Siit leiad infot DPD teenuse osutamise tingimuste kohta

Pane tähele, et erinevate teenuste puhul kehtivad veel eritingimused, mille kohta leiab täpsemat teavet vastavate teenuste alapeatükkidest.

Tüüptingimused

DPD Eesti AS tüüptingimused 2021

1. ÜLDSÄTTED

2. MÕISTED

3. TEENUSE OSUTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

4. TELLIMUSE ESITAMINE JA MUUTMINE

5. SAADETISE PAKENDAMINE, MARKEERIMINE, LAADIMINE JA KINNITAMINE

6. SAADETISE DPDle ÜLEANDMINE

7. SAADETISE KÄTTETOIMETAMINE

8. TEENUSE OSUTAMISE PIIRANGUD JA KEELATUD ESEMED

9. KÄTTETOIMETAMATA SAADETISTE TAGASTAMINE, HÄVITAMINE VÕI KÄSUTAMINE

10. ARVELDUSTE KORD

11. POOLTE VASTUTUS JA SELLE PIIRANGUD

12. LEPINGU SÕLMIMINE JA LÕPETAMINE

13. NÕUETE JA TEADETE ESITAMINE, VAIDLUSTE LAHENDAMINE NING KOHALDATAV ÕIGUS

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad DPD Eesti AS (edaspidi DPD) teenuse osutamise tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad DPD ja Kliendi (edaspidi ka Pool või Pooled) vahelisi suhteid, ning on DPD ja Kliendi vahel sõlmitava Teenuse lepingu (edaspidi Leping) lahutamatu osa. Tüüptingimused kehtivad kõikidele DPD ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise Lepingutele, välja arvatud juhul, kui Pooltevaheline Leping sätestab selgesõnaliselt teisiti.

1.2. Tüüptingimustes on määratletud Lepingus kasutatavad terminid ja sätestatud DPD ja Kliendi õigused ja kohustused.

1.3. Lisaks Tüüptingimustele kohalduvad Pooltele Leping, Hinnakiri, Teenuse (eri)tingimused (edaspidi ka Teenusetingimused) ja muud DPD poolt Teenusega seoses määratud ja Kliendile DPD Veebilehe või E-teeninduse kaudu kättesaadavad tingimused (kõik eelpool nimetatud dokumendid edaspidi ühiselt nimetatud ka kui Lepingu Dokumendid). Lisaks lähtuvad Pooled omavahelistes suhetes Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni Üldtingimustest (ELEA Üldtingimused), Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni Ladustamise Üldtingimustest (ELEA Ladustamise Üldtingimused) ning CRM konventsioonist nendes küsimustes, mida Lepingu Dokumendid ei reguleeri.

1.4. Teenuse eritingimused sätestatakse Lepingus ja Teenusetingimustes, aga võivad tuleneda ka muudest Lepingu Dokumentidest. Kui Lepingu Dokumendid on omavahel vastuolus, on pädevusjärjekord järgmine:

a. Leping;

b. Teenusetingimused;

c. muud DPD poolt Teenuse osas määratud tingimused (nt pakendamise ja markeerimise juhend);

d. Tüüptingimused;

e. Hinnakiri.

1.5. Tüüptingimused, Hinnakirja, Teenusetingimused ja muud Teenuse osas määratud tingimused kehtestab DPD, kes võib neid ühtlasi ühepoolselt muuta, sh kui

a. selle tingib muudatus kehtivas seadusandluses või selle tõlgendamises;

b. võetakse kasutusele uus Teenus, muudetakse Teenust või lõpetatakse senise Teenuse pakkumine;

c. muudatused tulenevad Klientide korduvast tagasisidest;

d. DPD suhtes jõustub kohustav kohtulahend või haldusakt muudatuste sisseviimiseks;

e. esinevad muudatused DPD töökorralduses;

f. toimuvad tehnoloogilised arengud, mis võimaldavad parandada Teenuste kvaliteeti ja/või turvalisust, või

g. esinevad muud ettenägematud asjaolud, mille tagajärjel saab mõistlikult eeldada muutmise vajadust.

1.6. DPD teavitab Lepingu Dokumentide muutmisest DPD Veebilehe vahendusel vähemalt 15 kalendripäeva ette enne muudatuse jõustumist. Klienti eraldi muudatustest ei teavitata. Kui Klient ei nõustu muudetud tingimustega, siis on Kliendil õigus Leping p 12.2 alusel lõpetada. Kui Klient jätkab DPD Teenuse kasutamist pärast muudatuse jõustumist, siis loetakse, et ta on muudetud tingimustega nõustunud. Jõustunud muudatused ei kehti Teenusele, mis on tellitud ja mille eest on tasutud enne muudatuse jõustumist, välja arvatud, kui DPD on selgesõnaliselt sätestanud teisiti või kui muudatused ei mõjuta Teenuse kasutamist ega kahjusta Klienti ebamõistlikult.

1.7. Lepingu Dokumendid, sh Tüüptingimused, Hinnakiri, Teenusetingimused jmt on kättesaadavad DPD Veebilehel. Kliendil tuleb alati veenduda, et lähtub Lepingu sõlmimisel või Tellimuse esitamisel kehtivatest Lepingu Dokumentidest. Kliendi soovil edastab DPD Lepingu Dokumendid Kliendile e-posti teel.

1.8. Lepingu sõlmimine Teenuse osutamiseks võib toimuda mistahes vormis, sealhulgas, kuid mitte ainult, läbi E-teeninduse, kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Ühtlasi loetakse Kliendi poolt Tellimuse esitamine Lepingu sõlmimiseks alates hetkest, kui DPD on asunud Tellimust täitma.

1.9. Tellimuse esitamisega või DPD pakkumusega nõustumisega kinnitab Klient, et on Tüüptingimustega tutvunud, nendega nõus ja kohustub neid täitma. DPDl on õigus keelduda Teenuse osutamisest, kui ei ole selge, kas Poolte vahel on kehtiv Leping Teenuse osutamiseks või kas Pooled on saavutanud selge kokkuleppe kõikides Teenuse osutamise jaoks olulistest küsimustes.

1.10. Poolte koostöös välja kujunenud tava ja praktika moodustab Lepingu lahutamatu osa üksnes juhul, kui see ei ole vastuolus Lepingu Dokumentidega ja p 1.3 nimetatud regulatsioonidega.

1.11. Teenusele, mille osutamine toimub piiriüleselt (so Saadetise lähte- või sihtriik on Eestist väljaspool), kohalduvad p 1.11 alapunktides a, b ja/või c toodud tingimused ning Tüüptingimused kehtivad üksnes niivõrd, kuivõrd need ei ole nendega vastuolus. Piiriülese Teenuse osas kohalduvad:

a. vastava Teenuse osas kehtivad ning DPDle kui vedajale või ekspedeerijale õigusaktidest tulenevalt kohustuslikud rahvusvahelised lepingud või konventsioonid (näiteks CMR konventsioon), ja

b. GEOPOST CLASSIC EUROPE ja CLASSIC SHOP üldised tingimused (General Terms and Conditions of the Service Provider for the “CLASSIC EUROPE and “CLASSIC SHOP” Services in Selected Countries, mis on kättesaadavad DPD Tüüptingimuste Veebilehe lõpus), kui Saadetise piiriülene Edastamine toimub viidatud tingimuste lisas 1 nimetatud valitud riigist lisas 2 nimetatud sihtriiki, ja

c. Saadetise sihtriigi seaduses sätestatud nõuded ja/või Teenuse osutamisse kaasatud DPDga samasse kontserni kuuluva ettevõtja erinõuded (nt Saadetise kättetoimetamise viisid, Saadetise markeerimise nõuded). Klient saab nende nõuetega tutvuda veebilehel www.dpd.com. DPD ei vastuta mistahes kulude ja kahjude eest piiriülese Teenuse osutamisel, mis tulenevad eelnimetatud asjaoludest).

1.12. DPD töötleb Teenuse osutamisel isikuandmeid vastavalt Privaatsusteates sätestatule, mis moodustab Lepingu lahutamatu osa. Privaatsusteates kasutatakse mõisteid samas tähenduses Tüüptingimustega.

1.13. DPD ja Klient suhtlevad omavahel eesti keeles, võimalusel ka inglise ja vene keeles. Nendes keeltes on kättesaadavad ka Tüüptingimused ning  üldjuhul ka Teenusetingimused. Kui Lepingu Dokumentide eesti- ja võõrkeelse teksti sisu lahknevad, võetakse aluseks eestikeelne tekst, välja arvatud CLASSIC EUROPE ja CLASSIC SHOP Üldised Tingimused, mille puhul vastuolu korral lähtutakse inglisekeelsest tekstist.

1.14. Lepingu sisu ja Lepingu täitmise käigus Poolele teatavaks saanud informatsioon on konfidentsiaalne ega kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui informatsiooni avaldamiseks on teise Poole eelnev kirjalik nõusolek või juhul kui informatsiooni avaldamine on vajalik Lepingu või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

2. MÕISTED

Tüüptingimustes kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

2.1. Alus:

Kaubaalus, mida on võimalik kahveltõstukile laadida vajadusel igast neljast küljest (tõstuki mõlemad kahvlid peavad mahtuma Aluse alla ja võimaldama ohutut käitlemist kogu veoprotsessi vältel). Saadetis Reaalkaaluga enam kui 31,5 kg peab olema paigutatud Alusele.

2.2. DPD Veebileht

DPD veebileht www.dpd.ee või mistahes muu Lepingu Dokumentides viidatud ja avalikult kättesaadav veebileht. DPDl on õigus DPD Veebilehte avada ja sulgeda, selle sisu luua, muuta jne.

2.3. Edastamisteenus (Edastamine):

Protsess, mis hõlmab Saadetise vastuvõtmist vahetult Saatjalt või Pickup Pakiautomaadi vahendusel, Saadetise sorteerimist, vedu ja Saajale kättetoimetamist Kulleri või Pickup Pakiautomaadi vahendusel. DPD Edastamisviis on maanteetransport, mille eripäraks on korduvad peale- ja mahalaadimised Jaotuskeskustes.

2.4. E-teenindus:

DPD internetipõhine iseteeninduskeskkond (sh kuid mitte ainult telli.dpd.ee, www.dpd.ee), kus Kliendid saavad Tellimusi teha ja hallata.

2.5. Ekspedeerimisteenus (Ekspedeerimine):

Saadetise veo  vahendamise teenus ning sellega seotud Poolte vahel kokku lepitud lisateenused (nt Saadetise ladustamine, sorteerimine). Kahtluse korral, kas tegemist on Edastamis- või Ekspedeerimisteenusega, lähtutakse eeldusest, et DPD osutatav Teenus on Edastamisteenus. Ekspedeerimisteenuse puhul kohaldatakse Tüüptingimustes reguleerimata küsimustes ELEA Üldtingimusi.

2.6. Hinnakiri:

DPD Veebilehel või E-teeninduses toodud tasu(d), mis kuuluvad Teenuse osutamisel Kliendi poolt DPDle maksmisele. Kui Pooled on kirjalikus Lepingus kokku leppinud Teenuse hinnad, siis kehtivad vastavas Lepingus sätestatud hinnad kuni järgmise DPD poolse Hinnakirja muutmiseni, välja arvatud kui Pooled on selgesõnaliselt kokku leppinud teisiti.

2.7. Jaotuskeskus (terminal):

Hoone või ruum, kus Saadetisi sorteeritakse ja hoiustatakse. Põhjendatud vajadusel annab DPD Kliendile teada, millises Jaotuskeskuses Saadetis asub.

