Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

  • realizacji obowiązków DPD jako przewoźnika i operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe, z uwzględnieniem obowiązków DPD jako instytucji obowiązanej wynikających z przepisów prawa dotyczących przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w związku z koniecznością stosowania wobec Klientów środków bezpieczeństwa finansowego, w tym:
  1. dokonywania identyfikacji beneficjenta rzeczywistego Klienta oraz podejmowania uzasadnionych czynności w celu weryfikacji jego tożsamości oraz ustalenia struktury własności i kontroli - w przypadku Klienta będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
  2. dokonywania identyfikacji wśród obecnych i potencjalnych Klientów osób na eksponowanych stanowiskach politycznych, członków rodzin oraz osób znanych jako bliscy współpracownicy takich osób (dalej: „PEP” – ang. politically exposed person).
  3. realizacji obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, czy z prowadzenia postępowań przez uprawnione organy. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na DPD wynikającego ze stosownych przepisów takich jak prawo pocztowe, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, przepisy podatkowe i dotyczące rachunkowości - art. 6. ust. 1 lit c (RODO),
  • obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową z kontrahentem – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń - art. 6. ust. 1 lit f RODO,
  • zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia oraz ochrony informacji, w tym stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa – podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez DPD związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia oraz tajemnicy informacji - art. 6. ust. 1 lit f RODO.