Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie k ochrane osobných údajov

Datenschutz bei DPD Datenschutz bei DPD

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie k ochrane osobných údajov

Spoločnosť Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., identifikačné číslo 35 834 498, so sídlom Pri letisku 5, 821 04 Bratislava (ďalej len DPD), poskytuje s cieľom zabezpečiť čo najvyššiu úroveň transparentnosti nasledujúcu informáciu o spôsobe a rozsahu spracovania osobných údajov, ktoré vykonáva.

Preambula

Primárnym cieľom spoločnosti DPD ako najmä, no nie len poskytovateľa poštových a zasielateľských služieb je, pri svojej podnikateľskej aktivite, dodržiavať všetky zákonné požiadavky.

Ako spoločnosť podliehajúca súkromnému právu sa DPD riadi pri spracovaní osobných údajov predovšetkým ustanoveniami Všeobecného nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 (GDPR) o ochrane údajov, národným zákonom 18/2018, poslednou verziou Federálneho zákona o ochrane údajov (BDSG), Zákona o poštových službách (PostG), Smernice o ochrane údajov v poštových službách (PDSV) a ďalšími národnými zákonmi a normami.

DPD spracúva osobné údaje zásadne podľa článku 6 GDPR (odsek 1 písmeno a – súhlas, písmeno b - zmluvné vzťahy, písmeno c – zákonná povinnosť, písmeno f - oprávnený záujem), § 26 BDSG (osobné údaje zamestnancov) a § 5 PDSV (preprava, fakturácia a hlavné údaje). Ďalšie informácie sú uvedené nižšie a v rámci opisov jednotlivých služieb.

V prípade otázok súvisiacich s ochranou osobných údajov môžete kontaktovať ustanovenú Zodpovednú osobu DPD (Data Protection Officer DPD, ďalej len DPO DPD), na adrese [email protected].

Na Zodpovednú osobu sa môžete obrátiť aj vtedy, ak si myslíte, že pri spracovaní osobných údajov došlo k ich úniku alebo DPD nezabezpečilo ich dostatočnú ochranu. DPO DPD preverí vaše podnety, skontaktuje sa s vami, prípadne vám poskytne relevantnú odpoveď. Upozorňujeme, že emaily nemusia byť nevyhnutne odoslané z DPD len preto, lebo je to uvedené v adrese odosielateľa. Takto pristupujte ku všetkým podozrivým odpovediam alebo otázkam. DPD nikdy nežiada heslo alebo iné dôverné identifikačné údaje. 

Na stiahnutie - Monitorovanie priestorov kamerovým systémom

Spracovanie osobných údajov

Koho osobné údaje spracovávame?

DPD spracováva rôzne kategórie osobných údajov rôznym spôsobom dotknutých osôb. Vždy sa však jedná len o taký rozsah, ktorý je nevyhnutný k dosiahnutiu účelu, pre ktorý sú spracovávané. K nižšie uvádzanému „Rozsahu Údajov“, je nutné uviesť, že sa jedná o informatívnu, maximálnu množinu. V konkrétnom spracovaní sa rozsah údajov zužuje len na tie, ktoré skutočne nevyhnutne musí DPD spracovať k dosiahnutiu konkrétneho účelu.

a. Príkazca, Odosielateľ a Príjemca zásielok

Za účelom riadneho a preukázateľného poskytnutia služieb a vykonaných úkonov s tým spojených, najmä no nie len spracovania objednávok, vyzdvihnutia a doručenia Zásielok, fakturácie služieb a súvisiacej podnikateľskej činnosti DPD spracovávame nevyhnutné identifikačné Údaje. 

Rozsah Údajov: Identifikačné údaje, Kontaktné údaje (telefón, e-mail) a Iné nevyhnutné Údaje k dosiahnutiu účelu.

Pri niektorých službách môže byť súčasťou Identifikačných údajov aj Dátum narodenia, Číslo dokladu totožnosti, rodné číslo. Výhradne takto môžeme totiž Odosielateľovi preukázať a zodpovedať za to, že sme splnili jeho pokyny na overenie totožnosti, veku adresáta.

Overenie totožnosti adresáta pri výdaji zásielky nemusíme vykonávať v prípade ak individuálne zmluvné nastavenie služby s Odosielateľom umožňuje použitie bezpečnostného kódu PIN, ktorý preukazuje oprávnenosť osoby na prevzatie zásielky.

b. Dodávatelia a ich zástupcovia

Nevyhnutné identifikačné Údaje zástupcov našich dodávateľov a zmluvných partnerov spracovávame za účelom riadneho plnenia uzavretých zmlúv, realizácie oprávnených záujmov v obchodnom vzťahu a podnikaní, plnenia zákonných povinností.