2.8. Klient:

Isik, kellele DPD osutab Teenust või kes on selle sooviga pöördunud DPD poole. Klient ei pea olema Saatja ega Saaja. Saaja, Saatja, samuti nende ja Kliendi huvides tegutsevate kolmandate isikute (nt esindajad, töötajad) tegevus loetakse Kliendi tegevuseks, mille eest Klient vastutab nagu enda tegevuse eest.

2.9. Kuller:

DPD vormiriietust kandev vahetult Teenust osutav isik (nt DPD töötaja või DPD nimel Teenust osutav isik).

2.10. Kättetoimetamise Teavitus:

Teatud Teenuste korral DPD poolt edastatav teavitus (SMSi, e-kirja teel või muul viisil), mis teavitab Saadetise kättetoimetamise vahemikust ja annab juhiseid kättetoimetamise aja ning koha muutmiseks.

2.11. Laadimiskoht:

Tellimuses nimetatud Saadetise peale- või mahalaadimiskoht. Laadimiskoht peab olema kõva kattega, sileda pinnaga, kaldeta ja astmeteta pind, mis asub teetasapinnal või DPD sõiduki tagaluugiga samal kõrgusel. Enam kui 31.5 kg kaaluva Saadetise korral tuleb  kõrgemale kui 5 korrus tagada töötav Saadetist mahutav lift ning enam kui 100 kg kaaluva Saadetise korral on DPDl õigus rakendada Hinnakirja sätestatud lisatasu (nt Hoonesisene kanne).

2.12. Lisakindlustus:

Lisateenus Saadetise kindlustamiseks Edastamisel tekkivate kahjude vastu kindlustustingimustes toodud tingimustel. Lisakindlustuse hüvitise maksimaalseks määraks on 13 000 eurot ning see kohaldub üksnes Saadetise sisule. Lisakindlustuse kokkulepe kehtib üksnes juhul, kui see sõlmitakse kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis enne Saadetise DPD poolt vastuvõtmist.

2.13. Lisateenus:

Teenust täiendav või sellele lisaväärtust andev DPD poolt lisatasu eest osutatav teenus (nt tollimine, isikutuvastus, lunamakse, lisakindlustus).

2.14. Mahukaal:

Saadetise mõõtmete alusel arvutatav näitaja, mis aitab hinnata, kui suure ala Saadetis veovahendis hõivab. Mahukaal arvutatakse valemi alusel: pikkus (cm) x laius (cm) x kõrgus (cm) / 4000 (so 1m3=250kg). Kui Saadetise Reaalkaal ja Mahukaal erinevad, siis on DPDl õigus lähtuda Teenuse osutamisel või hinnastamisel sellest, kumb on suurem.

2.15. Ooteaeg:

Kuni 10 minutiline ajavahemik Kulleri poolt Saadetise Saatjalt vastu võtmiseks või Saajale üle andmiseks. DPD ei vastuta mistahes kahju eest, mis tulenevad Ooteaja ületamisest asjaoludel, mis ei sõltu DPD või Kulleri tegevusest või tegevusetusest.

2.16. Pakisilt/Saadetise markeerimine:

Pakisilt on Saadetisele kleebitud, ühekordseks kasutamiseks mõeldud infoleht, kus on kirjas kõik Teenuse osutamiseks vajalikud ja Saadetist iseloomustavad andmed. Pakisilt peab asuma Paki pealmisel küljel, see ei tohi olla vigastatud, loetamatu ega kleebitud üle Paki mitme külje. Aluste puhul peab Pakisilt asetsema Aluse külje peal. Ekspedeerimisteenuse puhul annab igakordselt Pakisildi kleepimise juhised DPD. DPDl on õigus kehtestada ühepoolselt täiendavaid Saadetiste markeerimise nõudeid, mis on kättesaadavad DPD Veebilehel või E-teeninduses. Saadetise markeerimise, sealhulgas Pakisildi kohase vormistamise ja selle Saadetisele kinnitamise eest vastutab Klient. DPD ei vastuta mistahes kahju eest, mis tuleneb markeerimisnõuete mittejärgimisest või kui info Pakisildil on ebapiisav Teenuse kohaseks osutamiseks.

2.17. Pakk:

Edastamisteenuse osutamiseks DPDle üleantud nõuetekohaselt pakitud ja markeeritud ese (sealhulgas kullerpakk või Pickup pakk), mille lubatud mõõdud, kaal ning muud tingimused on toodud DPD Veebilehel või E-teeninduses. Klient kohustub tagama, et Pakk vastab DPD esitatud nõuetele.

2.18. Pickup pakiautomaat:

DPD Veebilehel näidatud asukohas asuv ööpäevaringselt avatud seade, mis võimaldab Pakke Saatjalt vastu võtta ning Uksekoodi alusel Saajale väljastada. DPDl on õigus kehtestada ühepoolselt täiendavaid Pickup Pakiautomaadi kasutamise tingimusi ja juhiseid, mis on kättesaadavad DPD Veebilehel või E-teeninduses.

2.19. Reaalkaal:

Saadetise kaal kilogrammides. Lähtutakse eeldusest, et Saadetise raskus on Pakisildile märgitud suurus, kuid kui DPD Teenuse osutamise käigus Saadetise kaalub ja see osutub raskemaks Pakisildile märgitud kaalust (+/- 0,1 kg), siis lähtub DPD Saadetise tegelikust kaalust. DPDl on õigus keelduda Teenuse osutamisest ja nõuda Tagastamistasu, kui Saadetise Reaalkaal osutub raskemaks Pakisildile märgitud kaalust. Kui Saadetise Reaalkaal ja Mahukaal erinevad, siis on DPDl õigus lähetuda Teenuse osutamisel või hinnastamisel sellest, kumb on suurem.

2.20. Saabumisteade:

DPD poolt Saadetise Saajale edastatav teade (SMSi, e-kirja teel või muud kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil) Saadetise Pickup Pakiautomaati saabumise ja selle väljastamise kohta.

2.21. Saadetis:

Nõuetekohaselt pakendatud ja markeeritud Pakk või Alus, mille teekond ja väljastamine on jälgitavad. Eraldi pakendatud Pakke või Aluseid käsitletakse iseseisvate Saadetistena.

2.22. Saatja:

Isik, kes annab Kliendi nimel Saadetise DPDle Teenuse osutamiseks üle.

2.23. Saaja:

Pakisildil Saadetise saajana märgitud isik või isik, kellel on õigus Saadetis Saaja nimel vastu võtta või mistahes muu isik, kellele tuleb Saadetis Kliendi või Saatja tahte kohaselt kätte toimetada, sealhulgas on Saajaks Pakisildile märgitud Saaja aadressil viibiv isik.

2.24. Saatedokumendid:

Dokumendid, mis on vajalikud Saadetisega seotud tollivormistuste ja muude ametlike toimingute läbiviimiseks.

2.25. Tagastamistasu:

Kliendi poolt DPDle makstav tasu Saadetise Saatjale tagastamise eest.

2.26. Tarnekinnitus:

Saadetise kättetoimetamise kinnitus, mis antakse Kulleri käsiskänneris allkirjaga või Pickup Pakiautomaadis Uksekoodi sisestamisega. Kui Tarnekinnituse andmise viise muudetakse või täiendatakse, siis ei ole tegemist Tüüptingimuste muutmisega.

2.27. Teenus:

DPD poolt Kliendile osutatav Edastamis-, Ekspedeerimis- ja/või Lisateenus. Teenuse mõiste kohaldub ka teenusele, mis ei ole Edastamis-, Ekspedeerimis- või Lisateenuse mõistega hõlmatud ja sõltumata sellest, kas selle osutamises oli Poolte vahel kokku lepitud või mitte, kuid mille osutamine on vajalik nt suurema kahju vältimiseks või vähendamiseks, Kliendi juhiste täitmiseks või muul juhul.

2.28. Tellimus:

Kliendi tellimus Teenuse osutamiseks.

2.29. Tühisõit:

Saadetise vastuvõtmise või kättetoimetamisega seoses tehtud sõit, mille raames ei saa Saadetist Saajalt vastu võtta või Saajale kätte toimetada DPDst või Kullerist sõltumatul põhjusel. Tühisõidu eest on DPDl õigus nõuda Kliendilt tasu vastavalt Hinnakirjale.

2.30. Uksekood:

Pickup Pakiautomaadi Saabumisteates sisalduv numbritest koosnev kood, mis avab Pickup Pakiautomaadis Saadetist sisaldava kapi ukse.

3. TEENUSE OSUTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

3.1. DPD võib Lepingu täitmisel ja Teenuse osutamisel kasutada kolmandaid isikuid. Seejuures avaldab DPD sellistele kolmandatele isikutele Lepinguga seotud informatsiooni ainult ulatuses, mis on vajalik nende poolt Teenuse kohaseks osutamiseks. DPD teeb kõik võimaliku, et kolmandad isikud hoiavad saadud informatsiooni konfidentsiaalsena. Selliste kolmandate isikute tegevus loetakse DPD tegevuseks, mille eest DPD vastutab nagu enda tegevuse eest, välja arvatud piiriülene vedu, millisel juhul kohalduvad p 1.11 sätestatud reeglid.

3.2. DPD võib Saadetist vedada mistahes veoviisil ja marsruudil vastavalt sellele, mis on DPD enda äranägemise järgi kohane Lepingu täitmiseks.

3.3. DPDl on õigus erinevate Klientide Saadetised konsolideerida ja näiteks paigutada ühte veovahendisse.

3.4. Klient tagab Kullerile juurdepääsu Laadimiskohale ja võimaluse Laadimiskohal ohutult ning seaduslikult peatuda. Klient on kohustatud hüvitama DPDle kõik kulud ja kahjud, mis tekivad seoses Laadimiskohale juurdepääsuga (nt tasuline sissesõit) või seal peatumisega (nt tasuline parkimine).

3.5. DPD ei edasta Saadetisi „nõudmiseni“ või postkasti aadressile. DPD ei paku Teenuseid, mille osas on nõutav väärtuse või erihuvi deklareerimine (CMR artiklid 24 ja 26, samuti Varssavi konventsiooni artikkel 22 ning Montreali konventsiooni artikkel 22). DPDl on õigus keelduda Teenuse osutamisest, mille raames Klient soovib Saadetise Edastamist statsionaarsel haiglaravil, erihoolekandeasutuses või kinnipidamisasutuses viibivale Saajale.

3.6. Saadetised tuleb DPDle anda suletud pakendis, DPD ei tea ega kontrolli Saadetise sisu, välja arvatud kui Tüüptingimustes on sätestatud teisiti. Saadetise sisu eest vastutab Klient, kes kinnitab Tellimuse esitamisega, et Saadetis vastab Lepingu (sh Tüüptingimuste p 8) ja seaduse nõuetele. Saadetise sisu ei tohi häirida, kahjustada ega ohustada inimesi, vara või teisi Saadetisi.

3.7. Teenuse (eri)tingimused on toodud DPD Veebilehel või E-teeninduses. Teenusega seotud Saadetise kättetoimetamise eeldatav aeg sõltub eelkõige Tellimuse esitamise ajast ning Teenuse tingimustest. Eeldatavad kättetoimetamise ajad on üldjuhul toodud DPD Veebilehel või E-teeninduses.

3.8. Lepingu täitmise käigus võib DPD küsida Kliendilt, Saajalt või Saatjalt juhiseid. Teatud juhtudel (nt kahju ärahoidmise vältimine) ei pruugi juhiste küsimine või nende ootamine olla mõistlik, mistõttu on DPDl õigus otsustada Lepingu täitmise käigu üle. DPD võib peatada Teenuse osutamise kuni vajalike juhiste saamiseni. DPD ei vastuta kahju eest, mis tuleneb puuduvatest või ebakorrektsetest juhistest või juhiste andmisega viivitamisest.

