Dôležité zmeny pravidiel EÚ v oblasti DPH
platné od 1. júla 2021

Outside EU Outside EU

Dôležité zmeny pravidiel EÚ v oblasti DPH
platné od 1. júla 2021

Tieto zmeny ovplyvnia všetky podniky, dotknú sa však najmä obchodu smerom k spotrebiteľovi (B2C) a online trhov vrátane tých, ktoré majú sídlo v EÚ, ako aj tých, ktoré majú sídlo mimo EÚ a poskytujú služby zákazníkom v EÚ.

3 hlavné zmeny

VAT exemption removal

1) Zrušenie oslobodenia od DPH 22 EUR pri dovoze pre všetkých dovozcov (profesionálnych aj súkromných)

Od 1. júla 2021 bude DPH účtovaná za všetok komerčný tovar dovezený do EÚ bez ohľadu na hodnotu.

VAT electronic portal

2) Možná platba DPH pre zasielateľov z krajín mimo EÚ prostredníctvom elektronického portálu za tovar B2C ≤ 150 € (ak sa využije možnosť vybavenia dovozu na jedno zastavenie – One-Stop Shop)

Pre zásielky s hodnotou nižšou ako 150 € môže byť DPH zaúčtovaná v čase predaja predajcom a vrátená pomocou nového miesta určeného na vybavenie dovozu na jedno zastavenie  (IOSS), alebo ju môže colný deklarant vybrať od koncového príjemcu, ak si odosielateľ z krajiny mimo EÚ nevyberie IOSS.

VAT online marketplaces

3) Online trhy, ktoré sa stávajú výbercom DPH za tovar B2C ≤ 150 EUR

Online trhy, ktoré predajcom umožňujú predávať tovar priamo koncovému príjemcovi, budú teraz zodpovedné za účtovanie/výber, vykazovanie a odvádzanie splatnej DPH od koncového príjemcu. Tento systém by sa vzťahoval na cezhraničné alebo domáce transakcie v akejkoľvek hodnote. Colný deklarant v nijakom prípade nemusí vyberať DPH od koncového príjemcu.

Podrobné informácie o dovoze do KRAJINY

Každá zásielka, ktorá dorazí do KRAJINY (napr. do Nemecka) z krajiny mimo EÚ, je kontrolovaná colnými úradmi. Až po tomto procese a prípadnom zaplatení DPH a daní, ak to bude potrebné, bude vaša zásielka prevzatá spoločnosťou DPD, SEUR alebo BRT na doručenie.

 

Pri doručovaní na Slovensko bude platné prechodné obdobie od 1. 7. 2021 do Q1/2022. Počas tohto obdobia budú predmetné zásielky dopravované letecky a doručované spoločnosťou, s ktorou má zmluvu DPD UK alebo spoločnosť Chronopost. IOSS balíky budú preclievané vo Francúzsku, kde bude odosielateľom uhradené clo a francúzska DPH a na Slovensko príde zásielka cestnou prepravou už preclená.

 

Colné formality

Ako colný zástupca je spoločnosť Chronopost oprávnená vykonávať všetky dovozné operácie colného konania v kontinentálnom Francúzsku a na francúzskych zámorských územiach. Jediné služby, ktoré nemôžeme poskytnúť, sú dočasné vstupy a služby týkajúce sa tovaru, na ktorý sa vzťahujú osobitné predpisy.

 • Sme držiteľom titulu „Oprávnený hospodársky subjekt“(AEO – Authorized Economic Operator)), ktorý udeľuje Generálne riaditeľstvo pre clá a nepriame dane (DGDDI). Tento titul nám umožňuje využívať zjednodušené formality a zredukovať colné kontroly, čo urýchľuje colné odbavenie. Je však dôležité, aby odosielateľ vašej zásielky dodržiaval dovozné podmienky vo Francúzsku a aby sa tak predišlo colným zdržaniam.
 • Francúzsky  „informačný dokument o krajine“ vám poskytne informácie o časoch potrebných na  spracovanie a colných úpravách špecifických pre jednotlivé krajiny, ktoré pomôžu odosielateľovi čo najlepšie si pripraviť svoju prepravu. Pripomíname, že v súlade s článkom 3 našich štandardných obchodných podmienok spoločnosť Chronopost nesúhlasí s prepravou falšovaných výrobkov. Colné úrady môžu tieto predmety zadržať a uložiť vysoké pokuty.
 • Všetok tovar prichádzajúci zo zvyšku sveta podlieha colným formalitám a musí sa prepravovať s obchodnou alebo proforma faktúrou.
 • Pri zasielaní dokumentov sa nevyžaduje colná dokumentácia. Dokument je papierové médium bez komerčnej hodnoty.
 • Zásielky s dokumentmi ťažšie ako 3 kg sa považujú za tovar.
 • Podstata tovaru a jeho použitie musí byť jasne uvedené; technické požiadavky alebo sériové referencie nie sú akceptované (napr.: Shure SM58 = mikrofón)
 • Osobitné postupy sa vzťahujú na určitý tovar, ako sú šperky, rastliny, lieky a doplnky výživy, pre ktoré musí príjemca využiť špedíciu, ktorá vykoná colné odbavenie a tovar doručí.

