Voorwaarden online verzendservice

 1. Reikwijdte
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op een pakketlabel gekocht:
a. online via de DPD website van DPD (dpd.nl of dpd.com/nl); of
b. in de Pickup parcelshop. 

1.2. Deze voorwaarden zijn aan u ter hand gesteld:
a. online via de DPD website van DPD (dpd.nl of dpd.com/nl); of
b. verkrijgbaar aan de balie van de Pickup parcelshop. 

2. Wat doet DPD?
2.1. Om uw pakket op de meest voordelige wijze binnen de EU en het Verenigd Koninkrijk te laten bezorgen (exclusief Noorwegen en Zwitserland), heeft DPD een hoogwaardig netwerk van vervoerders, waaraan zij het daadwerkelijke vervoer (expeditie) opdraagt, en van Pickup parcelshops, waar pakketten afgegeven, opgehaald en geretourneerd kunnen worden. Bezorging op bestemmingen binnen EU-landen die voor de btw behandeld worden als niet-EU-landen, zogenaamde derde-landen, is niet mogelijk (zie www.dpd.nl/uitzonderingsgebiedenEU). 

2.2. Om op de hoogte te blijven van de status van uw pakket heeft u via www.dpd.nl toegang tot track & trace. Door DPD vermelde aflevertijden zijn indicatief en niet bindend. 

3. Hoe werkt het?
3.1. U dient de juiste bezorglocatie (geen postbusnummer), het gewicht, de landcode, de naam, e-mailadres en het telefoonnummer van de geadresseerde te verstrekken via onze online verzendtool. Indien u een zakelijke verzender bent dan is de bedrijfsnaam en btw-nummer verplicht. Voor het bestemmingsland Verenigd Koninkrijk is het telefoonnummer van de geadresseerde verplicht. Indien u een zakelijke verzender bent is voor het bestemmingsland Verenigd Koninkrijk HMRC-nummer en het EORI-nummer of btw-nummer verplicht. Print het pakketlabel op wit papier en bevestig het onlosmakelijk aan het pakket. DPD is niet gebonden aan andere informatie, zoals handgeschreven instructies zoals ‘breekbaar’. Plak geen plakband over de streepjescode. Het pakketlabel is vanaf de aanschaf tien kalenderdagen geldig en kan slechts 1 maal gebruikt worden. 

3.2. Tegen betaling van een vaste afhaaltoeslag kan een pakket bij u thuis worden opgehaald. Als u het afhaalverzoek voor 24.00 uur indient, wordt het pakket de volgende werkdag afgehaald. U wordt ’s ochtends via e-mail geïnformeerd over het tijdvak waarin het pakket wordt opgehaald. Mocht het door uw toedoen niet lukken om het pakket af te halen, dan krijgt u de verzendkosten en de toeslag niet terug en zal geen nieuwe afhaalpoging volgen. U kunt uw pakket nog wel versturen door afgifte bij een Pickup parcelshop.

3.3. Meestal kunt u uw voorkeur aangeven voor bezorging:
a. aan het door u op het pakketlabel opgegeven adres;
b. aan een Pickup parcelshop, waar de geadresseerde uw pakket binnen zeven kalenderdagen kan ophalen;
c. door de brievenbus van het door u opgegeven adres als brievenbuspakje (oftewel ParcelLetter). Levering hiervan gebeurt zonder handtekening. Als u geen voorkeur opgeeft of kan opgeven, kiest DPD één van de methoden.

3.4. Een geadresseerde kan, incidenteel of voor bepaalde tijd, aan DPD toestemming verstrekken om het pakket op een andere locatie dan zijn/haar adres af te laten leveren. De bezorging op een alternatieve bezorglocatie geschiedt op risico van de geadresseerde. U verklaart ermee akkoord te zijn dat de vervoerder, zonder nadere mededeling van DPD, het pakket bezorgt op deze alternatieve bezorglocatie.

3.5. Pakketten worden automatisch gesorteerd. Uw pakket moet mede daarom aan de volgende eisen voldoen:
a. verpakking die scheurvrij, lekdicht en bestand tegen weersinvloeden is en dusdanig met tape gesloten dat openen zonder sporen onmogelijk is;
b. samenbundeling van pakketten is niet toegestaan;
c. stapelbaar, geschikt voor verwerking in automatische sorteermachines en bestand tegen een diagonale valtest vanaf 80 cm hoogte en een drukweerstand van 100 kg. Alleen een productverpakking is niet voldoende. Productverpakking is een verpakking die onlosmakelijk verbonden is met het product en waarop product gerelateerde informatie is gedrukt. Zorg dus voor een goede binnen-en buitenverpakking;
d. maximale afmetingen 100 (L) x 50 (B) x 50 (H) cm, een maximale omvang van 250 cm en een maximale gewicht van 20 kg. Voor het brievenbuspakje (oftewel ParcelLetter) gelden afwijkende maximale afmetingen van 38 (L) x 26,5 (B) x 3,2 (H) cm. 

