Pakketten uit het Verenigd Koninkrijk

Douane Afhandelingsvoorwaarden voor ontvangers

Verwacht u een pakket uit Verenigd Koninkrijk?

Het Verenigd Koninkrijk behoort niet meer tot de Europese Unie. Dit heeft tot gevolg dat u, als ontvanger, mogelijk invoerrechten, belastingen (BTW) en heffingen (accijns) dient te betalen als u een pakket ontvangt uit het Verenigd Koninkrijk met een waarde hoger dan 22 euro (dit bedrag is onderhevig aan wetgeving en kan in tijd wijzigen). Het betreft goederen die u heeft gekocht, een geschenk dat u mag ontvangen of een monster dat u krijgt toegestuurd. DPD verzorgt voor u de inklaring van de goederen. Op onze dienstverlening ter zake douane afhandeling zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing.

 1. Hoe werkt het?

  1. Via track & trace op www.dpd.com kunt u de status van uw pakket checken. Aflevertijden zijn indicatief en niet bindend.
  2. Of via telefoon of sms of e-mail ontvangt u een bericht dat voor het pakket inklaringskosten en een vergoeding voor administratie en afhandeling verschuldigd zijn.
  3. Als invoerrechten, belastingen, heffingen en vergoedingen voor onder meer administratie en afhandeling verschuldigd zijn ondervindt het pakket enige vertraging. Houdt er ook rekening mee dat de douane bepaalt hoelang het pakket beschikbaar moet zijn voor inspectie en inklaring.
  4. U ontvangt van ons een kostenspecificatie met een duidelijke uitleg van de verschuldigde bedragen. Wij verzoeken u zo snel mogelijk te betalen om te voorkomen dat het pakket retour gestuurd wordt. DPD stuurt u een beperkt aantal betalingsherinneringen.
  5. In het geval u de goederen wilt ontvangen, bent u verplicht te betalen. U ontvangt een bewijs van betaling. Wilt u het bedrag niet betalen, betaalt u te laat of niet volledig dan zal DPD zich redelijkerwijs inspannen om instructies te vragen aan de verzender. De verzender kan DPD de instructie geven om het pakket op kosten van de verzender te laten retourneren. Het pakket kan ook opgeslagen of vernietigd worden. Als het retourproces naar het Verenigd Koninkrijk is begonnen, kan dat niet meer gestopt worden.
  6. Als u de verschuldigde bedragen heeft voldaan en het pakket ondanks onze inspanningen niet aan u kan worden geleverd dan heeft DPD de vrije keuze om het pakket op te slaan of te vernietigen. U heeft geen recht op schadevergoeding of teruggave van invoerrechten, belastingen, heffingen, kosten of vergoedingen voor onder meer administratie en afhandeling.
 2. Wat als uw pakket verloren of beschadigd raakt?

  1. DPD is niet aansprakelijk:
   • voor de gevolgen voortvloeiend uit onjuiste contactgegevens;
   • voor verlies of beschadiging van het pakket. DPD verleent uitsluitend dienstverlening met betrekking tot de douaneafhandeling. Indien u een klacht heeft dan dient u zich te melden bij de afzender;
   • voor handelen of nalaten van de douane, bijvoorbeeld als goederen in beslag worden genomen of verloren of beschadigd raken bij de douane;
   • voor directe schade die een gevolg is van handelen of nalaten van DPD met betrekking tot de douane inklaring;
   • voor gevolgschade, koerierskosten, telefoonkosten, benzinekosten, faxkosten, bezoldiging en (andere) vormen van indirecte schade;
   • als de vertraging, het verlies of de beschadiging wordt veroorzaakt:
    • doordat het pakket niet voldoet aan de vereisten uit DPD’s Algemene Voorwaarden en Manual;
    • door de verpakking of inhoud van het pakket;
    • door overmacht.
  2. DPD is nooit gehouden om aan u vergoedingen of terugbetalingen te doen voor invoerrechten, belastingen, heffingen, kosten, vergoedingen met betrekking tot de douaneafhandeling voor onder meer administratie en afhandeling.
  3. De beperking van DPD’s aansprakelijkheid geldt niet als de schade voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van DPD.
  4. Vorderingen op DPD vervallen door ommekomst van een termijn van 1 maand, ingaand op de dag waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden, zoals de dag waarop het pakket is bezorgd of bezorgd had moeten worden.
 3. Machtiging directe vertegenwoordiging

