Klauzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna RODO
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DPD Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (DPD) z siedzibą w Warszawie przy ul. Mineralnej 5, 02-274 Warszawa.
 2. DPD wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail [email protected], w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 3. Pani/Pana dane osobowe zebrane przez DPD w związku ze zgłoszeniem reklamacji i dalszym postępowaniem reklamacyjnym będą przetwarzane:
  1. w celu prowadzenia postępowania reklamacyjnego dotyczącego usługi świadczonej przez DPD - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes DPD (art. 6 ust. 1 lit f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
  2. w celach statystycznych i analitycznych służących do poprawy świadczenia usług i monitorowania efektywności postępowań reklamacyjnych - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes DPD (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
  3. w celu ewentualnego ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes DPD (art. 6 ust. 1 lit f RODO).
 4. Wniesienie reklamacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poprzez Formularz Zgłoszenia Reklamacji znajdujący się na stronie www.zgloszenia.dpd.com.pl, ze wskazaniem przez wnoszącego reklamację jego adresu poczty elektronicznej oznacza zgodę na doręczanie korespondencji (w tym wezwań, powiadomień oraz odpowiedzi na reklamację lub informacji o wyniku rozpatrzenia odwołania reklamacji) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej wskazany przez wnoszącego reklamację.
 5. Pani/Pana dane osobowe, które będą przetwarzane w celach wymienionych w pkt 3 powyżej, to dane osobowe zamieszczone w Formularzu Zgłoszenia Reklamacji i Protokole Szkody - w tym przede wszystkim imię i nazwisko, adres e-mail, numer rachunku bankowego - oraz w dokumentach wymaganych do przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego zgodnie z regulaminami świadczenia usług przez DPD oraz przepisami prawa regulującymi składanie i rozpatrywanie reklamacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom w zakresie koniecznym do: (i) prawidłowego rozpatrzenia reklamacji oraz udzielenia odpowiedzi na reklamację, oraz (ii) prowadzenia postępowań sądowych lub ugodowych w przypadku odmowy uznania reklamacji lub niewypłacenia odszkodowania i wniesienia przez osobę uprawnioną roszczenia dotyczącego niewłaściwego wykonania umowy przez DPD. Podmioty, którym DPD może przekazywać Pani/Pana dane osobowe w wyżej wskazanych celach to, przykładowo, podmioty prowadzące w imieniu DPD usługi będące przedmiotem reklamacji, podmioty prowadzące w imieniu DPD obsługę zgłoszeń reklamacyjnych (centrum kontaktu), dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy ubezpieczeniowe, kancelarie prawne oraz sądy powszechne i organy prowadzące ugody w zakresie reklamacji (np. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej).
 7. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez okres: (i) rozpatrywania reklamacji, w tym rozpatrywania odwołania od odmowy uwzględnienia reklamacji oraz okres niezbędny do wypłaty odszkodowania w przypadku uznania reklamacji, (ii) przedawnienia roszczeń związanych z nieprawidłowym wykonaniem usługi przez DPD, której dotyczyło postępowanie reklamacyjne, oraz (iii) postępowań sądowych, ugodowych, oraz postępowań prowadzonych przez właściwe organy publiczne w związku powyższym.
 8. W zakresie, w którym Pani/Pana dane przetwarzane są w oparciu o zgodę, dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania, jednak nie dłużej niż przez okresy wskazane w pkt 7 powyżej.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 10. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w celu określonym w pkt 3 powyżej (w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu DPD), z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją. Dla celów dowodowych DPD prosi o zgłaszanie sprzeciwu drogą pisemną lub elektroniczną.
 12. Podanie danych osobowych jest wymagane przez DPD w celu przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji, z wyjątkiem danych osobowych, oznaczonych jako fakultatywne, których podanie jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez DPD jest brak możliwości przyjęcia i rozpatrzenia złożonej reklamacji