3.6 Pakketten mogen niet bevatten: 

a. illegale of gevaarlijke inhoud (denk aan gevaarlijke stoffen zoals vuurwerk, ontvlambare stoffen, accuzuur en batterijen, maar ook aan (replica) wapens en munitie, militaire goederen en goederen die bestemd zijn voor zowel normaal als militair gebruik (dual-use items);
b. (on)geconditioneerde (bederfelijke) inhoud, (levende) dieren, stoffelijke overschotten, organismen van welke aard dan ook (waaronder zaden, bomen en planten);
c. breukgevoelige goederen (zoals glas, keramiek, hard plastic, gietijzer en aardewerk);
d. vloeibare stoffen (bijvoorbeeld verf) en stoffen in bevroren toestand;
e. inhoud met een bijzondere waarde (denk aan zaken die (geheel of gedeeltelijk) bestaan uit edelstenen en edelmetalen, parels en sieraden);
f. accijnsgoederen, zoals bier, wijn en tussenproducten (bijvoorbeeld sherry en port), overige alcoholhoudende producten (bijvoorbeeld gedistilleerde drank, ook wel sterke drank genoemd), tabaksproducten (bijvoorbeeld sigaretten, sigaren en rooktabak) en minerale olie (bijvoorbeeld benzine, diesel en LPG);
g. emmers, blikken, jerrycans, autobanden, contant geld, munten, postzegels en geldswaardig papier (zoals cheques, aandelen, toegangskaarten en loten), waardevolle documenten (zoals paspoort, rijbewijs, diploma en certificaat), aanbestedingen, kunst, antiek, bont, tapijt, horloges, geschenken, televisies en monitoren met een diagonale lengte van meer dan 37 cm.
h. gewichten (onder meer halters & gewichten zoals kettlebells, dumbbells, halterschijven etc.). 

3.7. Een pakket c.q. verzending hiervan mag niet in strijd zijn met:
a. (inter)nationale regelgeving over producten voor tweeërlei gebruik (dual-use items);
b. beperkende maatregelen of embargo’s opgelegd in het kader van de programma's van de Verenigde Naties, EU of VS of enige ander (inter)nationaal programma;
c. (inter)nationale regelgeving tegen terrorisme en het witwassen van geld, zoals vermelding op de SDN-lijst http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx. 

4. Pakket versturen naar het Verenigd Koninkrijk? 

Houdt u dan rekening met douane formaliteiten. Zie hiervoor artikel 9 en verder. 

5. Niet thuis, brievenbus te vol of te klein, niet afgehaald

5.1. Als het pakket niet kan worden geleverd bij de eerste afleverpoging, mag de vervoerder het pakket afleveren aan de dichtstbijzijnde Pickup parcelshop of aan één van de naastgelegen adressen. De geadresseerde krijgt hiervan een bericht. 

5.2. Als de geadresseerde het pakket niet binnen zeven kalenderdagen ophaalt bij de Pickup parcelshop, krijgt u het door u betaalde bedrag niet terug. Tenzij het pakket niet voldoet aan de voorschriften van art. 3 van deze Algemene Voorwaarden, zal het pakket wel kosteloos geretourneerd worden aan u of aan de voor u dichtstbijzijnde Pickup parcelshop, waar u het pakket gedurende zeven kalenderdagen kunt ophalen. 

5.3. Indien u het pakket niet binnen zeven kalenderdagen afhaalt zal het pakket zonder enig bericht vernietigd worden zonder dat DPD alsdan schadevergoeding verschuldigd is. 

6. Wat als het pakket niet voldoet aan de vereisten? 

6.1. In gevaarlijke situaties mag een pakket ter afwending van verder gevaar worden vernietigd, zonder dat u recht heeft op schadevergoeding. U wordt (achteraf) zo snel mogelijk geïnformeerd. 

6.2. Als het pakket schade veroorzaakt (denk aan schade aan andere pakketten, reinigingskosten, vervangingskosten en letsel) bent u hiervoor verantwoordelijk. U stemt ermee in DPD te vrijwaren voor alle aansprakelijkheden (inclusief kosten en schade) die het gevolg zijn van het niet voldoen aan deze algemene voorwaarden. 