3.9. Kui Klient ei ole Saaja ega Saatja, siis eeldab DPD, et Saajal ja Saatjal on samad õigused, mis Kliendil (vt p 2.8). Kui Saajal, Saatjal või Kliendil, samuti nende esindajatel, puudub õigus anda DPDle Lepingu täitmise käigus juhiseid või on nende õigused Teenuse käigus muul viisil piiratud, siis kohustub Klient sellest DPD vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt Tellimuse esitamisel teavitama. Kui DPDle saavad taolised piirangud teatavaks pärast Tellimuse tegemist, siis võib DPD neid järgida, kuid ei ole kohustatud seda tegema ega vastuta võimalike kahjude eest.

3.10. DPD ei vastuta Kliendi, Saatja, Saaja või nende esindajate vajaliku teovõime ja esindusõiguse olemasolu ega tõendamise eest.  Saadetise Edastamiseks vastuvõtmisel või kätte toimetamisel kontrollib DPD isikusamasust juhul, kui osutatakse Teenust, mille eritingimuseks see on.

3.11. DPDl on Lepingust tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus Saadetisele. Pandiõiguse teostamisel ei ole oluline, kas vastav DPD nõue on seotud konkreetse Saadetisega, mille suhtes teostatakse pandiõigust ja milline on nõude rahalise suuruse ning Saadetise väärtuse suhe. DPDl on õigus Kliendi Saadetisele kohaldada pandiõigust ka juhul, kui DPDl on nõue seoses Saatja või Saaja Saadetisega, mis ei ole Kliendi Saadetis. DPD ei vastuta pandiõiguste teostamisest tuleneva kahju eest. Lisaks on DPDl muu hulgas õigus nõuda tasu sellise Saadetise hoiustamise eest.

4. TELLIMUSE ESITAMINE JA MUUTMINE

4.1. Tellimuse Teenuse osutamiseks esitab Klient E-teeninduses, Pickup Pakiautomaadis, DPD klienditeenindusele e-kirja teel või muus Lepingus sätestatud vormis. Klient esitab Tellimuses olulised andmed (sh Saadetise kaal ja mõõtmed, Saatja ja Saaja andmed, lähte- ja sihtkoht, tarnetingimused Incoterms lühendina, kui see on Teenuse seisukohast oluline) ja annab juhised, mis on vajalikud Teenuse osutamiseks. DPDl on õigus küsida täiendavaid andmeid ja juhiseid vastavalt oma äranägemisele, eelkõige et Teenus korrektselt hinnastada ja tagada selle kohane osutamine. Tellimuse muutmine on lubatud üksnes Poolte kokkuleppel.

4.2. Kui see tuleneb Poolte varasemas koostöös välja kujunenud tavast ja praktikast või kui Klient seda selgesõnaliselt soovib, siis esitab DPD Kliendile Teenuse hinnapakkumise. Hinnapakkumise tegemisel lähtub DPD Kliendi poolt antud informatsioonist (sh Tellimuses nimetatud kaalust ja/või mõõtmetest). Kui Teenuse osutamisel osutuvad Saadetise tegelik kaal või mõõtmed suuremaks, siis on DPDl õigus Teenuse tasu vastavalt suurendada või keelduda Teenuse osutamisest ja nõuda Tagastamistasu. Kui Klient DPD hinnapakkumisega nõustub, siis loetakse vastav Leping sõlmituks ajast, mil DPD Kliendi tingimusteta nõustumuse kätte sai. Kui Kliendi nõustumus hinnapakkumisele oli antud muus kui kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja DPD on asunud Teenust osutama, siis lähtutakse eeldusest, et Klient andis DPD hinnapakkumisele nõustumise ja Pooled sõlmisid Lepingu Teenuse osutamiseks. Kui hinnapakkumises ei ole öeldud teisiti, siis kehtib DPD hinnapakkumine 60 päeva.

5. SAADETISE PAKENDAMINE, MARKEERIMINE, LAADIMINE JA KINNITAMINE

5.1. Saadetise pakendamise ja markeerimise eest vastutab Klient.

5.2. Klient kohustub Saadetise pakkima viisil, mis vastab Saadetise sisule, kaalule, kujule, mõõtmetele, edastamise viisile ja kestusele. Seejuures peab Saadetise sisu olema kaitstud kõigi mõjutuste vastu, mis võivad tekkida seoses Saadetiste automaatse sorteerimise ja mehaanilise käsitsemisega (äärele, nurgale või küljele langetamise kõrgus kuni 80 cm), Saadetiste konsolideerimisega (erimõõtmeliste ja -kaaluliste Saadetiste koos käitlemine), tulenevalt ilmastikust või muudest asjaoludest, mis võivad mõistlikult Teenuse osutamise käigus esineda. Pakendit ei tohi olla võimalik avada nii, et avamist ei ole hiljem võimalik üheselt tuvastada. DPD Pakendamis- ja markeerimisjuhend on toodud DPD Veebilehel.

5.3. Klient kohustub Saadetise markeerima Saatja ja Saaja korrektsete kontaktandmetega (sealhulgas, kuid mitte ainult juriidilise või füüsilise isiku nimi, asukoht, telefon, kontaktisiku nimi) sellele kleebitaval Pakisildil. Kliendil tuleb silmas pidada oma Saadetise eripärasid. Markeerimisnõuded on toodud DPD Pakendamis- ja markeerimisjuhendis.

5.4. DPD poolse Saadetise vastuvõtmisega ei võta DPD vastutust Saadetise markeerimise ja pakendamise eest, ühtlasi puudub DPDl kohustus Saadetise markeerimist ja pakendamist kontrollida. Kui DPD avastab puudusi Saadetise markeerimisel või pakendamisel, siis on DPDl õigus keelduda Teenuse osutamisest, kuni Klient on puudused kõrvaldanud või kõrvaldada puudused ise. Klient kohustub hüvitama kõik Saadetise mittekohase pakendamise või markeerimisega tekitatud kahjud.

5.5. Klient kohustub andma DPDle kirjalikult, õigeaegseid ja piisavaid juhised, et tagada Teenuse osutamisel Saadetise sisu säilimine ja hoida ära Saadetise või selle sisu kahjustumine, samuti Saadetisest tuleneda võiv kahju inimestele ja varale (sh teiste Klientide Saadetistele või veovahendile, vt p 3.3). Seejuures kohustub Klient andma DPDle õigeaegseid ja piisavaid juhiseid Saadetise ohutuks peale- ja mahalaadimiseks ning veovahendile kinnitamiseks. DPD lähtub praktikas tavapärastest laadimise ja kinnitamise nõue.

5.6. Kui Saadetise ebapiisav pakendamine või markeerimine, samuti ebapiisav juhendamine seoses peale- ja mahalaadimise ning veovahendil kinnitamisega, häirib, kahjustab või ohustab inimesi, vara või teisi Saadetisi, siis on DPDl õigus nõuda Kliendilt sellise kahju täielikku hüvitamist.

5.7. Saatedokumendid peavad olema suletavas kileümbrikus, mis on kinnitatud Saadetise välisküljele. Klient vastutab Saatedokumentide õigsuse eest.

6. SAADETISE DPDle ÜLEANDMINE

6.1. Saadetis antakse DPDle üle Kulleri, Pickup Pakiautomaadi või Jaotuskeskuse vahendusel.

6.2. Kuller saabub Saadetist vastu võtma DPD Veebilehel toodud või DPD poolt nimetatud ajavahemikus. Kui Teenusetingimused näevad seda ette, siis koostab Kuller Saadetise vastuvõtmisel skaneerimiskirje või annab allkirja Saadetise manifestile, muul juhul loetakse Saadetis DPDle üleantuks ajahetkel, mil Kuller selle vastu võtab.

6.3. Saadetise vastuvõtmisel ei kontrolli Kuller isikut tõendava dokumendi alusel, kes Saadetise üle annab, ning lähtutakse eeldusest, et Saatjal on õigus Saadetis DPDle üle anda. DPD ei vastuta sellest tulenevate kahjude eest. Kui Saatja annab juhised Saadetis vastu võtta ilma Saatja esindaja juuresolekuta, siis vastutab Saatja selle eest, et saadetis oleks turvalises kohas (kus on ainult DPDle üleandmiseks mõeldud Saadetised), saadetis on korrektselt pakendatud ning markeeritud.

6.4. Kulleril on põhjendatud kahtluse korral õigus nõuda Saadetise vastuvõtmisel Saatjalt selle avamist, et veenduda Saadetise vastavuses Lepingu ja seaduse nõuetele. Kui Saatja Saadetise avamisest keeldub, on Kulleril õigus keelduda Saadetise vastuvõtmisest ja fikseerida Tühisõit.

6.5. Ooteaja ületamisel on Kulleril õigus keelduda Saadetise vastuvõtmisest, kuni Klient on tasunud täiendavat tasu ja/või fikseerida Tühisõit.

6.6. Saadetis loetakse DPD poolt vastu võetuks, kui:

a. Kuller on Saadetise vastu võtnud vastavalt punktile 6.2;

b. Saadetis on vastu võetud Jaotuskeskuses ja selle kohta on skaneerimiskirje;

c. Klient on Pickup Pakiautomaadis tasunud Teenuse eest, asetanud Saadetise automaatselt avanenud uksega kappi, ning sulgenud ukse ja veendunud, et see on lukus.

6.7. DPDl on õigus DPD Veebilehel või muul viisil määrata üheaegselt vastuvõetavate Saadetiste maksimaalne kogus, kaal või muud tingimused.

7. SAADETISE KÄTTETOIMETAMINE

7.1. Saadetis Edastatakse Saajale vastavalt Tellimusele Kulleri, Pickup Pakiautomaadi või Jaotuskeskuse vahendusel. Saadetise kättetoimetamise info on kirjas Kättetoimetamise Teates või Saabumisteates.

7.2. Ooteaja ületamisel Saadetise kättetoimetamisel on Kulleril õigus fikseerida Tühisõit ning DPDl on õigus keelduda Saadetise kättetoimetamisest seni kuni Klient on tasunud Hinnakirja kohase täiendava tasu.

7.3. Saajaks loetakse lisaks p 2.23 sätestatule ka isik, kes viibib Saaja aadressil ja Saadetise vastu võtab. Saaja allkirjastab Tarnekinnituse Kulleri käsiterminali puutetundlikul ekraanil, kontrollides eelnevalt Tarnekinnitusel märgitud andmete õigsuse (sh ees- ja perekonnanime, kuupäeva ja kellaaja). Kui Tarnekinnituse allkirjastamine Saaja poolt Kulleri käsiterminali puutetundlikul ekraanil ei ole võimalik, siis täidab ja allkirjastab Tarnekinnituse Saaja eest Kuller).

7.4. Välja arvatud juhul, kui Teenuse eritingimused seda selgesõnaliselt sätestavad või Pooled on selles eelnevalt kokku leppinud, ei kontrollita Saadetise kättetoimetamisel üldjuhul isikut tõendava dokumendi alusel Saaja või tema esindaja isikut, ning lähtutakse eeldusest, et Saaja aadressil viibival isikul on õigus Saadetist vastu võtta. DPD ei vastuta sellest tuleneva kahju eest.

7.5. Kui Saaja soovib Saadetise kättetoimetamisel selle avamist enne vastu võtmist, keeldub Kuller Saadetise üleandmisest, fikseerib Tühisõidu ning Saadetis tagastatakse p 9 kohaselt.

