DPD Eesti AS teenuse osutamise tüüptingimused ja privaatsusteade

DPD Eesti AS teenuse osutamise tüüptingimused

DPD Eesti AS tüüptingimused 2024

1. ÜLDSÄTTED

2. MÕISTED

3. TEENUSE OSUTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

4. TELLIMUSE ESITAMINE JA MUUTMINE

5. SAADETISE PAKENDAMINE, MARKEERIMINE, LAADIMINE JA KINNITAMINE

6. SAADETISE DPDle ÜLEANDMINE

7. SAADETISE KÄTTETOIMETAMINE

8. TEENUSE OSUTAMISE PIIRANGUD JA KEELATUD ESEMED

9. KÄTTETOIMETAMATA SAADETISTE TAGASTAMINE, HÄVITAMINE VÕI KÄSUTAMINE

10. ARVELDUSTE KORD

11. POOLTE VASTUTUS JA SELLE PIIRANGUD

12. LEPINGU SÕLMIMINE JA LÕPETAMINE

13. NÕUETE JA TEADETE ESITAMINE, VAIDLUSTE LAHENDAMINE NING KOHALDATAV ÕIGUS

1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad DPD Eesti AS (edaspidi DPD) teenuse osutamise tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad DPD ja Kliendi (edaspidi ka Pool või Pooled) vahelisi suhteid ning on DPD ja Kliendi vahel sõlmitava Teenuse lepingu (edaspidi Leping) lahutamatuks osaks, sõltumata nende vahetust lisamisest lepingu juurde. Tüüptingimused kehtivad kõikidele DPD ja Kliendi vahel sõlmitud Teenuse osutamise Lepingutele, välja arvatud juhul, kui Pooltevaheline Leping sätestab selgesõnaliselt teisiti.

1.2. Tüüptingimustes on määratletud Lepingus kasutatavad terminid ja sätestatud DPD ja Kliendi õigused ja kohustused.

1.3. Lisaks Tüüptingimustele kohalduvad Pooltele Leping, Hinnakiri, Teenuse (eri)tingimused (edaspidi ka Teenusetingimused) ja muud DPD poolt Teenusega seoses määratud ja Kliendile DPD Veebilehe või E-teeninduse kaudu kättesaadavad tingimused (kõik eelpool nimetatud dokumendid edaspidi ühiselt nimetatud ka kui Lepingu Dokumendid). Lisaks lähtuvad Pooled omavahelistes suhetes Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni Üldtingimustest (ELEA Üldtingimused), Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsiooni Ladustamise Üldtingimustest (ELEA Ladustamise Üldtingimused) ning CRM konventsioonist nendes küsimustes, mida Lepingu Dokumendid ei reguleeri.

1.4. Teenuse eritingimused sätestatakse Lepingus ja Teenusetingimustes, aga need  võivad tuleneda ka muudest Lepingu Dokumentidest. Kui Lepingu Dokumendid on omavahel vastuolus, on pädevusjärjekord järgmine:

a. Leping;

b. Teenusetingimused;

c. muud DPD poolt Teenuse osas määratud tingimused (nt pakendamise ja markeerimise juhend);

d. Tüüptingimused;

e. Hinnakiri.

1.5. Tüüptingimused, Hinnakirja, Teenusetingimused ja muud Teenuse osas määratud tingimused kehtestab DPD, kes võib neid ühtlasi ühepoolselt muuta, sh kui

a. selle tingib muudatus kehtivas seadusandluses või selle tõlgendamises;

b. võetakse kasutusele uus Teenus, muudetakse Teenust või lõpetatakse senise Teenuse pakkumine;

c. muudatused tulenevad Klientide korduvast tagasisidest;

d. DPD suhtes jõustub kohustav kohtulahend või haldusakt muudatuste sisseviimiseks;

e. esinevad muudatused DPD töökorralduses;

f. toimuvad tehnoloogilised arengud, mis võimaldavad parandada Teenuste kvaliteeti ja/või turvalisust, või;

g. esinevad muud ettenägematud asjaolud, mille tagajärjel saab mõistlikult eeldada muutmise vajadust.

1.6. DPD teavitab Lepingu Dokumentide muutmisest DPD Veebilehe vahendusel vähemalt 15 kalendripäeva ette enne muudatuse jõustumist. Klienti eraldi muudatustest ei teavitata. Kui Klient ei nõustu muudetud tingimustega, siis on Kliendil õigus Leping p 12.2 alusel lõpetada. Kui Klient jätkab DPD Teenuse kasutamist pärast muudatuse jõustumist, siis loetakse, et ta on muudetud tingimustega nõustunud. Jõustunud muudatused ei kehti Teenusele, mis on tellitud ja mille eest on tasutud enne muudatuse jõustumist, välja arvatud, kui DPD on selgesõnaliselt sätestanud teisiti või kui muudatused ei mõjuta Teenuse kasutamist ega kahjusta Klienti ebamõistlikult.

1.7. Lepingu Dokumendid, sh Tüüptingimused, Hinnakiri, Teenusetingimused jmt on kättesaadavad DPD Veebilehel ja/või E-teeninduses. Kliendil tuleb alati veenduda, et lähtub Lepingu sõlmimisel või Tellimuse esitamisel kehtivatest Lepingu Dokumentidest. Kliendi soovil edastab DPD Lepingu Dokumendid Kliendile e-posti teel.

1.8. Lepingu sõlmimine Teenuse osutamiseks võib toimuda mistahes vormis, sealhulgas, kuid mitte ainult, läbi E-teeninduse, kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Ühtlasi loetakse Kliendi poolt Tellimuse esitamine Lepingu sõlmimiseks alates hetkest, kui DPD on asunud Tellimust täitma.

1.9. Tellimuse esitamisega või DPD pakkumusega nõustumisega kinnitab Klient, et on Tüüptingimustega tutvunud, nendega nõus ja kohustub neid täitma. DPDl on õigus keelduda Teenuse osutamisest, kui ei ole selge, kas Poolte vahel on kehtiv Leping Teenuse osutamiseks või kas Pooled on saavutanud selge kokkuleppe kõikides Teenuse osutamise jaoks olulistest küsimustes.

1.10. Poolte koostöös välja kujunenud tava ja praktika moodustab Lepingu lahutamatu osa üksnes juhul, kui see ei ole vastuolus Lepingu Dokumentidega ja p 1.3 nimetatud regulatsioonidega.

1.11. Teenusele, mille osutamine toimub piiriüleselt (so Saadetise lähte- või sihtriik on Eestist väljaspool), kohalduvad p 1.11 alapunktides toodud tingimused ning Tüüptingimused kehtivad üksnes ulatuses, milles need ei ole Tüüptingimuste punktis 1.11 sätestatuga vastuolus. Piiriülese Teenuse osas kohalduvad:

a. vastava Teenuse osas kehtivad ning DPDle kui vedajale või ekspedeerijale õigusaktidest tulenevalt kohustuslikud rahvusvahelised lepingud või konventsioonid (näiteks CMR konventsioon), ja

b. GEOPOST CLASSIC EUROPE ja CLASSIC SHOP üldised tingimused (General Terms and Conditions of the Service Provider for the “CLASSIC EUROPE and “CLASSIC SHOP” Services in Selected Countries, mis on kättesaadavad Tüüptingimuste veebilehe lõpus), kui Saadetise piiriülene Edastamine toimub viidatud tingimuste lisas 1 nimetatud valitud riigist lisas 2 nimetatud sihtriiki ja lisas 2 nimetatud erisustega, ja

c. Saadetise sihtriigi seaduses sätestatud nõuded ja/või Teenuse osutamisse kaasatud DPDga samasse kontserni kuuluva ettevõtja erinõuded (nt Saadetise kättetoimetamise viisid, Saadetise markeerimise nõuded). Klient saab nende nõuetega tutvuda veebilehel www.dpd.com. DPD ei vastuta mistahes kulude ja kahjude eest piiriülese Teenuse osutamisel, mis tulenevad eelnimetatud asjaoludest).

d. Soomes, Rootsis, Taanis ja Norras teavitatakse eraisikust Saajat ning ettemaksukliendi poolt E-teeninduses vormistatud Saadetise Saajat saabuvast Saadetisest SMSi, e-kirja või PostNord mobiilirakenduse teel, võimalusega kättetoimetamise aega ja kohta muuta. Juhul, kui Saaja seda võimalust ei kasuta ja/või ei viibi kättetoimetamise ajal aadressil, jäetakse Saadetis Kulleri poolt ilma allkirjastatud Tarnekinnituseta Saaja aadressile. Antud toimetusviisi puhul ei vastuta DPD Eesti võimalike kaasnevate kahjude eest.

1.12. DPD töötleb Teenuse osutamisel isikuandmeid vastavalt Privaatsusteates sätestatule, mis moodustab Lepingu lahutamatu osa. Privaatsusteates kasutatakse mõisteid samas tähenduses Tüüptingimustega.

1.13. DPD ja Klient suhtlevad omavahel eesti keeles, võimalusel ka inglise ja vene keeles. Nendes keeltes on kättesaadavad ka Tüüptingimused ning üldjuhul ka Teenusetingimused. Kui Lepingu Dokumentide eesti- ja võõrkeelse teksti sisu lahknevad, lähtuvad Pooled eestikeelsest tekstist, välja arvatud CLASSIC EUROPE ja CLASSIC SHOP Üldised Tingimused, mille puhul vastuolu korral lähtutakse inglisekeelsest tekstist.

1.14. Lepingu sisu ja Lepingu täitmise käigus Poolele teatavaks saanud informatsioon on konfidentsiaalne ega kuulu avaldamisele kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul, kui informatsiooni avaldamiseks on teise Poole eelnev kirjalik nõusolek või juhul kui informatsiooni avaldamine on vajalik Lepingu või seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks.

2. MÕISTED

Tüüptingimustes kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

2.1. Alus:

Kaubaalus, mida on võimalik kahveltõstukile laadida vajadusel igast neljast küljest (tõstuki mõlemad kahvlid peavad mahtuma Aluse alla ja võimaldama ohutut käitlemist kogu veoprotsessi vältel). Saadetis Reaalkaaluga enam kui 31,5 kg peab olema paigutatud Alusele. Alusele või Aluse laadsele esemele kinnitatud pakki käsitletakse kui Alust ka siis kui see jääb paki piirkaalu ja piirmõõtmetesse.

2.2. DPD Veebileht

DPD veebileht www.dpd.ee või mistahes muu Lepingu Dokumentides viidatud ja avalikult kättesaadav veebileht. DPDl on õigus DPD Veebilehte avada ja sulgeda, selle sisu luua, muuta jne.

2.3. Edastamisteenus (Edastamine):

Protsess, mis hõlmab Saadetise vastuvõtmist vahetult Saatjalt või Pickup Pakiautomaadi vahendusel, Saadetise sorteerimist, vedu ja Saajale kättetoimetamist Kulleri või Pickup Pakiautomaadi vahendusel. DPD edastamisviis on maanteetransport, mille eripäraks on korduvad peale- ja mahalaadimised Jaotuskeskustes.

2.4. E-teenindus:

DPD internetipõhine iseteeninduskeskkond (sh kuid mitte ainult telli.dpd.ee, www.dpd.ee), kus Kliendid saavad Tellimusi esitada ja hallata.

2.5. Ekspedeerimisteenus (Ekspedeerimine):

Saadetise veo vahendamise teenus ning sellega seotud Poolte vahel kokku lepitud lisateenused (nt Saadetise ladustamine, sorteerimine). Kahtluse korral, kas tegemist on Edastamis- või Ekspedeerimisteenusega, lähtutakse eeldusest, et DPD osutatav Teenus on Edastamisteenus. Ekspedeerimisteenuse puhul kohaldatakse Tüüptingimustes reguleerimata küsimustes ELEA Üldtingimusi.

2.6. Erikäsitlust nõudev saadetis:

Saadetis mis nõuab sorteerimisliini välist käsitlust oma omaduste tõttu (nt kergesti purunev sisu, ebastandartne kuju jm).  Piiriülese veo korral DPD sorteerimisliini välist käsitlust ei garanteeri ning ei vastuta erikäsitlust nõudvate Saadetistele tekkiva kahju eest.

2.7. Hinnakiri:

DPD Veebilehel või E-teeninduses toodud tasu(d), mis kuuluvad Teenuse osutamisel Kliendi poolt DPDle maksmisele. Kui Pooled on kirjalikus Lepingus kokku leppinud Teenuse hinnad, siis kehtivad vastavas Lepingus sätestatud hinnad kuni järgmise DPD poolse Hinnakirja muutmiseni, välja arvatud kui Pooled on selgesõnaliselt kokku leppinud teisiti.

2.8. Jaotuskeskus (terminal või depoo):

Hoone või ruum, kus Saadetisi sorteeritakse ja hoiustatakse. Põhjendatud vajadusel annab DPD Kliendile teada, millises Jaotuskeskuses Saadetis asub.

2.9. Klient:

Isik, kellele DPD osutab Teenust või kes on selle sooviga pöördunud DPD poole. Klient ei pea olema Saatja ega Saaja. Saaja, Saatja, samuti nende ja Kliendi huvides tegutsevate kolmandate isikute (nt esindajad, töötajad) tegevus loetakse Kliendi tegevuseks, mille eest Klient vastutab nagu enda tegevuse eest.

2.10. Kokkulepitud koht:

Saaja poolt määratud koht Saadetise toimetamiseks Kulleri poolt, kui Saaja ise ei asu aadressil. Antud toimetamisviisi on Saajal võimalik valida ainult E-teeninduses.

2.11. Kuller:

DPD vormiriietust kandev vahetult Teenust osutav isik (nt DPD töötaja või DPD nimel Teenust osutav isik).

2.12. Kättetoimetamise Teavitus:

Teatud Teenuste korral DPD poolt edastatav teavitus (SMSi, e-kirja teel või muul viisil), mis teavitab Saadetise kättetoimetamise ajavahemikust ja annab juhiseid kättetoimetamise aja ning koha muutmiseks.

2.13. Laadimiskoht:

Tellimuses nimetatud Saadetise peale- või mahalaadimiskoht. Laadimiskoht peab olema kõva kattega, sileda pinnaga, kaldeta ja astmeteta pind, mis asub teetasapinnal või DPD sõiduki tagaluugiga samal kõrgusel. Enam kui 31,5 kg kaaluva Saadetise korral tuleb  kõrgemale kui 5. korrus tagada töötav Saadetist mahutav lift ning enam kui 100 kg kaaluva Saadetise korral on DPDl õigus rakendada Hinnakirjas sätestatud lisatasu (nt Hoonesisene kanne).

2.14. Lisakindlustus:

Lisateenus Saadetise kindlustamiseks Edastamisel tekkivate kahjude vastu kindlustustingimustes toodud tingimustel. Lisakindlustuse hüvitise maksimaalseks määraks on 13 000 eurot ning see kohaldub üksnes Saadetise sisule. Lisakindlustuse kokkulepe kehtib vaid juhul, kui see sõlmitakse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis enne Saadetise DPD poolt vastuvõtmist.

