Twoje wyszukiwanie

Twoje wyszukiwanie zwróciło następującą liczbę wyników: 499.

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Twoje  dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz DPD związane z wykonywaniem umowy, w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, kurierom, punktom PICKUP, zewnętrznym centrum kontaktu oraz podmiotom powiązanym z DPD Polska, w tym spółkom z grupy kapitałowej. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) tylko wtedy, gdy: państwo docelowe zapewnia adekwatny poziom ochrony danych osobowych do tego, który obowiązuje w Unii Europejskiej; lub DPD zawarło lub podwykonawca DPD zawarł umowę w oparciu o standardowe klauzule umowne lub wdrożyli inny mechanizm, który zgodnie z przepisami prawa legalizuje transfer danych do państwa trzeciego.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres przewidziany dla danego procesu w Polityce Retencji Danych Osobowych DPD Polska sp. z o.o. jednak nie dłużej niż przez okres wynikający z przepisów prawa. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez DPD - po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.

Rodzaje przetwarzanych danych

Od odbiorcy przesyłki otrzymujemy dane takie jak Twój numer telefonu i adres doręczenia oraz informacje, które mogą pomóc w doręczeniu tej przesyłki pod wskazany adres. Pozyskując Twoje dane osobowe służące do realizacji usługi stajemy się ich administratorem. Administrator ustala po co i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe oraz odpowiada by były one przetwarzane w bezpieczny sposób i zgodnie z przepisami prawa.