7.6. Saadetis loetakse Saajale kätte toimetatuks, kui:

a. Saadetis on Kulleri poolt Tarnekinnitusega üle antud. Teenuse puhul, kus Tarnekinnitust ei vormistata, tõendab Saadetise kättetoimetamist Kulleri skaneerimiskirje või muu DPD poolt esitatud kirjalik tõend;

b. Pickup Pakiautomaati on sisestatud Uksekood;

7.7. Kui Saadetist ei ole võimalik Saajale kätte toimetada ja Klient:

a. on andnud DPDle taasesitatavas vormis (sh kirjalik või häälsalvestatud) vastava juhise, siis võib Kuller jätta Saadetise Kliendi nimetatud kohta (nt Saaja aadressi asuva hoone välisukse ette või muu nn Safe Place), millisel juhul Kuller täidab ja allkirjastab Saaja eest Tarnekinnituse. DPD ei vastuta Kliendi vastavast juhisest tuleneva kahju eest;

b. on andnud DPDle taasesitatavas vormis (sh kirjalik või häälsalvestatud) vastava juhise, siis võib Kuller viia Saadetise Pickup Pakiautomaati;

c. ei ole andud DPDle vastavat juhist või ei ole Kliendi antud juhist võimalik järgida, siis võib Kuller viia Saadetise Pickup Pakiautomaati.

7.8. Saadetis, mida ei ole õnnestunud Saajale kätte toimetada vastavalt p 7.7.c või mille kätte toimetamine on võimatu (p 7.10) viiakse hoiule Jaotuskeskusesse, kus Saadetist hoiustatakse 7 kalendripäeva ning seejärel tagastatakse vastavalt p 9 Saatjale või Kliendile. Tagastamise ja täiendavate kättetoimetamiste eest tasub Klient Tagastamistasu vastavalt Hinnakirjale.

7.9. DPDl on õigus Saadetis Kliendile tagastada p 7.8 järgimata, kui on ilmne, et Saadetist  ei ole võimalik kätte toimetada. Saadetise tagastamisel tasub Klient Tagastamistasu vastavalt Hinnakirjale.

7.10. Kättetoimetamise võimatus on muuhulgas olukord, kus:

a. Saaja keeldub Saadetise vastuvõtmisest;

b. Saadetist ei ole võimalik kätte toimetada Teenuse eritingimustest tuleneval asjaolul, mis ei sõltu DPDst. Näiteks isikutuvastusega Teenuse puhul ei esita Saaja isikut tõendavat dokumenti, lunateenuse puhul keeldub Saaja kauba eest tasumisest;

c. Saadetist ei ole võimalik Saajale edastada, sest Saaja postiaadress on ebatäpne, loetamatu jne;

d. Saadetise Saaja ei ela või ei asu Pakisildile märgitud aadressil ning puuduvad andmed tema uue elu- või asukoha kohta;

e. Saaja ei võta Saadetist Pickup Pakiautomaadist välja 7 päeva jooksul Saabumisteate Saajale saatmisest arvates. Sel juhul tagastatakse Saadetis Saatjale. Klient tasub Saadetise tagastamisel Tagastamistasu vastavalt Hinnakirjale;

f. Saadetist ei ole võimalik kätte toimetada ja Pakk ei mahu ka Pickup Pakiautomaati.

7.11. Kliendi nõudmisel, ja kui see on tehniliselt võimalik (p 2.26), väljastab DPD Kliendile ärakirja Tarnekinnitusest või Tarnekinnituse väljavõtte.

8. TEENUSE OSUTAMISE PIIRANGUD JA KEELATUD ESEMED

8.1. Teatud juhtudel on DPD poolt Teenuse osutamine piiratud või välistatud, mistõttu DPD ei osuta Teenust ning Kliendil on keelatud anda Edastamiseks või Ekspedeerimiseks punktis 8.3 ja DPD Veebilehel vastavalt keelatud esemena tähistatud esemeid. Erandkorras ja üksnes eelneval selgesõnalisel, kirjalikku taasesitamist võimaldaval kokkuleppel DPDga võib Klient anda Edastamiseks või Ekspedeerimiseks punktis 8.4 loetletud esemeid.

8.2. Juhul, kui DPD saab teada, et Saadetises on punkti 8.3 või DPD Veebilehe kohaselt keelatud esemeid (või punkti 8.4 kohaselt DPDga eelnevalt kokkuleppimata esemeid), siis on DPDl õigus Teenuse osutamisest keelduda ja Lepingu täitmine peatada ning nõuda Kliendilt oma äranägemisel nii tasu Teenuse eest kui ka Tagastamistasu. Kui keelatud esemetega edastamisega seoses tekib kahju DPDle, Kliendile endale või kolmandale isikule, siis kannab ja hüvitab kõik vastavad kahjud Klient, sõltumata sellest, kas DPD Saadetise sisust teadis või pidi teadma, muuhulgas puudub Kliendil õigus nõuda DPDlt kahju hüvitamist (eelkõige p 11 alusel) kui selline Saadetis vedamisel kaob või hävib.

8.3. Keelatud on järgmiste esemete Edastamine ja Ekspedeerimine:

a. Saadetised, mis ei ole nõuetekohaselt pakendatud ja/või markeeritud (p 5);

b. Kõik kaubad, mis liigituvad Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe (ADR) kohaselt ohtlikuks kaubaks;

     ba. Klass 1 Lõhkeained ja neid sisaldavad esemed

     bb. Klass 2 Gaasid

     bc. Klass 3 Tuleohtlikud vedelikud

     bd. Klass 4.1 Tuleohtlikud tahked ained, isereageerivad ained, polümeriseeruvad ained ja tahked mitteplahvatavas olekus lõhkeained

     be. Klass 4.2 Isesüttivad ained

     bf. Klass 4.3 Ained, mis veega kokku puutudes eraldavad tuleohtlikke gaase

     bg. Klass 5.1 Oksüdeerivad ained

     bh. Klass 5.2 Orgaanilised peroksiidid

     bi. Klass 6.1 Mürgised ained

     bj. Klass 6.2 Nakkusohtlikud ained

     bk. Klass 7 Radioaktiivne materjal

     bl. Klass 8 Sööbivad ained (nt valgendi, Torusiil)

     bm. Klass 9 Muud ohtlikud ained ja esemed

c. Ohtlikud jäätmed, meditsiinijäätmed, hüpodermilised nõelad ja süstlad;

d. Kehaosad (sh meditsiinilised analüüsid) või inimsäilmed, elavad  või surnud loomad, kalad või linnud või muu mis tahes liiki elav organism;

e. külmutatud või kiiresti riknev toit;

f. tulirelvad, relvad ja nende osad sh õhurelvad, laskemoon;

g. ilutulestik;

h. väärismetallid (sealhulgas väärismetallist ehted ja -esemed), vääriskivid, ehtsad pärlid ja kellad (nt luksusbrändide kellad);

i. sularaha, mündid, meenemündid ja margid;

j. antiikesemed, luksusvaibad, karusnahk või muud väärisesemed (nt unikaalsed eksemplarid);

k. igasugused andmekandjad (näiteks andmetega mälupulk, kõvaketas jm), dokumendid (näiteks isikut tõendavad dokumendid, autojuhiload, kooli lõputunnistused, eksamitööd, pakkumused, kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid, lepingud, sõiduki registreerimisdokumendid, kindlustusdokumendid, bill of lading  jms). Samuti dokumendid, mida saab vahetada sularahaks või kaupadeks (näiteks kinkekaardid, tšekid, vautšerid, kreeditarved, võlakirjad, aktsiad/osad, paberraha ja vabalt kaubeldavad instrumendid, mis on samaväärsed sularaha vastuvõtmise kviitungite ja hasartmängu piletitega);

l. jää;

m. sellise piiriülese veo puhul, millele kohalduvad CLASSIC EUROPE ja CLASSIC SHOP Üldised Tingimused, kaubad, mille vedu on vastava sihtriigi valitsuse-, riigi- või kohaliku omavalitsusasutuse õigusnormide alusel keelatud;

n. sellise piiriülese veo puhul, millele kohalduvad CLASSIC EUROPE ja CLASSIC SHOP Üldised Tingimused, Saadetised ja kaubad, mille vedamisel peab DPD omandama litsentsi ja/või mis ei vasta rahvusvaheliste konventsioonide nõuetele või vastava lähteriigi, veoprotsessi toimumise riigi või sihtriigi õigusnormidele või milleks on vaja eriluba (impordiks või ekspordiks);

o. Saadetised, mille puhul on CMR artikli 24 alusel nõutav väärtuse või CMR artikkel 26 lõike 1 alusel erihuvi deklareerimine, samuti Saadetised, mille puhul on Varssavi konventsiooni artikli 22 / Montreali konventsiooni artikli 22 alusel nõutav väärtuse või erihuvi deklareerimine;

p. Saadetis, mille väärtus ületab punktis 2.12 nimetatud summat, sõltumata sellest, kas Klient on vastava Lisakindlustusteenuse tellinud või mitte.

8.4 Piiratud on järgmiste esemete Edastamine ja Ekspedeerimine:

a. Saadetised, mille mõõtmed ja kaal ei ole kooskõlas vastava Teenuse tingimustega;

b. akud;

c. rõhu all olevad aerosoolid, nt juukselakid, deodorandid, sprayvärvid jm;

d. tubakatooted, tubakatoodetega seonduvad tooted ja nende tarvikud, e-sigaretid ja nende tarvikud;

e. kunsti- ja käsitööteosed;

f. alkohol;

g. ravimid;

h. kaubad, mille puhul on nõutav reguleeritava temperatuuriga vedu. Samuti kaubad, mis on pakendatud steriilsesse keskkonda (näiteks steriilselt pakendatud meditsiiniseade või -vahend);

i. värsked toiduained (nt köögiviljad);

j. suuremad, kui 5 liitrised vedelikuanumad;

k. puud ja taimed, muruvaibad jm.

8.5. DPDl on põhjendatud vajadusel õigus mistahes õigusliku tagajärje ning kaasuva vastutuseta Saadetis ette teatamata avada, läbi vaadata ja selle sisu kontrollida (sh röntgenseadmega). Põhjendatud vajaduseks loetakse eelkõige Saadetise avamine, läbivaatamine ja kontroll järgmistel eesmärkidel, et:

a. veenduda Saadetise ohutuses ning kooskõlas seaduse ning Lepingu Dokumentidega;

b. kaitsta kahjustatud Saadetise sisu;

c. tuvastada Saadetise Saaja või Saatja, keda ei ole muul viisil võimalik tuvastada;

d. ennetada või vältida ohte, mida Saadetis võib tekitada inimestele või varale;

e. täita õigusaktist tulenevat või selleks seadusest õigust omava haldusorgani nõuet;

f. tuvastada, kas Saadetis sisaldab kiiresti riknevat kaupa ja/või punktis 8.3 nimetatud keelatud esemeid, punktis 8.4 kokkuleppimata esemeid ja/või muid Pooltevahelise Lepinguga välistatud esemeid.

8.6. Kliendil ei ole õigust nõueteks, mis võivad tekkida seoses DPD poolt Saadetise avamise, läbivaatamise ja kontrollimisega vastavalt p 8.5 ja/või sellega seotud kättetoimetamise viivitusega.

9. KÄTTETOIMETAMATA SAADETISTE TAGASTAMINE, HÄVITAMINE VÕI KÄSUTAMINE

9.1. Kui Saadetise kätte toimetamine ei õnnestu vastavalt p 7.7.c või kui kättetoimetamine on võimatu, sealhulgas, kuid mitte ainult p 7.5, 7.8, 7.9 ja 7.10 sätestatud juhul, siis on DPDl õigus Saadetis Saatjale tagastada, või selle võimatuse korral Saadetis tagastada Kliendile. Saadetise tagastamise korral on DPDl õigus nõuda Kliendilt Tagastamistasu.

