20. lutego 2023 | Zrównoważony rozwój (CSR)

Deklaracja zerowej emisji netto CO2

Deklaracja zerowej emisji netto CO2 GeoPost/DPDgroup zatwierdzona przez inicjatywę Science Based Targets.

 

GeoPost/DPDgroup to pierwsza globalna firma kurierska, której krótko- i długoterminowe cele redukcji emisji CO2 zostały zatwierdzone przez inicjatywę Science Based Targets (SBTi). Przyjęcie deklaracji potwierdza dążenia GeoPost do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2040 r.   

 

Zgodnie z przyjętymi założeniami GeoPost/DPDgroup podejmie zdecydowane działania w celu osiągnięcia zerowej emisji netto do 2040 r. i zobowiązuje się do zmniejszenia zakresu 1, 2 i 3 emisji gazów cieplarnianych (GHG) o 43% do 2030 r. i 90% do 2040 r. w porównaniu z poziomem bazowym z roku 2020. Tym samym GeoPost osiągnie o 10 lat wcześniej cele wyznaczone przez Porozumienie Paryskie.

 

- Zatwierdzenie planu osiągnięcia zerowej emisji netto GeoPost/ DPDgroup jest wyrazem uznania dla wysiłków, które podejmujemy na drodze do zrównoważonej przyszłości. Jesteśmy dumni z tego, że budujemy firmę kurierską o zerowej emisji netto, troszcząc się o dobro naszej planety, społeczności i klientów – komentuje Yves Delmas, CEO GeoPost/DPDgroup.

 

Ścieżka przyspieszonej dekarbonizacji GeoPost/DPDgroup 

Aby osiągnąć cel zerowej emisji netto do 2040 roku, firma skoncentruje się na:

  •  elektryfikacji floty doręczeń pierwszej i ostatniej mili dzięki zwiększeniu udziału alternatywnych rozwiązań transportowych (e-flota, rowery cargo i doręczenia piesze do 85% w 2030 roku i 100% w 2035 roku),
  •  dywersyfikacji floty LNH pod kątem alternatywnych technologii napędowych (ciężarówki napędzane biogazem, biopaliwem, elektryczne i wodorowe), a także przesunięciu większej liczby przesyłek do transportu kolejowego,
  • przejściu na energię odnawialną w zasilaniu oddziałów i biur oraz większej wydajności energetycznej obiektów (70% wykorzystywanej energii ma w 2030 r. pochodzić ze źródeł odnawialnych; 100% w 2035 roku),
  •  elektryfikacji floty pojazdów firmowych.

 

***

 

O inicjatywie Science Based Target (SBTi)

Inicjatywa Science Based Targets (SBTi) to globalna instytucja umożliwiająca firmom wyznaczanie ambitnych celów redukcji emisji CO2 zgodnie z najnowszymi badaniami naukowymi o zmianach klimatycznych. Koncentruje się na wspieraniu przedsiębiorstw na całym świecie, aby mogły zmniejszyć o połowę emisję dwutlenku węgla przed 2030 r. i osiągnąć zerową emisję netto przed 2050 r. Inicjatywa jest wynikiem współpracy między Carbon Disclosure Project (CDP), ONZ Global Compact, World Resources Institute (WRI), World Wildlife Fund for Nature (WWF) i koalicją We Mean Business. SBTi definiuje i promuje najlepsze praktyki w ustalaniu celów opartych na nauce, oferuje zasoby i wskazówki w celu zmniejszenia barier w ich wdrażaniu oraz niezależnie ocenia i zatwierdza cele firm.

 

(Źródło: inicjatywa Science Based Target)

 

Zero emisji CO2 netto według SBTi

Przedsiębiorstwa ustalają jeden lub więcej celów, aby osiągnąć stan zerowych emisji netto, co obejmuje:

  • zmniejszenie zakresu emisji 1, 2 i 3 do zera lub do stałego poziomu rezydualnego z osiągnięciem zerowych emisji netto na poziomie globalnym lub sektorowym, aby sprostać celowi maksymalnego dopuszczalnego globalnego ocieplenia o 1,5°C,
  • zneutralizowanie pozostałych emisji w docelowym terminie, a także późniejszych emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.

 

(Źródło: Standard SBTi Net Zero).

 

Zakres emisji 1, 2, 3

Emisje z zakresu 1  to emisje bezpośrednie z zasobów należących do firmy i przez nią kontrolowanych.

 

Emisje z zakresu 2 to emisje pośrednie z wytwarzania zakupionej energii.