Kui saata kaupu Eestist Norra, Šveitsi, Ühendkuningriiki või Ahvenamaale, on vajalik korraldada kaupadele tolliformaalsused. Seaduste järgi tuleb tolliformaalsused korraldada olenemata sellest, kas saatjaks on firma või eraisik ning saajaks firma või eraisik.

Tolliformaalsused

Tolliformaalsused Ühendkuningriiki saates

 • Lisaks korrektse teenusekoodiga pakisildile paki küljes peavad olema Ühendkuningriiki saadetavale kaubale lisatud juurde järgnevad dokumendid: ekspordideklaratsioon - ühes eksemplaris, kaubaarve - kolmes eksemplaris. Dokumentatsioon peab olema vormistatud inglise keeles ja lisatud dokumenditaskusse, mis on kleebitud transpordipakendile.

 • Saadetise tollidokumentidel (kaubaarve, saateleht jms) ning pakisildil peavad saatja ja saaja kohta esitatud andmed olema samad (firma nimi, aadress).

 • Kaubad saadetakse automaatselt tagasi, kui tollidokumendid puuduvad või kui saadetis on ülemõõduline. Kaupasid hoitakse tollipunktis kuni 7 tööpäeva, kui saaja/saatja andmed on ebatäpsed või andmed vajavad täpsustamist.

 • Täpsem info Ühendkuningriiki saatmisel vajalike tolliformaalsuste korraldamise kohta on siin.

Tolliformaalsused Norra, Šveitsi ja Ahvenamaale saates

 • Paki saatmisel Euroopa Liidust välja, lisandub hinnale tollidokumentide puudumisel nõue Kliendile 25 €. DPD ei vastuta tollidokumentide vormistamise ja neis esitatud andmete õigsuse ning piisavuse eest, samuti tolli- ega käibemaksu tasumise eest. Juhul kui DPD esindaja on tasunud tolli-ja/või käibemaksu Saaja nimel ja Saaja jätab oma kohustused DPD esindaja ees täitmata, on DPD-l õigus nõuda Saaja poolt tasumata summa tasumist Kliendilt.

 • Kui kauba väärtus ja/või kaal ületab 1000 eurot 1000 kilogrammi kohta, deklareerib kauba saatja kaubad Eesti tolliagentuuris. Kauba saatja lisab deklaratsiooni kaubaarve juurde ühes eksemplaris kiletasku sisse.

 • Kaubale peab olema lisatud kaubaarve (viies eksemplaris). Kaubaarve peab olema dokumenditaskus, mis on kleebitud transpordipakendile.

 • Kui vajalikud ja nõuetekohased tollidokumendid on kaubaga kaasas, siis üldjuhul korraldatakse kaubale tolliformaalsused ühe tööpäeva jooksul peale kauba saabumist sihtriiki. Seejärel on kaup vaba kättetoimetuseks.

 • Kaubad saadetakse automaatselt tagasi, kui tollidokumendid puuduvad või kui saadetis on ülemõõduline. Kaupasid hoitakse tollipunktis kuni 7 tööpäeva, kui saaja/saatja andmed on ebatäpsed või andmed vajavad täpsustamist.

 • Täpsemat lisainformatsiooni nõuete kohta ekspordi tolliformaalsuste korraldamiseks oskavad anda kõik suuremad tollimaaklerfirmad, näiteks A-Tolliagentuur. Impordi tolliformaalsuste tingimuste ja õigusaktide kohta oskab saajale kõige täpsemini vastata sihtriigi maaklerfirma.

Tolliformaalsused

ee ee

Tolliformaalsused Ühendkuningriiki saates

 • Lisaks korrektse teenusekoodiga pakisildile paki küljes peavad olema Ühendkuningriiki saadetavale kaubale lisatud juurde järgnevad dokumendid: ekspordideklaratsioon - ühes eksemplaris, kaubaarve - kolmes eksemplaris. Dokumentatsioon peab olema vormistatud inglise keeles ja lisatud dokumenditaskusse, mis on kleebitud transpordipakendile.

 • Saadetise tollidokumentidel (kaubaarve, saateleht jms) ning pakisildil peavad saatja ja saaja kohta esitatud andmed olema samad (firma nimi, aadress).

 • Kaubad saadetakse automaatselt tagasi, kui tollidokumendid puuduvad või kui saadetis on ülemõõduline. Kaupasid hoitakse tollipunktis kuni 7 tööpäeva, kui saaja/saatja andmed on ebatäpsed või andmed vajavad täpsustamist.

 • Täpsem info Ühendkuningriiki saatmisel vajalike tolliformaalsuste korraldamise kohta on siin.

Tolliformaalsused Norra, Šveitsi ja Ahvenamaale saates

 • Paki saatmisel Euroopa Liidust välja, lisandub hinnale tollidokumentide puudumisel nõue Kliendile 25 €. DPD ei vastuta tollidokumentide vormistamise ja neis esitatud andmete õigsuse ning piisavuse eest, samuti tolli- ega käibemaksu tasumise eest. Juhul kui DPD esindaja on tasunud tolli-ja/või käibemaksu Saaja nimel ja Saaja jätab oma kohustused DPD esindaja ees täitmata, on DPD-l õigus nõuda Saaja poolt tasumata summa tasumist Kliendilt.

 • Kui kauba väärtus ja/või kaal ületab 1000 eurot 1000 kilogrammi kohta, deklareerib kauba saatja kaubad Eesti tolliagentuuris. Kauba saatja lisab deklaratsiooni kaubaarve juurde ühes eksemplaris kiletasku sisse.