9.2. Kui Saadetise tagastamine Saatjale või Kliendile ei ole võimalik, siis hoiustab DPD Saadetist või selles sisalduvaid esemeid Jaotuskeskuses vastavalt Postiseaduse § 31 lg 2 kuus kuud arvates kättetoimetamise võimatuse esmakordsest ilmnemisest, välja arvatud kui vastava Saadetise sisu on kiiresti riknev või sisaldab reklaam- või turundustrükist või on ohuks inimeste elule või tervisele, millisel juhul võib DPD Saadetise ja selle sisu enda äranägemisel hävitada (Postiseaduse § 31 lg 3).

9.3. Saadetised, mida DPD on Jaotuskeskuses hoiustanud vähemalt kuus kuud vastavalt p 9.2 ja mida Klient ei ole välja nõudnud, võõrandatakse DPD poolt mõistlikul viisil (nt läbi avaliku enampakkumise või tasuta kinkimise heategevuslikul eesmärgil), suunatakse jäätmekäitlusesse või hävitatakse. Võõrandamisest saadud tulu kuulub DPDle.

9.4. DPDl on õigus nõuda Kliendilt kõikide käesolevas alapunktis nimetatud Saadetiste avamise, hoiustamise, tagastamise, hävitamise ja võõrandamisega seotud kulude ja kahjude hüvitamist. DPDl on selline õigus isegi siis, kui Saadetise kättetoimetamine ei õnnestu või on võimatu või kui sellise Saadetise tagastamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest DPD ei vastuta (sealhulgas kui Klient jätab Teenuse eest tasumata ja DPD kohaldab pandiõigust).

10. ARVELDUSTE KORD

10.1. Klient on kohustatud DPDle Teenuse eest tasuma vastavalt

a. Lepingule, kui Pooled on selgesõnaliselt, kirjalikku taasesitamises võimaldavas vormis, kokku leppinud, et Teenustele kohalduvad Hinnakirjast erinevad hinnad, või

b. Hinnakirjale.

Kui Poolte vahel on vaidlus Teenuse hinna üle, siis lähtutakse Hinnakirjas toodud hinnast.

10.2. Kui Lepingu kehtivuse ajal muutuvad Teenusetingimused ja/või Hinnakiri, siis võib DPD Teenust osutada vastavalt muutunud tingimustele ning Klient kohustub tasuma Teenuse eest vastavalt uuele Hinnakirjale, välja arvatud juhul kui Poolte vahel on selgesõnaline teistsugune kokkulepe või Klient on selgesõnaliselt loobunud Teenuse tellimisest.

10.3. Teatud Lepingu Dokumentides sätestatud juhtudel on DPDl õigus nõuda Kliendilt Teenuse osutamisega kaasnevate lisakulude (nt tollikontrolli kulud, Saadetise hoiustamine, välisriigis tekkinud lisakulud, kui Saadetis ei vasta sihtriigi saatmisnõuetele) või kahjude (nt teise Kliendi Saadetisele tekitatud kahju) hüvitamist.

10.4. DPDl on õigus nõuda tasu Teenuse eest ette ning keelduda Lepingu täitmisest või Teenuse osutamine peatada kuni ettemaksu laekumiseni DPD arveldusarvele. DPD ei vastuta sellest tuleneva kahju eest. Kui Klient on tasunud Teenuse eest ettemaksu, aga Teenus jääb DPDst mittetuleneval põhjusel osaliselt või täielikult osutamata, siis tasutud ettemaksu Kliendile ei tagastata.

10.5. Kõik muud punktis 10.4 nimetamata rahalised kohustused hüvitab Klient hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates DPDlt vastavasisulise nõude või arve saamisest. Arve või nõue esitatakse Kliendi e-posti aadressile ja loetakse kättesaaduks saatmisele järgneval tööpäeval.

10.6. Kui DPD osutab Kliendile Teenust, mille osutamises ei olnud Pooled eelnevalt kokku leppinud, kuid mille osutamine oli tulenevalt asjaoludest vajalik (nt suurema kahju ärahoidmine, Kliendilt ebaõigete juhiste saamine), siis kohustub Klient tasuma DPDle Teenuse eest vastavalt Hinnakirjale või DPD poolt otseselt kantud kuludele, vastavalt kumb on suurem.

10.7. Rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel on Poolel õigus nõuda teiselt Poolelt viivist 0,1% tähtpäevaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest.

10.8. DPDl on õigus peatada Teenuse osutamine ja/või Kliendile Teenuse raames Kliendi nimel DPD poolt vastuvõetud summade ülekandmine juhul, kui Klient ei ole kohaselt täitnud oma Lepingust tulenevaid rahalisi kohustusi. DPDl on õigus tasaarvestada temale Kliendi poolt tasutavad summad DPD poolt Kliendile tasutavate summadega. Kliendil ei ole õigust DPD ja Kliendi vahelisi rahalisi nõudeid tasaarvestada.

10.9. DPDl on õigus loovutada Kliendi poolt tähtaegselt tasumata rahalised nõuded kolmandatele isikutele võlgnevuse sissenõudmiseks. Kõik võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulud kannab Klient.

10.10. DPD võib anda Kliendile krediiti krediidilimiidi reeglites toodud tingimustel ja mahus.

11. POOLTE VASTUTUS JA SELLE PIIRANGUD

11.1. DPD vastutus on piiratud. DPD kannab Lepingu täitmisel ainult materiaalset vastutust ja hüvitab üksnes sellise otsese varalise kahju, mis on tekkinud DPD süül (tahtlus või raske hooletus) ja vastutab kahjustatud või kadunud Saadetise sisu tegeliku väärtuse eest, kuid mitte rohkem kui p 11.3 sätestatud maksimummääras. Materiaalse kahju hulka ei arvestata kaudset kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu.

11.2. Edastamisteenuse korral vastutab DPD Saadetise eest selle Saatjalt vastuvõtmisest kuni Saajale kättetoimetamiseni. Ekspedeerimisteenuse korral vastutab DPD ainult Saadetise Edastamise korraldamise eest. Kui DPD vastutab mingil põhjusel kahju eest, mis ei ole eelnevaga hõlmatud, on DPD vastav vastutus igal juhul piiratud p 11.3.b sätestatud hüvitise maksimummääraga.

11.3. DPD Lepingust tulenev ja/või Teenuse osutamisega seotud vastutuse maksimummäär on:

a. kuni 31,5 kg kaaluva Saadetise kaotsiminekul või kahjustumisel 520 eurot Saadetise kohta. Pickup Pakiautomaadi puhul 265 eurot Saadetise kohta;

b. üle 31,5 kg kaaluva Edastamisteenuse ja/või Ekspedeerimisteenuse Saadetise korral 8,33 SDR-i iga kadunud või kahjustunud Saadetise kilogrammi kohta;

c. Lisakindlustuse hüvitusmäär, kui Saadetisele on ostetud koos Tellimuse esitamisega Kliendi poolt Lisakindlustus, kuid mitte rohkem kui 13 000 eurot.

11.4. DPD arvestab Saadetise sisu väärtust soetusväärtust tõendava dokumendi alusel (ostuarve), mille esitamise ja tõendamise kohustus on Kliendil. Eraisikutest Klientide puhul aktsepteerime dokumente, mis selgelt tõendavad kauba sisu ja väärtust, näiteks: ostu-müügi tehingu maksekorralduse koopia; PayPal ülekande väljavõte, eraisikute vahelise ülekande vastava selgitusega maksekorraldus, online oksjoni väljatrükk, e-poe kirjalik kinnitus jm. DPD jätab endale õiguse küsida rahvusvaheliste nõuete menetlemisel Kliendilt juurde ka täiendavad, eelpool nimetamata dokumente (sh, kuid mitte ainult legally binding declaration, denial letter, claims invoice jm). Kuna DPD üldjuhul Saadetise sisu ei tea, siis on Klient Saadetise kadumise korral lisaks kohustatud tõendama Saadetise sisu. Saadetise kahjustumise korral, juhul kui Teenuseks on Saadetise sees oleva eseme toimetamine remonti, lähtutakse eeldusest, et Saadetise sees olev ese oli juba katki. Vastupidist peab tõendama Klient.

11.5. DPD poolt makstava hüvitise arvutamisel lähtutakse Saadetise Reaalkaalust.

11.6. Kui Klient tõendab, et Saadetise kättetoimetamise viivitusega on tekitatud kahju, siis hüvitab DPD Kliendile kahju summas, mis on maksimaalselt kahekordne vastava Teenuse maksumus. Hilinemiseks loetakse eeldusliku maksimaalse tarneaja kolmekordset ületamist.

11.7. Lepingu Dokumentides nimetamata kahjusid ega kulusid DPD Kliendile ei hüvita, samuti ei vastuta DPD kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest.

11.8. Klient vastutab kulude ja kahjude eest, mis tulenevad Kliendi poolt Lepingu tingimuste mittejärgimisest. Klient kohustub täies ulatuses tasuma Teenuse eest, mis jäi DPD poolt nõuetekohaselt osutamata Kliendist tulenevatel mistahes põhjustel.

11.9. DPD ei vastuta tollidokumentide vormistamise ja neis esitatud andmete ebaõigsuse või ebapiisavuse eest, samuti tolli- ega käibemaksu tasumise eest. Klient kohustub tasuma kõik tollikontrolliga seotud kulud.

11.10. Kui DPD osutab Kliendile Ekspedeerimisteenust, siis vastutab DPD Kliendi ees üksnes veoteenuse vahendajana ega vastuta ühelgi juhul Kliendi ega Saaja ees vedajana.

11.11. DPD ei vastuta kohustuse rikkumise eest, mis on tekkinud vääramatu jõuna käsitletava asjaolu tõttu. Vääramatuks jõuks on mistahes asjaolu, mida DPD ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks. Vääramatuks jõuks loetakse muuhulgas pandeemiat või muud riikide- või kontinentivahelist haiguspuhangut, ebasoodsaid ilmastikutingimusi, elektrikatkestust, sideliinide riket, internetiühenduse katkemist, makseteenustes esinevad tõrkeid, tulekahju, plahvatust, sõda, õigusakti kehtestamist või muutmist jmt.

12. LEPINGU SÕLMIMINE JA LÕPETAMINE

12.1. Leping jõustub Poolte vahel sõlmimise momendist ja kehib kuni kõigi Lepingust tulenevate kohustuste kohase täitmiseni.

12.2. Poolel on õigus Leping igal ajahetkel ilma põhjuseta üles öelda, teatades sellest teisele Poolele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 15 kalendripäeva ette.

12.3. Juhul, kui Pool ei täida Lepingust tulenevaid kohustusi, on teisel Poolel õigus Leping üles öelda, teatades sellest vähemalt 5 kalendripäeva ette.

12.4. Pool kohustub kohaselt täitma kõiki oma enne Lepingu ülesütlemist tekkinud kohustusi, välja arvatud juhul kui Poole õigus keelduda Lepingulise kohustuse täitmisest tuleneb Lepingu Dokumentidest või seadusest. Eelnevast sõltumata kohustub Klient Lepingu lõppemisel tasuma kõigi DPD poolt osutatud Teenuste eest.

12.5. Lepingu lõppemise päeval muutuvad sissenõutavaks kõik Pooltevahelised rahalised kohustused.

13. NÕUETE JA TEADETE ESITAMINE, VAIDLUSTE LAHENDAMINE NING KOHALDATAV ÕIGUS

13.1. Nõue Saadetise kaotsimineku või kahjustumise kohta loetakse kohaselt esitatuks üksnes siis, kui see on esitatud DPD Veebilehe kaudu.