6.3. DPD en daartoe bevoegde overheidsorganen, waaronder de douane, mogen het pakket inspecteren of openen, indien zij daarvoor een goede reden hebben, zoals een steekproef of controle op beschadiging of op gevaarlijke inhoud. 

6.4. Als (verzending van) het pakket niet voldoet aan deze Algemene Voorwaarden of bij gerede twijfel hieromtrent mag DPD naar eigen keuze besluiten het pakket:
a. retour te zenden, tijdelijke op te slaan of te vernietigen en de overeenkomst met u en de hieruit voortvloeiende diensten opschorten of beëindigen;
b. de bevoegde autoriteiten in te lichten en hun procedures en instructies op te volgen, inclusief tijdelijke opslag, overdracht aan de bevoegde autoriteiten, vernietiging of retour zenden van het pakket. 

7. Wat als uw pakket verloren of beschadigd raakt? 

7.1. Als uw pakket verloren of beschadigd raakt, kunt u een schriftelijke claim indienen bij DPD onder vermelding van uw naam, het pakketnummer, de inhoud en het gewicht van het pakket, de inkoopfactuur betreffende de inhoud van het pakket, foto’s van de beschadiging, het verzendbewijs en de datum van verzending en bezorging. 

7.2. Als DPD de claim toewijst wordt – naast de verzendkosten - de volgende schadevergoeding uitgekeerd:
a. bij verzending aan een binnenlands adres € 3,40 per kilogram (als het pakket 20 kilo weegt € 68);
b. bij verzending aan een buitenlands adres 8.33 Special Drawing Rights (SDR) per kilogram (als het pakket 20 kilo weegt ongeveer € 207 volgens de SDR-Euro wisselkoers op 29 april 2019). 

7.3. De vergoeding is nooit hoger dan de inkoopwaarde minus afschrijvingen van de inhoud van het pakket. 

7.4. De termijn voor het indienen van een claim over beschadigde bezorging aan geadresseerde is zeven kalenderdagen na ontvangst. Voor alle andere vorderingen op DPD geldt een termijn van twaalf maanden vanaf de dag dat het pakket is bezorgd of bezorgd had moeten worden. Na afloop van genoemde termijn komt enige claim te vervallen. 

7.5. DPD is niet aansprakelijk:

a. voor meer dan het in dit artikel vermelde, zoals gevolgschade, koerierskosten, telefoonkosten, benzinekosten en (andere) vormen van indirecte schade;
b. voor de eventuele gevolgen van onjuistheid van een door DPD verzonden mededeling van het tijdvak van bezorging;
c. voor enige schade die u of de geadresseerde lijdt indien u of de geadresseerde in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden en u vrijwaart DPD voor geleden schade en aansprakelijkheden die het resultaat hiervan zijn;
d. voor handelingen verricht door of op instructie van bevoegde autoriteiten;
e. als de vertraging, het verlies of de beschadiging wordt veroorzaakt door:
i. het niet voldoen aan de vereisten van art. 3;
ii. de verpakking of inhoud van het pakket;
iii. overmacht. 

7.6.De beperking van DPD’s aansprakelijkheid geldt niet als de schade voortvloeit uit opzet of bewuste roekeloosheid van DPD. 

7.7.Als u een pakket met een hogere waarde wil verzenden, kunt u ervoor kiezen om de aansprakelijkheid van DPD te verhogen naar maximaal € 520,- per pakket. Hiervoor geldt een toeslag die aan het einde van het bestelproces samen met de verzendkosten dient te worden afgerekend. Als u wenst hiervan gebruik te maken gelden de volgende voorwaarden:
a. uw keuze kunt u uitsluitend tijdens het bestelproces kenbaar maken door het aanvinken van het desbetreffende hokje;
b. als het pakket elders is verzekerd, is deze optie niet beschikbaar;
c. als het pakket niet voldoet aan de DPD Verzendservice voorwaarden, is de hogere aansprakelijkheid niet van toepassing;
d. uitkering door DPD van een claim vindt uitsluitend plaats op voorwaarde dat de verzekeringsmaatschappij de claim heeft geaccepteerd en uitkering aan DPD heeft plaatsgevonden.
e. na het afronden van het betaalproces, is uw recht op teruggave van de toeslag – om welke reden dan ook - komen te vervallen. 

Deze optie is geen verzekeringsproduct als bedoeld in de Wet financieel toezicht. 

