Reklamacja

Pickup Nachbar werden Pickup Nachbar werden

Reklamacja

Dzięki formularzowi możesz sprawnie złożyć reklamacje za pomocą strony internetowej. Zgłoszenie zostanie automatycznie przekazane do Działu Reklamacji a na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia wraz z nadanym numerem.

Minimum wymagań dla prawidłowego działania Formularza reklamacji - użycie przeglądarki internetowej Firefox Mozilla minimum w wersji 19.0 lub wyższy, Internet Explorer minimum w wersji 8.0 lub wyższy, Google Chrome minimum w wersji 25.0 lub wyższy.

Filtr
Filtr
 • Reklamacje
Wyczyść filtry

Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DPD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (DPD) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 5, 02-274 Warszawa.
 2. DPD wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail [email protected], w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe zebrane przez DPD w związku ze zgłoszeniem reklamacji i dalszym postępowaniem reklamacyjnym będą przetwarzane:
  1. w celu prowadzenia postępowania reklamacyjnego dotyczącego usługi świadczonej przez DPD - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes DPD (art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  2. w celach statystycznych i analitycznych służących do poprawy świadczenia usług i monitorowania efektywności postępowań reklamacyjnych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes DPD (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
  3. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes DPD (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. Wniesienie reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poprzez Formularz Zgłoszenia Reklamacji znajdujący się na stronie www.zgloszenia.dpd.com.pl, ze wskazaniem przez wnoszącego reklamację jego adresu poczty elektronicznej oznacza zgodę na doręczanie korespondencji (w tym wezwań, powiadomień oraz odpowiedzi na reklamację lub informacji o wyniku rozpatrzenia odwołania reklamacji) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez wnoszącego reklamację.
 5. Pani/Pana dane osobowe, które będą przetwarzane w celach wymienionych w pkt 3 powyżej, to dane osobowe zamieszczone w Formularzu Zgłoszenia Reklamacji i Protokole Szkody - w tym przede wszystkim imię i nazwisko, adres e-mail, numer rachunku bankowego - oraz w dokumentach wymaganych do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego zgodnie z regulaminami świadczenia usług przez DPD oraz przepisami prawa regulującymi składanie i rozpatrywanie reklamacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w zakresie koniecznym do: (i) prawidłowego rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na reklamację, oraz (ii) prowadzenia postępowań sądowych lub ugodowych w przypadku odmowy uznania reklamacji lub niewypłacenia odszkodowania i wniesienia przez osobę uprawnioną roszczenia dotyczącego niewłaściwego wykonania umowy przez DPD. Podmioty, którym DPD może przekazywać Pani/Pana dane osobowe w wyżej wskazanych celach to, przykładowo, podmioty prowadzące w imieniu DPD usługi będące przedmiotem reklamacji, podmioty prowadzące w imieniu DPD obsługę zgłoszeń reklamacyjnych (centrum kontaktu), dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy ubezpieczeniowe, kancelarie prawne oraz sądy powszechne i organy prowadzące ugody w zakresie reklamacji (np. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej).
 7. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres: (i) rozpatrywania reklamacji, w tym rozpatrywania odwołania od odmowy uwzględnienia reklamacji oraz okres niezbędny do wypłaty odszkodowania w przypadku uznania reklamacji, (ii) przedawnienia roszczeń związanych z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez DPD, której dotyczyło postępowanie reklamacyjne, oraz (iii) postępowań sądowych, ugodowych, oraz postępowań prowadzonych przez właściwe organy publiczne w związku powyższym.
 8. W zakresie, w którym Pani/Pana dane przetwarzane są w oparciu o zgodę, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez okresy wskazane w pkt 7 powyżej.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 3 powyżej (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu DPD), z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych DPD prosi o zgłaszanie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
 12. Podanie danych osobowych jest wymagane przez DPD w celu przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez DPD jest brak możliwości przyjęcia i rozpatrzenia złożonej reklamacji

Najczęściej zadawane pytania:

1) Jak złożyć reklamację?

Reklamację można składać w formie elektronicznej za pomocą formularza dostępnego na stronie www.dpd.com.pl, w zakładce "Moje DPD", lub w formie papierowej na adres DPD Polska Sp. z o.o. Dział Reklamacji, ul. Mineralna 5, 02-274 Warszawa. Prosimy o dołączenie do zgłoszenia niezbędnych dokumentów (patrz pkt 6), które pozwolą nam sprawnie przeanalizować Państwa zgłoszenie.

2) W jakim czasie otrzymam odpowiedź na reklamację?

Naszym celem jest maksymalne skrócenie czasu oczekiwania na odpowiedź na Państwa zgłoszenia. Ważne, aby Państwo pamiętali o złożeniu wszystkich niezbędnych dokumentów. Maksymalny termin na wydanie decyzji do kompletnie zgłoszonej reklamacji wynosi 30 dni.

3) Co zrobić, gdy stwierdzę szkodę w przesyłce?

W momencie stwierdzenia szkody istnieje możliwość spisania protokołu szkody w obecności kuriera lub wypełnienia elektronicznego protokołu szkody dostępnego na stronie www.dpd.com.pl/protokol

Rekomendowane jest sporządzenie protokołu w możliwie najszybszym czasie od dostawy. Dla szkód widocznych z zewnątrz: w dniu, w którym kurier doręczył przesyłkę.

Prosimy o dołączenie do protokołu zdjęć obrazujących zabezpieczenie przesyłki oraz rozmiar szkody.

Informujemy, że sporządzenie protokołu szkody nie uruchamia procedury reklamacyjnej. Pomimo spisania protokołu szkody należy złożyć oficjalną reklamację dołączając do zgłoszenia protokół elektroniczny oraz zdjęcia.

4) W jakim czasie należy zgłosić reklamację?

Wszelkie zgłoszenia należy wnosić w możliwie krótkim terminie po zaistnieniu zdarzenia i skompletowaniu pełnej dokumentacji w sprawie. Formalne terminy składania reklamacji są uzależnione od rodzaju usługi. Więcej informacji uzyskają Państwo po zapoznaniu się z Regulaminem Świadczenia Usług Krajowych i Regulaminem Świadczenia Usług Międzynarodowych

5) Spisałem protokół - co dalej?

W przypadku stwierdzenia szkody w przesyłce należy wnieść pisemną reklamację. Forma wniesienia reklamacji została opisana w pytaniu 1. Przypominamy, że spisanie protokołu szkody nie uruchamia procedury reklamacyjnej.

6) Jakie dokumenty muszę załączyć do reklamacji?

Dokumenty wymagane w zgłoszeniu reklamacyjnym są wyszczególnione w formularzu reklamacyjnym. Po wyborze z listy powodu zgłoszenia, formularz wskaże, jakie podstawowe dokumenty są potrzebne do dołączenia.. W przypadku zaistnienia szkody podstawowymi dokumentami są: protokół nadania/list przewozowy, formularz reklamacyjny wygenerowany z poziomu formularza zgłoszenia reklamacyjnego, protokół szkody spisany z kurierem lub elektroniczny protokół szkody (o ile został sporządzony), potwierdzenie wartości przesyłki. Pełne informacje znajdą Państwo w aktualnie obowiązujących Regulaminach.

*Opłata za połączenie zgodna z cennikiem operatora