Milleks me isikuandmeid töötleme

Me töötleme kliendi, saatja ja saaja isikuandmeid, et osutada kliendile teenust, s.o saadetiste vastuvõtmiseks, maksete tegemiseks, sorteerimiseks, veoks, tollimiseks ja kättetoimetamiseks.

Me töötleme kampaanias osalejate isikuandmeid kampaania korraldamiseks ning meiega kontakteerunud isikute isikuandmeid päringute töötlemiseks ja neile vastamiseks. Rahulolu-uuringu eesmärk on koguda tagasisidet ja kaardistada sihtrühmade rahulolu meie pakutavate teenustega, mistõttu töötleme andmeid ka sellel eesmärgil. Saadetud tagasisidet kasutame me ka oma teenuste arendamiseks. Samuti võime sinu kontaktandmeid kasutada sulle vajaliku teabe edastamiseks.

DPD veebilehe külastamisel automaatselt kogutud teavet kasutame me DPD veebilehe arendamiseks ja kohandamiseks, tehniliste probleemide tuvastamiseks ja nende lahendamiseks, kasutusstatistika tegemiseks ja muudeks eesmärkideks, et oma tegevust parendada.

Kui oled tellinud meie uudiskirjad, kasutame me sinu kontaktandmeid erinevate pakkumiste edastamiseks. Sul on igal ajal õigus meie pakkumiste saamisest loobuda.

Muudel eesmärkidel töötleme sinu isikuandmeid ainult sinu eelneval nõusolekul.

Kui kaua me sinu isikuandmeid säilitame

Töötleme isikuandmeid nii vähe kui võimalik. Üldjuhul säilitame isikuandmeid nii kaua, kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks (vt ülal), arvestades sealjuures seaduses sätestatud nõudeid (nt raamatupidamise seadus), või seni, kuni see on vajalik meie seaduslike huvide kaitsmiseks (nt nõuete esitamiseks või nende eest kaitsmiseks). Nõusoleku alusel antud isikuandmeid võime töödelda kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

Kuidas me isikuandmeid kogume

Üldiselt edastad oma isikuandmed meile ise. See võib toimuda saadetise edastamise käigus e-teeninduses, Pickup-pakiautomaadis, Pickup-pakipoes, e-kirja vahendusel või sinuga sõlmitud või sõlmitava lepingu kohaselt, samuti meie kampaaniates osalemisel või meiega ühendust võttes.

DPD veebilehe kasutamisel kogume me teatud teavet automaatselt.

Saadetise edastamiseks vajalikud saaja isikuandmed saame me tavaliselt kliendilt või saatjalt. Lepingu sõlmimisega kinnitab klient, et tal või saatjal on õigus meile saaja isikuandmeid edastada ja meil on õigus neid käesolevas privaatsusteates kirjeldatud viisidel töödelda.

Kellele me isikuandmeid edastame

Me edastame sinu isikuandmeid ainult järgmistele isikutele:

a) meie alltöövõtjatele, keda me kasutame teenuse osutamisel (nt Pickup-pakipood). Alltöövõtjaid kasutades vastutame me endiselt igati sinu isikuandmete töötlemise eest;

b) isikutele ja asutustele, kellele see on vajalik, et kliendile valitud teenust osutada (nt kindlustusandjatele, tollile, makseasutustele). Me edastame sellistele isikutele ja asutustele ainult selliseid isikuandmeid ja ainult sellises ulatuses, nagu see on valitud teenuse osutamiseks või seaduse kohaselt vajalik);

c) isikutele, kellele isikuandmete edastamine on nõutud seaduse alusel (nt järelevalveasutused);

d) isikutele, kellele see on vajalik meie huvide kaitseks (nt pettuste avastamiseks või uurimiseks, õigus- vm nõustamiseks).

Saatja kontaktandmed on nähtavad ka saajale.

Kuidas me sinu isikuandmeid kaitseme

Rakendame asjakohaseid organisatsioonilisi, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid, et sinu isikuandmeid kaitsta. Hoolimata sellest, et astume samme selle vältimiseks või vähendamiseks, võivad pakisildile kantud andmed olla nähtavad ka kolmandatele isikutele.

