DPD preberá zodpovednosť voči svojim zákazníkom a príjemcom, ako aj voči svojim zamestnancom a komunite, v ktorej pôsobíme. Naša skupinová stratégia trvalej udržateľnosti DrivingChangeTM je zameraná na oblasti, ktoré úzko súvisia s našimi hlavnými činnosťami.

DrivingChange - Naša stratégia korporátnej spoločenskej zodpovednosti

DrivingChangeTM sa zameriava na štyri priority, o ktorých sa domnievame, že v nich bude mať naša snaha najväčší vplyv v rámci nášho podnikania aj mimo neho: zníženie a neutralizácia našej uhlíkovej stopy; poskytovanie inteligentnejších a efektívnejších riešení mestského doručovania; podpora inovácií zvnútra spoločnosti; a budovanie zmysluplných spojení v komunitách, s ktorými spolupracujeme.

V centre týchto štyroch priorít sú naši zamestnanci a naša snaha byť zodpovedným zamestnávateľom, ktorý sa stará o svojich ľudí. Vytváranie starostlivého, rešpektujúceho a etického pracovného prostredia pre všetkých zamestnancov a partnerov je súčasťou nášho podnikania a cieľom, ku ktorému všetci prispievame v našich každodenných aktivitách.

Program DrivingChangeTM

Uhlíkovo neutrálna preprava

Uhlíkovo neutrálna preprava balíkov bez dodatočných nákladov pre odosielateľov a príjemcov je pre nás zásadná. Dôsledne monitorujeme skleníkové plyny, ktoré vytvárame a neustále pracujeme na znižovaní našej uhlíkovej stopy. Akékoľvek nevyhnutné emisie z dopravy sú kompenzované investíciami do projektov obnoviteľných energií a čistej energie.

Uhlíkovo neutrálna preprava

Uhlíkovo neutrálna preprava balíkov bez dodatočných nákladov pre odosielateľov a príjemcov je pre nás zásadná. Dôsledne monitorujeme skleníkové plyny, ktoré vytvárame a neustále pracujeme na znižovaní našej uhlíkovej stopy. Akékoľvek nevyhnutné emisie z dopravy sú kompenzované investíciami do projektov obnoviteľných energií a čistej energie.

Spoločenská zodpovednosť

Ako doručovacia spoločnosť máme veľa príležitostí na vytváranie kontaktov a dlhodobých vzťahov. Našou ambíciou je pozitívny príspevok pre komunity, ku ktorým máme najbližšie. Máme širokú škálu tém a oblastí, do ktorých sú zapojení naši zamestnanci: solidárna doprava, deti a mládež s postihnutím, starší ľudia, zdravie, vzdelávanie, chudoba a životné prostredie. Každá obchodná jednotka vyvinula zmysluplnú iniciatívu súvisiacu s jej vlastným ekosystémom.

Spoločenská zodpovednosť

Ako doručovacia spoločnosť máme veľa príležitostí na vytváranie kontaktov a dlhodobých vzťahov. Našou ambíciou je pozitívny príspevok pre komunity, ku ktorým máme najbližšie. Máme širokú škálu tém a oblastí, do ktorých sú zapojení naši zamestnanci: solidárna doprava, deti a mládež s postihnutím, starší ľudia, zdravie, vzdelávanie, chudoba a životné prostredie. Každá obchodná jednotka vyvinula zmysluplnú iniciatívu súvisiacu s jej vlastným ekosystémom.

Inteligentná mestská logistika

Vysoká úroveň hustoty premávky a znečistenia vo vnútorných mestách si vyžaduje nové riešenia v oblasti spracovania zásielok. Vyvíjame udržateľné koncepcie mestskej logistiky, aby sme v budúcnosti zabezpečili aj dodávky do mestských častí.

Inteligentná mestská logistika

Vysoká úroveň hustoty premávky a znečistenia vo vnútorných mestách si vyžaduje nové riešenia v oblasti spracovania zásielok. Vyvíjame udržateľné koncepcie mestskej logistiky, aby sme v budúcnosti zabezpečili aj dodávky do mestských častí.

