsgegevens niet juist zijn, u wilt dat persoonsgegevens worden verwijderd, de verwerking van de persoonsgegevens beperken, gegevens overdragen, of bezwaar maken kunt u uw verzoek sturen aan de bovenstaande contactgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Bent u niet tevreden of mocht u er onverhoopt niet met ons uitkomen kunt u een klacht indienen bij:
Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag

Wijziging privacy statement

DPD (Nederland) B.V. heeft het recht haar beleid, zoals vastgesteld in deze Privacy Statement, te wijzigen op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving. De aangepaste Privacy Statement is van toepassing nadat deze is gepubliceerd op de website van DPD.
Versie 1.0.
Gepubliceerde datum: 1 januari 2018