 • Kaubale peab olema lisatud kaubaarve (viies eksemplaris). Kaubaarve peab olema dokumenditaskus, mis on kleebitud transpordipakendile.

 • Kui vajalikud ja nõuetekohased tollidokumendid on kaubaga kaasas, siis üldjuhul korraldatakse kaubale tolliformaalsused ühe tööpäeva jooksul peale kauba saabumist sihtriiki. Seejärel on kaup vaba kättetoimetuseks.

 • Kaubad saadetakse automaatselt tagasi, kui tollidokumendid puuduvad või kui saadetis on ülemõõduline. Kaupasid hoitakse tollipunktis kuni 7 tööpäeva, kui saaja/saatja andmed on ebatäpsed või andmed vajavad täpsustamist.

 • Täpsemat lisainformatsiooni nõuete kohta ekspordi tolliformaalsuste korraldamiseks oskavad anda kõik suuremad tollimaaklerfirmad, näiteks A-Tolliagentuur. Impordi tolliformaalsuste tingimuste ja õigusaktide kohta oskab saajale kõige täpsemini vastata sihtriigi maaklerfirma.

Filter
Filter
 • TOLL
Clear filters

Tolli- ja käibemaks

Juhul kui tolliformaalsused korraldab Norra või Šveitsi DPD või tema esindaja, esitatakse tollimaksude arve saajale üldjuhul ühe nädala jooksul pärast tolliformaalsuste korraldamist. Kaup toimetatakse saajale kohe peale tolliformaalsuste korraldamist. Saajal on tollimaksude tasumiseks aega enamasti 30 kalendripäeva. Kui tasu ei ole makstud õigel ajal, saadetakse esimene meeldetuletus ning saajale antakse tavaliselt lisaaega 15 kalendripäeva. Kui ka seejärel ei ole tasu makstud, saadetakse teistkordne meeldetuletus ning kui tasu ei maksta, esitatakse vastav arve edasi DPD Eestile. DPD Eesti esitab selle omakorda saatjale.

Sellepärast soovitame veenduda, et saajaga oleks selgesõnaline kokkulepe tolliformaalsuste korraldamisega seotud kulude katmise kohta, ja võimaluste piires kontrollida saaja maksesuutlikkust ning juhinduda saadud info järgi.

Lisainfo Norra-siseste maksude kohta: http://www.toll.no/en/corporate/import/ ja http://www.toll.no/en/online-shopping/.

Kaubaarve

Kaubaarve on kohustuslik, kui kaupa saadetakse Norra või Šveitsi. Kaubaarve peab olema kaasas viies eksemplaris, millest üks eksemplar jõuab ka lõppsaajani. Kaubaarvele tuleb märkida toote õige väärtus, seda ka kingituste ning dokumentide puhul. Kauba väärtus ei tohi olla kunagi 0. Kui dokumentidel puudub väärtus, tuleb selleks märkida kasvõi paberi hind. Arve peab olema koostatud inglise keeles.

Kohustuslikud väljad arvel on järgmised:

 • kauba saatja nimi ja aadress, registreerimisnumber;

 • EORI number: see on kohustuslik kõikidele väliskaubandusega tegelevatele firmadele kaupade eksportimisel, importimisel, transiitvedudel ja muudel tollitoimingutel. See on kohustuslik ka siis, kui väljapoole Euroopa Liitu saadetakse kaupa ainult üks kord. Eestis väljastab EORI koodi Eesti Maksu- ja Tolliamet. Numbrit võib taotleda ettevõtte seaduslik esindaja;

 • kauba saaja nimi ja aadress;

 • arve number ja kuupäev;

 • müüja viide;

 • ostja viide;

 • ostja nimi (kui see erineb kauba saaja omast);

 • kättetoimetamise aadress;

 • tarnetingimus: see näitab, kui palju on esitatud arve summa sees veokulusid. Tarnetingimus koos asustatud koha nimega näitab, kuhumaani see kehtib;

 • sihtriik;

 • päritoluriik;

 • maahalaadimise koht;

 • lõplik sihtpunkt;

 • kauba tollikood ehk TARICi kood: kümnekohaline liigendatud kood, mida oskab öelda deklarant;

 • kauba nimetus (nii täpne kui võimalik). Kui nimetus ei ole õige, võib toll kauba tagasi saata;

 • bruto- ja netokaal;

 • kogus, pakkeüksuste arv;

 • ühiku hind;

 • valuuta;

 • eksportija allkiri ja pitser.

Kui kaup on kindlustatud, peab see olema ka arvel välja toodud.

EORI number

EORI number on kohustuslik väliskaubandusega tegelevatele ettevõtjatele kaupade importimisel, transiitvedudel, eksportimisel või muudel tollitoimingutel.

Ettevõtjate registreerimise ja identifitseerimise (Economic Operators Registration and Identification, EORI) süsteem loodi turvameetmete rakendamiseks. Turvameetmed on tõhusamad, kui asjaomaseid isikuid saab identifitseerida ühtse numbri järgi, mis on iga üksikisiku puhul kordumatu ja kehtib kogu ühenduses.

Eestis väljastab EORI numbri Maksu- ja Tolliamet.

Lisainfo: http://www.emta.ee/et/ariklient/toll-kaubavahetus/ettevotja-registreerimine-eori