2.15. Lisateenus:

Teenust täiendav või sellele lisaväärtust andev DPD poolt lisatasu eest osutatav teenus (nt tollimine, isikutuvastus, dokumenditagastus, lunamakse, lisakindlustus).

2.16. Mahukaal:

Saadetise mõõtmete alusel arvutatav näitaja, mis aitab hinnata, kui suure ala Saadetis veovahendis hõivab. Mahukaal arvutatakse valemi alusel: pikkus (cm) x laius (cm) x kõrgus (cm) / 5000 (so 1 m3=200 kg). Kui Saadetise Reaalkaal ja Mahukaal erinevad, siis on DPDl õigus lähtuda Teenuse osutamisel või hinnastamisel sellest, kumb on suurem.

2.17. Ooteaeg:

Kuni 10 minutiline ajavahemik Kulleri poolt Saadetise Saatjalt vastu võtmiseks või Saajale üle andmiseks. DPD ei vastuta mistahes kahjude eest, mis tulenevad Ooteaja ületamisest asjaoludel, mis ei sõltu DPD või Kulleri tegevusest või tegevusetusest.

2.18. Pakisilt/Saadetise markeerimine:

Pakisilt on Saadetisele kleebitud, ühekordseks kasutamiseks mõeldud infoleht, kus on kirjas kõik Teenuse osutamiseks vajalikud ja Saadetist iseloomustavad andmed. Pakisilt peab asuma Paki pealmisel küljel, see ei tohi olla vigastatud, loetamatu ega kleebitud üle Paki mitme külje. Aluste puhul peab Pakisilt asetsema Aluse külje peal. Ekspedeerimisteenuse puhul annab igakordselt Pakisildi kleepimise juhised DPD. DPDl on õigus kehtestada ühepoolselt täiendavaid Saadetiste markeerimise nõudeid, mis on kättesaadavad DPD Veebilehel või E-teeninduses. Saadetise markeerimise, sealhulgas Pakisildi kohase vormistamise ja selle Saadetisele kinnitamise eest vastutab Klient. DPD ei vastuta mistahes kahju eest, mis tuleneb markeerimisnõuete mittejärgimisest või kui info Pakisildil on ebapiisav Teenuse kohaseks osutamiseks, ka juhul, kui Saadetise korje tellimuse esitamisel tellitakse Pakisildid DPD’lt.

2.19. Pakk:

Edastamisteenuse osutamiseks DPDle üle antud nõuetekohaselt pakitud ja markeeritud ese (sealhulgas kullerpakk või Pickup pakk), mille lubatud mõõdud, kaal ning muud tingimused on toodud DPD Veebilehel või E-teeninduses. Klient kohustub tagama, et Pakk vastab DPD esitatud nõuetele.

2.20. Pickup pakiautomaat:

DPD Veebilehel näidatud asukohas asuv ööpäevaringselt avatud seade, mis võimaldab Pakke Saatjalt vastu võtta ning Uksekoodi alusel Saajale väljastada. DPDl on õigus kehtestada ühepoolselt täiendavaid Pickup Pakiautomaadi kasutamise tingimusi ja juhiseid, mis on kättesaadavad DPD Veebilehel või E-teeninduses.

2.21. Reaalkaal:

Saadetise kaal kilogrammides. Lähtutakse eeldusest, et Saadetise raskus on Pakisildile märgitud suurus, kuid kui DPD Teenuse osutamise käigus Saadetist kaalub ja see osutub raskemaks Pakisildile märgitud kaalust (+/- 0,1 kg), siis lähtub DPD Saadetise tegelikust kaalust. DPDl on õigus keelduda Teenuse osutamisest ja nõuda Tagastamistasu, kui Saadetise Reaalkaal osutub raskemaks Pakisildile märgitud kaalust. Kui Saadetise Reaalkaal ja Mahukaal erinevad, siis on DPDl õigus lähtuda Teenuse osutamisel või hinnastamisel sellest, kumb on suurem.

2.22. Saabumisteade:

DPD poolt Saadetise Saajale edastatav teade (SMSi, e-kirja teel või muud kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil) Saadetise Pickup Pakiautomaati saabumise ja selle väljastamise kohta.

2.23. Saadetis:

Saadetis koosneb ühest või mitmest Pakist ja/või Alusest samale Saajale.

2.24. Saatja:

Isik, kes annab Kliendi nimel Saadetise DPDle Teenuse osutamiseks üle.

2.25. Saaja:

Pakisildil Saadetise saajana märgitud isik või isik, kellel on õigus Saadetis Saaja nimel vastu võtta või mistahes muu isik, kellele tuleb Saadetis Kliendi või Saatja tahte kohaselt kätte toimetada, sealhulgas on Saajaks Pakisildile märgitud Saaja aadressil viibiv isik.

2.26. Saatedokumendid:

Dokumendid, mis on vajalikud Saadetisega seotud tollivormistuste ja muude ametlike toimingute läbiviimiseks.

2.27. Tagastamistasu:

Kliendi poolt DPDle makstav tasu Saadetise Saatjale tagastamise eest.

2.28. Tarnekinnitus:

Saadetise kättetoimetamise kinnitus, mis antakse Kulleri käsiskänneris allkirjaga või Pickup Pakiautomaadis Uksekoodi sisestamisega. Kui Tarnekinnituse andmise viise muudetakse või täiendatakse, siis ei ole tegemist Tüüptingimuste muutmisega.

2.29. Teenus:

DPD poolt Kliendile osutatav Edastamis-, Ekspedeerimis- ja/või Lisateenus. Teenuse mõiste kohaldub ka teenusele, mis ei ole Edastamis-, Ekspedeerimis- või Lisateenuse mõistega hõlmatud ja sõltumata sellest, kas selle osutamises oli Poolte vahel kokku lepitud või mitte, kuid mille osutamine on vajalik nt suurema kahju vältimiseks või vähendamiseks, Kliendi juhiste täitmiseks või muul juhul.

2.30. Tellimus:

Kliendi tellimus Teenuse osutamiseks.

2.31. Tühisõit:

Saadetise vastuvõtmise või kättetoimetamisega seoses tehtud sõit, mille raames ei saa Saadetist Saatjalt vastu võtta või Saajale kätte toimetada DPDst või Kullerist sõltumatul põhjusel. Tühisõidu eest on DPDl õigus nõuda Kliendilt tasu vastavalt Hinnakirjale.

2.32. Uksekood:

Pickup Pakiautomaadi Saabumisteates sisalduv numbritest koosnev kood, mis avab Pickup Pakiautomaadis Saadetist sisaldava kapi ukse.

3. TEENUSE OSUTAMISE ÜLDPÕHIMÕTTED

3.1. DPD võib Lepingu täitmisel ja Teenuse osutamisel kasutada kolmandaid isikuid. Seejuures avaldab DPD sellistele kolmandatele isikutele Lepinguga seotud informatsiooni ainult ulatuses, mis on vajalik nende poolt Teenuse kohaseks osutamiseks. DPD teeb kõik võimaliku, et kolmandad isikud hoiavad saadud informatsiooni konfidentsiaalsena. Selliste kolmandate isikute tegevus loetakse DPD tegevuseks, mille eest DPD vastutab nagu enda tegevuse eest, välja arvatud piiriülene vedu, millisel juhul kohalduvad p 1.11 sätestatud reeglid.

3.2. DPD võib Saadetist vedada mistahes veoviisil ja marsruudil vastavalt sellele, mis on DPD enda äranägemise järgi kohane Lepingu täitmiseks.

3.3. DPDl on õigus erinevate Klientide Saadetised konsolideerida ja näiteks paigutada ühte veovahendisse.

3.4. Klient tagab Kullerile juurdepääsu Laadimiskohale ja võimaluse Laadimiskohal ohutult ning seaduslikult peatuda. Klient on kohustatud hüvitama DPDle kõik kulud ja kahjud, mis tekivad seoses Laadimiskohale juurdepääsuga (nt tasuline sissesõit) või seal peatumisega (nt tasuline parkimine).

3.5. DPD ei edasta Saadetisi „nõudmiseni“ või postkasti aadressile. DPD ei paku Teenuseid, mille osas on nõutav väärtuse või erihuvi deklareerimine (CMR artiklid 24 ja 26, samuti Varssavi konventsiooni artikkel 22 ning Montreali konventsiooni artikkel 22). DPDl on õigus keelduda Teenuse osutamisest, mille raames Klient soovib Saadetise Edastamist statsionaarsel haiglaravil, erihoolekandeasutuses või kinnipidamisasutuses viibivale Saajale.

3.6. Saadetised tuleb DPDle anda suletud pakendis, DPD ei tea ega kontrolli Saadetise sisu, välja arvatud kui Tüüptingimustes on sätestatud teisiti. Saadetise sisu eest vastutab Klient, kes kinnitab Tellimuse esitamisega, et Saadetis vastab Lepingu (sh Tüüptingimuste p 8) ja seaduses sätestatud nõuetele. Saadetise sisu ei tohi häirida, kahjustada ega ohustada inimesi, vara või teisi Saadetisi.

3.7. Teenuse (eri)tingimused on toodud DPD Veebilehel või E-teeninduses. Teenusega seotud Saadetise kättetoimetamise eeldatav aeg sõltub eelkõige Tellimuse esitamise ajast ning Teenuse tingimustest. Eeldatavad kättetoimetamise ajad on üldjuhul toodud DPD Veebilehel või E-teeninduses.

3.8. Lepingu täitmise käigus võib DPD küsida Kliendilt, Saajalt või Saatjalt juhiseid. Teatud juhtudel (nt kahju ärahoidmise vältimine) ei pruugi juhiste küsimine või nende ootamine olla mõistlik, mistõttu on DPDl õigus otsustada Lepingu täitmise käigu üle. DPD võib peatada Teenuse osutamise kuni vajalike juhiste saamiseni. DPD ei vastuta kahju eest, mis tuleneb puuduvatest või ebakorrektsetest juhistest või juhiste andmisega viivitamisest.

3.9. Kui Klient ei ole Saaja ega Saatja, siis eeldab DPD, et Saajal ja Saatjal on samad õigused, mis Kliendil (vt p 2.9). Kui Saajal, Saatjal või Kliendil, samuti nende esindajatel, puudub õigus anda DPDle Lepingu täitmise käigus juhiseid või on nende õigused Teenuse käigus muul viisil piiratud, siis kohustub Klient sellest DPDd vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hiljemalt Tellimuse esitamisel teavitama. Kui DPDle saavad taolised piirangud teatavaks pärast Tellimuse tegemist, siis võib DPD neid järgida, kuid ei ole kohustatud seda tegema ega vastuta sellest tulenevate võimalike kahjude eest.

3.10. DPD ei vastuta Kliendi, Saatja, Saaja või nende esindajate vajaliku teovõime ja esindusõiguse olemasolu ega tõendamise eest. Saadetise Edastamiseks vastuvõtmisel või kätte toimetamisel kontrollib DPD isikusamasust juhul, kui osutatakse Teenust, mille eritingimuseks see on.

3.11. DPDl on Lepingust tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus Saadetisele. Pandiõiguse teostamisel ei ole oluline, kas vastav DPD nõue on seotud konkreetse Saadetisega, mille suhtes teostatakse pandiõigust ja milline on nõude rahalise suuruse ning Saadetise väärtuse suhe. DPDl on õigus Kliendi Saadetisele kohaldada pandiõigust ka juhul, kui DPDl on nõue seoses Saatja või Saaja Saadetisega, mis ei ole Kliendi Saadetis. DPD ei vastuta pandiõiguste teostamisest tuleneva kahju eest. Lisaks on DPDl muu hulgas õigus nõuda tasu sellise Saadetise hoiustamise eest.

4. TELLIMUSE ESITAMINE JA MUUTMINE

4.1. Tellimuse Teenuse osutamiseks esitab Klient E-teeninduses, Pickup Pakiautomaadis, DPD klienditeenindusele e-kirja teel või muus Lepingus sätestatud vormis. Klient esitab Tellimuses olulised andmed (sh Saadetise kaal ja mõõtmed, Saatja ja Saaja andmed, lähte- ja sihtkoht, tarnetingimused Incoterms lühendina, kui see on Teenuse seisukohast oluline) ja annab juhised, mis on vajalikud Teenuse osutamiseks. DPDl on õigus küsida täiendavaid andmeid ja juhiseid vastavalt oma äranägemisele, eelkõige et Teenus korrektselt hinnastada ja tagada selle kohane osutamine. Tellimuse muutmine on lubatud üksnes Poolte kokkuleppel.

4.2. Kui see tuleneb Poolte varasemas koostöös välja kujunenud tavast ja praktikast või kui Klient seda selgesõnaliselt soovib, siis esitab DPD Kliendile Teenuse hinnapakkumise. Hinnapakkumise tegemisel lähtub DPD Kliendi poolt antud informatsioonist (sh Tellimuses nimetatud kaalust ja/või mõõtmetest). Kui Teenuse osutamisel osutuvad Saadetise tegelik kaal või mõõtmed suuremaks, siis on DPDl õigus Teenuse tasu vastavalt suurendada või keelduda Teenuse osutamisest ja nõuda Tagastamistasu. Kui Klient DPD hinnapakkumisega nõustub, siis loetakse vastav Leping sõlmituks ajast, mil DPD Kliendi tingimusteta nõustumuse kätte sai. Kui Kliendi nõustumus hinnapakkumisele oli antud muus kui kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja DPD on asunud Teenust osutama, siis lähtutakse eeldusest, et Klient andis DPD hinnapakkumisele nõustumise ja Pooled sõlmisid Lepingu Teenuse osutamiseks. Kui hinnapakkumises ei ole öeldud teisiti, siis kehtib DPD hinnapakkumine 60 päeva.

5. SAADETISE PAKENDAMINE, MARKEERIMINE, LAADIMINE JA KINNITAMINE

5.1. Saadetise pakendamise ja markeerimise eest vastutab Klient.

5.2. Klient kohustub Saadetise pakkima viisil, mis vastab Saadetise sisule, kaalule, kujule, mõõtmetele, edastamise viisile ja kestusele. Seejuures peab Saadetise sisu olema kaitstud kõigi mõjutuste vastu, mis võivad tekkida seoses Saadetiste automaatse sorteerimise ja mehaanilise käsitsemisega (sh äärele, nurgale või küljele langetamise kõrgus kuni 80 cm), Saadetiste konsolideerimisega (erimõõtmeliste ja -kaaluliste Saadetiste koos käitlemine), tulenevalt ilmastikust või muudest asjaoludest, mis võivad mõistlikult Teenuse osutamise käigus esineda. Pakendit ei tohi olla võimalik avada nii, et avamist ei ole hiljem võimalik üheselt tuvastada. DPD Pakendamis- ja markeerimisjuhend on toodud DPD Veebilehel.

5.3. Klient kohustub Saadetise markeerima Saatja ja Saaja korrektsete kontaktandmetega (sealhulgas, kuid mitte ainult juriidilise või füüsilise isiku nimi, asukoht, telefon, kontaktisiku nimi) sellele kleebitaval Pakisildil. Kliendil tuleb silmas pidada oma Saadetise eripärasid. Markeerimisnõuded on toodud DPD Pakendamis- ja markeerimisjuhendis.