13.2. Saadetise kaotsiminekuga seotud nõuete esitamisel lähtuvad Pooled kehtivast õigusest.

13.3. Nõue Saadetise kahjustumise kohta tuleb DPDle esitada hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul Saadetise kättetoimetamise kuupäevast arvates. Nõudes tuleb kahjustumise asjaolusid ja ulatust täpselt kirjeldada. Kui Saadetise kahjustumine või osaline kaotsiminek on välisel vaatlusel arusaadav, kuid Saaja võttis Saadetise sellegipoolest vastu ning DPDle ei ole Saadetise kahjustamisest või osalisest kaotsiminekust hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul teatatud ning nõuet esitatud, siis loetakse, et Saadetis on üle antud Lepingus ettenähtud seisundis.

13.4. Teenuse osutamisega seoses tekkinud vaidlused lahendavad Pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel, pöördutakse vaidluse lahendamiseks esimese astme kohtuna Harju Maakohtusse ja vaidlus lahendatakse Eesti õiguse alusel.

DPD Eesti AS privaatsusteade

Käesolevas privaatsusteates (edaspidi: privaatsusteade) selgitame, kuidas ja milliseid isikuandmeid DPD Eesti AS (DPD) töötleb, kui sõlmid meiega lepingu, kasutad meie teenuseid või oled meie teenustega muul moel seotud (nt saadetise saaja), külastad DPD veebilehte, osaled meie kampaaniates või võtad meiega ühendust. Privaatsusteates kasutatakse samu mõisteid kui tüüptingimustes.

Vastutav töötleja

Privaatsusteates nimetatud isikuandmete vastutav töötleja on DPD Eesti AS (registrikood: 10092256, aadress: Taevavärava 1, Lehmja küla, Rae vald, 75306 Harju maakond, Eesti Vabariik; veebileht www.dpd.ee).

Privaatsusteate muutmine

Sinu isikuandmete kaitsmine on meile tähtis, mistõttu vaatame aeg-ajalt privaatsusteate üle ja vajaduse korral muudame seda. Kõikidest isikuandmete kasutamisega seotud muudatustest, nagu ka sellest, kui muudetakse või ajakohastatakse vastavaid õigusakte ja reegleid (sh privaatsusteadet), teavitame DPD veebilehe www.dpd.eekaudu. Kui sa ei nõustu muudetud privaatsusteatega, peaksid lõpetama oma isikuandmete meile edastamise. Kui jätkad isikuandmete edastamist siiski ka pärast uue privaatsusteate jõustumist, nõustud muudatustega ning muudetud privaatsusteade on siduv.

Kelle ja milliseid isikuandmeid töötleme

Isikuandmed on igasugune teave, mida saab isikuga seostada. Andmete kategooriad, mida DPD peamiselt, kuid mitte ainult, kogub ja töötleb, samuti nende töötlemise eesmärk nagu ka säilitamine on välja toodud allolevas tabelis.

AndmetüüpÕiguslik alusAndmete töötlemise eesmärkKaua andmeid säilitame
Kliendi, saatja, saaja ja kulleri isiku tuvastamise andmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg, andmed isikut tõendava dokumendi kohta)Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, seadusTeenuse osutamineKuni töötlemise eesmärgi täitmiseni, kuid mitte enam kui 7 aastat
Kliendi, saatja, saaja ja kulleri kontaktandmed (nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress)Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, seadusTeenuse osutamineKuni töötlemise eesmärgi täitmiseni, kuid mitte enam kui 7 aastat
Kliendi, saatja, saaja ja kulleri asukoha andmed (nt GPS)Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, seadusTeenuse osutamineKuni töötlemise eesmärgi täitmiseni, kuid mitte enam kui 7 aastat
Kliendi kasutajakonto andmed DPD veebilehel (kasutajanimi, salasõna,nimi, telefoninumber, e-posti aadress, tehingute ajalugu)Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseksTeenuse osutamineKuni töötlemise eesmärgi täitmiseni,kuid mitte enam kui 7 aastat
Kliendi makseandmedLepingu täitmiseks, seadusTeenuse osutamineKuni töötlemise eesmärgi täitmiseni
Kui saadetist ei võta vastu saaja, siis saadetist vastu võtva isiku nimiLepingu täitmiseks, õigustatud huvi, nõusolekSaadetise kohaletoimetamise tõendamiseksKuni töötlemise eesmärgi täitmiseni
Lisateenuse „ID-check ehk isikutuvastus“ puhul saaja isikut tõendava dokumendi andmedLepingu täitmiseks, õigustatud huviSaadetise kohaletoimetamise tõendamiseksKuni töötlemise eesmärgi täitmiseni
Andmed kulleri seaduskuulekuse ja usaldusväärsuse kohta (nt kehtivad väärteo- ja kriminaalkaristuse andmed)Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, õigustatud huviTeenuse osutamise turvalisus ja usaldusväärsusKuni kulleriga sõlmitud lepingu lõppemiseni
Suhtlusandmed, näiteks DPD salvestatud audiovisuaalsed (so heli- ja videosalvestised) andmed, mida kogutakse, kui helistad DPD-le või kui külastad DPD asukohti (kontor, pakipood või pakiautomaat), samuti muud suhtlusandmed, mida kogutakse, kui külastad näiteks DPD korraldatud üritusi või osaled tagasiside- või rahulolu-uuringutes või küsitlustesLepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, õigustatud huviTeenuse osutamise turvalisus ja usaldusväärsus, teenuse arendamiseksKuni töötlemise eesmärgi täitmiseni
Andmed kampaanias osalemise kohta, sh osaleja kontaktandmed ja muu esitatud teave.Lepingu täitmiseks, nõusolekKampaania korraldamiseks, müügiedenduseksKuni kampaania lõppemiseni või nõusoleku tagasivõtmiseni
Meiega ühendust võttes kontakteerunud isiku kontaktandmed ja muu esitatud teave (nt tagasiside)NõusolekPäringute töötlemiseks ja neile vastamiseks, Teenuste arendamiseks, DPD veebilehe arendamiseks ja kohandamiseksKuni nõusoleku tagasivõtmiseni
DPD veebilehe kasutamisel seadme andmeid jmsNõusolekTehniliste probleemide tuvastamiseks ja lahendamiseks, teenuste arendamiseksKuni nõusoleku tagasivõtmiseni
Õiguslik alus
Kliendi, saatja, saaja ja kulleri isiku tuvastamise andmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg, andmed isikut tõendava dokumendi kohta)Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, seadus
Kliendi, saatja, saaja ja kulleri kontaktandmed (nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress)Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, seadus
Kliendi, saatja, saaja ja kulleri asukoha andmed (nt GPS)Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, seadus
Kliendi kasutajakonto andmed DPD veebilehel (kasutajanimi, salasõna,nimi, telefoninumber, e-posti aadress, tehingute ajalugu)Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks
Kliendi makseandmedLepingu täitmiseks, seadus
Kui saadetist ei võta vastu saaja, siis saadetist vastu võtva isiku nimiLepingu täitmiseks, õigustatud huvi, nõusolek
Lisateenuse „ID-check ehk isikutuvastus“ puhul saaja isikut tõendava dokumendi andmedLepingu täitmiseks, õigustatud huvi
Andmed kulleri seaduskuulekuse ja usaldusväärsuse kohta (nt kehtivad väärteo- ja kriminaalkaristuse andmed)Lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, õigustatud huvi
Suhtlusandmed, näiteks DPD salvestatud audiovisuaalsed (so heli- ja videosalvestised) andmed, mida kogutakse, kui helistad DPD-le või kui külastad DPD asukohti (kontor, pakipood või pakiautomaat), samuti muud suhtlusandmed, mida kogutakse, kui külastad näiteks DPD korraldatud üritusi või osaled tagasiside- või rahulolu-uuringutes või küsitlustesLepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, õigustatud huvi
Andmed kampaanias osalemise kohta, sh osaleja kontaktandmed ja muu esitatud teave.Lepingu täitmiseks, nõusolek
Meiega ühendust võttes kontakteerunud isiku kontaktandmed ja muu esitatud teave (nt tagasiside)Nõusolek
DPD veebilehe kasutamisel seadme andmeid jmsNõusolek
Andmete töötlemise eesmärk
Kliendi, saatja, saaja ja kulleri isiku tuvastamise andmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg, andmed isikut tõendava dokumendi kohta)Teenuse osutamine
Kliendi, saatja, saaja ja kulleri kontaktandmed (nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress)Teenuse osutamine
Kliendi, saatja, saaja ja kulleri asukoha andmed (nt GPS)Teenuse osutamine
Kliendi kasutajakonto andmed DPD veebilehel (kasutajanimi, salasõna,nimi, telefoninumber, e-posti aadress, tehingute ajalugu)Teenuse osutamine
Kliendi makseandmedTeenuse osutamine
Kui saadetist ei võta vastu saaja, siis saadetist vastu võtva isiku nimiSaadetise kohaletoimetamise tõendamiseks
Lisateenuse „ID-check ehk isikutuvastus“ puhul saaja isikut tõendava dokumendi andmedSaadetise kohaletoimetamise tõendamiseks
Andmed kulleri seaduskuulekuse ja usaldusväärsuse kohta (nt kehtivad väärteo- ja kriminaalkaristuse andmed)Teenuse osutamise turvalisus ja usaldusväärsus
Suhtlusandmed, näiteks DPD salvestatud audiovisuaalsed (so heli- ja videosalvestised) andmed, mida kogutakse, kui helistad DPD-le või kui külastad DPD asukohti (kontor, pakipood või pakiautomaat), samuti muud suhtlusandmed, mida kogutakse, kui külastad näiteks DPD korraldatud üritusi või osaled tagasiside- või rahulolu-uuringutes või küsitlustesTeenuse osutamise turvalisus ja usaldusväärsus, teenuse arendamiseks
Andmed kampaanias osalemise kohta, sh osaleja kontaktandmed ja muu esitatud teave.Kampaania korraldamiseks, müügiedenduseks
Meiega ühendust võttes kontakteerunud isiku kontaktandmed ja muu esitatud teave (nt tagasiside)Päringute töötlemiseks ja neile vastamiseks, Teenuste arendamiseks, DPD veebilehe arendamiseks ja kohandamiseks
DPD veebilehe kasutamisel seadme andmeid jmsTehniliste probleemide tuvastamiseks ja lahendamiseks, teenuste arendamiseks
Kaua andmeid säilitame
Kliendi, saatja, saaja ja kulleri isiku tuvastamise andmed (nt nimi, isikukood, sünniaeg, andmed isikut tõendava dokumendi kohta)Kuni töötlemise eesmärgi täitmiseni, kuid mitte enam kui 7 aastat
Kliendi, saatja, saaja ja kulleri kontaktandmed (nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress)Kuni töötlemise eesmärgi täitmiseni, kuid mitte enam kui 7 aastat
Kliendi, saatja, saaja ja kulleri asukoha andmed (nt GPS)Kuni töötlemise eesmärgi täitmiseni, kuid mitte enam kui 7 aastat
Kliendi kasutajakonto andmed DPD veebilehel (kasutajanimi, salasõna,nimi, telefoninumber, e-posti aadress, tehingute ajalugu)Kuni töötlemise eesmärgi täitmiseni,kuid mitte enam kui 7 aastat
Kliendi makseandmedKuni töötlemise eesmärgi täitmiseni
Kui saadetist ei võta vastu saaja, siis saadetist vastu võtva isiku nimiKuni töötlemise eesmärgi täitmiseni
Lisateenuse „ID-check ehk isikutuvastus“ puhul saaja isikut tõendava dokumendi andmedKuni töötlemise eesmärgi täitmiseni
Andmed kulleri seaduskuulekuse ja usaldusväärsuse kohta (nt kehtivad väärteo- ja kriminaalkaristuse andmed)Kuni kulleriga sõlmitud lepingu lõppemiseni
Suhtlusandmed, näiteks DPD salvestatud audiovisuaalsed (so heli- ja videosalvestised) andmed, mida kogutakse, kui helistad DPD-le või kui külastad DPD asukohti (kontor, pakipood või pakiautomaat), samuti muud suhtlusandmed, mida kogutakse, kui külastad näiteks DPD korraldatud üritusi või osaled tagasiside- või rahulolu-uuringutes või küsitlustesKuni töötlemise eesmärgi täitmiseni
Andmed kampaanias osalemise kohta, sh osaleja kontaktandmed ja muu esitatud teave.Kuni kampaania lõppemiseni või nõusoleku tagasivõtmiseni
Meiega ühendust võttes kontakteerunud isiku kontaktandmed ja muu esitatud teave (nt tagasiside)Kuni nõusoleku tagasivõtmiseni
DPD veebilehe kasutamisel seadme andmeid jmsKuni nõusoleku tagasivõtmiseni

Milleks me isikuandmeid töötleme

Me töötleme kliendi, saatja ja saaja isikuandmeid, et osutada kliendile teenust, s.o saadetiste vastuvõtmiseks, maksete tegemiseks, sorteerimiseks, veoks, tollimiseks ja kättetoimetamiseks.