Sinu õigused

Sul on kõik isikuandmete kaitse seaduse järgsed õigused, eelkõige

-          õigus saada infot selle kohta, kas DPD töötleb sinu isikuandmeid ning juhul, kui töötleb, siis saada eelnimetatud andmetele ligipääs ja tutvuda nendega;

-          õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või väärad;

-          õigus saada oma isikuandmed, mille oled ise esitanud ning mida töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, sealjuures õigus taotleda andmete ülekantavust teisele teenuseosutajale;

-          õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta, samuti õigus taotleda isikuandmete kustutamist. Selline õigus siiski puudub, kui isikuandmeid, mida palutakse kustutada, töödeldakse lisaks ka teistel õiguslikel alustel;

-          õigus piirata oma isikuandmete töötlemist kohalduva õiguse alusel;

-          õigus võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks;

-          õigus esitada vaie isikuandmete kasutamise kohta Eesti Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule, kui leiad, et sinu isikuandmete töötlemine riivab sinu õigusi ja huve kohalduva õiguse alusel;

-          õigus nõustuda või keelata oma andmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikul eesmärgil.

DPD võib keelduda sinu esitatud tutvumissoovi täitmisest järgmistel juhtudel:

-          kui see võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;

-          kui see võib takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;

-          kui see võib raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;

-          kui see võib ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist;

-          kui andmed on kustutatud;

-          muudel seaduses ettenähtud juhtudel.

Kui leiad, et sinu õigusi on rikutud, on sul õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

Küpsised

Küpsised (cookies) on väikesed tekstifailid, mis paigaldatakse sinu arvutisse veebilehtedelt, mida külastad. Küpsised võimaldavad ära tunda sinu seadme veebilehtede külastamisel. Veebilehed kasutavad küpsiseid, et pakkuda sulle isikupärasemat kasutuskogemust ja mugavamat navigeerimist. Näiteks võimaldavad küpsised meelde jätta sinu eelistusi või jätta vahele igakordne veebilehele sisselogimine.

Teil on võimalik muuta küpsiste seadeid ja kustutada küpsised oma veebilehitseja (Internet Explorer, Firefox, Chrome jms) seadistuste kaudu:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

DPD veebilehel kasutatakse järgmist tüüpi küpsiseid:

a) tehnilised küpsised (strictly necessary / essential cookies), mis on olulised veebilehtedel ringiliikumiseks ja nende kasutaja valitud võimaluste kasutamiseks;

b) analüütilised küpsised (performance cookies), mis koguvad informatsiooni selle kohta, kuidas kasutajad veebilehti kasutavad, näiteks milliseid veebilehti nad kõige sagedamini külastavad ja milliseid veateateid nad veebilehtedelt saavad. Nende küpsiste eesmärk on parandada veebilehtede toimimist;

c) eelistuste küpsised (functionality cookies), mis võimaldavad jätta meelde kasutaja tehtud valikuid (näiteks teksti suurus, muud veebilehe muudetavad omadused) ja tunnuseid (näiteks kasutajanimi, keel või kasutaja asukohariik), et pakkuda personaalsemaid võimalusi veebilehtede kasutamiseks;

d) reklaamiküpsised (targeting / advertising / behaviourally targeted advertising cookies), mis võimaldavad näidata kasutajale personaliseeritud reklaami ja viia läbi turu-uuringuid ning -analüüse, kasutades andmeid, mida on saadud veebilehtedelt kasutaja käitumise ja huvide kohta. Saadud andmeid võidakse jagada reklaamivõrgustikega ja reklaamiteenuse osutajatega;

e) multimeedia esitamiseks kasutatavad küpsised, mis salvestavad video- või audiomaterjali esitamiseks vajalikku tehnilist teavet, nagu kujutise kvaliteet, võrguühenduse kiirus ja puhverdamise parameetrid;

f) suhtluspluginate küpsised sisu jagamiseks. Mitmed sotsiaalvõrgustikud pakuvad suhtluspluginate mooduleid (social plug-in modules), mille abil saavad sotsiaalvõrgustike kasutajad jagada neile meelepärast sisu. Sellised pluginad salvestavad küpsised kasutaja lõppseadmesse ning omavad neile juurdepääsu, et sotsiaalvõrgustik saaks tuvastada oma liikmeid, kes selliste pluginatega suhtlevad.

Kui küpsis on hädavajalik sellise teenuse osutamiseks, mida kasutaja on sõnaselgelt taotlenud, ei ole sinu nõusolek küpsise kasutamiseks vajalik.

Kontaktandmed

Kui sul peaks olema küsimusi, kommentaare või kaebusi käesoleva privaatsusteate või oma isikuandmete töötlemise kohta, siis võta meiega DPD veebilehe kaudu ühendust.