8. Overig

8.1. U heeft niet het recht om de overeenkomst met DPD te ontbinden, omdat sprake is van een overeenkomst die strekt tot goederenvervoer als bedoeld in art. 6:230p onder lid e Burgerlijk Wetboek.

8.2. Op de overeenkomst tussen DPD is Nederlands recht van toepassing en de Data Protectie Voorwaarden, te vinden via www.dpd.nl/dpddataprotectievoorwaarden of onderaan de DPD webpagina www.dpd.nl.

9. Douane afhandeling voor pakket Verenigd Koninkrijk

9.1. Indien u een pakket naar het Verenigd Koninkrijk wilt versturen, zal het pakket in Nederland door de douane moeten worden uitgeklaard en in het Verenigd Koninkrijk door de douane moeten worden ingeklaard. Hiervoor zijn kosten verschuldigd.

9.2. Met betrekking tot de douane afhandeling dienen er door de geadresseerde invoerrechten, belastingen, heffingen en een toeslag te worden betaald. U betaalt aan DPD een toeslag (zoals administratie en afhandelingskosten) voor de door haar uitgevoerde dienstverlening aangaande douaneafhandeling.

9.3. Voor verzending dient u alle invoervelden op de website juist en volledig in te vullen en – indien beschikbaar - de commerciële factuur op of in het pakket te doen.

9.4. Wat kunt u verwachten tijdens de afhandeling door de douane?

9.4.1. Zijn de gegevens juist en volledig? Dan zal het pakket zo snel mogelijk zijn weg vervolgen naar de geadresseerde.

9.4.2. Heeft de douane de goederen in beslag genomen? Bijvoorbeeld omdat het verboden goederen zijn. Dan krijgt u de goederen niet meer terug van de douane.

9.4.3. Bevindt het pakket zich in Nederland en zijn de gegevens niet juist of volledig of dienen er alsnog documenten toegevoegd te worden. Of bevindt het pakket zich al in het Verenigd Koninkrijk en: 

a. voordat inklaring heeft plaatsgevonden waarvoor de geadresseerde de invoerrechten, belastingen, heffingen en toeslag had moeten betalen, maar dit heeft verzuimd.
b. nadat inklaring heeft plaatsgevonden en het pakket kan niet worden afgeleverd omdat de geadresseerde bijvoorbeeld niet thuis is. Vanwege de inklaring en de verplichte douaneformaliteiten kan DPD het pakket niet zomaar aan u retour sturen. In bovenstaande twee gevallen (a en b) kan het pakket zijn weg niet vervolgen en aan de geadresseerde uitgeleverd worden. In overleg met u zal worden besproken welke mogelijkheden er nog beschikbaar zijn met betrekking tot uw pakket.

9.5. Wat moet u doen als het pakket niet uitgeleverd kan worden? 

U dient zo snel mogelijk, zonder enige vertraging, contact met DPD op te nemen. Afhankelijk van de mogelijkheden dient u in overleg met DPD de beste optie voor het pakket te kiezen, zijnde retourneren, opslaan of vernietigen. Let op: alle kosten, btw, heffingen en toeslagen die daarmee gepaard gaan, komen voor uw rekening. Indien u nalaat contact met DPD op te nemen, dan is DPD gerechtigd om na 1 week het pakket te vernietigen. De kosten die daarmee gepaard gaan, zullen op u verhaald worden.

10. Aansprakelijkheid 

10.1. U bent aansprakelijk voor transportkosten, rechten, belastingen, heffingen, boetes, toeslagen (zoals administratieve en afhandelingskosten) en alle andere redelijke kosten met betrekking tot de uit- en inklaring (zoals de kosten gerelateerd aan de opslag en vernietiging van goederen) en het retour verzendtarief en alle (andere) retourkosten. Deze kosten zullen door u op eerste verzoek moeten worden voldaan. Dit is ook van toepassing als ze moeten worden betaald of worden veroorzaakt door de geadresseerde, maar deze de bedragen niet aan DPD voldoet. 

10.2. Er vindt geen teruggave plaats van rechten, belastingen, heffingen, toeslagen en overige kosten indien het pakket door uw handelen of nalaten niet kan worden uit- of ingeklaard - of voor wat voor een reden dan ook – niet kan worden geleverd. 

10.3. U vrijwaart DPD voor alle schade en kosten met betrekking tot het handelen en nalaten van de douane. 

10.4. DPD is niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van het handelen of nalaten van DPD, tenzij de schade het gevolg is van opzet of de bewuste roekeloosheid van DPD. 