Inovatívne podnikateľské činnosti

Ako spoločnosť propagujeme kultúru start-upov, v ktorej majú zamestnanci možnosť uplatniť svoje vlastné inovatívne nápady. To nám umožňuje pravidelne vytvárať nové riešenia pre prepravcov a príjemcov, čím si zabezpečujeme našu pozíciu digitálnych lídrov v odvetví prepravy balíkov.

Inovatívne podnikateľské činnosti

Ako spoločnosť propagujeme kultúru start-upov, v ktorej majú zamestnanci možnosť uplatniť svoje vlastné inovatívne nápady. To nám umožňuje pravidelne vytvárať nové riešenia pre prepravcov a príjemcov, čím si zabezpečujeme našu pozíciu digitálnych lídrov v odvetví prepravy balíkov.

Elektrické dodávky

DPD SK je prvou kuriérskou spoločnosťou na Slovensku, ktorá nasadila elektrické dodávky špeciálne vyrobené pre mestské doručovanie.

DPD SK začala ako prvá kuriérska spoločnosť na Slovensku využívať elektrické dodávky Voltia eNV200 Maxi s nulovými emisiami CO2, a tým sa stala prvou spoločnosťou na Slovensku, ktorá nasadila vozidlá špeciálne vyrobené pre mestské doručovanie.

Voltia eNV200 Maxi plne elektrické vozidlo postavené na platforme Nissan eNV200. Do úložného priestoru sa zmestí 8m³ nákladu do 600 kg. Dojazd vozidla je do 140 km na jedno nabitie.

Prvé dodávky začali premávať v rámci Bratislavy, hlavného mesta Slovenska, v roku 2017 a dnes ich je na území Slovenska 26. Na čo sme obzvlášť hrdí, DPD SK začalo spoluprácu, ktorá sa postupne rozširuje v rámci CEE regiónu a aj do ďalších krajín DPDgroup. V krátkom čase by malo premávať 100 dodávok Voltia vo Francúzsku.

Inteligentné riešenia pre mestá

Inteligentné riešenia pre mestá

Inteligentné doručovanie
Náš záväzok k inteligentnému mestskému doručovaniu je poskytnúť ľuďom väčší výber a zároveň pomôcť pri riešení dopravných zápch a znižovaní množstva miestnych emisií. Naša činnosť v tejto oblasti má významné prínosy: menej emisií pevných častíc v našich mestách, menšiu premávku na cestách a skrátenie času,
ktorým musia zákazníci plytvať čakaním na svoje balíky.

Elektrické dodávky
Vo viacerých mestách na Slovensku doručujeme s elektrickými dodávkami. Znižujeme tým množstvo emisií vylúčených v našich mestách.

Digitálne služby
Digitálne inovácie nám umožňujú znížiť počet neúspešných pokusov o doručenie, čím sa vyhneme zbytočným cestám a počtom zastavení.

Uhlíkovo neutrálni a inovatívni

Šetríme životné prostredie a vyvíjame nové riešenia pre prepravu balíkov. Okrem toho každý rok kompenzujeme viac ako 912 000 ton CO2, čím zabezpečujeme uhlíkovo neutrálnu prepravu balíkov.

Bližšie ku komunitám

Ako doručovacia spoločnosť máme veľa príležitostí na vytváranie kontaktov a dlhodobých vzťahov. Našou ambíciou je pozitívny príspevok pre komunity,
ku ktorým máme najbližšie. Máme širokú škálu tém a oblastí, do ktorých sú zapojení naši zamestnanci: solidárna doprava, deti a mládež
s postihnutím, starší ľudia, zdravie, vzdelávanie, chudoba a životné prostredie. Každá obchodná jednotka vyvinula zmysluplnú
iniciatívu súvisiacu s jej vlastným ekosystémom.

csr

Sme partnerom ocenenia Via Bona, ktoré udeľuje už od roku 1998 nadácia Pontis výnimočným projektom a zodpovedným firmám.