5.4. DPD poolse Saadetise vastuvõtmisega ei võta DPD vastutust Saadetise markeerimise ja pakendamise eest, ühtlasi puudub DPDl kohustus Saadetise markeerimist ja pakendamist kontrollida. Kui DPD avastab puudusi Saadetise markeerimisel või pakendamisel, siis on DPDl õigus keelduda Teenuse osutamisest, kuni Klient on puudused kõrvaldanud või kõrvaldada puudused ise. Klient kohustub hüvitama kõik Saadetise mittekohase pakendamise või markeerimisega tekitatud kahjud.

5.5. Klient kohustub andma DPDle õigeaegseid ja piisavaid juhised vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, et tagada Teenuse osutamisel Saadetise sisu säilimine ja hoida ära Saadetise või selle sisu kahjustumine, samuti Saadetisest tuleneda võiv kahju inimestele ja varale (sh teiste Klientide Saadetistele või veovahendile, vt p 3.3). Seejuures kohustub Klient andma DPDle õigeaegseid ja piisavaid juhiseid Saadetise ohutuks peale- ja mahalaadimiseks ning veovahendile kinnitamiseks. DPD lähtub praktikas tavapärastest laadimise ja kinnitamise nõuetest.

5.6. Kui Saadetise ebapiisav pakendamine või markeerimine, samuti ebapiisav juhendamine seoses peale- ja mahalaadimise ning veovahendil kinnitamisega, häirib, kahjustab või ohustab inimesi, vara või teisi Saadetisi, siis on DPDl õigus nõuda Kliendilt sellise kahju täielikku hüvitamist.

5.7. Saatedokumendid peavad olema suletavas kileümbrikus, mis on kinnitatud Saadetise välisküljele. Klient vastutab Saatedokumentide õigsuse eest.

6. SAADETISE DPDle ÜLEANDMINE

6.1. Saadetis antakse DPDle üle Kulleri, Pickup Pakiautomaadi või Jaotuskeskuse vahendusel.

6.2. Kuller saabub Saadetist vastu võtma DPD Veebilehel toodud või DPD poolt nimetatud ajavahemikus. Kui Teenusetingimused näevad seda ette, siis koostab Kuller Saadetise vastuvõtmisel skaneerimiskirje või annab allkirja Saadetise manifestile, muul juhul loetakse Saadetis DPDle üleantuks ajahetkel, mil Kuller selle vastu võtab.

6.3. Saadetise vastuvõtmisel ei kontrolli Kuller isikut tõendava dokumendi alusel, kes Saadetise üle annab ning lähtutakse eeldusest, et Saatjal on õigus Saadetis DPDle üle anda. DPD ei vastuta sellest tulenevate kahjude eest. Kui Saatja annab juhised Saadetis vastu võtta ilma Saatja esindaja juuresolekuta, siis vastutab Saatja selle eest, et saadetis oleks turvalises kohas (kus on ainult DPDle üleandmiseks mõeldud Saadetised), saadetis on korrektselt pakendatud ning markeeritud.

6.4. Kulleril on põhjendatud kahtluse korral õigus nõuda Saadetise vastuvõtmisel Saatjalt selle avamist, et veenduda Saadetise vastavuses Lepingu ja seaduses sätestatud nõuetele. Kui Saatja Saadetise avamisest keeldub, on Kulleril õigus keelduda Saadetise vastuvõtmisest ja fikseerida Tühisõit.

6.5. Ooteaja ületamisel on Kulleril õigus keelduda Saadetise vastuvõtmisest, kuni Klient on tasunud täiendava tasu ja/või fikseerida Tühisõit.

6.6. Saadetis loetakse DPD poolt vastu võetuks, kui:

a. Kuller on Saadetise vastu võtnud vastavalt punktile 6.2;

b. Saadetis on vastu võetud Jaotuskeskuses ja selle kohta on skaneerimiskirje;

c. Klient on vormistanud Paki kas iseteeninduskeskkonnas või Pickup Pakiautomaadis, markeerinud Paki punktis 5.3. toodud nõuetele, tasunud Teenuse eest, skaneerinud iga Paki eraldi ning asetanud Pakid automaatselt avanenud uksega kappi, ning sulgenud ukse ja veendunud, et see on lukus. Antud punktis kirjeldatud nõuetele mittevastavuse korral ei vastuta DPD võimalike kaasnevate kahjude eest.

6.7. DPDl on õigus DPD Veebilehel või muul viisil määrata üheaegselt vastuvõetavate Saadetiste maksimaalne kogus, kaal või muud tingimused.

7. SAADETISE KÄTTETOIMETAMINE

7.1. Saadetis Edastatakse Saajale vastavalt Tellimusele Kulleri, Pickup Pakiautomaadi või Jaotuskeskuse vahendusel. Saadetise kättetoimetamise info on kirjas Kättetoimetamise Teates või Saabumisteates.

7.2. Ooteaja ületamisel Saadetise kättetoimetamisel on Kulleril õigus fikseerida Tühisõit ning DPDl on õigus keelduda Saadetise kättetoimetamisest seni kuni Klient on tasunud Hinnakirja kohase täiendava tasu.

7.3. Saajaks loetakse lisaks p 2.25 sätestatule ka isik, kes viibib Saaja aadressil ja Saadetise vastu võtab. Saaja allkirjastab Tarnekinnituse Kulleri käsiterminali puutetundlikul ekraanil, kontrollides eelnevalt Tarnekinnitusel märgitud andmete õigsust (sh ees- ja perekonnanime, kuupäeva ja kellaaega). Kui Tarnekinnituse allkirjastamine Saaja poolt Kulleri käsiterminali puutetundlikul ekraanil ei ole võimalik, siis täidab ja allkirjastab Tarnekinnituse Saaja eest Kuller).

7.4. Välja arvatud juhul, kui Teenuse eritingimused seda selgesõnaliselt sätestavad või Pooled on selles eelnevalt kokku leppinud, ei kontrollita Saadetise kättetoimetamisel üldjuhul isikut tõendava dokumendi alusel Saaja või tema esindaja isikut ning lähtutakse eeldusest, et Saaja aadressil viibival isikul on õigus Saadetist vastu võtta. DPD ei vastuta sellest tuleneva kahju eest.

7.5. Kui Saaja soovib Saadetise kättetoimetamisel selle avamist enne vastu võtmist, keeldub Kuller Saadetise üleandmisest, fikseerib Tühisõidu ning Saadetis tagastatakse p 9 kohaselt.

7.6. Saadetis loetakse Saajale kätte toimetatuks, kui:

a. Saadetis on Kulleri poolt Tarnekinnitusega üle antud. Teenuse puhul, kus Tarnekinnitust ei vormistata, tõendab Saadetise kättetoimetamist Kulleri skaneerimiskirje või muu DPD poolt esitatud kirjalik tõend;

b. Pickup Pakiautomaati on sisestatud Uksekood;

7.7. Kui Saadetist ei ole võimalik Saajale kätte toimetada ja Klient:

a. on andnud DPDle iseteeninduskeskkonnas vastava juhise, siis võib Kuller jätta Saadetise Kliendi nimetatud kohta (nt Saaja aadressil asuva hoone välisukse ette või muusse ehk Kokkulepitud kohta), millisel juhul Kuller täidab ja allkirjastab Saaja eest Tarnekinnituse. DPD ei vastuta Kliendi vastavast juhisest tuleneva kahju eest;

b. on andnud DPDle taasesitatavas vormis (sh kirjalik või häälsalvestatud) vastava juhise, siis võib Kuller viia Saadetise Pickup Pakiautomaati;

c. ei ole andud DPDle vastavat juhist või ei ole Kliendi antud juhist võimalik järgida, siis võib Kuller viia Saadetise Pickup Pakiautomaati.

7.8. Saadetis, mida ei ole õnnestunud Saajale kätte toimetada vastavalt p 7.7.c või mille kätte toimetamine on võimatu (p 7.11) viiakse hoiule Jaotuskeskusesse, kus Saadetist hoiustatakse 7 kalendripäeva ning seejärel tagastatakse vastavalt p 9 Saatjale või Kliendile. Tagastamise ja täiendavate kättetoimetamiste eest tasub Klient Tagastamistasu vastavalt Hinnakirjale.

7.9. DPDl on õigus Saadetis Kliendile tagastada p 7.8 järgimata, kui on ilmne, et Saadetist  ei ole võimalik kätte toimetada. Saadetise tagastamisel tasub Klient Tagastamistasu vastavalt Hinnakirjale.

7.10 Saadetis, mis on saanud käsitluse käigus kahjustada, tagastatakse võimaluse korral Saatjale. Saadetise tagastamisel tasub Klient Tagastamistasu vastavalt Hinnakirjale.

7.11. Kättetoimetamise võimatus on muuhulgas olukord, kus:

a. Saaja keeldub Saadetise vastuvõtmisest;

b. Saadetist ei ole võimalik kätte toimetada Teenuse eritingimustest tuleneval asjaolul, mis ei sõltu DPDst. Näiteks isikutuvastusega Teenuse puhul ei esita Saaja isikut tõendavat dokumenti, lunateenuse puhul keeldub Saaja kauba eest tasumisest;

c. Saadetist ei ole võimalik Saajale edastada, sest Saaja postiaadress on ebatäpne, loetamatu vms;

d. Saadetise Saaja ei ela või ei asu Pakisildile märgitud aadressil ning puuduvad andmed tema tegeliku elu- või asukoha kohta;

e. Saaja ei võta Saadetist Pickup Pakiautomaadist välja 7 päeva jooksul Saabumisteate Saajale saatmisest arvates;

f. Saadetis ei mahu Pickup Pakiautomaati.

7.12. Punktis 7.11. nimetatud juhtudel tagastatakse Saadetis Saatjale. Klient tasub Saadetise tagastamisel Tagastamistasu vastavalt Hinnakirjale.

7.13. Kliendi nõudmisel, ja kui see on tehniliselt võimalik (p 2.28), väljastab DPD Kliendile ärakirja Tarnekinnitusest või Tarnekinnituse väljavõtte.

8. TEENUSE OSUTAMISE PIIRANGUD JA KEELATUD ESEMED

8.1. Teatud juhtudel on DPD poolt Teenuse osutamine piiratud või välistatud, mistõttu DPD ei osuta Teenust ning Kliendil on keelatud anda Edastamiseks või Ekspedeerimiseks punktis 8.3 ja DPD Veebilehel vastavalt keelatud esemena tähistatud esemeid. Erandkorras ja üksnes eelneval selgesõnalisel, kirjalikku taasesitamist võimaldaval kokkuleppel DPDga võib Klient anda Edastamiseks või Ekspedeerimiseks punktis 8.4 loetletud esemeid.

8.2. Juhul, kui DPD saab teada, et Saadetises on punkti 8.3 või DPD Veebilehe kohaselt keelatud esemeid (või punkti 8.4 kohaselt DPDga eelnevalt kokkuleppimata esemeid), siis on DPDl õigus Teenuse osutamisest keelduda ja Lepingu täitmine peatada ning nõuda Kliendilt  tasu Teenuse eest. DPDl on õigus saata keelatud esemed utiliseerimisse, kui Klient keelatud eseme(te)le järgi ei tule. Kui keelatud eseme(te) hoiustamise ja/või utiliseerimisega seoses tekib kahju DPDle, Kliendile endale või kolmandale isikule, siis kannab ja hüvitab kõik vastavad kahjud Klient, sõltumata sellest, kas DPD Saadetise sisust teadis või pidi teadma, muuhulgas puudub Kliendil õigus nõuda DPDlt kahju hüvitamist (eelkõige p 11 alusel) kui selline Saadetis vedamisel kaob või hävib.

8.3. Keelatud on järgmiste esemete Edastamine ja Ekspedeerimine:

a. saadetised, mis ei ole nõuetekohaselt pakendatud ja/või markeeritud (p 5);

b. kõik kaubad, mis liigituvad Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe (ADR) kohaselt ohtlikuks kaubaks;

     ba. Klass 1 Lõhkeained ja neid sisaldavad esemed

     bb. Klass 2 Gaasid

     bc. Klass 3 Tuleohtlikud vedelikud

     bd. Klass 4.1 Tuleohtlikud tahked ained, isereageerivad ained, polümeriseeruvad ained ja tahked mitteplahvatavas olekus lõhkeained

     be. Klass 4.2 Isesüttivad ained

     bf. Klass 4.3 Ained, mis veega kokku puutudes eraldavad tuleohtlikke gaase

     bg. Klass 5.1 Oksüdeerivad ained

     bh. Klass 5.2 Orgaanilised peroksiidid

     bi. Klass 6.1 Mürgised ained

     bj. Klass 6.2 Nakkusohtlikud ained

     bk. Klass 7 Radioaktiivne materjal

     bl. Klass 8 Sööbivad ained (nt valgendi, Torusiil)

     bm. Klass 9 Muud ohtlikud ained ja esemed

c. ohtlikud jäätmed, meditsiinijäätmed, hüpodermilised nõelad ja süstlad;

d. kehaosad, kehavedelikud (sh meditsiinilised analüüsid) või inimsäilmed, elavad või surnud loomad, kalad, linnud või muu mis tahes liiki organism;

e. külmutatud või kiiresti riknev kaup;

f. tulirelvad, relvad ja nende osad sh õhurelvad, laskemoon;

g. ilutulestik;

h. väärismetallid (sealhulgas väärismetallist ehted ja -esemed), vääriskivid, ehtsad pärlid;

i. sularaha, mündid, meenemündid ja margid;

j. antiikesemed, luksusvaibad, karusnahk või muud väärisesemed (nt unikaalsed eksemplarid);

k. igasugused andmekandjad (näiteks andmetega mälupulk, kõvaketas jm), dokumendid (näiteks isikut tõendavad dokumendid, autojuhiload, kooli lõputunnistused, eksamitööd, pakkumused, kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid, lepingud, sõiduki registreerimisdokumendid, kindlustusdokumendid, bill of lading jms). Samuti dokumendid, mida saab vahetada sularahaks või kaupadeks (näiteks kinkekaardid, tšekid, vautšerid, kreeditarved, võlakirjad, aktsiad/osad, paberraha ja vabalt kaubeldavad instrumendid, mis on samaväärsed sularaha vastuvõtmise kviitungite ja hasartmängu piletitega);

l. jää;

m. sellise piiriülese veo puhul, millele kohalduvad CLASSIC EUROPE ja CLASSIC SHOP Üldised Tingimused, Saadetised ja kaubad, mille vedu on vastava sihtriigi valitsuse-, riigi- või kohaliku omavalitsusasutuse õigusnormide alusel keelatud;

n. sellise piiriülese veo puhul, millele kohalduvad CLASSIC EUROPE ja CLASSIC SHOP Üldised Tingimused, Saadetised ja kaubad, mille vedamisel peab DPD omandama litsentsi ja/või mis ei vasta rahvusvaheliste konventsioonide nõuetele või vastava lähteriigi, veoprotsessi toimumise riigi või sihtriigi õigusnormidele või milleks on vaja eriluba (impordiks või ekspordiks);

o. Saadetised, mille puhul on CMR artikli 24 alusel nõutav väärtuse või CMR artikkel 26 lõike 1 alusel erihuvi deklareerimine, samuti Saadetised, mille puhul on Varssavi konventsiooni artikli 22 / Montreali konventsiooni artikli 22 alusel nõutav väärtuse või erihuvi deklareerimine;

p. Saadetis, mille väärtus ületab punktis 2.14 nimetatud summat, sõltumata sellest, kas Klient on vastava Lisakindlustusteenuse tellinud või mitte.