Me töötleme kampaanias osalejate isikuandmeid kampaania korraldamiseks ning meiega kontakteerunud isikute isikuandmeid päringute töötlemiseks ja neile vastamiseks. Rahulolu-uuringu eesmärk on koguda tagasisidet ja kaardistada sihtrühmade rahulolu meie pakutavate teenustega, mistõttu töötleme andmeid ka sellel eesmärgil. Saadetud tagasisidet kasutame me ka oma teenuste arendamiseks. Samuti võime sinu kontaktandmeid kasutada sulle vajaliku teabe edastamiseks.

DPD veebilehe külastamisel automaatselt kogutud teavet kasutame me DPD veebilehe arendamiseks ja kohandamiseks, tehniliste probleemide tuvastamiseks ja nende lahendamiseks, kasutusstatistika tegemiseks ja muudeks eesmärkideks, et oma tegevust parendada.

Kui oled tellinud meie uudiskirjad, kasutame me sinu kontaktandmeid erinevate pakkumiste edastamiseks. Sul on igal ajal õigus meie pakkumiste saamisest loobuda.

Muudel eesmärkidel töötleme sinu isikuandmeid ainult sinu eelneval nõusolekul.

Kui kaua me sinu isikuandmeid säilitame

Töötleme isikuandmeid nii vähe kui võimalik. Üldjuhul säilitame isikuandmeid nii kaua, kuni see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks (vt ülal), arvestades sealjuures seaduses sätestatud nõudeid (nt raamatupidamise seadus), või seni, kuni see on vajalik meie seaduslike huvide kaitsmiseks (nt nõuete esitamiseks või nende eest kaitsmiseks). Nõusoleku alusel antud isikuandmeid võime töödelda kuni nõusoleku tagasivõtmiseni.

Kuidas me isikuandmeid kogume

Üldiselt edastad oma isikuandmed meile ise. See võib toimuda saadetise edastamise käigus e-teeninduses, Pickup-pakiautomaadis, Pickup-pakipoes, e-kirja vahendusel või sinuga sõlmitud või sõlmitava lepingu kohaselt, samuti meie kampaaniates osalemisel või meiega ühendust võttes.

DPD veebilehe kasutamisel kogume me teatud teavet automaatselt.

Saadetise edastamiseks vajalikud saaja isikuandmed saame me tavaliselt kliendilt või saatjalt. Lepingu sõlmimisega kinnitab klient, et tal või saatjal on õigus meile saaja isikuandmeid edastada ja meil on õigus neid käesolevas privaatsusteates kirjeldatud viisidel töödelda.

Kellele me isikuandmeid edastame

Me edastame sinu isikuandmeid ainult järgmistele isikutele:

a) meie alltöövõtjatele, keda me kasutame teenuse osutamisel (nt Pickup-pakipood). Alltöövõtjaid kasutades vastutame me endiselt igati sinu isikuandmete töötlemise eest;

b) isikutele ja asutustele, kellele see on vajalik, et kliendile valitud teenust osutada (nt kindlustusandjatele, tollile, makseasutustele). Me edastame sellistele isikutele ja asutustele ainult selliseid isikuandmeid ja ainult sellises ulatuses, nagu see on valitud teenuse osutamiseks või seaduse kohaselt vajalik);

c) isikutele, kellele isikuandmete edastamine on nõutud seaduse alusel (nt järelevalveasutused);

d) isikutele, kellele see on vajalik meie huvide kaitseks (nt pettuste avastamiseks või uurimiseks, õigus- vm nõustamiseks).

Saatja kontaktandmed on nähtavad ka saajale.

Kuidas me sinu isikuandmeid kaitseme

Rakendame asjakohaseid organisatsioonilisi, tehnilisi ja füüsilisi meetmeid, et sinu isikuandmeid kaitsta. Hoolimata sellest, et astume samme selle vältimiseks või vähendamiseks, võivad pakisildile kantud andmed olla nähtavad ka kolmandatele isikutele.

Sinu õigused

Sul on kõik isikuandmete kaitse seaduse järgsed õigused, eelkõige

-          õigus saada infot selle kohta, kas DPD töötleb sinu isikuandmeid ning juhul, kui töötleb, siis saada eelnimetatud andmetele ligipääs ja tutvuda nendega;

-          õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või väärad;

-          õigus saada oma isikuandmed, mille oled ise esitanud ning mida töödeldakse nõusoleku alusel või lepingu täitmiseks, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus, sealjuures õigus taotleda andmete ülekantavust teisele teenuseosutajale;

-          õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta, samuti õigus taotleda isikuandmete kustutamist. Selline õigus siiski puudub, kui isikuandmeid, mida palutakse kustutada, töödeldakse lisaks ka teistel õiguslikel alustel;

-          õigus piirata oma isikuandmete töötlemist kohalduva õiguse alusel;

-          õigus võtta tagasi oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks;

-          õigus esitada vaie isikuandmete kasutamise kohta Eesti Andmekaitse Inspektsioonile või kohtule, kui leiad, et sinu isikuandmete töötlemine riivab sinu õigusi ja huve kohalduva õiguse alusel;

-          õigus nõustuda või keelata oma andmete kasutamine otseturunduseks või turunduslikul eesmärgil.

DPD võib keelduda sinu esitatud tutvumissoovi täitmisest järgmistel juhtudel:

-          kui see võib kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;

-          kui see võib takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist;

-          kui see võib raskendada tõe väljaselgitamist kriminaalmenetluses;

-          kui see võib ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist;

-          kui andmed on kustutatud;

-          muudel seaduses ettenähtud juhtudel.

Kui leiad, et sinu õigusi on rikutud, on sul õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) või kohtu poole.

Küpsised

Küpsised (cookies) on väikesed tekstifailid, mis paigaldatakse sinu arvutisse veebilehtedelt, mida külastad. Küpsised võimaldavad ära tunda sinu seadme veebilehtede külastamisel. Veebilehed kasutavad küpsiseid, et pakkuda sulle isikupärasemat kasutuskogemust ja mugavamat navigeerimist. Näiteks võimaldavad küpsised meelde jätta sinu eelistusi või jätta vahele igakordne veebilehele sisselogimine.

Teil on võimalik muuta küpsiste seadeid ja kustutada küpsised oma veebilehitseja (Internet Explorer, Firefox, Chrome jms) seadistuste kaudu:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

DPD veebilehel kasutatakse järgmist tüüpi küpsiseid:

a) tehnilised küpsised (strictly necessary / essential cookies), mis on olulised veebilehtedel ringiliikumiseks ja nende kasutaja valitud võimaluste kasutamiseks;

b) analüütilised küpsised (performance cookies), mis koguvad informatsiooni selle kohta, kuidas kasutajad veebilehti kasutavad, näiteks milliseid veebilehti nad kõige sagedamini külastavad ja milliseid veateateid nad veebilehtedelt saavad. Nende küpsiste eesmärk on parandada veebilehtede toimimist;

c) eelistuste küpsised (functionality cookies), mis võimaldavad jätta meelde kasutaja tehtud valikuid (näiteks teksti suurus, muud veebilehe muudetavad omadused) ja tunnuseid (näiteks kasutajanimi, keel või kasutaja asukohariik), et pakkuda personaalsemaid võimalusi veebilehtede kasutamiseks;

d) reklaamiküpsised (targeting / advertising / behaviourally targeted advertising cookies), mis võimaldavad näidata kasutajale personaliseeritud reklaami ja viia läbi turu-uuringuid ning -analüüse, kasutades andmeid, mida on saadud veebilehtedelt kasutaja käitumise ja huvide kohta. Saadud andmeid võidakse jagada reklaamivõrgustikega ja reklaamiteenuse osutajatega;

e) multimeedia esitamiseks kasutatavad küpsised, mis salvestavad video- või audiomaterjali esitamiseks vajalikku tehnilist teavet, nagu kujutise kvaliteet, võrguühenduse kiirus ja puhverdamise parameetrid;

f) suhtluspluginate küpsised sisu jagamiseks. Mitmed sotsiaalvõrgustikud pakuvad suhtluspluginate mooduleid (social plug-in modules), mille abil saavad sotsiaalvõrgustike kasutajad jagada neile meelepärast sisu. Sellised pluginad salvestavad küpsised kasutaja lõppseadmesse ning omavad neile juurdepääsu, et sotsiaalvõrgustik saaks tuvastada oma liikmeid, kes selliste pluginatega suhtlevad.

Kui küpsis on hädavajalik sellise teenuse osutamiseks, mida kasutaja on sõnaselgelt taotlenud, ei ole sinu nõusolek küpsise kasutamiseks vajalik.

Küpsised salvestatakse veebilehe külastajate salvestamiseks ja äratundmiseks. Nende maksimaalne kestus on 13 kuud ja need kustutatakse pärast seda automaatselt.

Kontaktandmed

Kui sul peaks olema küsimusi, kommentaare või kaebusi käesoleva privaatsusteate või oma isikuandmete töötlemise kohta, siis võta meiega DPD veebilehe kaudu ühendust.

DPD Eesti AS isikuandmete töötlemise tüüptingimused

  1. ÜLDSÄTTED

  2. MÕISTED

  3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

  4. KONFIDENTSIAALSUS JA TURVAMEETMED

  5. KONTROLLIMEETMED

  6. VASTUTUS, SELLE PIIRANGUD JA VÄÄRAMATU JÕUD

  7. MUUD TINGIMUSED

1. ÜLDSÄTTED

1.1 DPD Eesti AS (edaspidi: DPD) pakub Klientidele erinevaid siseriiklikke- ja rahvusvahelisi teenuseid (DPD Eesti Tüüptingimustes sätestatud mõistes). Käesolevad DPD isikuandmete töötlemise tüüptingimused (edaspidi: ITT) kohalduvad kõikidele DPD poolt pakutavate teenustega seoses sõlmitud lepingutele, mille raames vastava lepingu pooled töötlevad muuhulgas isikuandmeid (sh lepingud Teenuste osutamiseks, koostöölepingud jmt). DPD-ga lepingu sõlmimisega kinnitab vastava lepingu teine pool, et on käesolevates ITT sätestatud tingimustega tutvunud, nendega nõus ja kohustub neid täitma.

1.2 ITT moodustab pooltevahelise lepingu lahutamatu osa. Pooled võivad lepingus ITT kohaldumise täielikult või osaliselt välistada või leppida kokku ITT sätestatust teisiti. Vastav kokkulepe peab olema sõlmitud kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. DPD-l on õigus jätta oma lepingulised kohustused täitmata või peatada nende täitmine ajaks, mil poolte vahel puudub kehtiv kokkulepe isikuandmete töötlemise kohta.