  1. DPD verzorgt de douane inklaring voor u en voert de douaneaangifte uit als directe vertegenwoordiger. U machtigt DPD voor het doen van de douaneaangifte zoals beschreven.
  2. Artikel 5 van het Douanewetboek van de Unie (Verordening nr. 952/2013/EU bepaalt dat de douane  vertegenwoordiger betekent ieder persoon aangewezen door een ander persoon om handelingen en formaliteiten vereist onder de douane wetgeving uit te voeren in zijn of haar betrekkingen met de douane.
  3. DPD handelt als uw vertegenwoordiger en heeft de benodigde machtigingen om ook in overeenstemming met het Douanewetboek van de Unie en nationale wetgeving te handelen
  4. Artikel 18 van het Douanewetboek van de Unie bepaalt dat de douane vertegenwoordiging direct mag zijn, in welk geval de douane vertegenwoordiger in naam van en ten behoeve van een ander persoon zal handelen.
  5. De vertegenwoordiging van u is direct. In die context verwerkt DPD als douane vertegenwoordiger de  douane formaliteiten in naam van en ten behoeve van u (zoals het tekenen van alle douane aangiftes voor  import en export, het uitvoeren van alle verwante handelingen, overleggen van de relevante documenten  en goederen aan de douane administratie).
  6. Voor het doel van directe vertegenwoordiging zult u aan DPD alle informatie en documenten verstrekken,  benodigd voor het uitvoeren van deze handelingen en iedere individuele zending of transactie, en die vereist kunnen zijn door toepasselijke regels en wetten en/of redelijkerwijs bekend moeten zijn bij DPD.
  7. Voor het doel van directe vertegenwoordiging, bent u verantwoordelijk voor betaling van:
   • volgens artikel 5 van het Douanewetboek van de Unie, de douane schuld, die het bedrag is van import of exportrechten (en alle gerelateerde invoerbelastingen, zoals BTW), berekend onder de toepasselijke douane en belastingwetgeving. U zult dan de uiteindelijke ontvanger zijn van de goederen en de enige schuldenaar van de douane en belastingschuld, volgens artikel 18 van het Douanewetboek van de  Unie;
   • alle boetes, rente over te late betaling, opgelegd door de administratie en gerelateerd aan de douane  schuld zoals hierboven omschreven.
  8. DPD is als direct vertegenwoordiger alleen verantwoordelijk voor de overtredingen en boetes direct  veroorzaakt door haarzelf, buiten de machtiging verleend door u.
  9. Op basis van de aan haar verleende vergunning ‘elektronisch aangeven’ is DPD verplicht om een  administratie te voeren, waarin per aangifte de (originele) documenten en bescheiden moeten worden  bewaard. U bent verplicht gedurende dezelfde periode een afschrift van de door DPD verstrekte  documenten en bescheiden te bewaren. Onverlet het voorgaande bent u wettelijk verplicht alle gegevens  met betrekking tot de aangifte en de overige gegevens met betrekking tot de transactie te bewaren voor  zover die behoren bij de aangifte.
 4. Compliance

  1. Een pakket c.q. verzending hiervan mag niet in strijd zijn met:
   • (inter)nationale regelgeving over militaire goederen en producten voor tweeërlei gebruik (dual-use items);
   • beperkende maatregelen of embargo’s opgelegd in het kader van de programma's van de Verenigde  Naties, EU of VS of enige ander (inter)nationaal programma;
   • (inter)nationale regelgeving tegen terrorisme en het witwassen van geld, zoals vermelding op de  SDN-lijst http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDNList/Pages/default.aspx.
  2. DPD heeft het recht om te controleren of (verzending van) het pakket voldoet aan de vereisten uit deze  Douane Afhandelingsvoorwaarden en toepasselijke regelgeving. Als (verzending van) het pakket hieraan niet voldoet of bij gerede twijfel hieromtrent mag DPD:
   • a. de overeenkomst met u en de hieruit voortvloeiende diensten opschorten of beëindigen;
   • b. de bevoegde autoriteiten inlichten en hun procedure en instructies opvolgen, inclusief tijdelijke  opslag, overdracht aan de bevoegde autoriteiten en vernietiging van het pakket.
  3. DPD is niet aansprakelijk voor enige schade die u of een derde lijdt indien de verzender of u in strijd handelt  met deze Douane Afhandelingsvoorwaarden en regelgeving en u vrijwaart DPD voor geleden schade en aansprakelijkheden tegenover derden ter zake. Ook is DPD niet aansprakelijk voor handelingen verricht door  of op instructie van bevoegde autoriteiten.
 5. Overig

  1. DPD heeft het recht om het verrichten van handelingen en werkzaamheden voortvloeiend uit deze  overeenkomst/machtiging te weigeren, op voorwaarde dat DPD dit zo snel mogelijk mededeelt.
  2. Op deze contractuele verplichtingen tussen DPD en u is Nederlands recht van toepassing.
 6. Privacy Statement

Download de Douane Afhandelingsvoorwaarden voor ontvangers in PDF formaat