8.4 Piiratud on järgmiste esemete Edastamine ja Ekspedeerimine:

a. saadetised, mille mõõtmed ja kaal ei ole kooskõlas vastava Teenuse tingimustega;

b. akud;

c. rõhu all olevad aerosoolid (nt juukselakid, deodorandid, aerosoolvärvid jm);

d. tubakatooted, tubakatoodetega seonduvad tooted ja nende tarvikud, e-sigaretid ja nende tarvikud;

e. kunsti- ja käsitööteosed;

f. alkohol;

g. ravimid;

h. kaubad, mille puhul on nõutav reguleeritava temperatuuriga vedu. Samuti kaubad, mis on pakendatud steriilsesse keskkonda (nt steriilselt pakendatud meditsiiniseade või -vahend);

i. värsked toiduained (nt puu- ja köögiviljad);

j. suuremad, kui 5 liitrised vedelikuanumad;

k. puud ja taimed, muruvaibad jm.

l. kellad väärtusega üle 2000€.

8.5. DPDl on põhjendatud vajadusel õigus mistahes õigusliku tagajärje ning kaasuva vastutuseta Saadetis ette teatamata avada, läbi vaadata ja selle sisu kontrollida (sh röntgenseadmega). Põhjendatud vajaduseks loetakse eelkõige Saadetise avamine, läbivaatamine ja kontroll järgmistel eesmärkidel, et:

a. veenduda Saadetise ohutuses ning kooskõlas õigusaktide ning Lepingu Dokumentidega;

b. kaitsta kahjustatud Saadetise sisu;

c. tuvastada Saadetise Saaja või Saatja, keda ei ole muul viisil võimalik tuvastada;

d. ennetada või vältida ohte, mida Saadetis võib tekitada inimestele või varale;

e. täita õigusaktist tulenevat või selleks seadusest õigust omava haldusorgani nõuet;

f. tuvastada, kas Saadetis sisaldab kiiresti riknevat kaupa ja/või punktis 8.3 nimetatud keelatud esemeid, punktis 8.4 kokkuleppimata esemeid ja/või muid Pooltevahelise Lepinguga välistatud esemeid.

8.6. Kliendil ei ole õigust nõueteks, mis võivad tekkida seoses DPD poolt Saadetise avamise, läbivaatamise ja kontrollimisega vastavalt p 8.5 ja/või sellega seotud kättetoimetamise viivitusega.

8.7. Ekspordikontroll toimub vastavalt DPDs kehtestatud ekspordikontrolli protseduurile. Lepingu sõlmimisega nõustub Klient DPD õigusega kontrollida kõiki Saadetistega seotud andmeid. Kontrolli eesmärgiks on tuvastada kauba Saatjaid ja Saajaid, keda on sanktsioneeritud või kellele on kehtestatud embargo riikide, ühenduste või rahvusvaheliste organisatsioonide poolt. Kui Saadetise puhul on tegu sanktsioneeritud kaubaga või Saatja või Saaja puhul on tegemist sanktsioneeritud juriidilise või füüsilise isikuga, siis on DPD-l õigus saadetis kinni pidada ja/või selle sisu kontrollida ning teavitada Maksu- ja Tolliametit.

9. KÄTTETOIMETAMATA SAADETISTE TAGASTAMINE, HÄVITAMINE VÕI KÄSUTAMINE

9.1. Kui Saadetise kätte toimetamine ei õnnestu vastavalt p 7.7.c või kui kättetoimetamine on võimatu, sealhulgas, kuid mitte ainult p 7.5, 7.8, 7.9, 7.10 ja 7.11 sätestatud juhul, siis on DPDl õigus Saadetis Saatjale tagastada, või selle võimatuse korral Saadetis tagastada Kliendile. Saadetise tagastamise korral on DPDl õigus nõuda Kliendilt Tagastamistasu.

9.2. Kui Saadetise tagastamine Saatjale või Kliendile ei ole võimalik, siis hoiustab DPD Saadetist või selles sisalduvaid esemeid Jaotuskeskuses vastavalt Postiseaduse § 31 lg 2 kuus kuud arvates kättetoimetamise võimatuse esmakordsest ilmnemisest, välja arvatud kui vastava Saadetise sisu on kiiresti riknev või sisaldab reklaam- või turundustrükist (Postiseaduse § 31 lg 3) või on ohuks varale, inimeste elule või tervisele, millisel juhul võib DPD Saadetise ja selle sisu enda äranägemisel hävitada).

9.3. Saadetised, mida DPD on Jaotuskeskuses hoiustanud vähemalt kuus kuud vastavalt p 9.2 ja mida Klient ei ole välja nõudnud, võõrandatakse DPD poolt mõistlikul viisil (nt läbi avaliku enampakkumise või tasuta kinkimise heategevuslikul eesmärgil), suunatakse jäätmekäitlusesse või hävitatakse. Võõrandamisest saadud tulu kuulub DPDle.

9.4. DPDl on õigus nõuda Kliendilt kõikide käesolevas alapunktis nimetatud Saadetiste avamise, hoiustamise, tagastamise, hävitamise ja võõrandamisega seotud kulude ja kahjude hüvitamist. DPDl on selline õigus isegi siis, kui Saadetise kättetoimetamine ei õnnestu või on võimatu või kui sellise Saadetise tagastamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest DPD ei vastuta (sealhulgas kui Klient jätab Teenuse eest tasumata ja DPD kohaldab pandiõigust).

10. ARVELDUSTE KORD

10.1. Klient on kohustatud DPDle Teenuse eest tasuma vastavalt

a. Lepingule, kui Pooled on selgesõnaliselt, kirjalikku taasesitamises võimaldavas vormis, kokku leppinud, et Teenustele kohalduvad Hinnakirjast erinevad hinnad,  või

b. Hinnakirjale.

Kui Poolte vahel on vaidlus Teenuse hinna üle, siis lähtutakse Hinnakirjas toodud hinnast.

10.2. Kui Lepingu kehtivuse ajal muutuvad Teenusetingimused ja/või Hinnakiri, siis võib DPD Teenust osutada vastavalt muutunud tingimustele ning Klient kohustub tasuma Teenuse eest vastavalt uuele Hinnakirjale, välja arvatud juhul kui Poolte vahel on selgesõnaline teistsugune kokkulepe või Klient on selgesõnaliselt loobunud Teenuse tellimisest.

10.3. Teatud Lepingu Dokumentides sätestatud juhtudel on DPDl õigus nõuda Kliendilt Teenuse osutamisega kaasnevate lisakulude (nt tollikontrolli kulud, Saadetise hoiustamine, välisriigis tekkinud lisakulud, kui Saadetis ei vasta sihtriigi saatmisnõuetele) või kahjude (nt teise Kliendi Saadetisele tekitatud kahju) hüvitamist.

10.4. DPDl on õigus nõuda tasu Teenuse eest ette ning keelduda Lepingu täitmisest või Teenuse osutamine peatada kuni ettemaksu laekumiseni DPD arveldusarvele. DPD ei vastuta sellest tuleneva kahju eest. Kui Klient on tasunud Teenuse eest ettemaksu, aga Teenus jääb DPDst mittetuleneval põhjusel osaliselt või täielikult osutamata, siis tasutud ettemaksu Kliendile ei tagastata.

10.5. Kõik muud punktis 10.4 nimetamata rahalised kohustused hüvitab Klient hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates DPDlt vastavasisulise nõude või arve saamisest. Arve või nõue esitatakse Kliendi e-posti aadressile ja loetakse kättesaaduks saatmisele järgneval tööpäeval.

10.6. Kui DPD osutab Kliendile Teenust, mille osutamises ei olnud Pooled eelnevalt kokku leppinud, kuid mille osutamine oli tulenevalt asjaoludest vajalik (nt suurema kahju ärahoidmine, Kliendilt ebaõigete juhiste saamine), siis kohustub Klient tasuma DPDle Teenuse eest vastavalt Hinnakirjale või DPD poolt otseselt kantud kuludele, vastavalt kumb on suurem.

10.7. Rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel on Poolel õigus nõuda teiselt Poolelt viivist 0,1% tähtajaks tasumata summalt iga viivitatud päeva eest.

10.8. DPDl on õigus peatada Teenuse osutamine ja/või Kliendile Teenuse raames Kliendi nimel DPD poolt vastuvõetud summade ülekandmine juhul, kui Klient ei ole kohaselt täitnud oma Lepingust tulenevaid rahalisi kohustusi. DPDl on õigus tasaarvestada temale Kliendi poolt tasutavad summad DPD poolt Kliendile tasutavate summadega. Kliendil ei ole õigust DPD ja Kliendi vahelisi rahalisi nõudeid tasaarvestada.

10.9. DPDl on õigus loovutada Kliendi poolt tähtaegselt tasumata rahalised nõuded kolmandatele isikutele võlgnevuse sissenõudmiseks. Kõik võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulud kannab Klient.

10.10. DPD võib anda Kliendile krediiti krediidilimiidi reeglites toodud tingimustel ja mahus.

11. POOLTE VASTUTUS JA SELLE PIIRANGUD

11.1. DPD vastutus on piiratud. DPD kannab Lepingu täitmisel ainult materiaalset vastutust ja hüvitab üksnes sellise otsese varalise kahju, mis on tekkinud DPD süül (tahtlus või raske hooletus) ja vastutab kahjustatud või kadunud Saadetise sisu tegeliku väärtuse eest, kuid mitte rohkem kui Tüüptingimuste punktis 11.3 sätestatud maksimummääras. Materiaalse kahju hulka ei arvestata kaudset kahju, sealhulgas saamata jäänud tulu.

11.2. Edastamisteenuse korral vastutab DPD Saadetise eest selle Saatjalt vastuvõtmisest kuni Saajale kättetoimetamiseni. Ekspedeerimisteenuse korral vastutab DPD ainult Saadetise Edastamise korraldamise eest. Kui DPD vastutab mingil põhjusel kahju eest, mis ei ole eelnevaga hõlmatud, on DPD vastav vastutus igal juhul piiratud p 11.3.b sätestatud hüvitise maksimummääraga.

11.3. DPD Lepingust tulenev ja/või Teenuse osutamisega seotud vastutuse maksimummäär on:

a. kuni 31,5 kg kaaluva Saadetise kaotsiminekul või kahjustumisel 520 eurot Saadetise kohta. Pickup Pakiautomaadi- ja tagastusteenuse puhul 265 eurot Saadetise kohta;

b. üle 31,5 kg kaaluva Edastamisteenuse ja/või Ekspedeerimisteenuse Saadetise korral 8,33 SDR-i iga kadunud või kahjustunud Saadetise kilogrammi kohta;

c. Lisakindlustuse hüvitusmäär, kui Saadetisele on ostetud koos Tellimuse esitamisega Kliendi poolt Lisakindlustus, kuid mitte rohkem kui 13 000 eurot.

11.4. DPD arvestab Saadetise sisu väärtust soetusväärtust tõendava dokumendi alusel (ostuarve), mille esitamise ja tõendamise kohustus on Kliendil. Eraisikutest Klientide puhul aktsepteerime dokumente, mis selgelt tõendavad Saadetise sisu ja väärtust, näiteks: ostu-müügi tehingu maksekorralduse koopia; PayPal ülekande väljavõte, eraisikute vahelise ülekande vastava selgitusega maksekorraldus, online oksjoni väljatrükk, e-poe kirjalik kinnitus jm. DPD jätab endale õiguse küsida rahvusvaheliste nõuete menetlemisel Kliendilt juurde ka täiendavad, eelpool nimetamata dokumente (sh, kuid mitte ainult legally binding declaration, denial letter, claims invoice jm). Kuna DPD üldjuhul Saadetise sisu ei tea, siis on Klient Saadetise kadumise korral lisaks kohustatud tõendama Saadetise sisu. Saadetise kahjustumise korral, juhul kui Teenuseks on Saadetise sees oleva eseme toimetamine remonti, lähtutakse eeldusest, et Saadetise sees olev ese oli juba katki. Vastupidist peab tõendama Klient.

11.5. DPD poolt makstava hüvitise arvutamisel lähtutakse Saadetise Reaalkaalust.

11.6. Kui Klient tõendab, et Saadetise kättetoimetamise viivitusega on tekitatud kahju, siis hüvitab DPD Kliendile kahju summas, mis on maksimaalselt kahekordne vastava Teenuse maksumus. Hilinemiseks loetakse eeldusliku maksimaalse tarneaja kolmekordset ületamist.

11.7. Lepingu Dokumentides nimetamata kahjusid ega kulusid DPD Kliendile ei hüvita, samuti ei vastuta DPD kolmandatele isikutele tekkinud kahju eest.

11.8. Klient vastutab kulude ja kahjude eest, mis tulenevad Kliendi poolt Lepingu tingimuste mittejärgimisest. Klient kohustub täies ulatuses tasuma Teenuse eest, mis jäi DPD poolt nõuetekohaselt osutamata Kliendist tulenevatel mistahes põhjustel.

11.9. DPD ei vastuta tollidokumentide vormistamise ja neis esitatud andmete ebaõigsuse või ebapiisavuse eest, samuti tolli- ega käibemaksu tasumise eest. Klient kohustub tasuma kõik tollikontrolliga seotud kulud.

11.10. Kui DPD osutab Kliendile Ekspedeerimisteenust, siis vastutab DPD Kliendi ees üksnes veoteenuse vahendajana ega vastuta ühelgi juhul Kliendi ega Saaja ees vedajana.

11.11. DPD ei vastuta kohustuse rikkumise eest, mis on tekkinud vääramatu jõuna käsitletava asjaolu tõttu. Vääramatuks jõuks on mistahes asjaolu, mida DPD ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta Lepingu sõlmimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistavat asjaolu või selle tagajärje ületaks. Vääramatuks jõuks loetakse muuhulgas pandeemiat või muud riikide- või kontinentivahelist haiguspuhangut, ebasoodsaid ilmastikutingimusi, elektrikatkestust, sideliinide riket, internetiühenduse katkemist, makseteenustes esinevad tõrkeid, tulekahju, plahvatust, sõda, õigusakti kehtestamist või muutmist jmt.

12. LEPINGU SÕLMIMINE JA LÕPETAMINE

12.1. Leping jõustub Poolte vahel selle sõlmimise momendist ja kehib kuni kõigi Lepingust tulenevate kohustuste kohase täitmiseni.

12.2. Poolel on õigus Leping igal ajahetkel ilma põhjuseta üles öelda, teatades sellest teisele Poolele kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis vähemalt 15 kalendripäeva ette.

12.3. Juhul, kui Pool ei täida Lepingust tulenevaid kohustusi, on teisel Poolel õigus Leping üles öelda, teatades sellest vähemalt 5 kalendripäeva ette.