Kuriérska spoločnosť DPD nadviazala spoluprácu so Žilinskou univerzitou v Žiline, v rámci ktorej sa zapájame do vzdelávacieho procesu študentov Katedry spojov, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, či už výberovými prednáškami pre študentov tejto katedry, exkurziami pre študentov vo svojich priestoroch, ale aj odbornou spoluprácou na diplomových prácach a tvorbe a inovácií študijných plánov.

Myslíme si, že približovanie akademickej obce s praxou v tejto oblasti je veľmi prospešné, preto sme sa rozhodli spolupracovať so Žilinskou univerzitou a poskytnúť tak študentom, ktorí sa môžu neskôr stať aj našimi zamestnancami, priestor pre získanie praktických vedomostí a možnosť zorientovať sa v spôsobe fungovania medzinárodnej kuriérskej spoločnosti.

Prvá prednáška DPD na žilinskej univerzite s názvom Predict – inovácia v doručovaní zásielok na súkromné adresy sa uskutočnila koncom októbra 2015 a bola zaradená medzi prednášky v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Peter Pavuk, generálny riaditeľ DPD, v nej priblížil študentom priebeh implementácie služby Predict v prostredí kuriérskej spoločnosti a jej prínos pre príjemcov zásielok doručovaných cez DPD.

„Spolupráca našej univerzity s kuriérskou spoločnosťou DPD je prínosom pre zvyšovanie kvality vzdelávania a výchovu dobre pripravených a žiadaných absolventov. Prepojenie s praxou je zabezpečované rôznymi formami, ako sú exkurzie, konzultácie a predovšetkým výberové prednášky vrcholových manažérov, o ktoré je zo strany študentov vždy veľký záujem. Obojsmerný transfer poznatkov je výhodný pre študentov aj zamestnávateľov“, povedala doc. Ing. Iveta Kremeňová, PhD., vedúca Katedry spojov, Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinskej univerzity v Žiline.

CSR

Hodina deťom je celoročná finančná zbierka, organizovaná Nadáciou pre deti Slovenska. Je zameraná na podporu detí a mládeže, na ich rozvoj, vzdelanie a na projekty, ktoré skvalitňujú úroveň ich životov. Hodina deťom od svojho vzniku vyzbierala takmer 4,5 milióna Eur, ktoré boli venované na podporu približne 1 500 projektov. Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších neziskových mimovládnych organizácií, fungujúca od roku 1995. DPD ako partner podporuje túto organizáciu už viac ako rok v jej cieli - byť akýmsi mostom medzi tými, čo chcú pomôcť a medzi tými, ktorí pomoc potrebujú.

Pozrite si video Hodina deťom.

Support DPD Gurtmaßrechner

Dobrý Anjel je nezisková organizácia, ktorá už siedmy rok pomáha rodinám, kde jeden z členov trpí vážnou chorobou a kde táto choroba spôsobila rodine finančné ťažkosti. Prostredníctvom organizácie prispieva desaťtisíc darcov mesačne finančnými čiastkami a výsledná suma je rozdelená rodinám, ktoré potrebujú pomoc. DPD už dlhšiu dobu spolupracuje s Dobrým Anjelom a podporuje túto organizáciu v napĺňaní jej cieľov.

Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy

Súčasťou projektu DrivingChangeTM  je aj podpora Výcvikovej školy pre vodiacich psov v Bratislave. V rámci spolupráce, DPD podporuje šteniatka z chovnej stanice Výcvikovej školy už od roku 2007.

Výcviková škola pre vodiacich psov funguje ako jedno z oddelení Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Jej hlavným cieľom  je pomoc slabozrakým a nevidiacim ľuďom v začlenení sa do spoločnosti prostredníctvom špeciálne vycvičeného vodiaceho psa. Pohyb za pomoci vodiaceho psa je lepší a najmä efektívnejší ako používanie bielej palice, nehovoriac o tom, že vodiaci pes dodáva zrakovo postihnutým pocit istoty a sebadôveru.