10.5. Indien u fraude pleegt is DPD gerechtigd de dienstverlening onmiddellijk op te schorten en bent u aan DPD verschuldigd: een boete van € 1.000,- en alle relevante (verzend)kosten, toeslagen, belastingen/heffingen en schadevergoeding. Dit laat onverlet eventuele andere rechten van DPD. Er zal aangifte bij de politie worden gedaan en dienstverlening aan u zal voor 2 jaar worden opgeschort. Eventuele pakketten waarvoor de dienstverlening is opgeschort kunnen alleen aan u worden overgedragen nadat betaling van de volledige vordering heeft plaatsgevonden. Ook zal de eventueel door u gekozen hogere aansprakelijkheid met terugwerkende kracht komen te vervallen en is DPD gerechtigd de reeds betaalde schadevergoeding terug te vorderen. 

11. Machtiging

11.1. DPD verzorgt de inklaring voor u. DPD voert de douaneaangifte uit als directe vertegenwoordiger op basis van Incoterm DAP waarbij u uitsluitend de mogelijkheid heeft om het pakket te verzenden waarbij de geadresseerde de belastingen en heffingen zal betalen. Dat heet Duties Not Paid (DAP NP). Door acceptatie van deze Voorwaarden machtigt u DPD voor het doen van de douaneaangifte zoals hierna beschreven:
a. Artikel 5 van het Douanewetboek van de Unie (Verordening nr. 952/2013/EU bepaalt dat de douane vertegenwoordiger betekent ieder persoon aangewezen door een ander persoon om handelingen en formaliteiten vereist onder de douane wetgeving uit te voeren in zijn of haar betrekkingen met de douane.
b. DPD handelt als uw vertegenwoordiger en heeft de benodigde machtigingen om ook in overeenstemming met het Douanewetboek van de Unie en nationale wetgeving te handelen.
c. Artikel 18 van het Douanewetboek van de Unie bepaalt dat de douane vertegenwoordiging direct mag zijn, in welk geval de douane vertegenwoordiger in naam van en ten behoeve van een ander persoon zal handelen.
d. U machtigt en verleent opdracht aan DPD, conform artikel 18 e.v. van het Douanewetboek van de Unie, tegen de overeengekomen toeslag, de in de douanewetgeving - en voor zover mogelijk uit andere wetgeving - voorgeschreven aangiften te verrichten ‘in naam en voor rekening van’ u. Deze machtiging en de opdracht gelden voor het door u verzonden pakket en waarvoor u de daarbij verstrekte bescheiden/informatie aan DPD heeft verstrekt. Deze machtiging en opdracht omvat alle handelingen en communicaties tot en met de beëindiging van de verificatie en in verband met de uitreiking van de mededeling van de douaneschuld. 

11.2. Algemene bepalingen 

DPD is gerechtigd om het verrichten van handelingen en werkzaamheden voortvloeiend uit deze overeenkomst/machtiging, te weigeren. In dergelijk geval zal DPD u zo snel mogelijk berichten over de weigering.

11.3. Verplichtingen van partijen:

a. DPD zal van u de benodigde bescheiden, inlichtingen en gegevens verlangen waarvan het belang om een juiste aangifte te verrichten bij hem redelijkerwijs bekend is;
b. u bent verplicht alle bescheiden, inlichtingen en gegevens benodigd voor het uitvoeren van deze overeenkomst (ook per pakket) aan DPD te verstrekken die mede op basis van de toepasselijke regelgeving en deze overeenkomst kunnen worden verlangd;
c. u moet beschikken over een machtiging van de geadresseerde om de handelingen en douaneformaliteiten namens de geadresseerde te laten verrichten in het invoerende land;
d. DPD zal op basis van bovengenoemde gegevens de aangifte verrichten;
e. DPD is als direct vertegenwoordiger alleen verantwoordelijk voor de overtredingen en boetes direct veroorzaakt door haarzelf, buiten de machtiging verleend door u.

11.4. Administratieverplichting: 

a. DPD is op basis van de vergunning ‘elektronisch aangeven’ verplicht een administratie te voeren, waarin per aangifte de (originele) documenten en bescheiden moeten worden bewaard. U bent verplicht een afschrift van de door DPD verstrekte documenten te bewaren;
b. onverlet het voorgaande artikel (a) bent u wettelijk verplicht alle gegevens met betrekking tot de aangifte, documenten en de overige gegevens met betrekking tot de transactie te bewaren in uw administratie voor zover die behoren bij de aangifte.