12.4. Pool kohustub kohaselt täitma kõiki oma enne Lepingu ülesütlemist tekkinud kohustusi, välja arvatud juhul kui Poole õigus keelduda Lepingulise kohustuse täitmisest tuleneb Lepingu Dokumentidest või õigusaktist. Eelnevast sõltumata kohustub Klient Lepingu lõppemisel tasuma kõigi DPD poolt osutatud Teenuste eest.

12.5. Lepingu lõppemise päeval muutuvad sissenõutavaks kõik Pooltevahelised rahalised kohustused.

13. NÕUETE JA TEADETE ESITAMINE, VAIDLUSTE LAHENDAMINE NING KOHALDATAV ÕIGUS

13.1. Nõue Saadetise kaotsimineku või kahjustumise kohta loetakse kohaselt esitatuks üksnes siis, kui see on esitatud DPD Veebilehe kaudu.

13.2. Saadetise kaotsiminekuga seotud nõuete esitamisel lähtuvad Pooled Eesti Vabariigis kehtivast õigusest.

13.3. Nõue Saadetise kahjustumise või osalise kaotsimineku kohta tuleb DPDle esitada hiljemalt 7 kalendripäeva jooksul Saadetise kättetoimetamise kuupäevast arvates. Nõudes tuleb kahjustumise asjaolusid ja ulatust täpselt kirjeldada. Kui Saadetise kahjustumine või osaline kaotsiminek on välisel vaatlusel arusaadav, kuid Saaja võttis Saadetise sellegipoolest vastu ning DPDle ei ole Saadetise kahjustumisest või osalisest kaotsiminekust hiljemalt järgmise tööpäeva jooksul teatatud ning nõuet esitatud, siis loetakse, et Saadetis on üle antud Lepingus ettenähtud seisundis ja Kliendil puuduvad pretentsioonid osutatud Teenusele.

13.4. Teenuse osutamisega seoses tekkinud vaidlused lahendavad Pooled läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel, pöördutakse vaidluse lahendamiseks esimese astme kohtuna Harju Maakohtusse ja vaidlus lahendatakse Eesti õiguse alusel.

DPD Eesti AS privaatsusteade

Andmekaitseteatis

DPD Eesti

Viimane uuendus: mai 2023

DPD Eesti (DPD) on postiteenuste pakkuja ja GeoPost SA-sse (DPD kontsern) kuuluv ettevõte.

DPD Eesti AS

Taevavärava 1

EE-75306, Lehmja küla, Rae vald

Kellele on see andmekaitseteatis mõeldud?

Andmekaitseteatis on mõeldud peamiselt järgmistele:

 • kliendid (saatja, saaja või isik, kes saab saaja nimel paki),

 • võistlustel või kampaaniates osalejad,

 • võimalikud kliendid (turundustegevus),

 • veebisaidi kasutajad,

 • sotsiaalvõrgustiku kasutajad,

 • äriklientide esindajad,

 • töötajad,

 • kohapealsed külastajad (nt DPD esinduses või depoos).

Kes vastutab teie isikuandmete töötlemise eest?

Teie isikuandmete töötlemise eest vastutab DPD.

Vastutav töötleja

DPD Eesti AS

Taevavärava 1

EE-75306, Lehmja küla, Rae vald

Registrikood: 10092256

Kaasvastutavad töötlejad

Mõnikord töötlevad DPD ja GeoPost SA (DPD kontsern) isikuandmeid koos kaasvastutavate töötlejatena.

GeoPost SA

Guynemer 92130

Issy-Les-Moulineaux

Prantsusmaa

Kaasvastutavate töötlejate leping. Oleme sõlminud kaasvastutavate töötlejate lepingu, millega reguleeritakse teie andmete töötlemist kaasvastutavate töötlejate poolt. Selles on sätestatud konkreetsed eeskirjad teie õiguste kaitsmiseks ja andmetega seotud rikkumiste haldamiseks.

Andmesubjekti õigused. Kui teie õiguse kasutamine on seotud DPD kontserni pakutava süsteemiga, töötleme teie päringut koos DPD kontserniga.

Andmetega seotud rikkumiste haldamine. Kui andmetega seotud rikkumine mõjutab DPD kontserni pakutavat süsteemi, haldame rikkumist koos DPD kontserniga.

Mis on teie isikuandmete töötlemise eesmärgid?

Töötleme isikuandmeid järgmistel eesmärkidel.

Märkus. Loetletud tegevused ei ole ammendavad.

Teenuste osutamine

Tegevused: töötleme klientide (saatja, saaja või saaja nimel paki vastuvõtva isiku) isikuandmeid DPD teenuste osutamiseks (nt maksete vastuvõtmiseks, pakkide vastuvõtmiseks, sorteerimiseks, lähetamiseks ja kättetoimetamiseks ning tollitoimingute tegemiseks). See hõlmab ka andmete töötlemist meie teenuste parandamise eesmärgil.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

Säilitamine

 • Ees- ja perekonnanimi

 • Eraisiku/ettevõtte aadress

 • Eraisiku/ettevõtte telefoninumber

 • Eraisiku/ettevõtte e-posti aadress

 • Sünniaeg

 • Makseandmed

 • Ametliku isikut tõendava dokumendi andmed (nt isikukood)

 • Tehnilised andmed (nt geograafilised asukohaandmed, ajatemplid, UID-d, pakisildid, vöötkoodid, saadetise sisu)

Teie ja meie vahelise lepingu sõlmimine

Teie ja meie vahelise lepingu täitmine

Juriidilised kohustused

Kooskõla tagamine algse eesmärgiga (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 4)

Säilitame andmeid seni, kuni see on vajalik eesmärgi saavutamiseks või juriidilise kohustuse täitmiseks.

 

MyDPD teenuse pakkumine 

Tegevused: töötleme klientide isikuandmeid myDPD teenuse pakkumiseks. See hõlmab ka andmete töötlemist myDPD teenuse parandamise eesmärgil.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

Säilitamine

 • Ees- ja perekonnanimi

 • Eraisiku/ettevõtte aadress

 • Eraisiku/ettevõtte telefoninumber

 • Eraisiku/ettevõtte e-posti aadress

 • Sünniaeg

 • myDPD kasutajanimi

 • myDPD salasõna

 • Arveldusandmed

 • Tehnilised andmed (nt tehingute ajalugu, saadetise andmed (suurus, kaal, asukoht), kättesaamiskoha ja turvalise koha eelistused, myDPD rakenduses tehtud toimingud)

Teie ja meie vahelise lepingu sõlmimine

Teie ja meie vahelise lepingu täitmine

Juriidilised kohustused

Kooskõla tagamine algse eesmärgiga (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 4)

Säilitame andmeid seni, kuni see on vajalik eesmärgi saavutamiseks või juriidilise kohustuse täitmiseks.

 

Pettuste ennetamine, eeskirjade järgimine, DPD õiguste ja huvide kaitsmine

Tegevused: töötleme klientide isikuandmeid, et järgida rahvusvahelisi ja riigisiseseid eeskirju, ennetada või avastada pettusi, kaitsta DPD õigusi ja huve (nt vara, võlgade sissenõudmine, vaidluste lahendamine, kohtumenetlused).

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

Säilitamine

 • Vt teenuste osutamisega seotud andmeid

 • Vt andmeid, mis on seotud kliendikonto loomisega myDPD rakenduses

 • Teave eeskirjade kohta

 • Videosalvestised

 • Kõnesalvestised (kõned)*

* Kliente või teisi isikuid teavitatakse telefonikõne salvestamisest enne telefonivestluse algust.

Teie ja meie vahelise lepingu sõlmimine

Teie ja meie vahelise lepingu täitmine

Juriidilised kohustused

Õigustatud huvid

Säilitame andmeid seni, kuni see on vajalik eesmärgi saavutamiseks või juriidilise kohustuse täitmiseks.

Videosalvestised (üks kuu)

Kõnesalvestised (kaks aastat)

 

Klientide teenindamine

Tegevused: töötleme klientide isikuandmeid, et teenindada ja aidata kliente ning lahendada nende päringuid või kaebusi. See hõlmab ka isikuandmete töötlemist klienditeeninduse parandamise eesmärgil.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

Säilitamine

 • Vt teenuste osutamisega seotud andmeid

 • Vt andmeid, mis on seotud kliendikonto loomisega myDPD rakenduses

 • Klienditeenindusele edastatud teave (nt päring või kaebus)

 • Klienditeenindusele avaldatud teave (nt küsitlus)

Teie ja meie vahelise lepingu täitmine

Juriidilised kohustused

Õigustatud huvid

Nõusolek

Kooskõla tagamine algse eesmärgiga (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 4)

Säilitame andmeid seni, kuni see on vajalik eesmärgi saavutamiseks või juriidilise kohustuse täitmiseks või te võtate oma nõusoleku tagasi.

 

Turundustegevuste sooritamine

Tegevused: töötleme klientide või võimalike klientide isikuandmeid, et saata neile pakkumisi, uudiskirju või muud teavet, mida nad võivad pidada asjakohaseks ja huvitavaks. Kui nad on meie teenuseid kasutanud ja nad ei ole sellise teabe saamise vastu, võime neile saata pakkumisi sarnaste teenuste kohta. Nad võivad pakkumiste saamisest igal ajal loobuda.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

Säilitamine

 • Ees- ja perekonnanimi

 • Eraisiku/ettevõtte aadress

 • Eraisiku/ettevõtte telefoninumber

 • Eraisiku/ettevõtte e-posti aadress

 • Turundustegevuste teave (nt tegevuse liik)

Teie ja meie vahelise lepingu täitmine

Õigustatud huvid

Nõusolek

Säilitame andmeid seni, kuni see on vajalik eesmärgi saavutamiseks või juriidilise kohustuse täitmiseks või te võtate oma nõusoleku tagasi.

 

Kampaaniate ja võistluste korraldamine

Tegevused: töötleme võistlustel või kampaaniates osalejate isikuandmeid, et teha asjaomaseid tegevusi.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

Säilitamine

 • Ees- ja perekonnanimi

 • Eraisiku/ettevõtte aadress

 • Eraisiku/ettevõtte telefoninumber

 • Eraisiku/ettevõtte e-posti aadress

 • Kampaanias või võistlusel osalejate teave (nt vastused, auhind)

Teie ja meie vahelise lepingu täitmine

Juriidilised kohustused

Õigustatud huvid

Nõusolek

Säilitame andmeid seni, kuni see on vajalik eesmärgi saavutamiseks või juriidilise kohustuse täitmiseks või te võtate oma nõusoleku tagasi.

 

DPD veebisaitide käitamine

Tegevused: töötleme veebisaidi kasutajate isikuandmeid DPD veebisaidi käitamiseks (nt tehniliste ja turvaprobleemide tuvastamiseks ja lahendamiseks, kasutajastatistika koostamiseks). See hõlmab ka isikuandmete töötlemist meie veebisaitide täiustamise eesmärgil.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

Säilitamine

 • Veebisaidi logifailid tehnilistel ja turvaeesmärkidel (nt kasutaja IP-aadress, ajatempel (kuupäev, kellaaeg, ajavöönd), seade või rakendus, veebisaidil liikumine)

 • Päritud faili asukoht ja nimi

 • HTTP-olekukood (nt fail on saadetud, faili ei leitud)

 • Päritud faili suurus

 • Veebileht, millelt kasutaja suunati meie veebisaidile

Juriidilised kohustused

Õigustatud huvid

Nõusolek

Kooskõla tagamine algse eesmärgiga (isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõige 4)

Säilitame andmeid seni, kuni see on vajalik eesmärgi saavutamiseks või juriidilise kohustuse täitmiseks või te võtate oma nõusoleku tagasi.

 

DPD sotsiaalvõrgustike kontode haldamine

DPD haldab kontosid järgmistes sotsiaalvõrgustikes.

Facebook: https://www.facebook.com/DPDEesti

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/dpd-eesti

Instagram: https://www.instagram.com/dpdeesti

Tegevused: töötleme sotsiaalvõrgustiku kasutajate isikuandmeid, et nendega suhelda.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

Säilitamine

 • Ees- ja perekonnanimi

 • Eraisiku aadress

 • Eraisiku telefoninumber

 • Eraisiku e-posti aadress

 • Sotsiaalvõrgustiku kasutaja andmed (nt pilt, hüüdnimi)

 • Sotsiaalvõrgustiku kasutaja suhtlus (nt kommentaarid)

 • Teie sotsiaalvõrgustikukontoga seotud tehniline teave (nt meeldivaks märgitud ja jagatud sisu ning jälgitud inimesed)

Õigustatud huvid

Nõusolek

Säilitame andmeid seni, kuni see on vajalik eesmärgi saavutamiseks või te võtate oma nõusoleku tagasi.

 

DPD äriklientide isikuandmete töötlemine

Tegevused: töötleme DPD äriklientide esindajate isikuandmeid lepingute sõlmimiseks ja täitmiseks, koostöö tegemiseks ning teenuste osutamise tagamiseks.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

Säilitamine

 • Ees- ja perekonnanimi

 • Ettevõtte aadress

 • Ettevõtte telefoninumber

 • Ettevõtte e-posti aadress

 • Ärikliendi andmed (nt esindusõigus, ametinimetus)

 • Ärikliendi saadetise andmed (nt saadetise number, sisu, väärtus)

 • Klienditeenindusele edastatud teave (nt päring või kaebus)

 • Muu ärikliendiga seotud teave (nt soovitused)

Teie ja meie vahelise lepingu täitmine

Juriidilised kohustused

Õigustatud huvid

Nõusolek

Säilitame andmeid seni, kuni see on vajalik eesmärgi saavutamiseks või juriidilise kohustuse täitmiseks või te võtate oma nõusoleku tagasi.

 

Töötajate värbamine

Tegevused: töötleme tööotsijate isikuandmeid, et hinnata kandidaate, korraldada proovipäevasid ja võtta tööle sobivaid inimesi.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

Säilitamine

 • Ees- ja perekonnanimi

 • Eraisiku aadress

 • Eraisiku telefon

 • Eraisiku e-posti aadress

 • Soovitaja andmed (nt ees- ja perekonnanimi, ettevõtte aadress, ettevõtte telefon, ettevõtte e-posti aadress, ettevõte, ametikoht)

 • CV (sisaldab haridust, töökogemust, oskusi)

 • Kaaskiri

 • Kandidaadi andmed (nt intervjuu märkmed, hindamistulemused)

 • Isikukood

Teie ja meie vahelise töölepingu sõlmimine

Teie ja meie vahelise töölepingu täitmine

Juriidilised kohustused

Õigustatud huvid

Nõusolek

Säilitame andmeid seni, kuni see on vajalik eesmärgi saavutamiseks või juriidilise kohustuse täitmiseks või te võtate oma nõusoleku tagasi.

 

Koostöö riigiasutustega (nt maksuhaldur, toll, politsei)

Tegevused: oleme mõnikord kohustatud edastama isikuandmeid avalik-õiguslikele asutustele (nt maksuamet, toll, politsei, kohtud).