DPD každý rok podporuje psíka, ktorý potom nosí na svojom postroji červeno-čierne logo našej firmy. Dlhodobo spolupracujeme s Výcvikovou školou pre vodiacich psov a aj vďaka tejto podpore je škola schopná financovať chov, výchovu a výcvik vodiacich psov a  pomáhať ľuďom so zrakovým postihnutím. Výcvik vodiacich psov je nákladný a náročný proces a úloha vodiaceho psa je v živote nevidiaceho človeka zastupiteľná len ťažko. Aj vďaka DPD majú ľudia so zrakovým postihnutím zjednodušený každodenný život.

Tento rok sme sa v rámci nášho interného projektu „Vidíme to rovnako“ rozhodli okrem finančnej podpory prispieť aj svojou prácou a pomôcť s prípravou budúceho vodiaceho psa v procese jeho socializácie, výchovy a tréningu. Za DPD sa na túto úlohu podujala zamestnankyňa, ktorá bude v najbližšom roku pod vedením a odborným dohľadom zamestnancov Výcvikovej školy vychovávať psíka a pripravovať ho na jeho úlohy vodiaceho psa. Ako sa darí budúcemu vodiacemu psovi vás budeme pravidelne informovať na Facebooku, Instagrame a našej webovej stránke.

Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy

Súčasťou projektu DrivingChangeTM  je aj podpora Výcvikovej školy pre vodiacich psov v Bratislave. V rámci spolupráce, DPD podporuje šteniatka z chovnej stanice Výcvikovej školy už od roku 2007.

Výcviková škola pre vodiacich psov funguje ako jedno z oddelení Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Jej hlavným cieľom  je pomoc slabozrakým a nevidiacim ľuďom v začlenení sa do spoločnosti prostredníctvom špeciálne vycvičeného vodiaceho psa. Pohyb za pomoci vodiaceho psa je lepší a najmä efektívnejší ako používanie bielej palice, nehovoriac o tom, že vodiaci pes dodáva zrakovo postihnutým pocit istoty a sebadôveru.

DPD každý rok podporuje psíka, ktorý potom nosí na svojom postroji červeno-čierne logo našej firmy. Dlhodobo spolupracujeme s Výcvikovou školou pre vodiacich psov a aj vďaka tejto podpore je škola schopná financovať chov, výchovu a výcvik vodiacich psov a  pomáhať ľuďom so zrakovým postihnutím. Výcvik vodiacich psov je nákladný a náročný proces a úloha vodiaceho psa je v živote nevidiaceho človeka zastupiteľná len ťažko. Aj vďaka DPD majú ľudia so zrakovým postihnutím zjednodušený každodenný život.

Tento rok sme sa v rámci nášho interného projektu „Vidíme to rovnako“ rozhodli okrem finančnej podpory prispieť aj svojou prácou a pomôcť s prípravou budúceho vodiaceho psa v procese jeho socializácie, výchovy a tréningu. Za DPD sa na túto úlohu podujala zamestnankyňa, ktorá bude v najbližšom roku pod vedením a odborným dohľadom zamestnancov Výcvikovej školy vychovávať psíka a pripravovať ho na jeho úlohy vodiaceho psa. Ako sa darí budúcemu vodiacemu psovi vás budeme pravidelne informovať na Facebooku, Instagrame a našej webovej stránke.

Zodpovednosť

Prehľad korporátnej spoločenskej zodpovednosti DPDgroup

Zistite viac o spoločenskej zodpovednosti v DPD.

Pre zákazníkov DPD

S DPD preprava vášho tovaru nezanecháva stopy na životnom prostredí.

Pochváľte sa svojím zákazníkom, že preprava vášho tovaru je ohľaduplná k životnému prostrediu a bez emisií CO2. Pripravili sme pre vás banner, ktorý si môžete umiestniť na vašej stránke.

* v prípade potreby iného rozmeru bannera, nás kontaktujte mailom na [email protected]

drivingchange