Rozsah Údajov: Identifikačné údaje, Kontaktné údaje (telefón, e-mail) a Iné nevyhnutné Údaje k dosiahnutiu účelu.

c. Zamestnanci iných zamestnávateľov

Identifikačné Údaje zamestnancov iných zamestnávateľov, ktorí plnia svoje pracovné úlohy na pracoviskách DPD, alebo ktorým napríklad dodávateľ zaisťuje svoje zmluvné plnenie (pokiaľ je znalosť Údajov pre účely tohoto zmluvného plnenia nevyhnutná) spracovávame výhrade za účelom plnenia našich zákonných povinností (napr. BOZP a PO), ochrany majetku a oprávnených záujmov DPD, prípadne komunikácie v obchodných vzťahoch.

Rozsah Údajov: Identifikačné údaje, Kontaktné údaje (telefón, e-mail), Iné nevyhnutné Údaje k dosiahnutiu účelu.

d. Osoby v pracovnom alebo inom obdobnom pomere voči DPD

Za účelom riadneho plnenia práv a povinností v pracovnoprávnych vzťahoch, sociálnom zabezpečení, daňových povinnostiach, ochrane svojho majetku a oprávnených záujmov, spracovávame identifikačné a iné nevyhnutné Údaje zamestnancov alebo brigádnikov. V prípade ak je to z hľadiska práva nevyhnutné, potom Údaje spracovávané za týmto účelom môžu zahrňovať aj Údaje iných osôb, ktoré majú pre naplnenie právnej povinnosti význam, najmä rodinných príslušníkov (dieťa, manžel / manželka, partner...).

 Rozsah Údajov: Identifikačné údaje, Kontaktné údaje (telefón, e-maily), Zákonné informácie o zdravotných prehliadkach, Údaje o osobných pomeroch a Iné obdobné Údaje, ďalej Údaje o priebehu pracovnoprávneho vzťahu, Údaje o využívaní pracovných prostriedkov a pracovnej dobe, údaje o pracovných úrazoch apod.

e. Návštevníci webových stránok DPD a Užívatelia on-line aplikácií

Za účelom zefektívnenia a skomfortnenia funkčnosti webových stránok DPD a on-line aplikácií pre užívateľov, ako aj prehľadu o ich fungovaní a pre ich ochranu sú zhromažďované Údaje o návštevníkoch webových stránok, ukladaných v tzv. „Cookies“ – malých súboroch umožňujúce DPD uchovávať špecifické informácie o PC návštevníkoch webových stránok počas návštevy webových stránok DPD. Cookies DPD pomáhajú zistiť frekvenciu návštev, počet návštevníkov a upravovať služby DPD tak, aby boli pohodlné a efektívne, medzi iným identifikovať užívateľov pri využívaní on-line aplikácií a uchovávať preferované užívateľské nastavenia. Cookies nemôžu preniknúť do systémov užívateľov.

Rozsah Údajov: IP adresy a užívateľské nastavenia v on-line aplikáciách.

f. Adresáti obchodných oznámení

Za účelom ponúkania služieb, iných marketingových a obchodných účelov, rovnako ako informovania o dôležitých skutočnostiach súvisiacich s činnosťou DPD, spracovávame kontaktné údaje osôb, zastupujúcich našich zmluvných klientov, potencionálnych klientov a všetky ostatné osoby, ktoré s tým pre daný konkrétny účel vyslovili súhlas.

 Rozsah Údajov: Identifikačné údaje, Kontaktné údaje (e-maily, telefónny kontakt).

 g. Osoby vstupujúce do monitorovaných priestorov DPD

Priestory DPD, kde dochádza k manipulácii so zásielkami, finančnou hotovosťou, s osobnými údajmi, sú proporcionálne monitorované kamerovým systémom so záznamom, a to predovšetkým z dôvodu bezpečnosti a ochrany majetku. Kamerové záznamy sú sprístupnené len jasne vymedzenému okruhu zamestnancov DPD, a to len pro účely šetrenia bezpečnostných incidentov. Kamerové záznamy sú pritom rozdelené na vonkajšie a vnútorné s rozdielnou retenčnou periódou. Všetky monitorované priestory sú riadne označené. 

Rozsah Údajov: podoba a konanie osôb pohybujúcich sa v monitorovaných priestoroch

h. Iné osoby a iné osobné údaje

V rôznych oblastiach činnosti DPD môže dochádzať k situáciám, kedy je nutné spracovávať rôzne Údaje osôb, ktoré nie je možné vopred jednoznačne kategorizovať. V takýchto prípadoch spracovávame Údaje vždy výhradne v rozsahu nevyhnutnom k dosiahnutiu konkrétneho účelu spracovania.Takýmto prípadom je napríklad z dôvodu zvyšovania komfortu poskytovaných zasielateľských služieb, ako aj bezpečnosti a preukázateľnosti doručenia zásielok, zaznamenávanie GPS súradníc pri skenoch prepravných štítkov zásielok.  

Rozsah Údajov: Špecificky k danému účelu, s ohľadom na princíp „minimalizácie Údajov“.

Cookies používané na webových stránkach DPD

V súlade s  § 55 ods.5 Zákona NRSR č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov si vás dovoľujeme informovať o používaní povolených cookies a upriamiť vašu pozornosť na  možnosť zmeny nastavenia vášho internetového prehliadača pre prípad, že vám aktuálne nastavenie využívania cookies nevyhovuje.

 Súbory cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do internetového prehliadača odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia (počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr. smartphone alebo tablet). Súbory cookies sa ukladajú do priečinka pre súbory vášho internetového  prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú a dátum svojho vzniku. Pri ďalšej návšteve stránky webový prehliadač znovu načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá pôvodne cookies vytvorila. Súbory cookies, ktoré používame, nepoškodzujú váš počítač.

Pri ďalších návštevách webových stránok DPD sa súbory cookies rozpoznajú, vďaka čomu umožňujú uchovať vaše špecifické nastavenia, alebo vám ponúkať adresný obsah odpovedajúci vašim užívateľským preferenciám.

Informácie generované cookies zahŕňajú anonymizovanú IP adresu návštevníka stránok a sú prenášané na servery prevádzkovateľov služieb, ktorí sú vymedzení nižšie. Tieto servery sú umiestené v EU alebo v USA a zaručujú plný súlad s právnymi požiadavkami. Prevádzkovatelia služieb môžu informácie predávať Tretím stranám len vtedy, ak to pripúšťa platná právna úprava.

Prehľad typov cookies používaných na webových stránkach DPD:

a. Cookies nevyhnutné pre prevádzku webových stránok

Jedná sa o  nastavenia, ktoré sú nevyhnutné pre samotnú správnu funkčnosť webových stránok. Tieto nastavenia nie sú špecifickou informáciou o užívateľovi. To sa týka rovnako aj niektorých cookies, ktoré zhromažďujú informácie o užívateľských preferenciách návštevníka webovej stránky, avšak neumožňujú jeho individuálnu identifikáciu, a preto sa na nich nevzťahuje ochrana poskytovaná osobným údajom.

b. Cookies so špecifickými užívateľskými nastaveniami

Sú cookies, ktorých pomocou sa uchovávajú informácie o užívateľských nastaveniach na webových stránkach. Tým prispievajú k zvyšovaniu komfortu užívateľa a zefektívňujú používanie webových stránok.

Tieto cookies nezaznamenávajú a nemonitorujú žiadne aktivity užívateľa pri návšteve iných webových stránok.

c. Remarketing

Cookies zhromažďujú informácie o preferenciách užívateľa pri vyhľadávaní a podľa toho cielia reklamné informácie podľa záujmov užívateľa.

Účelom tohoto spracovania je poskytnúť užívateľovi obsah odpovedajúci jeho možným preferenciám, čím je zvyšovaný užívateľský komfort. Cookies si zapamätajú, že užívateľ nejakú stránku navštívil a túto informáciu potom zdieľajú s ďalšími subjektami v rámci webových služieb.

Aké služby využívame k vyššie uvedeným účelom?

K prevádzke cookies a dosiahnutiu účelu, pre ktorý sú využívané, využívame služby:

-           prevádzkované spoločnosťou Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Typy cookies spracovávané spoločnosťou Google sú dostupné na nasledujúcom odkaze: https://policies.google.com/technologies/types

-           prevádzkované spoločnosťou Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Tieto služby sa týkajú výhradne užívateľov s aktívnym účtom na Facebooku. Zásady spracovania cookies spoločnosti Facebook sú dostupné na následujúcom odkaze: https://www.facebook.com/policies/cookies

Ako môže užívateľ zamedziť používaniu cookies z webových stránok DPD

 Užívateľ môže zabrániť sťahovaniu cookies do svojho zariadenia, prípadne už stiahnuté cookies kedykoľvek vymazať. Pretože postup sa môže líšiť v závislosti na používanom prehliadači, typu prístroja a podobne, odporúčame využiť postupy odporúčaný priamo výrobcom produktu, ktorý užívateľ využíva.

 Informácie o presnom postupe je možné ľahko získať napr. zadaním dotazu „Ako vymazať cookies“ do akéhokoľvek internetového vyhľadávača.

Zabrániť zhromažďovaniu a užívaniu cookies v jednotlivých službách je možné aj pomocou postupov ponúkaných priamo jednotlivými poskytovateľmi, napr.:

 Google

-           na adrese https://tools.google.com/dlpage/gaoptout je zverejnený postup, ako ukončiť záznam Vašich dát využívaných pre analytické účely.

-           na drese https://support.google.com/accounts/answer/2662922#stop_goog_p13 nájdete informácie o postupe vypnutia zhromažďovania informácií umožňujúcich personalizované reklamy.

Facebook

 -          na adrese https://www.facebook.com/business/help/1415256572060999 nájdete postupu pre vypnutie personalizovaných reklám na Facebooku

Ako sú chránené vaše osobné údaje?

DPD ukladá osobné údaje na chránených serveroch a zariadeniach. Tak fyzický, ako aj dátový prístup je povolený len povereným a poučeným osobám, ktoré sú zodpovedné za technickú či edičnú prácu.

Prenos údajov je plne zabezpečovaný v súlade s požiadavkami zákona nariadenia EÚ GDPR.

DPD chráni spracúvané osobné údaje pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením a pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Na tento účel DPD prijalo primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

DPD likviduje osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil.

Sú vaše Údaje odstupované do zahraničia?

Údaje, súvisiace s poskytovaním služieb DPD, sú odstupované do zahraničia, a to pro účely:

  1. riadneho doručenia / tranzitu Zásielok zasielaných / doručovaných tak v rámci SR, ako aj v zahraničí. Údaje sú poskytované spoločnosti GeoPost SA, so sídlom na adrese 26 rue Guynemer, 92130 Issy Les Moulineaux, Francie, jej dcérskym spoločnostiam a pobočkám (DPD Group) a partnerom zúčastneným na preprave v krajinách tranzitu a doručenia. Jurisdikcia niektorých krajín tranzitu / určenia môže v určitých prípadoch zaručovať nižšiu úroveň ochrany Údajov, než je bežná v EU. V takýchto prípadoch postupujeme striktne v súladu s Legislatívou o ochrane osobných údajov.
  2. archivačné a štatistické účely. V tomto prípade sú Údaje poskytované k spracovaniu spoločnosti DPDgroup International Services GmbH & Co. KG, Wailandtstrasse 1, 63741 Aschaffenburg, Nemecko, ktorá je poskytovateľom služieb správy a ochrany Údajov o preprave po dobu, po ktorú je DPD povinná údaje o preprave uchovávať, teda maximálne 10 rokov od podania Zásielky k preprave.
  3. prevádzku webových stránok DPD, ktoré využívajú Google Analytics, poskytované spoločnosťou Google. Google analytics využívajú Cookies, ktoré pomáhajú analyzovať web a jeho využívanie. Informácie, ktoré vygeneruje Cookie o Vašej návšteve webových stránok, je ako pravidlo prenášaná a uchovávaná Googlom na serveroch v Spojených štátoch amerických.

Sú vaše Údaje poskytované tretím osobám?

Vaše údaje využívame a spracovávame výhradne pre jasne deklarované účely, súvisiace s našou podnikateľskou činnosťou. Výnimku predstavujú nasledujúce prípady:

a. Plnenie zákonných povinností

V prípadoch stanovených zákonom, pravidlami medzinárodnej zasielateľskej siete, sme povinní spracovávať osobné údaje nad rámec samotného zmluvného vzťahu. Jedná sa napríklad o povinnosť monitorovať a hlásiť neobvyklé obchodné operácie, rešpektovať medzinárodné sankcie, poskytovať Údaje správnym orgánom a úradom, inštitúciám sociálneho a zdravotného zabezpečenia, audítorským spoločnostiam, policajnému zboru, finančnej správe, súdom...    

b. Sprostredkovatelia spracovania údajov

Pod pojmom Sprostredkovatelia sú subjekty, ktorým v riadenom režime poskytujeme Údaje na spracovanie, pre konkrétnu operáciu, ktorá je nevyhnutná pre dosiahnutie účelu, pre ktorý DPD údaje zhromaždila.

Týmito Sprostredkovateľmi sú najmä:

i. Zmluvní Dopravcovia

Právnické osoby, ktoré pre DPD na základe uzavretej zmluvy realizujú fyzické vyzdvihnutie, spracovanie, prepravu a doručenie Zásielok.

 Rozsah spracovávaných údajov: Identifikačné a Kontaktné údaje Odosielateľov a Príjemcov Zásielok.

ii. Pri medzinárodných službách je nevyhnutné zaistiť doručenie / tranzit Zásielok v zahraničí, a to organizačnou súčasťou siete DPD Group, ktorá obsluhu danej krajiny zaisťuje, prípadne zmluvným subjektom, ktorý nie je súčasťou DPD Group.

 Rozsah spracovávaných údajov: Identifikačné a Kontaktné údaje Odosielateľov a Príjemcov Zásielok.

iii. Poskytovatelia ICT služieb

V nevyhnutnom rozsahu môžu byť Údaje riadene sprístupnené rovnako poskytovateľom ICT služieb, a to predovšetkým:

•          využívaných k efektívnemu poskytovaniu služieb DPD, najmä optimalizácia procesov doručenia, zaistenie služieb notifikácie, zaistenie transferu dát o Zásielkach, odplatení Dobierky apod.

Rozsah spracovávaných údajov: Identifikačné a Kontaktné údaje Odosielateľov a Príjemcov Zásielok, Identifikačné údaje užívateľov on-line aplikácií.

•          využívaných k podpore vnútro firemných procesov DPD, najmä vnútro firemná komunikácia, predávanie a spracovávanie informácií a výkonu správnych činností.

Rozsah spracovávaných údajov: Údaje obsiahnuté vo firemných informačných systémoch.

•          využívaných k uchovávaniu dát po dobu archivačných lehôt, analytické a štatistické účely.

Rozsah spracovávaných údajov: Identifikačné a Kontaktné údaje Príkazcov, Odosielateľov a Príjemcov Zásielok.

iv. Dodávatelia servisných služieb

Spoločnosti, ktoré sa v obmedzenom rozsahu podieľajú na podpore niektorých činností DPD, pri ktorých môže prichádzať do styku s Údajmi. Typickými príkladmi sú dodávatelia, ktorí zaisťujú nakládku a triedenie zásielok.

 Rozsah spracovávaných údajov: Údaje obsiahnuté na samotných prepravných štítkoch Zásielok.

 v. Dodávatelia služieb v oblasti starostlivosti o zamestnancov

Pre účely servisu našim zamestnancom, najmä sprocesovanie výplaty mzdy a firemných benefitov, zaistenie nevyhnutnej pracovne právnej agendy a plnenie zákonných povinností, sú Údaje o zamestnancoch riadene predávané vybraným zmluvným partnerom.

 Rozsah spracovávaných údajov: Údaje o zamestnancoch a ich rodinných príslušníkoch.

d. Iní Príjemcovia Údajov

Príjemcom Údajov je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorým sú osobné údaje poskytnuté, či už sa jedná o tzv. „tretiu stranu“ (teda fyzickú alebo právnickú osobu oprávnenú k spracovaniu Údajov), či nie. Takéto sprístupnenie prichádza v úvahu výhradne vtedy, ak je to nevyhnutné pre obhajobu práv a právnych nárokov DPD alebo Subjektov údajov. Môže sa jednať napríklad o poskytnutie dokladov preukazujúcich hodnotu zásielky poisťovni alebo osobe zodpovednej za poškodenie zásielky, v rámci uplatnenia nároku na náhradu škody.

So všetkými Spracovateľmi Údajov má DPD uzavreté Spracovateľské zmluvy, ktorými sa Spracovatelia zaviazali dodržiavať zákonné požiadavky o ochrane údajov a požiadavky GDPR na zabezpečenie Údajov.  

Práva dotknutých osôb

Všetkým osobám, ktorých osobné údaje spracovávame garantujeme transparentný prístup pri uplatňovaní ich práv. K spracovaniu požiadaviek pri uplatnení práv subjektov Údajov pristupujeme zodpovedne, preto aj s maximálnym dôrazom na uistenie sa, že žiadosť vznáša skutočne oprávnená osoba. To znamená, že než Vašu požiadavku spracujeme, musíme si byť istý identitou žiadateľa (neplatí pre všeobecné otázky týkajúce sa spracovávania).

V súlade s legislatívou o ochrane Údajov, odpovedáme na uplatnenie práv subjektov Údajov bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od uplatnenia a poskytnutia istoty, že požiadavka bol vznesená oprávnenou osobou. Výnimočne, v zložitých prípadoch, môže byť táto lehota predĺžená, max. však o 2 mesiace a to za informovania dotknutej osoby o tejto skutočnosti.

Aké práva môžete ako dotknutá osoba uplatniť?

1. právo požadovať prístup k svojim osobným údajom – môžete požiadať o informáciu či a ako o Vás spracúvame osobné údaje, s následným právom prístupu k týmto osobným údajom

2. právo na opravu osobných údajov – môžete požiadať o opravu nepresných alebo nekompletných osobných údajov, ktoré o Vás spracovávame;

3. právo na vymazanie osobných údajov – môžete požiadať, aby sme vymazali Vaše osobné údaje, ak napr. dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované;

b) odvolali ste súhlas, na ktorého základe boli Vaše osobné údaje spracované, a neexistuje žiaden ďalší právny dôvod na ich spracovanie;

c)  osobné údaje boli spracované protiprávne;

d) Vaše osobné údaje musia byť vymazané k splneniu právnej povinnosti stanovenej v práve Únie alebo členského štátu, ktorá sa na nás vzťahuje;

4. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracovanie Vašich osobných údajov, ak dôjde k niektorej z nasledujúcich situácií:

a) popreli ste presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú k tomu, aby sme mohli presnosť osobných údajov overiť;

b) spracovanie Vašich osobných údajov je protiprávne, ale odmietate výmaz týchto údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;

c) DPD už Vaše osobné údaje nepotrebuje, ale Vy ich požadujete na určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov;

d) vzniesli ste námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov, pokým nebude overené, či oprávnené dôvody DPD ako prevádzkovateľa prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi;

5. právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov – môžete vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov;

6. právo na prenosnosť svojich osobných údajov – v prípadoch predpokladaných (zákonom a/alebo nariadením) máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Týmto právom nesmú byť nepriaznivo dotknuté práva a slobody iných osôb;

7. právo odvolať súhlas – ak je spracovanie Vašich osobných údajov založené na Vašom súhlase, máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účel, pre ktorý ste súhlas udelili;

8. právo podať návrh Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, www.uoou.sk, na začatie konania o ochrane osobných údajov.

 

Spoločnosť DPD neposkytuje priamo služby osobám mladším ako 16 rokov. Spracovanie osobných údajov osôb mladších ako 16 rokov sa preto predpokladá výhradne na základe súhlasu právneho zástupcu týchto osôb.

Obmedzenie zodpovednosti

DPD zodpovedá za zaistenie bezpečnosti Údajov, ktoré spracováva a za škody, ktoré by vznikli zavinením, alebo nedbanlivosťou na strane DPD.

Sú však prípady, kedy je zodpovednosť DPD vylúčená, ako napríklad:

•          ak k škode či ujme dôjde zavinením samotnou dotknutou osobou alebo pôvodným správcom údajov, ktorý nám Údaje pre spracovanie odovzdal. Dôvodom môže byť najmä nesprávny alebo nezákonný postup pri získaní Údajov. Rovnako napríklad aj správanie sa dotknutej osoby, kedy ona po rozbalení zásielky nekorektne nakladá napríklad s faktúrou DPD, obalom zásielky, s adresným štítkom zásielky obsahujúcim osobné údaje...

•          v prípade kedy DPD preukázateľne nezodpovedá za konkrétne spracovanie Údajov. Napríklad naše webové stránky obsahujú aj niekoľko odkazov na externé internetové stránky iných subjektov, ktoré nemajú priamo s DPD žiadne prepojenie (napríklad reklamy). Pokiaľ na nich vstupujete, DPD nezodpovedá za obsah na týchto stránkach a ich podmienky ochrany Údajov.

Národná autorita v otázke ochrany osobných údajov

Úradu na ochranu osobných údajov SR

Hraničná 12

820 07 Bratislava

www.uoou.sk