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

Säilitamine

 • Vt teenuste osutamisega seotud andmeid

 • Vt andmeid, mis on seotud kliendikonto loomisega myDPD rakenduses

 • Vt andmeid, mis on seotud pettuste ennetamise, eeskirjade täitmise ning DPD õiguste ja huvide kaitsmisega

 • Avalik-õiguslike asutuste nõutav teave

Juriidilised kohustused

Säilitame andmeid seni, kuni see on vajalik juriidilise kohustuse täitmiseks.

 

Turvalisuse tagamine DPD ruumides (videovalve)

Tegevused: kasutame oma territooriumil, ruumides ja taristu läheduses videovalvet, et tagada turvalisus, ennetada kuritegevust ja lahendada turvaprobleeme.

Isikuandmete kategooriad

Õiguslik alus

Säilitamine

 • Videosalvestised*

* Külastajaid ja töötajaid teavitatakse videovalvest enne valvetsooni sisenemist.

Juriidilised kohustused

Õigustatud huvid

Säilitame andmeid seni, kuni see on vajalik eesmärgi saavutamiseks või juriidilise kohustuse täitmiseks.

Videosalvestised (üks kuu)

 

Kes on teie andmete vastuvõtjad?

Vajaduse korral võime avaldada teie isikuandmeid järgmistele vastuvõtjatele.

Vastuvõtjad: organisatsioonisisesed

 
 • Personaliosakond

 • Operatsioonide osakond

 • Transpordiosakond

 • Sorteerimiskeskus

 • Müügi- ja turundusosakond

 • Klienditeenindusosakond

 • IT-osakond

 • Kvaliteedi- ja kahjukäsitluse osakond

Nendel osakondadel võib minna vaja teie andmeid ülalpool nimetatud eesmärkidel.

 • Muud DPD kontserni äriüksused

 • GeoPost SA (DPD kontsern)

Vajaduse korral võime edastada teie andmeid teistele äriüksustele või DPD kontsernile (nt pakkide saatmiseks välismaale, uurimiste jaoks).

 

Vastuvõtjad: organisatsioonivälised

 

Ärikliendid (nt paki saatja või saaja)

Erakliendid (nt paki saatja või saaja)

Nendel vastuvõtjatel võib minna vaja teie andmeid ülalpool nimetatud eesmärkidel.

 • Meie äriprotsesside jaoks vajalikud teenusepakkujad (nt transporditeenuse pakkujad, makseteenuse pakkujad, kindlustusseltsid, IT-tarkvara pakkujad, värbamisagentuurid)

Vajaduse korral oleme sõlminud meie nimel isikuandmeid töötlevate vastuvõtjatega andmetöötluslepingu.

Raamatupidajad, audiitorid, juristid ja muud nõustajad

Õiguskaitseasutused ja kohtud

Kas me edastame teie andmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvatele vastuvõtjatele?

Vastuvõtjad: väljaspool EMP-d

 
 • Mõne DPD teenuse osutamise tagamiseks võidakse isikuandmeid edastada väljaspool EMP-d asuvatele vastuvõtjatele.

 • Näide: pakk saadetakse EMP-välisesse riiki

Vajaduse korral rakendame piisava andmekaitsetaseme tagamiseks asjakohaseid kaitsemeetmeid või küsime teie nõusolekut enne teie andmete avaldamist.

 

Kui kaua me teie andmeid säilitame?

Andmete säilitamisaeg erineb olenevalt eesmärgist. Üldiselt kustutame sellised isikuandmed, mida ei ole enam vaja eesmärkide täitmiseks, milleks neid esialgu koguti ja töödeldi.

Märkus. Meie säilitamisajad on peamiselt reguleeritud postiseaduse ja muude seadustega.

Millised on teie andmekaitsega seotud õigused?

NB! Selleks et kasutada oma õigusi, võtke ühendust meie andmekaitseametniku või otse meiega:

Andmekaitseametnik:

[email protected]

DPD Eesti AS

Taevavärava 1

EE-75306, Lehmja küla, Rae vald

 

Millised on teie andmekaitsega seotud õigused?

Teie õigused

 

Õigus andmetega tutvuda

Teil on õigus nõuda meilt kinnitust selle kohta, milliseid teid puudutavaid andmeid me töötleme ja kas neid andmeid edastatakse kolmandasse riiki.

Õigus andmeid parandada

Teil on õigus nõuda, et me parandaksime teiega seotud ebaõiged või ebatäielikud andmed.

Õigus andmed kustutada

Teil on õigus nõuda, et me kustutaksime teiega seotud andmed, kui need ei ole enam vajalikud nende töötlemise eesmärgi täitmiseks.

Sama kehtib ka juhul, kui te võtate oma nõusoleku tagasi või esitate töötlemisele vastuväite olukorras, kus meil puudub ülekaalukas õigustatud huvi, või kui andmeid töödeldakse ebaseaduslikult.

Märkus. Te võite seda õigust kasutada ka siis, kui meil on juriidiline kohustus need andmed kustutada või kui andmed on kogutud infoühiskonna teenuste kontekstis.

Õigus piirata andmete töötlemist

Teil on õigus nõuda, et me piiraksime teie andmete töötlemist.

Õigus andmeid üle kanda

Teil on õigus nõuda, et me edastaksime teie andmed teisaldatavas vormingus.

Õigus nõusolek tagasi võtta

Teil on õigus võtta tagasi oma nõusolek, mille andsite oma andmete töötlemiseks, kui töötlemine põhineb teie nõusolekul.

Märkus. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasivõtmist toimunud töötlemise seaduslikkust.

Õigus esitada vastuväiteid

Teil on õigus esitada vastuväiteid teid puudutavate andmete töötlemisele, kui töötlemine toimub õigustatud huvi alusel.

Otseturundus

Teil on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärgil.

Märkus. Teil on õigus esitada sellisele töötlemisele vastuväiteid igal ajal.

Automatiseeritud otsuste tegemine või profiilianalüüs

Me ei tee otsuseid automaatselt ega tee profiilianalüüsi.

Teil on õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele

Kui arvate, et teie andmeid töödeldakse sobimatult, võite esitada kaebuse Andmekaitse Inspektsioonile.

Andmekaitse Inspektsioon

Tatari 39

10134 Tallinn

Märkus. Kui teil on oma isikuandmete töötlemise kohta küsimusi või kaebusi, võtke kohe ühendust meie andmekaitseametnikuga.

Andmekaitseametniku e-posti aadress: [email protected]

 

Küpsiste põhimõtted

DPD Eesti

Viimane uuendus: mai 2023

DPD Eesti (DPD) on postiteenuste pakkuja ja GeoPost SA-sse (DPD kontsern) kuuluv ettevõte.

DPD Eesti AS

Taevavärava 1

EE-75306, Lehmja küla, Rae vald

Mis on küpsised?

Küpsised on väikesed tekstifailid, mis salvestatakse veebisaidi külastamisel kasutaja brauserisse. Kui kasutaja vaatab veebisaiti uuesti, saadab brauser küpsiste sisu veebisaidile, võimaldades seega kasutajat ära tunda.

Kui kaua küpsiseid brauseris talletatakse?

Mõni küpsis kustutatakse kohe pärast brauseriseansi lõppemist (seansiküpsised), teised salvestatakse kasutaja brauserisse kindlaksmääratud ajaks või jäädavalt ja kustuvad ise (ajutised või püsiküpsised).

Kuidas me küpsiseid kasutame?

Kasutame küpsiseid, et jälgida, kuidas te kasutate meie veebisaiti (www.dpd.ee) ja millist teavet te otsite.

Milliseid küpsiseid me kasutame?

 • Vajalikud küpsised: vajalikud veebisaidil liikumiseks ja kasutaja tehtud valikute rakendamiseks.

 • Toimivusküpsised: koguvad teavet selle kohta, kuidas kasutajad veebisaiti kasutavad, näiteks milliseid kirjeid nad kõige sagedamini külastavad ja milliseid veateateid nad veebisaidil saavad. Nende küpsiste eesmärk on parandada veebisaidi toimimist.

 • Funktsionaalsusküpsised: võimaldavad veebisaidil jätta meelde kasutaja valikud (näiteks teksti suurus, muud kohandatud saidifunktsioonid) ja tunnused (näiteks kasutajanimi, keel või kasutaja riik), et pakkuda isikupärastatud kasutuskogemust.

 • Sihtrühma-/reklaami-/käitumispõhised küpsised: võimaldavad näidata kasutajale isikupärastatud reklaame, teha turu-uuringuid ning analüüsida andmeid kasutajate käitumise ja huvide kohta. DPD Eesti võib saadud andmeid edastada reklaami- ja turundusteenuste pakkujatele.

 • Multimeediakeskkonna loomiseks ja tehnilise teabe salvestamiseks vajalikud küpsised: vajalikud video- või helifailide puhul, näiteks pildikvaliteedi, võrguühenduse kiiruse ja puhverdamisparameetrite haldamiseks.

Küpsiste haldamine või keelamine

Saate küpsiseid igal ajal hallata, kasutades veebisaitide küpsiste haldamise vahendit. Selle leiate veebisaidi jalusest, kui klõpsate nupul „Küpsised“.

 

DPD Eesti: Google Analytics

Selleks et oma veebisaiti optimeerida, hallata ja täiustada ning analüüsida trende, on meil vaja statistilisi andmeid veebisaidi kasutamise kohta. Kasutame analüütilisi küpsiseid, et hinnata kasutajate käitumisstatistikat. Kasutame järgmiste teenusepakkujate analüütilisi küpsiseid.

Google Analytics: veebianalüüsitööriist, mida haldab Google LLC, 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, California, USA; https://policies.google.com/privacy?hl=en-US#infocollect. Euroopa Majanduspiirkonnas või Šveitsis asuvate kasutajate andmete vastutav töötleja on Google Ireland Limited, Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Iirimaa.

Milliseid sotsiaalseid pistikprogramme me kasutame?

Paljud suhtlusvõrgustikud pakuvad sotsiaalseid pistikprogramme, mis võimaldavad suhtlusvõrgustiku kasutajatel sisu jagada.

Me kasutame LinkedIni, Facebooki ja Instagrami pistikprogramme.

myDPD veebilehe ja äpi privaatsusteade

myDPD veebilehe ja äpi privaatsusteade

DPD pakub myDPD nime all veebiserverites või mobiiltelefoni terminalides digitaalseid platvorme, mis võimaldavad klientidel jälgida ja hallata oma saadud, saadetud ja tagastatud pakke.

Käesolev andmekaitse teatis annab teile teavet selle kohta, kuidas Geopost SA ja DPD Eesti AS kaitsevad teie isikuandmeid myDPD veebisaidile (www.dpdgroup.com/ee/mydpd) ja myDPD rakendusele (edaspidi ühiselt "myDPD") juurdepääsul ja nende kasutamisel.

Kes vastutab teie isikuandmete töötlemise eest?

Teie isikuandmeid töötlevad ühiselt Geopost SA, asukohaga 26 rue Guynemer - 92130 Issy-Les-Moulineaux (Prantsusmaa), ja selle tütarettevõte DPD Eesti AS, mis on asutatud ja tegutseb Eesti Vabariigi seaduste alusel, ettevõtte registrikood 10092256, aadress: Taevavärava tee 1, EE-75306 Lehmja küla, Rae vald.

Nad on kaasvastutavad töötlejad andmetöötluse "Autenditud kaubasaaja suhtlus" (kaubasaajate puhul, kellel on myDPD-s registreeritud konto) ja andmetöötluse "Paki kättetoimetamine ja autentimata kaubasaaja suhtlus" (kaubasaajate puhul, kellel ei ole myDPD-s registreeritud kontot) protsessides.

Mida tähendab kaasvastutav andmetöötleja?

See tähendab, et GDPR määruse artikli 26 kohaselt määravad Geopost SA ja DPD Eesti AS ühiselt kindlaks töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Miks me kogume teie isikuandmeid?

Isikuandmeid töödeldakse nii tarne- ja kättetoimetamisteenuste lepingute kui ka muude olemasolevate teenuste raames, mis on seotud teie myDPD-konto loomisega.

Andmeid kasutavad Geopost SA ja DPD Eesti AS ja/või mis tahes kolmas isik, kes on seotud teenuste osutamisega, eelkõige järgmistel eesmärkidel:

 • e-kirja, SMS-i või sotsiaalmeedia kaudu saadetiste teavitamise haldamiseks.

 • aidata kasutajatel saada ühendust meie tugimeeskonnaga.

 • koostada tarbijate profiilid vastavalt DPD teenuste kasutamisele, kättetoimetamise sagedusele, kättetoimetamise kogemustele ja klienditeenindusega suhtlemisele.

 • Uudiskirjade ja personaliseeritud kampaaniate saatmine

 • Tagada teie konto turvalisus

Kuidas me kogume teie isikuandmeid?

Me kogume allpool loetletud isikuandmeid järgmistel alusel:

 • Selleks, et täita oma lepingulisi kohustusi seoses meie tarnetegevusega; või

 • võimaldada meil täita õiguslikke kohustusi või

 • Geopost SA ja DPD Eesti ASi õigustatud huvide järgimiseks (tingimusel, et teie huvid ja põhiõigused ei ole nende huvide suhtes ülimuslikud).

Me võime koguda teie isikuandmeid:

 • otse teilt teie myDPD-konto kaudu, kui otsustate anda meile lisateavet, mida peate vajalikuks paki kättetoimetamise teenuse osutamiseks; või

 • Kaudselt meie BtoB-kliendilt, kellelt olete ostu sooritanud ja kes on esitanud meile kõik kättetoimetamiseks vajalikud andmed, või eraisikult, kes saadab paki.

Milliseid isikuandmeid me kogume?

Geopost SA ja DPD Eesti AS teavitavad teid sellest, et kogutud isikuandmed ei ole kättetoimetamisteenuse osutamiseks kohustuslikud. Need võimaldavad meil siiski tagada parima võimaliku teenuse kvaliteedi ja optimeerida teie paki kättetoimetamise tingimusi.

Me kogume:

 • Paki number

 • Eesnimi

 • Perekonnanimi

 • E-posti aadress

 • Tarneaadress

 • Telefoninumber

 • Tarnetõend (POD)

 • Vaba tekstiväljad tarneaadressi täpsemate üksikasjade jaoks (nt uksekood).

 • Hinnangud (kui te olete neid jätnud)

Kui olete registreeritud kasutaja, kogume täiendavaid andmeid:

 • Sisselogimise süsteem

 • Kodune aadress (postiaadress, postiindeks, linn, riik)

 • Aadressiraamat

 • Lemmik pakiautomaat

 • Tarneeelistused

 • Sideeelistused

 • Riik/keel

 • Kaubanduslik nõusolek

 • Seadme andmed

 • Paki ajalugu

Andmed võivad puudutada ka kolmandat isikut ja/või naabrit, kes saadetise vastuvõtja asemel kätte saavad.

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Teie isikuandmeid säilitatakse maksimaalselt kuus (6) kuud aktiivses andmebaasis ja seejärel arhiivis, välja arvatud teie füüsilist aadressi, mida säilitatakse kolm (3) aastat, lahutatuna kõigist muudest isikuandmetest, et aidata meil parandada meie tarnetegevust ja seega pakkuda teile parimat kliendikogemust.