Daňové úpravy

Pri zásielkach z krajiny, ktorá nie je súčasťou Európskej únie, bude francúzska colná správa platiť daň: ide o clá. Funguje to takto:

Ako sa počítajú clá?

 • Hranica dovoznej dane sa určuje podľa hodnoty zásielky. Táto hranica je stanovená na 22 EUR pre podniky a 45 EUR pre súkromné osoby. Ak je hodnota zásielky nižšia ako nastavená hranica, daň sa neuplatňuje.
 • Upozorňujeme, že zásielkové produkty podliehajú zdaneniu od prvého eura (1 €).
 • Clá sa počítajú na základe hodnoty tovaru a nákladov na prepravu. V krátkosti: Základ dane = hodnota tovaru + náklady na prepravu.
 • Upozorňujeme, že ak náklady na prepravu nebudú uvedené, bude pripočítaná suma podľa medzinárodnej stupnice priemeru.

Ako sa počíta suma dovoznej dane?

 • Poplatok za dovoz tovaru zahŕňa sumu DPH, clo a poplatky za spracovanie.
 • DPH (20 % alebo 5,5 % pri knihách a komoditách starších ako 100 rokov) sa počíta z hodnoty deklarovanej na colné účely a z výšky cla.

Ako a komu sa distribuujú platby za clá a dane?

 • Clá sú komunálnou daňou platenou Európskej únii.
 • DPH je miestna daň, ktorá sa odvádza do francúzskej štátnej pokladnice.
 • Poplatky za podanie žiadosti sú poplatky za colné odbavenie, ktoré sa platia spoločnosti Chronopost ako colnému zástupcovi a v súčasnosti predstavujú sumu 21 EUR za vyhlásenie (vrátane DPH), a to od 1. septembra 2010.
 • Všetky uvedené dane musia byť spoločnosti Chronopost zaplatené pri doručení zásielky.
 • V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa colných predpisov navštívte oficiálnu webovú stránku o clách.

Urovnávanie sporov

Bola vaša zásielka zablokovaná colnicou pre chýbajúcu alebo neúplnú faktúru? Prejdime si rôzne prípady a ich príslušné riešenia.

Najskôr požiadajte odosielateľa balíka o faktúru, inak sa vráti odosielateľovi.

Ak očakávate tovar na komerčné alebo nekomerčné účely:

 • Faktúra (v 5 kópiách) musí byť súčasťou balenia a musí obsahovať presné informácie o povahe, pôvode a hodnote tovaru.
 • Pri komerčných obchodoch (tovar na predaj) musí obchodná faktúra obsahovať Incoterm (Medzinárodné obchodné podmienky).
 • Pri nekomerčných obchodoch (keď tovar nie je určený na ďalší predaj) musí proforma faktúra obsahovať slová „sans valeur commerciale - bez komerčnej hodnoty“ a „valeur pour la douane - hodnota iba na colné účely“.

Ak ste nakúpili tovar na internete:

 • Musíte poskytnúť proforma faktúru a svoj doklad o zaplatení (faktúra Paypal alebo banková transakcia).
 • V každom prípade musíte priložiť svoju platobnú dohodu o poplatkoch za doručenie, a to buď na obyčajnom papieri, alebo ako prílohu k emailu (.pdf alebo .doc) v nasledujúcej podobe:
 • „Je soussigné (e) Madame, Monsieur xxx, m'engage à régler les droits et dane à la livraison de mon colis N ° xxx“ (Ja, podpísaná pani/pán xxx súhlasím s úhradou všetkých príslušných ciel a poplatkov za doručenie môjho balíka č. xxx)
 • Dátum a podpis
 • Poznámka: Pre zásielky z Nórska, Maroka a Izraela je potrebné použiť pôvodnú faktúru.

Postup pri riešení problémov

 • V prípade sporu nadviaže Chronopost kontakt s príjemcom alebo odosielateľom do 24 hodín od vytvorenia záznamu o nesúlade.
 • Vyplnené dokumenty a súhlas so zaplatením všetkých poplatkov môžete odoslať najviac do 14 dní od zistenia problému.
 • Do každej komunikácie musíte zahrnúť odkaz na zásielku, inak nebude váš záznam spracovaný.

V prípade akýchkoľvek konkrétnych otázok týkajúcich sa predpisov o DPH kontaktujte miestneho obchodného zástupcu.