1.3 ITT kohaldub pooltevahelisele lepingule sõltumata lepingu sõlmimise vormist (nt E-teeninduse kaudu, e-kirja teel, kirjalikult, elektrooniliselt).

1.4 Välja arvatud juhul kui sõnaselgelt on sätestatud teisiti, kasutatakse ITT mõisteid samas tähenduses nagu on kasutatud DPD teenuste osutamise tüüptingimustes (edaspidi: Tüüptingimused), Veebilehe Tingimustes ja Privaatsusteates (kõik koos edaspidi: Lepingu Dokumendid). ITT ja Lepingu Dokumendid on kättesaadavad DPD Veebilehel ja edastatakse lepingu teisele poolele e-posti teel vastavasisulise palve alusel. DPD võib ITT ühepoolselt muuta. Muudetud ITT avaldatakse DPD Veebilehele.

1.5 Isikuandmeid puudutavate regulatsioonide omavaheliste vastuolude korral on ülimuslikud ITT tingimused, välja arvatud kui pooled on sõnaselgelt kokku leppinud teisiti.

2. MÕISTED

2.1 Andmesubjekt on isikuandmete alusel tuvastatud või tuvastatav füüsiline isik.

2.2 Dokumenteeritud Juhised tähendavad mis tahes korraldust, mis käsitleb isikuandmete töötlemist ja mille andmesubjekt, Klient või mõni muu antud juhul vastutava või volitatud töötleja esindaja on andnud DPD-le.

2.3 Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku (andmesubjekti) kohta. Tuvastatav füüsiline isik on isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada, eelkõige sellise identifitseerimistunnuse põhjal nagu nimi, isikukood, asukohateave jne.

2.4 Isikuandmete töötlemine on isikuandmete või nende kogumitega tehtav automatiseeritud või automatiseerimata toiming või toimingute kogum, nagu kogumine, dokumenteerimine, korrastamine, struktureerimine, säilitamine, kohandamine ja muutmine, päringute tegemine, lugemine, kasutamine, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamine, ühitamine või ühendamine, piiramine, kustutamine või hävitamine.

2.5 Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

2.6 Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel.

3. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

3.1 Isikuandmete töötlemine käesolevates ITT-s sätestatud reeglite alusel toimub üldjuhul seoses DPD poolt siseriiklike- ja/või rahvusvaheliste teenuste osutamisega (isikuandmete töötlemise sisu).

3.2 Töödeldavate isikuandmete liigid, töötlemise eesmärk ja laad, samuti nagu töötlemise kestus sõltuvad konkreetsest poolte vahel sõlmitud lepingulisest suhtest, kuid on üldjuhul järgmised:

Isikuandmete liik

Töötlemise eesmärk/laad

Töötlemise kestus

Kliendi nimi, telefoni number, e-posti aadress, aadress või asukoht (kui vajalik)

Lepingu sõlmimine ja täitmine

Kuni nõudeõiguse aegumiseni, kuid mitte enam kui 7 aastat

Saatja nimi, isikukood või sünniaeg, telefoni number, e-posti aadress, aadress või asukoht

Lepingu täitmine

Kuni nõudeõiguse aegumiseni, kuid mitte enam kui 7 aastat

Saaja nimi, isikukood või sünniaeg, telefoni number, aadress või asukoht. Saaja dokumendi number, isikut tõendava dokumendi koopia

Lepingu täitmine

Kuni nõudeõiguse aegumiseni, kuid mitte enam kui 7 aastat.

3.3 DPD töötleb isikuandmeid kooskõlas ITT, Dokumenteeritud Juhiste ja kehtiva õigusega. DPD rakendab isikuandmete töötlemisel asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, sealhulgas kui DPD kaasab alltöötleja, siis annab ta viimasele asjakohaseid Dokumenteeritud Juhiseid ning tagab, et vastava isiku suhtes kehtiksid samad andmekaitsekohustused, kui kehtivad DPD ja andmesubjekti, Kliendi või muu vastutava/volitatud isiku suhtes.

3.4 DPD võib isikuandmete töötlemisse kaasata kolmanda isiku (nn alltöötleja), millisel juhul

3.4.1 alltöötleja suhtes kehtivad samad kohustused, nagu kehtivad DPD ja andmesubjekti, Kliendi või muu vastutava/volitatud töötleja suhtes, ja

3.4.2 alltöötleja poolne isikuandmete töötlemine toimub vastavuses kohalduvate õigusaktidega, sealhulgas Isikuandmete kaitse üldmäärusega (EL) 2016/679 nõuetele (edaspidi: määrus).

3.5 Punktis 3.4 sätestatud õigust kaasata teisi volitatud töötlejaid käsitletakse määruse artikkel 28 lg 2 sätestatud üldise kirjaliku loana. Andmesubjekti või asjakohase vastutava/volitatud töötleja põhjendatud nõudel esitab DPD neile asjakohase alltöötlejaga seotud informatsiooni. Juhul, kui andmesubjekt, Klient või muu asjakohane vastutav/volitatud töötleja ei ole asjakohase alltöötleja poolt vastavate isikuandmete töötlemisega nõus, siis tuleb esitada DPD-le vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis sellekohane vastuväide.

3.6 DPD rakendab vajalikke meetmeid, et abistada andmesubjekti, Klienti või muud vastutavat/volitatud töötlejat kohustuste täitmisel seoses määruse III peatükis sätestatud andmesubjekti õiguste teostamisega (sh andmesubjekti õigus teabele ja juurdepääs isikuandmetele, õigus tutvuda isikuandmetega, nõuda nende parandamist, kustutamist või töötlemise piiramist).

4. KONFIDENTSIAALSUS JA TURVAMEETMED

4.1 DPD hoiab isikuandmeid konfidentsiaalsetena ja ei avalda isikuandmeid ühelegi selleks õigust mitteomavale isikule. Konfidentsiaalsuskohustus ei kehti teabele,

4.1.1 mis on avalikkusele ilma DPD poolse tegevuseta kättesaadav,

4.1.2 mille avaldamiseks on DPD-l andmesubjekti, Kliendi või muus vastutava/volitatud isiku kirjalik või  kirjalikku taaesitamist võimaldavas vormis antud nõusolek, või

4.1.3 mille avaldamine on kohustuslik seaduse alusel.

4.2 DPD võtab kasutusele kõik abinõud, et vältida isikuandmete sattumist kolmandate selleks õigust mitteomavate isikute kätte.

4.3 DPD rakendab infotehnoloogilisi, organisatoorseid ja korralduslikke meetmeid viisil, mis vastavad seaduse nõuetele ning tagavad andmesubjektide õiguste kaitse.  DPD teeb oma parima, et rakendatud tehnilised ja korralduslikud meetmed kaitseksid isikuandmeid hävimise, muutmise, loata avaldamise, loata juurdepääsu ja loata töötlemise eest. Kui vajalik ja asjakohane, siis küsib DPD Kliendilt või muult vastutavalt/volitatud isikult turvameetmetega seotud Dokumenteeritud Juhiseid. Kui DPD-le antud Dokumenteeritud Juhised ei ole DPD arvates seadusega kooskõlas, siis on Dokumenteeritud Juhised andnud isik kohustatud viivitamatult neid muutma.

4.4 DPD rakendab vajalikke ja asjakohaseid meetmeid, et teavitada Klienti või muud vastutavat/volitatud töötlejat isikuandmetega seotud rikkumistest kahekümne nelja (24) tunni jooksul alates sellisest rikkumisest teada saamisest, välja arvatud juhul kui rikkumine ei kujuta endast ohtu andmesubjekti õigustele ja vabadustele. Seaduses sätestatud juhul teavitab DPD isikuandmetega seotud rikkumisest andmesubjekti. Võimalusel abistab DPD Klienti või muud vastutavat/volitatud töötlejat isikuandmetega seotud rikkumiste menetlustes, sealhulgas abistab DPD neid isikuandmetega seotud rikkumistest teatamisel pädevale riigiasutusele kooskõlas määrusega. Lisaks abistab DPD võimalusel nimetatud isikuid andmekaitsealase mõjuhinnangu tegemisel ja/või järelevalveasutusega konsulteerimisel, kui see on nõutav määrusele vastamiseks.

4.5 Üldjuhul DPD isikuandmeid määrusekohastesse kolmandatesse riikidesse üle ei kanna, samuti ei tee neid seal kättesaadavaks ega töötle muul viisil kolmandates riikides. Juhul kui DPD poolt osutatav teenus sisaldab andmete kandmist ja töötlemist määruse mõistes kolmandas riigis, siis toimub see Dokumenteeritud Juhiste alusel ning kooskõlas kehtiva seadusega.

5. KONTROLLIMEETMED

5.1 DPD teeb selleks seadusest tulenevat õigust omavale  isikule kättesaadavaks kogu teabe, mis on vajalik tema kui vastutava/volitatud töötleja kohustuste täitmise tõendamiseks. Seaduses sätestatud juhul võimaldab DPD vastutaval töötlejal või tema poolt volitatud muul isikul auditeid, sealhulgas kontrolle, ja panustab sellesse.

5.2 Auditid peavad toimuma tavapärasel tööajal ning nendest tuleb teatada kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis mõistlik aeg ette. Auditid ei tohi katkestada ega ebamõistikult häirida või mistahes moel kahjustada DPD äritegevust. Auditi teostaja peab olema DPD poolt aktsepteeritud isik, kes on võtnud endale eelnevalt lepinguga konfidentsiaalsuskohustuse DPD poolt esitatud tingimustel. DPD võib pakkuda  kohustuste täitmise jälgimiseks või kontrollimiseks alternatiivseid lahendusi.

5.3 Kui andmekaitseasutus või muu (järelevalve)asutus algatab isikuandmete töötlemise läbivaatamise või kui andmesubjekt esitab kaebuse, mis seondub DPD poolt teostatud töötlemisega, siis teavitab DPD sellest asjakohast vastutavat töötlejat ning abistab teda dokumentide ja muu asjakohase teabega.

5.4 DPD teeb seaduses sätestatud tingimustel koostööd andmekaitseasutuse või muu isikuandmete töötlemisega seotud järelevalveasutusega, sealhulgas järelevalve teostamisel DPD ruumides.

6. VASTUTUS, SELLE PIIRANGUD JA VÄÄRAMATU JÕUD

6.1 Igasugune isikuandmete töötlemisega ning sellega seotud rikkumistega seotud DPD vastutus on piiratud ning DPD vastutab isikuandmete rikkumisega seoses tekitatud kahju korral üksnes süü olemasolul ja rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju eest.

6.2 DPD ei vastuta rikkumiste eest, mis on tekkinud vääramatu jõu esinemise tõttu. Vääramatuks jõuks on mistahes ettenägematud sündmused, mis ei ole põhjustatud DPDst või lepingu teisest poolest või mille üle neil puudub kontroll (nt tulekahju, plahvatus, loodusõnnetused, sõda, võimu- ja valitsusorganite otsused, internetiühenduse katkemine, makseteenustes esinevad tõrked jne).

7. MUUD TINGIMUSED

7.1 DPD kinnitab, et töötleb isikuandmeid üksnes lepingu täitmise eesmärgil ning kui isikuandmete töötlemine ei ole lepingu täitmiseks enam vajalik, siis isikuandmed kustutatakse, hävitatakse või tagastatakse nende edastajale, välja arvatud juhul kui andmete säilitamine on seadusest tulenevalt DPD-le vajalik ja lubatud (nt õigusnõuete koostamiseks, esitamise või katmiseks).

7.2 ITT-le kohaldatakse määrusest ning Eesti Vabariigi seadust.

7.3 Vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel, pöördutakse vaidluse lahendamiseks Harju Maakohtusse ja vaidlus lahendatakse Eesti õiguse alusel.