Kui olete myDPD registreeritud kasutaja, siis säilitatakse Teie isikuandmeid maksimaalselt kaks (2) aastat pärast teie viimast ühendust myDPD-ga, välja arvatud teie füüsilist aadressi, mida säilitatakse kolm (3) aastat, lahutatuna kõigist muudest isikuandmetest, et aidata meil parandada meie kohaletoimetamise tulemuslikkust ja seega pakkuda teile parimat kliendikogemust.

Kellega me võime teie isikuandmeid jagada?

Me jagame teie poolt meile esitatud isikuandmeid meie töötajatega, et me saaksime teile oma teenuseid pakkuda:

 • Äripartnerid (saatjad), Geopost SA võrgustikku kuuluvad tütarettevõtted, tarnijad ja alltöövõtjad, eelkõige sõidukijuhid, mis on vajalikud teiega sõlmitud lepingute täitmiseks;

 • Klienditeenindus;

 • Turundus ja teenusetugi.

 • Arveldusplatvorm (sealhulgas paki number)

Kasutuskogemuse parendamine

Kuna DPD soovib parendada teie kasutuskogemust, siis juhul, kui teil on teatud ajavahemiku jooksul teatud arv ebaõnnestunud tarneid, kuvame teile myDPD-kontoga ühendumisel teate, soovitusega seadistada oma tarne-eelistusi.

Kuidas see toimib? Me kasutame andmetöötlejana äripartner Imagino't, kes saab tänu talle edastatud tarnesündmustele arvutada teie ebaõnnestunud tarnete koguarvu, et genereerida sõnumeid. ABTasty kaudu kuvatakse sõnum, kui ühendute oma myDPD-kontoga, et edendada tarne-eelistusi.

Tagi kasutamine Imagino poolt ja ABTasty küpsise hoiustamine põhineb teie nõusolekul. Te saate oma nõusoleku igal ajal tühistada, hallates oma küpsiste seadistusi siin: www.dpdgroup.com/ee/mydpd (vt link küpsiste seadistustele jaluses). Kui te otsustate oma nõusoleku tühistada, lõpetame koheselt teie ebaõnnestunud tarnete arvu kasutamise selles protsessis.

Sõnumi kuvamine tarne-eelistuste edendamiseks põhineb meie õigustatud huvil:

 • parandada meie äristrateegiat ja tarnetulemusi

 • tagada parim võimalik kliendikogemus, ületades kliendi ootusi

 • vähendada tegevuskulusid ja klienditeeninduskulusid

 • edendada keskkonnasõbralikke ümbersuunamisi

Millised on teie õigused seoses teie andmetega?

GDPR artiklite 15-22 kohaselt on teil õigus:

 • pääseda juurde oma isikuandmetele ja saada kaasvastutavalt töötlejalt kinnitust selle kohta, kas teie isikuandmeid töödeldakse;

 • parandada oma isikuandmeid ja nõuda kaasvastutavatelt töötlejatelt põhjendamatu viivituseta teid puudutavate ebatäpsete isikuandmete parandamist;

 • nõuda Teie isikuandmete kustutamist kaasvastutavatelt töötlejatelt põhjendamatu viivituseta;

 • nõuda andmete töötlemise piiramist;

 • nõuda andmete ülekandmist, kui see on tehniliselt võimalik.

Neid õigusi saab kasutada, saates e-kirja aadressil andmekaitse[at]dpd.ee.

Mis tahes probleemi korral, mis on seotud teie isikuandmete töötlemisega, on teil õigus esitada kaebus järgmisele andmekaitseasutusele: Eesti Andmekaitse Inspektsioon, Tatari tn 39, EE-10134 Tallinn.

Kas me edastame teie andmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP) asuvatele vastuvõtjatele?

Me võime edastada teie isikuandmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda või väljapoole Euroopa Liitu ja teeme seda ainult siis, kui on olemas piisavad kaitsemeetmed kooskõlas andmekaitse-eeskirjadega. Me kasutame järgmisi kaitsemeetmeid:

 • Edastamine Euroopa Komisjonile

 • GDPRi artikli 45 kohaselt heakskiidetud piisavad riigid;

 • Kasutame asjakohaseid kaitsemeetmeid, näiteks Euroopa Komisjoni heakskiidetud lepingu tüüptingimusi või siduvaid ettevõtluseeskirju.

Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

Kasutame järgmisi turvameetmeid:

 • andmete krüpteerimine;

 • terviklikkuse kontroll;

 • igapäevased varukoopiad;

 • füüsiline ja riistvaraline turvalisus;

 • füüsilise juurdepääsu kontroll;

 • loogiline juurdepääsukontroll;

 • juurdepääsu jälgitavus;

 • kaitse mitteinimlike riskiallikate eest;

 • sisemine küber- ja andmekaitsepoliitika;

 • regulaarsed haavatavuse skaneerimised ja küberturbe auditid;

 • töötajate teadlikkus ja koolitus;

 • riskijuhtimine;

 • intsidentide ja andmekaitserikkumiste haldamine.

Vestlusrobot (chatbot)

DPD kasutab juturobotit, mis aitab teil jälgida, ümber suunata ja saada üksikasjalikumat teavet oma paki kohta. Pange tähele, et juturobot sisaldab vaba kommentaaride lahtrit, kus teid võidakse suunata andma isiklikke andmeid, et aidata meil leida teavet teie paki kohta. Neid andmeid kasutatakse teie päringu uurimiseks ja need on vajalikud selleks, et me saaksime anda asjakohasemat vastust. Teie poolt esitatud teave on mõeldud klienditeenindajatele neile usaldatud ülesannete raames.

Andmeid, mida kogutakse paki kättetoimetamisega seotud vestluse raames, säilitatakse kuue (6) kuu jooksul, mille järel need automaatselt kustutatakse. Taotluse korral saab andmeid ka eelnevalt kustutada. Kuivõrd sel viisil kogutud andmed on isiklikult tuvastatavad, töödeldakse neid vastavalt GDPR art. 6 meie õigustatud huvi alusel tõhusa klienditeeninduse pakkumiseks.

Vastavalt kohaldatavatele isikuandmete kaitse eeskirjadele on teil õigus tutvuda oma andmetega, neid parandada, esitada vastuväiteid, piirata nende töötlemist, taotleda võimaluse korral nende edastamist ja kustutada oma andmed.

Samuti juhime teie tähelepanu sellele, et on oluline mitte edastada vabade kommentaaride lahtris tundlikke andmeid (vastavalt GDPRi artiklile 9).

myDPDsse sisselogimine

MyDPD teenust saab kasutada ilma registreerimiseta. Mugavusfunktsioonide kasutamiseks on aga vajalik registreerimine. Seda saab teha kas myDPD platvormi kaudu, registreerudes e-posti aadressi ja parooliga või kasutades olemasolevat Facebooki või Google'i kontot. DPD ei edasta sellega seoses Facebookile või Google'ile pakiandmeid ning kasutab neid teenuseid ainult autentimiseks. Pärast autentimist luuakse ühtne DPD konto kõigi meie teenuste jaoks. Ärikliendid peavad oma juurdepääsuandmeid taotlema otse oma müügikontaktisiku kaudu.

Sisselogimine Apple ID-ga

Kui kasutate DPD-sse sisselogimisel oma Apple ID-d, saate registreeruda või sisse logida oma Apple'i kontoga. Seejärel suunatakse teid Apple'i veebisaidile. iOS-rakenduse puhul toimub protsess täielikult operatsioonisüsteemis. Sisselogimiseks vajate e-posti aadressi, mis on seotud Apple'i kontoga. See on vajalik tuvastamise eesmärgil, et luua teile turvaline DPD konto, ja seda hoitakse meie juures. Teie Apple'i profiil ja teie DPD konto on e-posti aadressi kaudu püsivalt seotud. Te saate selle seose igal ajal Apple'i veebisaidil eemaldada.

DPD ei saa kunagi teada teie Apple'i juurdepääsuandmeid. Kuidas Apple privaatsusseadeid käsitleb, saate lugeda Apple'i andmekaitset käsitlevatest teadetest; need on ka kehtivad eeskirjad, mis reguleerivad seda sisselogimise ja DPD-sse registreerimise võimalust.

Facebookiga sisselogimine

Facebook Connect on Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Iirimaa) teenuspakkumine. Selle kasutamine on vabatahtlik. Facebook Connecti kasutamisel edastatakse DPD-le Facebooki profiili andmed ja teie Facebooki profiili avalikud andmed. Me kasutame ja töötleme teie ees- ja perekonnanime, sugu, e-posti aadressi ja Facebooki ID-d, et lihtsustada registreerimist Parcel Navigatori kasutamiseks.

Kui olete juba DPD klient, töödeldakse ainult teie Facebooki ID-d. Teie Facebooki konto on Facebooki ID kaudu seotud DPD kontoga. See võimaldab teil registreeruda myDPD teenusele, kasutades oma Facebooki juurdepääsuandmeid nupu "Logi sisse Facebookiga" kaudu. Lisaks teab Facebook iga kord, kui te sisse logite, et te kasutate DPD teenust. Lingi Facebookiga saab igal ajal Facebookis endas tühistada. Palun lugege ka Facebooki privaatsuspoliitikat.

Sisselogimine Google'iga

Sama kehtib ka Google'i sisselogimise kasutamise kohta. Seda Google'i teenust pakub Google Inc. ("Google"; Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Google'i teenuste registreerimise ja kasutamise suhtes kohaldatakse Google'i privaatsuspoliitikat ja kasutustingimusi, millega saate tutvuda aadressil: Privaatsuspoliitika - Privaatsus ja kasutustingimused - Google

Kaasvastutav töötlemine Geopost SA-ga

Kaasvastutav töötlemine Geopost SA-ga

Mõnikord töötlevad DPD ja GeoPost SA (DPD kontsern) isikuandmeid kaasvastutavate töötlejatena.

GeoPost SA

Guynemer 92130

Issy-Les-Moulineaux

Prantsusmaa

Kaasvastutavate töötlejate leping. Oleme sõlminud kaasvastutavate töötlejate lepingu, millega reguleeritakse teie andmete töötlemist kaasvastutavate töötlejate poolt. Selles on sätestatud konkreetsed eeskirjad teie õiguste kaitsmiseks ja andmetega seotud rikkumiste haldamiseks.

Lisateave Geopost SA andmetöötluse kohta: andmekaitseteatis (https://www.geopost.com/en/data-privacy-policy)

Andmesubjekti õigused. Kui teie õiguse kasutamine on seotud DPD kontserni pakutava süsteemiga, töötleme teie päringut koos DPD kontserniga.

Andmetega seotud rikkumiste haldamine. Kui andmetega seotud rikkumine mõjutab DPD kontserni pakutavat süsteemi, haldame rikkumist koos DPD kontserniga.

Kaasvastutavate töötlejate leping: andmetöötlustegevus (allikas: Geopost SA)

Ühine andmetöötlustegevus

Kokkulepitud eesmärgid

Õiguslik alus

Isikuandmed

Säilitamisaeg

Klienditeeninduse uurimised ja nõuete haldamine

- Klienditeeninduse sisetalituse (back office) suhtlusvahend äriüksuste klienditeeninduste vahel piiriüleste pakkide puhul • Äriüksuste tulemuslikkuse mõõtmine • Üksuse klienditeenindajate tulemuslikkuse jälgimine üksuse klienditeeninduse juhtide poolt

Lepingu täitmine (nõuete haldamiseks) + õigustatud huvi (äriüksuse tulemuslikkuse mõõtmiseks)

Saatja või saaja andmed, kui on ainult tarbija: nimi, aadress (tänav ja maja number, sihtnumber, linn, riik), e-posti aadress, telefoninumber, paki number, pealevõtutaotluse number, juhtumi number, lunatasu summa, kättesaamise kinnitus, vabatekstiväljad näiteks paki sisu jaoks

6 kuud pärast juhtumi lõpetamist andmebaasis ja 6 kuud arhiiviandmebaasis (anonüümseks muutmata). Saaja isikuandmete anonüümseks muutmine aruandluseks

Paki kättetoimetamine ja tuvastamata saaja suhtlus

- Saatmise ja märgistamise protsess - Saadetise jälgimine Geoposti töötajate poolt - Klientide poolt paki staatuse jälgimine spetsiaalsete rakenduste kaudu - Kättetoimetamise vahendite haldamine - Tellimuste haldamine / pealevõtutaotlused - (Toiduaineid sisaldava) paki temperatuuri jälgimine kogu selle elutsükli jooksul ja hoiatuste genereerimine külmaahela katkemise korral - Paki kättetoimetamise hinnangulise päevade arvu arvutamine lähte- ja sihtkoha sihtnumbrite alusel - Kättetoimetamisteenuste hõlbustamine kättetoimetamisjuhistega - Pakkide jälgimine saajate poolt saaja rakenduse kaudu - Teadmiste täiendamine ning suhtlemine saajate ja potentsiaalsete klientidega - Paki tagastamise haldamine - Saajate rahulolu uurimine

Lepingu täitmine + õigustatud huvi + juriidiline kohustus

Saatja või saaja andmed, kui on ainult tarbija: ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, e-posti aadress, aadress (sh kodused GPS-koordinaadid), telefoninumber, paki number, sünniaeg, kodused GPS-koordinaadid, kättesaamise kinnitus, foto välisuksest või turvalisest kohast, lunatasu, kontaktandmed, ID-koodid, ID tuvastamiseks vajalik lisateave, vabatekstiväljad näiteks aadressi täpsustamiseks (uksekood). Olenevalt äriüksusest võib kohalikult salvestada ja hallata muid isikuandmeid

6 kuud aktiivses andmebaasis + arhiiviandmebaasis regulatiivsetel eesmärkidel (märgitud muu töötlemise all)

Postiaadressi (maja number, tänava nimi, linn, sihtnumber, riigi kood, pikkus- ja laiuskraad) säilitatakse 3 aastat, sest vaja on usaldusväärseid andmeid ja arvutada taktikalise planeerimise stsenaariume

Geokontroll (embargo)

- Isikuandmete võrdlemine organisatsioonide avaldatud keelatud isikute nimekirjadega - Sündmuste genereerimine kontrolli tulemuste põhjal - Otsus paki blokeerimise või mitteblokeerimise kohta - Litsentside taotlemine, kui määratud isikud on töötajate seast kinnitatud

Juriidiline kohustus

Saaja andmed, kui on ainult tarbija: nimi, e-posti aadress, aadress, telefoninumber, paki number, võrdluse/kontrolli tulemus. Need isikuandmed puudutavad ka DPD kontserni töötajaid

30 päeva reaalajas muutuvas / tootmise andmebaasis; 30 päeva kuni 2 aastat piiratud andmebaasis (piiratud juurdepääs ainult kohalikule embargode järgimise eest vastutavale töötajale); 2–10 aastat arhiivis (juriidilised nõuded, piiratud juurdepääs ainult geokontrolli haldajale)

