Legal notice & Copyright

dpd-bedrijfsgegevens-voorwaarden-privacy dpd-bedrijfsgegevens-voorwaarden-privacy

Legal notice & Copyright

  • Gebruik van software

Het gebruik van Software is van groot belang om de Dienstverlening zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarom stelt DPD aan de Opdrachtgever Software ter beschikking, die speciaal voor DPD is ontwikkeld.

Als de Opdrachtgever gebruik maakt van Software, wordt door DPD een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, herroepelijk gebruiksrecht op de Software verleend. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Software blijven bij DPD of aan haar gelieerde ondernemingen berusten. De Opdrachtgever mag dan ook geen kopieën van de Software maken of de Software (anderszins) verveelvoudigen. Door DPD in bruikleen gegeven hardware blijft steeds exclusief eigendom van DPD. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het correct gebruik van de Software en eventueel ter beschikking gestelde hardware. DPD is niet aansprakelijk voor eventuele directe of indirecte schade veroorzaakt door Software en hardware, al dan niet ten gevolge van verkeerd gebruik ervanBeeldmerk

  • Logo

Het DPD beeldmerk vormt een onderdeel van intellectueel eigendom van DPD.

Het DPD-beeldmerk wordt beschermd door het Benelux merkenrecht, maar ook door het Wipo (World Intellectual Property Organization). Dat betekent dat de Opdrachtgever het DPD-beeldmerk niet geheel, gedeeltelijk of bewerkt mag gebruiken in communicatie-uitingen (zoals folders, brochures of bijv. leaflets).

De Opdrachtgever mag het dus ook niet plaatsen op zijn eigen website of in enige andere vorm openbaar maken of vermenigvuldigen. Ongeoorloofd openbaar maken of vermenigvuldiging van het DPD-beeldmerk in welke vorm dan ook levert een schending van het intellectueel eigendomsrecht op en is dientengevolge strafbaar.

  • Widget

Een uitzondering op laatst genoemd verbod is de Widget, gratis ter beschikking voor de consument (klant van de klant) waarvoor DPD aan haar klanten een licentie verleent, die geen afbreuk doet aan het exclusief intellectueel eigendom van DPD en dewelke beperkt is tot de operationele doeleinden van de Widget.

  • Overig intellectueel eigendom

Alle rechten van intellectueel eigendom, uit hoofde van auteursrecht en overige door of in opdracht van DPD opgestelde teksten, werken, uitvindingen, technieken etc, , in de ruimste zin van het woord, berusten bij DPD of een door DPD nader aan te wijzen derde.


Disclaimer

 

Voorwaarden voor het gebruik van deze website.

Op de toegang tot en gebruik van website van DPD (Belgium) NV en DPD (Luxembourg) sàrl, hierna: DPD, welke respectievelijk toegankelijk zijn via www.dpd.be en www.dpd.lu (hierna: de Website) en de via de Website aangeboden applicaties (hierna: Applicaties) zijn de volgende voorwaarden met uitsluiting van alle andere voorwaarden van toepassing. Gebruik van de Website en de Applicaties betekent dat u deze voorwaarden volledig en zonder voorbehoud aanvaardt.

  • De op deze Website getoonde informatie wordt door DPD met zorg en naar best vermogen samengesteld, doch DPD kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de juistheid en volledigheid ervan. De Website en de informatie, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en dergelijke worden verstrekt zonder enige verklaring of bevestiging en zonder enigerlei garantie.

  • Deze Website, noch de sites of documenten waartoe via deze Website toegang kan worden verkregen, Applicaties en alle voormelde informatie en dergelijke, doen niet af aan de verantwoordelijkheid van de gebruiker om zichzelf ervan te vergewissen of deze informatie voor zijn doel geschikt is voordat hij er gebruik van maakt.

  • DPD, haar werknemers en aangestelden zijn niet aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook, met inbegrip van indirecte of gevolgschade, die voortvloeit uit of in verband met de toegang tot of het gebruik van deze site of het gebruik en verspreiding van informatie die op deze site aanwezig is.

  • De Website kan onjuistheden of typefouten bevatten, die na de ontdekking ervan door DPD gecorrigeerd zullen worden naar haar eigen inzicht. DPD behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder vooraankondiging wijzigingen, verbeteringen en/of veranderingen aan te brengen in de informatie, deze voorwaarden, namen, beelden, afbeeldingen, logo's en iconen of de producten en diensten, waarnaar op deze site verwezen wordt. DPD sluit alle verantwoordelijkheden uit inzake de gegevens die hetzij verkregen of verworven worden, hetzij toegankelijk zijn binnen, via of buiten deze site.

  • Alle op deze Website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, waren- en dienstmerken, zijn in eigendom of licentie bij DPD en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot de Website. Het is de gebruiker van de Website niet toegestaan de inhoud van deze Website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van DPD. Een uitzondering op voornoemd verbod tot distributie en verspreiding is de Widget, gratis ter beschikking voor de consument (klant van de klant) waarvoor DPD aan haar klanten automatisch een licentie verleent, die nochtans geen afbreuk doet aan het exclusief intellectueel eigendom van DPD en dewelke beperkt is tot de operationele doeleinden van de Widget inzake de activiteiten van DPD. Inhoud van de Website waarbij een of meer social sharing buttons door DPD zijn geplaatst alsmede Applicaties die voor commercieel gebruik zijn ontworpen, mag de gebruiker van deze Website voor marketingdoeleinden ten gunste van DPD doorsturen.