Tolliprotsess

- Teatiste haldamine ning maksude ja lõivude tasumine - Maksetõendite koostamine

Juriidiline kohustus

Saatja ja saaja andmed, kui on ainult tarbija: nimi, e-posti aadress, aadress (sh tänav ja maja number, linn, riik, sihtnumber), telefoninumber, SMS, kontaktandmed, paki number, IP-aadress, kaupade väärtusega seotud paki sisu

6 kuud aktiivses andmebaasis ja 5 aastat arhiiviandmebaasis (kui äriüksusele ei kehti muu tähtaeg)

Aruandluse peamised tulemusnäitajad (KPI)

- X kuu/aasta andmete kasutamine müügi/turunduse/põhitegevuse analüüsiks turu hindamiseks - Tulemuste kvaliteedi mõõtmine

Õigustatud huvi

Saatja ja saaja andmed, kui on ainult tarbija: nimi, e-posti aadress, aadress, telefoninumber, paki number

6 kuud (anonüümseks muutmine pärast); postiaadressi (maja number, tänava nimi, linn, sihtnumber, maakood, pikkus- ja laiuskraad) säilitatakse 3 aastat, sest vaja on usaldusväärseid andmeid ja arvutada taktikalise planeerimise stsenaariume

Tuvastatud saaja suhtlus

- Saajatele e-posti, SMSi või sotsiaalmeedia (Predict vms) kaudu saadetavate teadete haldamine - Geoposti ja selle tütarettevõtete pakkumiste ja teenuste täiustamiseks tehtavate prospektiivsete uuringute tegemine - Saajate rahulolu uurimine - Tarbijate profiilide koostamine Geoposti teenuste kasutamise, kättetoimetamise sageduse, kättetoimetamise kogemuste, klienditeenindusega suhtlemise jms alusel (ilma automatiseeritud otsusteta) - Reklaami, uudiskirjade ja personaliseeritud kampaaniate kuvamine - Püsikliendiprogramm

Lepingu täitmine + õigustatud huvi + nõusolek

Saatja ja saaja andmed, kui on ainult tarbija: nimi, e-posti aadress, aadress, telefoninumber, paki number Saatja ja saaja andmed, kui on ainult tarbija: nimi, e-posti aadress, aadress (tänav, maja number, sihtnumber, linn), telefoninumber, paki number, tiitel (hr, pr), ettevõte, vabatekstiväljad, ID-koodid ja passid, HS-kood, sisselogimine, sugu, kättetoimetamise eelistused (eelistatud kättesaamiskoht, turvaline koht jne), suhtluskanalid (e-post, SMS, ühepoolne teade jne). Andmed võivad puudutada ka kolmandat isikut ja/või naabrit, kes paki saaja asemel vastu võtab

2 aastat pärast viimast kontakti. Postiaadressi (maja number, tänava nimi, linn, sihtnumber, riigi kood, pikkus- ja laiuskraad) säilitatakse 3 aastat, sest vaja on usaldusväärseid andmeid ja arvutada taktikalise planeerimise stsenaariume

Ekspordikontroll

Lubada Geopostil ja tema tütarettevõtetel kontrollida kahesuguse kasutusega kaupade ekspordilube

Juriidiline kohustus

Ees- ja perekonnanimi - Postiaadress - Paki sisu (HS-kood ja kirjeldus) - Paki päritoluriik - Paki sihtriik - Telefoninumber

30 päeva reaalajas muutuvas / tootmise andmebaasis - 30 päeva kuni 2 aastat piiratud andmebaasis (piiratud juurdepääs ainult kohalikule embargode järgimise eest vastutavale töötajale) - 2–6 aastat arhiivis (juriidilised nõuded, piiratud juurdepääs ainult ekspordikontrolli haldajale)

Rikkumistest teavitamine / Safecall

- Rikkumisteadete vastuvõtmine ja registreerimine - Teadete uurimine ja jälgimine - Uurimiste lõpetamine - Anonüümsete andmete kohta tegevusandmete (statistika) koostamine

Juriidiline kohustus, õigustatud huvi

E-posti aadress - Rikkumisteate kuupäev ja eesmärk - Telefoninumber - Ees- ja perekonnanimi - Kõik muud andmed, mis on rikkumisteates ja/või uurimises edastatud

Rikkumisteate töötlemiseks vajalikke andmeid säilitatakse töötlemise ajal. Kui rikkumisteade: - ei ole kõlblik, muudetakse andmed anonüümseks 30 päeva jooksul alates teate saamisest; - on vastuvõetav, kuid ei ole põhjendatud või ei anna põhjust distsiplinaar- või õiguslike meetmete võtmiseks, muudetakse andmed anonüümseks 2 kuu jooksul pärast uurimise lõppu; - annab põhjust distsiplinaar- või õiguslike meetmete võtmiseks, säilitatakse andmeid meetmete lõppemiseni ja muudetakse anonüümseks 2 kuu jooksul, välja arvatud juhul, kui juriidilistest kohustustest tuleneb muu säilitamisaeg

Kokkulepitud eesmärgid

Klienditeeninduse uurimised ja nõuete haldamine

- Klienditeeninduse sisetalituse (back office) suhtlusvahend äriüksuste klienditeeninduste vahel piiriüleste pakkide puhul • Äriüksuste tulemuslikkuse mõõtmine • Üksuse klienditeenindajate tulemuslikkuse jälgimine üksuse klienditeeninduse juhtide poolt

Paki kättetoimetamine ja tuvastamata saaja suhtlus

- Saatmise ja märgistamise protsess - Saadetise jälgimine Geoposti töötajate poolt - Klientide poolt paki staatuse jälgimine spetsiaalsete rakenduste kaudu - Kättetoimetamise vahendite haldamine - Tellimuste haldamine / pealevõtutaotlused - (Toiduaineid sisaldava) paki temperatuuri jälgimine kogu selle elutsükli jooksul ja hoiatuste genereerimine külmaahela katkemise korral - Paki kättetoimetamise hinnangulise päevade arvu arvutamine lähte- ja sihtkoha sihtnumbrite alusel - Kättetoimetamisteenuste hõlbustamine kättetoimetamisjuhistega - Pakkide jälgimine saajate poolt saaja rakenduse kaudu - Teadmiste täiendamine ning suhtlemine saajate ja potentsiaalsete klientidega - Paki tagastamise haldamine - Saajate rahulolu uurimine

Geokontroll (embargo)

- Isikuandmete võrdlemine organisatsioonide avaldatud keelatud isikute nimekirjadega - Sündmuste genereerimine kontrolli tulemuste põhjal - Otsus paki blokeerimise või mitteblokeerimise kohta - Litsentside taotlemine, kui määratud isikud on töötajate seast kinnitatud

Tolliprotsess

- Teatiste haldamine ning maksude ja lõivude tasumine - Maksetõendite koostamine

Aruandluse peamised tulemusnäitajad (KPI)

- X kuu/aasta andmete kasutamine müügi/turunduse/põhitegevuse analüüsiks turu hindamiseks - Tulemuste kvaliteedi mõõtmine

Tuvastatud saaja suhtlus

- Saajatele e-posti, SMSi või sotsiaalmeedia (Predict vms) kaudu saadetavate teadete haldamine - Geoposti ja selle tütarettevõtete pakkumiste ja teenuste täiustamiseks tehtavate prospektiivsete uuringute tegemine - Saajate rahulolu uurimine - Tarbijate profiilide koostamine Geoposti teenuste kasutamise, kättetoimetamise sageduse, kättetoimetamise kogemuste, klienditeenindusega suhtlemise jms alusel (ilma automatiseeritud otsusteta) - Reklaami, uudiskirjade ja personaliseeritud kampaaniate kuvamine - Püsikliendiprogramm

Ekspordikontroll

Lubada Geopostil ja tema tütarettevõtetel kontrollida kahesuguse kasutusega kaupade ekspordilube

Rikkumistest teavitamine / Safecall

- Rikkumisteadete vastuvõtmine ja registreerimine - Teadete uurimine ja jälgimine - Uurimiste lõpetamine - Anonüümsete andmete kohta tegevusandmete (statistika) koostamine

Õiguslik alus

Klienditeeninduse uurimised ja nõuete haldamine

Lepingu täitmine (nõuete haldamiseks) + õigustatud huvi (äriüksuse tulemuslikkuse mõõtmiseks)

Paki kättetoimetamine ja tuvastamata saaja suhtlus

Lepingu täitmine + õigustatud huvi + juriidiline kohustus

Geokontroll (embargo)

Juriidiline kohustus

Tolliprotsess

Juriidiline kohustus

Aruandluse peamised tulemusnäitajad (KPI)

Õigustatud huvi

Tuvastatud saaja suhtlus

Lepingu täitmine + õigustatud huvi + nõusolek

Ekspordikontroll

Juriidiline kohustus

Rikkumistest teavitamine / Safecall

Juriidiline kohustus, õigustatud huvi

Isikuandmed

Klienditeeninduse uurimised ja nõuete haldamine

Saatja või saaja andmed, kui on ainult tarbija: nimi, aadress (tänav ja maja number, sihtnumber, linn, riik), e-posti aadress, telefoninumber, paki number, pealevõtutaotluse number, juhtumi number, lunatasu summa, kättesaamise kinnitus, vabatekstiväljad näiteks paki sisu jaoks

Paki kättetoimetamine ja tuvastamata saaja suhtlus

Saatja või saaja andmed, kui on ainult tarbija: ees- ja perekonnanimi, kasutajanimi, e-posti aadress, aadress (sh kodused GPS-koordinaadid), telefoninumber, paki number, sünniaeg, kodused GPS-koordinaadid, kättesaamise kinnitus, foto välisuksest või turvalisest kohast, lunatasu, kontaktandmed, ID-koodid, ID tuvastamiseks vajalik lisateave, vabatekstiväljad näiteks aadressi täpsustamiseks (uksekood). Olenevalt äriüksusest võib kohalikult salvestada ja hallata muid isikuandmeid

Geokontroll (embargo)

Saaja andmed, kui on ainult tarbija: nimi, e-posti aadress, aadress, telefoninumber, paki number, võrdluse/kontrolli tulemus. Need isikuandmed puudutavad ka DPD kontserni töötajaid

Tolliprotsess

Saatja ja saaja andmed, kui on ainult tarbija: nimi, e-posti aadress, aadress (sh tänav ja maja number, linn, riik, sihtnumber), telefoninumber, SMS, kontaktandmed, paki number, IP-aadress, kaupade väärtusega seotud paki sisu

Aruandluse peamised tulemusnäitajad (KPI)

Saatja ja saaja andmed, kui on ainult tarbija: nimi, e-posti aadress, aadress, telefoninumber, paki number

Tuvastatud saaja suhtlus

Saatja ja saaja andmed, kui on ainult tarbija: nimi, e-posti aadress, aadress, telefoninumber, paki number Saatja ja saaja andmed, kui on ainult tarbija: nimi, e-posti aadress, aadress (tänav, maja number, sihtnumber, linn), telefoninumber, paki number, tiitel (hr, pr), ettevõte, vabatekstiväljad, ID-koodid ja passid, HS-kood, sisselogimine, sugu, kättetoimetamise eelistused (eelistatud kättesaamiskoht, turvaline koht jne), suhtluskanalid (e-post, SMS, ühepoolne teade jne). Andmed võivad puudutada ka kolmandat isikut ja/või naabrit, kes paki saaja asemel vastu võtab

Ekspordikontroll

Ees- ja perekonnanimi - Postiaadress - Paki sisu (HS-kood ja kirjeldus) - Paki päritoluriik - Paki sihtriik - Telefoninumber

Rikkumistest teavitamine / Safecall

E-posti aadress - Rikkumisteate kuupäev ja eesmärk - Telefoninumber - Ees- ja perekonnanimi - Kõik muud andmed, mis on rikkumisteates ja/või uurimises edastatud

Säilitamisaeg

Klienditeeninduse uurimised ja nõuete haldamine

6 kuud pärast juhtumi lõpetamist andmebaasis ja 6 kuud arhiiviandmebaasis (anonüümseks muutmata). Saaja isikuandmete anonüümseks muutmine aruandluseks

Paki kättetoimetamine ja tuvastamata saaja suhtlus

6 kuud aktiivses andmebaasis + arhiiviandmebaasis regulatiivsetel eesmärkidel (märgitud muu töötlemise all)

Postiaadressi (maja number, tänava nimi, linn, sihtnumber, riigi kood, pikkus- ja laiuskraad) säilitatakse 3 aastat, sest vaja on usaldusväärseid andmeid ja arvutada taktikalise planeerimise stsenaariume

Geokontroll (embargo)

30 päeva reaalajas muutuvas / tootmise andmebaasis; 30 päeva kuni 2 aastat piiratud andmebaasis (piiratud juurdepääs ainult kohalikule embargode järgimise eest vastutavale töötajale); 2–10 aastat arhiivis (juriidilised nõuded, piiratud juurdepääs ainult geokontrolli haldajale)

Tolliprotsess

6 kuud aktiivses andmebaasis ja 5 aastat arhiiviandmebaasis (kui äriüksusele ei kehti muu tähtaeg)

Aruandluse peamised tulemusnäitajad (KPI)

6 kuud (anonüümseks muutmine pärast); postiaadressi (maja number, tänava nimi, linn, sihtnumber, maakood, pikkus- ja laiuskraad) säilitatakse 3 aastat, sest vaja on usaldusväärseid andmeid ja arvutada taktikalise planeerimise stsenaariume

Tuvastatud saaja suhtlus

2 aastat pärast viimast kontakti. Postiaadressi (maja number, tänava nimi, linn, sihtnumber, riigi kood, pikkus- ja laiuskraad) säilitatakse 3 aastat, sest vaja on usaldusväärseid andmeid ja arvutada taktikalise planeerimise stsenaariume

Ekspordikontroll

30 päeva reaalajas muutuvas / tootmise andmebaasis - 30 päeva kuni 2 aastat piiratud andmebaasis (piiratud juurdepääs ainult kohalikule embargode järgimise eest vastutavale töötajale) - 2–6 aastat arhiivis (juriidilised nõuded, piiratud juurdepääs ainult ekspordikontrolli haldajale)

Rikkumistest teavitamine / Safecall

Rikkumisteate töötlemiseks vajalikke andmeid säilitatakse töötlemise ajal. Kui rikkumisteade: - ei ole kõlblik, muudetakse andmed anonüümseks 30 päeva jooksul alates teate saamisest; - on vastuvõetav, kuid ei ole põhjendatud või ei anna põhjust distsiplinaar- või õiguslike meetmete võtmiseks, muudetakse andmed anonüümseks 2 kuu jooksul pärast uurimise lõppu; - annab põhjust distsiplinaar- või õiguslike meetmete võtmiseks, säilitatakse andmeid meetmete lõppemiseni ja muudetakse anonüümseks 2 kuu jooksul, välja arvatud juhul, kui juriidilistest kohustustest tuleneb muu säilitamisaeg

Pane tähele, et erinevate teenuste puhul kehtivad veel eritingimused, mille kohta leiab täpsemat teavet lehekülje lõpus olevast "General Terms and Conditions for CLASSIC EUROPE & CLASSIC SHOP" failist.

Allalaadimiseks: